Spolupráca v poskytovaní elektronických služieb na univerzite

From Slovakia

V súlade s najnovšími trendmi v oblasti informačných a
komunikačných technológií, v novom európskom priestore a v závislosti od mnohých
právnych noriem a dokumentov v tejto oblasti pre slovenské vysoké školy aj Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej UPJŠ) za jeden z mnohých strategických
zámerov považuje využívanie najmodernejších informačných a komunikačných
technológií a poskytovanie progresívnych služieb.

Univerzitná knižnica (ďalej UK) ako informačné pracovisko s
celouniverzitnou pôsobnosťou využíva na poskytovanie svojich služieb od roku 1998
automatizovaný integrovaný knižnično-informačný systém ALEPH 500, od roku 2007 v
jeho novej verzii 500.16.02. Približne od toho istého roku prebiehalo budovanie
centrálneho integrovaného univerzitného informačného systému (ďalej UIS), pričom
jednotlivé štádia zavádzania systému nadväzovali na seba v závislosti od
pridelených investičných prostriedkov a nasadenia ľudských kapacít. V prvej fáze
bola pozornosť venovaná hlavne vybaveniu a posilneniu komunikačnej infraštruktúry na
UPJŠ. Až ďalšia fáza implementovania UIS pozostávala z postupného pripájania a
integrovania subsystémov (Akademický informačný systém; Knižničný informačný
systém; Automatická identifikácie osôb; Personálny a mzdový informačný systém;
Prezentačný subsystém univerzity; Ekonomický informačný systém Sofia – nový
systém od r. 2007).

Od roku 2004 univerzita zabezpečuje aj prevádzku systému
Automatická identifikácia osôb (ďalej AIO) slúžiaceho na identifikáciu
používateľov pomocou personálnych identifikačných kariet (ďalej len PIK)
vydávaných študentom a zamestnancom podľa zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z.
a nadväzných a súvisiacich právnych predpisov.

Hlavnými úlohami v činnosti AIO je správa databázy údajov
používateľov PIK, výroba, vydávanie, manažovanie vydaných kariet a zabezpečovanie
služieb pre používateľov PIK. Personálne a prevádzkovo je AIO zabezpečovaná
Centrom informačných a komunikačných technológií (ďalej CIaKT): http://www.upjs.sk/plainlink.html?a=670e286a677181fe14446b740dc74255&m=46a4dbf63dbc02df07a9d36abdf32215

Náklady na vybavenie zariadeniami a rozvoj služieb AIO sú
pokrývané rozvojovými projektmi a príjmami z činnosti AIO, ako sú poplatky za
vydané PIK a odplata za licencie CKM. V roku 2004 boli PIK vydávané celoplošne, od
roku 2005 vydávanie prebieha spravidla na počkanie, aktualizácia údajov prebieha
prostredníctvom samoobslužných univerzitných terminálov online a bola zvládnutá
prolongácia už vydaných PIK študentov počas zápisov.

Postupne sa rozvíjajú služby AIO, a to nielen vnútri univerzity,
ale aj prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, čím sa napĺňa vízia MŠ
SR o funkcii medzinárodného študentského preukazu ISIC (International Student Identity
Card). Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo
uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej,
strednej alebo vysokej škole. Preukazy vydáva od roku 1949 medzinárodná organizácia
ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

UK a UPJŠ majú rovnakú množinu potenciálnych používateľov.
UK spolupracuje s UPJŠ a jej fakultami aj pri zabezpečovaní nákupu knižničného
fondu, pri zabezpečovaní informačných zdrojov a služieb pre študentov a zamestnancov
UPJŠ a pri podpore vzdelávania. UK je nielen organizačnou, ale priam organickou
súčasťou univerzity a nemôže byť izolovaná od diania na univerzite.

Najčastejšie je žiadané prepojenie knižničného systému s
personálnym systémom (údaje o zamestnancoch univerzity), akademickým systémom (údaje
o študentoch univerzity, študijných programoch, dostupnosti študijnej literatúry) a
ekonomickým systémom univerzity (objednávky, faktúry, rozpočty a pod.).

