Elektronické služby Centra VTI SR

From Slovakia

Centrum VTI SR sprístupňuje svojim používateľom okrem klasických knižnično-informačných služieb aj služby elektronické, ktoré vo všeobecnosti zaznamenali v posledných rokoch výrazný vzostup. Využívajúc moderné možnosti komunikácie poznatkov sa Centrum VTI SR snaží zoznamovať svojich používateľov s čo najširšími možnosťami využívania kvalitných zdrojov informácií, preto sa zameriava na budovanie portálov, navigátorov, digitálnych referenčných služieb, elektronických periodík, odborného blogu a pod. Cieľom je uľahčiť používateľom a návštevníkom webového sídla Centra VTI SR orientáciu v narastajúcom informačnom bohatstve internetových zdrojov, ponúknuť ich v prehľadnej podobe.

NAVIGÁTORY

V rámci svojho webového sídla buduje a rozvíja CVTI SR navigačné nástroje, ktoré umožňujú rýchly a efektívny prístup do dôležitých a kvalitných zdrojov internetu pre vybrané tematické oblasti.

stev1.jpg (69426 bytes)

Biznis navigátor

Elektronické zdroje informácií sprístupňované v CVTI SR sú zamerané popri oblastiach prírodných, technických a humanitných vied aj na oblasť priemyselného vlastníctva, normalizačné a firemné informácie. BIZNIS navigátor (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=562&lang=sk) slúži na rýchlu navigáciu na informačné zdroje z tejto oblasti a oblasti informačného zabezpečenia malého a stredného podnikania. Z vecného hľadiska je rozdelený do štyroch častí:

Katalóg e-zdrojov priemyselných informácií a informácií pre malé a stredné podnikanie

je usporiadaný podľa tematického zamerania (v súčasnosti je rozdelenie do 19 tematických skupín – databázy výrobkov a firiem, databázy tendrov, databázy patentov, dizajnov, ochranných známok, normalizačné databázy, patentové, normalizačné, známkové úrady, priemyselné a profesijné komory, informačné portály pre MSP…). Prehľadávať v navigátore je možné aj podľa krajín, kľúčových slov, jazyka, názvu.

Právne predpisy, uznesenia vlády SR, správy pre rozvoj podnikania

– odkazy na plné texty základných a najdôležitejších právnych dokumentov pre oblasť MSP prostredníctvom JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií) a portálov www.zbierka.sk, www.vlada.sk.

Podporné programy a projekty na podporu rozvoja malého a stredného podnikania –

možno v nich nájsť ucelený prehľad odkazov na dôležité dokumenty týkajúce sa oficiálnych programov a projektov vyhlásených agentúrami a inštitúciami.

Periodiká

– abecedný zoznam titulov elektronických časopisov z oblasti priemyselných informácií a malého a stredného podnikania. Obsah BIZNIS navigátora sa pravidelne aktualizuje, dopĺňa novými aktuálnymi údajmi, kontroluje sa funkčnosť už uverejnených liniek a odkazov.

Euronavigátor

stev2.jpg (246104 bytes)

Slúži na vyhľadávanie informačných zdrojov o Európskej únii. Používateľom umožňuje efektívny a jednoduchý prístup k hodnoverným informačným zdrojom. Obsahuje asi 550 odkazov na vybrané internetové zdroje oficiálnych európskych a slovenských inštitúcií. Je dostupný zo stránky Euro:i:portálu: http://www.edis.sk/index/go.php?id=104. E-zdroje navigátora sú usporiadané do katalógu, ktorý sa člení na 8 tematických skupín: inštitúcie, časopisy, základné dokumenty, programy EÚ, databázy a informačné služby, vybrané informačné strediská, slovenské zdroje o EÚ, ďalšie informačné zdroje. Najnovšie hypertextové odkazy sú sústredené v časti Novinky. Vyhľadávanie je možné pomocou vyhľadávacích polí alebo listovania v abecednom zozname. Systém umožňuje triedenie výstupu podľa zvolenej položky.


SciTech navigátor

stev3.jpg (181813 bytes)

SciTech navigátor, pôvodne dostupný z webového sídla Centra VTI SR, bol zaimplementovaný do Centrálneho informačného portálu pre vedu, výskum a inovácie (pozri príspevok o CIP VVI na s. 27) a v porovnaní so svojou prvou verziou je obohatený o nové typy e-zdrojov, ktoré korešpondujú s popularizáciou vedy a techniky. Tematický záber sa rozšíril na všetky vedné odbory1 a v súčasnosti obsahuje vyše 680 e-zdrojov.

PORTÁLY

Euro:i:portál

stev4.jpg (327216 bytes)

Je informačný portál CVTI SR, ktorý sa zameriava na rôzne otázky a témy Európskej únie (http://www.edis.sk/index/index.php). Umožňuje prístup k vlastným zdrojom a službám Európskeho dokumentačného centra (EDC) a k významným internetovým zdrojom na Slovensku a v Európe. Hlavné menu je umiestnené na navigačnej lište stránok a v strednej časti indexovej stránky portálu. Uvádza informácie o službách EDC a informačných zdrojoch: e-knižnica/Euronavigátor, online katalóg, prírastky fondu, elektronická referenčná služba “Čo chcem vedieť o EÚ”?, získavanie bezplatných publikácií. V ľavej časti portálu sa nachádzajú informačné boxy, v ktorých sú umiestnené odkazy na dôležité externé internetové stránky: oficiálne portály a stránky inštitúcií EÚ, linky na spravodajské servery, aktuálne dokumenty, e-kníhkupectvo, významné aktivity EÚ. Pravý stĺpec portálu sa využíva na informácie o novinkách z EÚ, ktoré sa automaticky generujú z denníka Pravda a týždenníka Trend. Aplikácie a moduly systému na správu internetového obsahu Romboid umožňujú používanie funkcií a prvkov portálu, ako je napr. elektronická referenčná služba, formuláre, katalógy, diskusie, analýza prístupov, kontrola liniek a pod.

 

DIGITÁLNE REFERENČNÉ SLUŽBY

“Opýtajte sa”

stev5.jpg (267114 bytes)

Ide o digitálnu asynchrónnu referenčnú službu, v knižničnom prostredí častejšie známu pod názvom “Spýtajte sa knižnice”. Prostredníctvom tejto služby môžu používatelia klásť otázky týkajúce sa knižničných a informačných služieb CVTI SR (fondu, online katalógu, otváracích hodín, druhov služieb, podmienok, za ktorých im budú služby poskytnuté, a pod.). Služba začala fungovať koncom roka 2005 a v súčasnosti ju rozširujeme o synchrónne formy chatu a telefonovania cez internet (Skype).

“Čo chcem vedieť o EÚ?”

stev6.jpg (94350 bytes)

Je to digitálna asynchrónna referenčná služba zameraná na problematiku Európskej únie. EDC ju svojim používateľom sprístupňuje už šiesty rok. Je to služba typu otázka-a-odpoveď, ktorá sa realizuje prostredníctvom internetu a e-mailu, pričom otázka a odpoveď nenasledujú v rovnakom čase. Použitá aplikácia Romboidu umožňuje automatické publikovanie otázok a odpovedí na webe a odosielanie odpovede používateľovi e-mailom. “Čo chcem vedieť o EÚ?” bola prvou digitálnou službou na Slovensku s týmto zameraním. Cieľom služby je navigovať a usmerňovať používateľov na elektronické a printové informačné zdroje z oblasti EÚ. Využívajú sa pritom kvalitné internetové zdroje, vlastný fond publikácií, fondy a služby iných inštitúcií. Na otázku, ktorú používateľ napíše do elektronického formulára na webovej stránke http://www.edis.sk/index/go.php?id=65&lang=sk#posli, dostane odpoveď spravidla do 2 pracovných dní. Otázky a odpovede sú zaradené do 19 tematických skupín, v rámci ktorých sú usporiadané chronologicky. Témy, ktoré používateľov najviac zaujímali, boli: eurofondy, obchodná a colná politika, legislatíva, inštitucionálne otázky. Službu využívali rôzne cieľové skupiny, najfrekventovanejšími návštevníkmi boli predovšetkým študenti. Prístup k otázkam a odpovediam a k archívu je zo stránky: http://www.edis.sk/index/go.php?id=65.

ELEKTRONICKÉ NOVINY

e-Monitor

stev7.jpg (68858 bytes)

Elektronické informačné periodikum prináša monitoring článkov zo slovenskej periodickej tlače a informácie z oblasti marketingu, informačných technológií, regionálnej politiky, e-obchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie a duševného vlastníctva. Štruktúru periodika tvoria vybrané články z oblasti podnikania, technickej normalizácie, duševného vlastníctva, informácie o podujatiach, seminároch a výstavách. Dočasne je vytvorená aj vysoko aktuálna rubrika – Podnikanie a zavedenia eura v SR. Ďalej e-Monitor informuje o novinkách v Depozitnej knižnici OECD a EBOR, ako aj o novinkách vo fonde študovne špeciálnej literatúry. Jednotlivé rubriky sa aktualizujú priebežne, periodikum je flexibilné, s cieľom zabezpečiť včasný prísun vybraných informácií používateľom.

BLOGY

Vytváranie blogov slúži hlavne na rýchlu komunikáciu nielen nových poznatkov, ale aj rýchlu propagáciu činností, prípadne akcií a podobne, vytváranie komunity, napríklad z pracovníkov knižnice, jej čitateľov. Je to najjednoduchšia cesta, ako sa podeliť o poznatky a propagovať svoju organizáciu.

infoBlog CVTI SR

stev8.jpg (75863 bytes)

Je to odborný blog pracovníkov CVTI SR. Prináša informácie o ponúkaných informačných službách a zdrojoch CVTI, činnosti špecializovaných pracovísk, zaujímavosti zo života knižnice, podujatia, organizované kurzy a podobne. Štruktúra rubrík je vytvorená tak, aby poskytla čo najširší záber informovania o špecializovaných činnostiach, so zámerom propagácie CVTI SR smerom k používateľom internetu a snahou pritiahnuť ich na samotný portál CVTI SR.

SLUŽBA RSS

stev9.jpg (334650 bytes)

RSS – “Really Simple Syndication” alebo “Rich Site Summary” – je služba, ktorá záujemcu informuje o novinkách na zvolenom webovom sídle bez toho, aby ho musel navštevovať. Zoznam RSS kanálov na webovom sídle Centra VTI SR nájdete na adrese http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=26&idf=666&lang=sk.

Najčastejšie sú aktualizované rubriky zamerané na podnikanie, normalizáciu a duševné vlastníctvo, nové prírastky vo fonde CVTI SR, nové e-knihy a informačné zdroje z EÚ. Pomocou RSS služby sa dajú získavať aktuálne novinky z Euro:i:portálu, týkajúce sa prírastkov nových liniek a publikácií vo fonde.

 

1 Odbory vedy a techniky: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/

Share: