Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR

Introducingsources of informationNISPEZservices

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej e-zdroje) je služba, ktorá umožňuje registrovaným používateľom CVTI SR ich využívanie nezávisle od prítomnosti v priestoroch CVTI SR, napr. zo zamestnania, z domova, internetovej kaviarne a pod. – teda z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet.

Tento spôsob prístupu k e-zdrojom používatelia vo všeobecnosti oceňujú a čoraz viac knižníc už aj na Slovensku ho ponúka svojim registrovaným používateľom.  

CVTI SR poskytuje tento typ služby od roku 2007. Zásluhou projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej NISPEZ) významne vzrástla ponuka licencovaných e-zdrojov pre registrovaných používateľov CVTI SR. Každý riadne registrovaný používateľ CVTI SR (rozumie sa registrovaný pri osobnej návšteve v CVTI SR) má automaticky dostupný aj vzdialený prístup k e-zdrojom. V roku 2009 prijalo CVTI SR ústretové rozhodnutie voči záujemcom o prístup k licencovaným e-zdrojom – umožnilo aj registráciu na diaľku bez potreby osobnej návštevy v CVTI SR. Takto registrovaný používateľ nemá možnosť využívať výpožičné služby, ale kedykoľvek si môže registráciu dokončiť pri osobnej návšteve na registračnom pracovisku a potom využívať aj výpožičné a všetky ostatné služby CVTI SR, viazané na registráciu používateľa.

V súčasnosti tvoria tzv. „vzdialení používatelia“ 13 % z celkového počtu aktívnych používateľov CVTI SR. Samozrejme, e-zdroje využíva aj väčšina ostatných riadne registrovaných používateľov, najmä študentov magisterského a doktorandského štúdia na vysokých školách. Záujem odbornej verejnosti o registráciu na vzdialený prístup k e-zdrojom v CVTI SR z roka na rok narastá. Rovnako možno konštatovať výrazný nárast vstupov do e-zdrojov prostredníctvom vzdialeného prístupu k nim, čo ukazuje aj nasledujúci graf:

Medzi registrovanými „vzdialenými používateľmi“ sú vedeckí a pedagogickí zamestnanci vysokých škôl, študenti najmä magisterského a doktorandského štúdia, ale aj odborníci z praxe, ktorí potrebujú najnovšie odborné a vedecké informácie pre svoju prácu, napr. lekári. Z celkového počtu registrovaných vzdialených používateľov vyše 27 % uvádza dosiahnutú vedeckú hodnosť. Registráciu na diaľku využívajú záujemcovia z celého Slovenska, no najviac ich je z Bratislavy.

CVTI SR je verejnou špecializovanou vedeckou knižnicou, jej používateľom môže byť každý občan SR nad 15 rokov veku, ktorý vyplní prihlášku, zaviaže sa dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR a uhradí registračný poplatok. Aj publikovaním tohto príspevku chceme vyzvať knižnice na Slovensku k zapojeniu sa do propagovania ponuky licencovaných e-zdrojov z projektu NISPEZ medzi svojimi návštevníkmi a používateľmi, ako aj možnosti ich registrácie na diaľku v CVTI SR.

Spôsob registrácie je pre záujemcu jednoduchý: vyplní, podpíše a odošle elektronickou alebo bežnou poštou prihlášku, ktorá je vystavená na webovej stránke CVTI SR. Uhradí registračný poplatok na účet CVTI SR bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Ak záujemca pošle prihlášku elektronicky a súčasne uhradí registračný poplatok bankovým prevodom, prebehne registrácia spravidla do 48 hodín.

Prihláška a pokyny na registráciu sú uvedené na webovej adrese www.cvtisr.sk, linka „registrácia na vzdialený prístup do EIZ“ na http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=614&lang=sk. Registračný poplatok je v súčasnosti 1,65 € na 365 dní. Súčasne so zaslaním prihlášky na vzdialený prístup do EIZ sa používateľ zaväzuje dodržiavať licenčné podmienky producentov EIZ. Ide hlavne o dodržiavanie nasledujúcich zásad:

  • získané dáta je povolené využívať výhradne na výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba na osobnú potrebu používateľa,
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ alebo ich podstatné časti, a najmä kopírovať celé čísla e-periodík,
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Záujemcom o prístup do e-zdrojov dávame do pozornosti   aj webovú stránku projektu NISPEZ (http://nispez.cvtisr.sk/), ako aj informačný a propagačný leták o e-zdrojoch, ktorý je dostupný z  www.cvtisr.sk zo záložky „dokumenty na stiahnutie“ (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=890).

Uvedené a mnohé ďalšie informácie o vzdialenom prístupe k e-zdrojom CVTI SR nájdete na webovej stránke www.cvtisr.sk.

Share:
Issue content