Integrácia KIS do UIS sa plynulejšie rozbehla vlastne až v čase
začatia vydávania a využívania PIK na pracoviskách UPJŠ. UK do tohto času k
identifikácii používateľa využívala čiarový kód na preukaze používateľa v
kombinácii s ID číslom prideleným systémom. Následné pracovné postupy:

 • Od októbra 2004 UK skúšobne preregistrovávala používateľov a
  pôvodné čiarové kódy boli nahradené čiarovými kódmi z PIK. Avšak našťastie
  veľmi skoro UK zistila, že sa v obehu nachádzajú aj duplicitné čiarové kódy
  (chybou dodávateľskej firmy), čo pozmenilo pôvodné úmysly UK a o jednoznačnosti
  čiarového kódu ako identifikátora nemohla byť ani reč. Novým jednoznačným
  identifikátorom po dohode s AIO sa stalo sériové číslo PIK.
 • Zavedením PIK ako preukazu používateľa knižnice UK rutinne
  spustila od januára 2005 formou priebežnej preregistrácie používateľov v KIS Aleph
  na 3 výpožičných miestach UK. Najväčší nápor však nastal v septembri 2005 tesne
  po zápisoch študentov 1. ročníkov na fakulty, keď UK do knižničnej databázy
  naimportovala väčšinu záznamov z AIS (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
  adresa trvalého bydliska, identifikačné číslo z AIO, fakulta, ročník). Samotná
  aktivácia PIK a registrácia za používateľa UK prebehla pri prvej návšteve
  používateľa v UK, keď mu podľa kategórie používateľa (v súlade s Knižničným
  poriadkom UK, napr. študent, učiteľ, zamestnanec, ostatná verejnosť a pod.) boli v
  systéme nastavené prislúchajúce oprávnenia na využívanie knižničných služieb. Z
  celkového počtu importovaných údajov UK takto zaktivovala asi 48 %. Po 6 mesiacoch
  údaje o tzv. neaktívnych používateľoch boli z databázy vyradené.
 • Nových používateľov (napr. novoprijatých zamestnancov UPJŠ) UK
  registruje po preukázaní sa PIK na počkanie v UK. Nových cudzích používateľov
  (ostatná verejnosť mimo UPJŠ) UK registruje, pričom im vydáva klasický papierový
  preukaz používateľa s čiarovým kódom.

V praxi vznikajú mnohé konfliktné a neprehľadné situácie,
ktoré knižnica postupne rieši a dolaďuje spoločne so správou AIO a AIS. Týkajú sa
hlavne:

 • absencie aktuálnej informácie s možnosťou overovania stavu
  platnosti PIK;
 • absencie informácie o stavu a forme štúdia (napr. prerušenie,
  ukončenie štúdia, prechod na iný stupeň štúdia a pod.);
 • absencie informácií o zamestnancoch (trvanie a ukončenie
  zamestnaneckého pomeru a pod.);
 • zmluvnej reaktivácii PIK (napr. po ukončení či prerušení
  štúdia počas platnosti ISIC chcú používatelia knižnice svoju PIK využívať aj
  naďalej).

Keďže správa AIO mala záujem o ďalšie rozširovanie
využívania PIK v akademickom prostredí a UK záujem o riešenie poskytovania
kopírovacích služieb, spoločným výsledkom bolo v roku 2007 podpísanie zmluvy s
firmou Fax&Copy a umiestnenie 2 samoobslužných kopírovacích zariadení na 2
pracoviskách UK – Lekárska knižnica a Prírodovedecká študovňa. Priložením PIK
na univerzitnom termináli si používatelia aktivovali Elektronickú peňaženku
Fax&Copy
. Nespornou výhodou bola možnosť využívania PIK ako nabíjacích
kariet na kopírovanie a nízka cena za xerokópiu. Nevýhodou bolo, že ich prvotné
nabíjanie kreditom muselo prebehnúť v nabíjacom zariadení uvedenej firmy (mimo
priestorov UPJŠ), čo mnohých záujemcov odradilo. Po skúsenostiach z minulého
akademického roka pristupujeme k úprave mechanizmu nabíjania PIK s cieľom podchytiť
čo najväčšiu množinu záujemcov o túto službu v deň zápisov priamo v UK. Samotné
aktivovanie a nabíjanie PIK v priestoroch UK bude realizované najprv brigádnicky (aby
sme zvládli najväčší nápor záujemcov) a neskôr priebežne na pracoviskách UK
pracovníkmi služieb. Napriek počiatočným problémom so zavádzaním tejto
samoobslužnej služby sme stále presvedčení o správnosti takéhoto riešenia i do
budúcnosti, dokonca najlepšie na všetkých pracoviskách UK. Vyžaduje si to však
rýchlu odozvu zo strany zmluvnej firmy pri riešení často špecifických požiadaviek
(úprava nabíjačiek, úprava minimálneho kreditu, odsúhlasenie finančnej,
organizačnej a ekonomickej agendy), ako aj pozitívnu zmenu v prístupe zamestnancov UK
pri zavádzaní tejto novej služby.

Share: