Potrebujú používatelia akademických knižníc nástroje na správu e-časopisov?

From Slovakia

Mohlo by sa zdať, že pre človeka znalého pomerov znie odpoveď na otázku položenú v nadpise príspevku jednoznačne kladne – áno, potrebujú. Dôvodov je hneď niekoľko: narastajúca dostupnosť elektronických informačných zdrojov hradených z centrálnych rozvojových projektov či už MŠ SR alebo MK SR, vlastné univerzitné či fakultné licencie, zvyšovanie počtu sprístupňovaných e-časopisov v rámci platených licencií, rozrastajúci sa počet tzv. open access e-časopisov, neprehľadnosť používateľských rozhraní jednotlivých producentov databázových služieb, neznalosť a komplikovanosť rozšíreného vyhľadávania v databázach. Pre používateľa, ale aj knihovníka sa stáva prístup k plnému textu článku časovo náročným bojom, ktorý mnohokrát prehrávajú, čo spôsobuje postupné strácanie záujmu a nechuť hľadať nové, neznáme, i keď veľmi kvalitné zdroje a informácie. Obaja, používateľ aj knihovník, hoci z rôznych dôvodov, túžia po zázračnom nástroji, ktorý pomôže vyznať sa v bludisku e-zdrojov a umožní primeraný používateľský komfort pri ich využívaní bez akýchkoľvek ďalších podmienok (softvérových, hardvérových, znalostných, finančných a pod.) Zdá sa logické, že na integrované riešenie problémov efektívneho využívania e-zdrojov prišiel knihovník, zakladateľ spoločnosti Serials Solutions, a ponúkol záujemcom službu AMS – Access & Management Suite, ktorá sprostredkúva prístup ku všetkým e-časopisom z jedného miesta bez ohľadu na rozličnosť producentských serverov. Základným nástrojom a kľúčom tu je predovšetkým Serials Solutions KnowledgeBase, ktorá je denne aktualizovaná informáciami o seriálových tituloch a časopiseckých kolekciách obrovského množstva svetových vydavateľov a online prístup k informáciám na serveri Serials Solutions, čím odpadajú starosti o hardvér a špeciálny softvér. Možnosť editácie a vkladania inštitucionalizovaných poznámok týkajúcich sa jednotlivých titulov je jedným z rozdielov, ktorí odlišuje AMS od napr. vedeckého prehliadača Scirus. Odborná verejnosť sa s produktom spoločnosti Serials Solutions mala možnosť zoznámiť na podujatiach a prezentáciách firmy Albertina icome, ktorá produkt ponúka.

Zázračné riešenie teda jestvuje a podľa informácií AiP sú v Čechách a na Slovensku zatiaľ jedinými užívateľmi Univerzita Karlova a Univerzita Komenského. Jedným z dôvodov je zrejme i to, že ide o najväčšie univerzity, ktoré možno oveľa intenzívnejšie pociťujú potrebu efektívneho využívania a riadenia e-zdrojov. Akademická knižnica Univerzity Komenského (ďalej AK UK), ktorá vznikla v roku 2004, pristúpila k riešeniu problému aj preto, že zodpovedá za koordináciu objednávania, získavania a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov celouniverzitného charakteru, ktoré sú hradené z prostriedkov rektorátu univerzity. Novú službu ponúka svojim používateľom od januára 2007 po predchádzajúcom testovaní a oboznamovaní sa so základnými funkciami služby v rámci bezplatného skúšobného prístupu na jeseň 2006. Serials Solutions – portál plnotextových elektronických časopisov prístupných pre Univerzitu Komenského zefektívňuje prácu s e-časopismi, umožňuje naraz prehľadávať všetky časopisecké databázy, ktoré má univerzita prístupné, bez ohľadu na spôsob ich financovania, ale pri plnom rešpektovaní platených licencií. Vďaka zázemiu znalostnej databázy SS Knowledgebase majú v súčasnosti používatelia AK UK možnosť využívať viac ako 32 tisíc titulov e-zdrojov, z toho je 4 785 titulov kníh a 27 683 titulov časopisov (obr. č. 1).

kadnar1.jpg (84768 bytes)

 

Súčasťou zaplatenej verzie služby Serials Solutions AMS – Access & Management Suite sú základné funkcie systému ERMS (Electronic Resource Management System) určené pre koncových používateľov, ako aj pre knihovníkov fakultných knižníc Univerzity Komenského:

 E-Journals Portal – informačné rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi vyhľadávať časopisy podľa rôznych kritérií (slov z názvu, čísla ISSN, prípadne listovať v abecednom zozname časopisov). Znalostná databáza v pozadí služby časopisy triedi i podľa odborov – triedenie je prebraté z bibliografie Ulrich’s Periodical Directory, takže používateľ získava prehľad aj o tom, koľko časopisov má dostupných v rámci jednotlivých tematických skupín. Ponuka sa postupne rozrastá aj o e-knihy. Najväčšou výhodou rozhrania je jeho úplná adaptabilita do grafického štýlu webových stránok klientskej knižnice (obr. č. 2).

 kadnar2.jpg (74971 bytes)

Open URL Link Resolver Journal Linker tento pomerne jednoduchý nástroj umožňuje knihovníkom vytvárať prepojenia z bibliografických databáz k e-časopisom s úplnými textmi na úroveň časopiseckého titulu a v prípade, že má knižnica zaplatenú licenciu, tak až na úroveň plného textu. Nespornou výhodou prehľadu časopiseckých titulov je, že sa tam nachádzajú nielen tituly, ktoré má väčšina fakultných knižníc UK dostupné v rámci tzv. centrálnych akademických licencií bibliografických databáz (ACM Digital Library, ProQuest, EBSCOhost, IEEE ai), ale aj na individuálne tituly, ktoré má dostupné v e-forme na základe individuálneho predplatného titulov, prípadne celých časopiseckých kolekcií titulov (Blackwell Publ., Elsevier) spolu s tzv. open access časopismi (Directory of Open Access Journals, HighWire Press, Multiple Vendors – Freely Accessible Arts & Humanities Journals a pod.), ktoré pravidelne monitoruje a v prehľadoch aktualizuje producent služby.

Funkcia umožňuje správcovi portálu alebo povereným pracovníkom vytvárať osobitné poznámky určené používateľom, napr. pri zobrazovaní individuálne odberaných titulov, prípadne celých kolekcií e-časopisov sa v poznámke uvádza informácia o obmedzenom prístupe vyhľadaného titulu (obr. č. 3). Je na škodu, že sa táto funkcia v rámci fakultných knižníc zatiaľ dostatočne nevyužíva – práve tu je totiž priestor uvádzať aj ďalšie informácie, ktoré používateľov zaujímajú, napr. údaj o retrospektíve konkrétneho titulu, ktorý má používateľ v rámci platnej licencie k dispozícii, a iné.

 kadnar3.jpg (105086 bytes)

Overlap Analysis – ide o funkciu slúžiacu predovšetkým k rozhodovacím procesom v rámci akvizície. Umožňuje totiž porovnávať rôzne kolekcie časopisov z hľadiska ich titulového prekrytia, prípadne výlučného či multiplicitného výskytu konkrétneho titulu v časopiseckých kolekciách a pod. Funkciu využili niektoré fakultné knižnice pri rozhodovaní o nákupe tematicky špecifických časopiseckých kolekcií. Podľa informácií o pripravovaných zmenách v akvizícii tzv. akademických licencií, ktoré odzneli na seminári akademických knižníc SAK v júni t. r., by mohol byť tento nástroj veľmi užitočným pri rozhodovaní CVTI SR o znovuobnovení platených licencií, prípadne ich rozšírení o nové odborové dazabázy.

 kadnar4.jpg (74103 bytes)

Usage Stats – umožňuje registrovaným zodpovedným pracovníkom fakultných knižníc sledovať štatistiku využívania jednotlivých zdrojov v rámci AMS. Táto funkcia je zatiaľ knihovníkmi napriek pomerne širokému spektru výstupov len málo využívaná (obr. č. 4). Nevýhodou štatistických výstupov je, že sa v nich nedajú sledovať výsledky podľa fakúlt, táto možnosť predpokladá zapísanie konkrétnych IP adries jednotlivých fakultných sietí. Napriek tomu môžu údaje poskytnúť zaujímavý prehľad napr. o situácii vo využívaní licencovaných a voľných informačných zdrojov používateľmi alebo o obľube konkrétnych databáz jednotlivých providerov, prípadne o tom, aký spôsob vyhľadávania používatelia uprednostňujú (graf č. 1). Zo štatistických prehľadov vyplýva, že používatelia využívajú portál najmä na vyhľadanie konkrétnych titulov a na overenie jeho dostupnosti. Nie sú tu však zahrnuté vyhľadávania plných textov článkov, ktoré realizujú používatelia napr. na báze alertov, ktoré sú už v ponuke všetkých vydavateľov. Predmetové prezeranie titulov slúži zrejme skôr na orientáciu o titulovom pokrytí sledovanej tematickej oblasti e-časopismi, čo môže viesť k tomu, že používatelia sa dozvedia aj o nových, dovtedy nepoznaných periodikách.

kadnar_gr1.jpg (24638 bytes)

 

kadnar_gr2.jpg (24196 bytes)

Pri pohľade na štatistické výsledky vyhľadávania by sa mohlo zdať, že nový nástroj nesplnil všetky očakávania používateľov a knihovníkov AK UK. Tie, ktoré sa týkajú komplexného odstránenia bariér pri vyhľadávaní a orientácii v narastajúcom množstve e-informácií z hľadiska používateľa – t. j. vyhľadanie informácie z jedného bodu bez ohľadu na miesto, kde sa informácia či jej zdroj nachádza, je možné uspokojiť zakúpením ďalších nástrojov produktu, v súčasnosti ponúkaného pod názvom Serials Solutions 360 Suite – najmä metavyhľadávača 360 Search. Pre pracovníkov fakultných knižníc UK by mohla byť užitočná funkcia 360 MARC Updates, ktorá by do práve vytváraného súborného katalógu periodík v rámci interne budovaných databáz UK umožnila preberať hotové bibliografické záznamy o odoberaných elektronických periodikách. Lenže bez dostatočného aktívneho a presvedčivého marketingu nových služieb v používateľskom zázemí AK UK, ako aj intenzívnejšom využívaní funkcií, ktoré majú pracovníci fakultných knižníc k dispozícii už teraz, sa môže zdať dodatočné vynakladanie finančných prostriedkov na rozširovanie ponuky zbytočné a nerentabilné. Ale to je už téma na iný príspevok…

 

Použitá literatúra:

Karen, Vladimír. Využití e-zdrojů – cesty schůdné a cesty trnité. In Automatizace knihovnických procesů 2007 (AKP 2007), 11. ročník semináře, Liberec, 16. – 17.5. 2007 [online]. [cit. 2008-08-04]. Dostupné na: http://www.akvs.cz/akp-2007/07-karen.pdf

Serials solutions ®360 Core. In Produkty a služby [online][ cit. 2008-08-08]. Dostupné na: http://www.aip.cz/titul.php?titul=1760

Svršek, Ladislav. Informačné systémy nad informačnými zdrojmi. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2008, č. 02 [cit. 2008-08-04]. Dostupné na internete http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib082/svrsek.htm. ISSN 1336-0779.

Share: