Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie v službách verejnosti

From Slovakia

Na internetovej adrese www.vedatechnika.sk  bol 29. júna 2008 v pilotnej verzii uvedený do prevádzky portál Ministerstva školstva Slovenskej republiky1s názvom Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)2.

 

Dodávateľom portálu je Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.,3 a jeho správou a prevádzkou je poverené Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky4, predovšetkým Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT)5 ako jeden z jeho útvarov.

paulikova1.jpg (108942 bytes)

CIP VVI – hlavná stránka

CIP VVI nahrádza internetové sídlo Veda a technika v SR (www.veda-technika.sk), ktoré od roku 2002 slúžilo predovšetkým ako informačný zdroj o aktivitách v oblasti vedy a výskumu financovaného z verejných zdrojov, a bolo tiež vstupnou bránou k údajom Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP).

CIP VVI je unikátnym svojho druhu spomedzi všetkých portálov verejnej, resp. štátnej správy. Ide o portál, ktorý je určený odborným aj laickým užívateľom z domáceho slovenského prostredia a súčasne informácie poskytované v rámci neho budú nepochybne využívať aj zahraniční užívatelia. Táto skutočnosť vyplýva z meniacej sa úlohy vedy, techniky a inovácií v spoločnosti a jej rastúcej dôležitosti aj v kontexte členstva Slovenskej republiky v EÚ.

Prvá etapa rozvoja CIP VVI mala za cieľ navrhnúť a zrealizovať také riešenie, ktoré umožní plniť všetky úlohy stanovené príslušnou legislatívou – zákonom č. 172/2005 Z. z.6 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorými sú informácie o verejných výzvach na riešenie projektov, o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry či riešených v rámci štátnych programov výskumu a vývoja, rozvoja infraštruktúry, ďalej informácie o výsledkoch účasti SR v medzinárodných programoch, súhrnné správy a iné informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.

Zrealizovaná etapa rozvoja tohto portálu je naplnením jednej z úloh Akčného plánu pre vedu, výskum a inovácie7 a spĺňa nielen základné požiadavky vyplývajúce z uvedeného zákona, ale aj Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti8 a Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 20159.

Z pohľadu kvality obsahu portálu bolo dôležité rozdelenie jeho užívateľov podľa vzťahu k vednej a technickej politike a tým i prehľadné rozčlenenie informácií v navrhnutej štruktúre. Táto štruktúra má uspokojovať nielen potreby realizátora tejto politiky tým, že poskytuje komplexné informácie o dianí vo vednej a technickej politike vrátane financovania či hodnotenia efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ale i potreby širokej verejnosti ako aktívneho nástroja na popularizáciu vedy v spoločnosti.

Horné menu v architektúre portálu je určené predovšetkým na navigáciu v statických textoch, ktoré informujú o vednej a technickej politike, podpore vedy a výskumu v EÚ a na Slovensku, financovaní a pod. Užívateľmi tejto časti portálu sú hlavne expertní užívatelia z vedeckej a decíznej sféry. Databázy informácií – registrov (organizácií, projektov, expertov, technickej infraštruktúry), ktoré tvoria samotný informačný systém výskumu a vývoja, umožňujú navyše MŠ SR uplatňovať nové nástroje, ktoré zefektívnia dosahovanie strategických cieľov vednej a technickej politiky. Informačný systém je formulárový systém určený na zber informácií, pričom údaje sú zberané používateľmi pomocou online formulárov.

Ľavé menu v štruktúre portálu je primárne určené laickej verejnosti rôzneho profesijného zamerania, mladej generácii všetkých stupňov škôl, pedagogickým pracovníkom, zamestnancom masmédií a podobne. Najobsiahlejší popularizačný portálový subsystém nájdu užívatelia pod názvom Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti10, v rámci ktorého NCP VaT predstavuje nielen svoje aktivity11 smerom k verejnosti, ale poskytuje i prehľad inštitúcií12 zameraných na popularizáciu vedy a techniky doma a v zahraničí. Súčasťou tejto sekcie je i multimediálna galéria13, ktorá je vytváraná z video- a audionahrávok NCP VaT a odkazov na zaujímavé príspevky voľne prístupné v internete, vyzdvihujúce úspechy slovenskej vedy a techniky. Postupne bude budovaná i fotogaléria zo života NCP VaT, ktorá je v súčasnosti riešená pomocou najpopulárnejšieho systému na tvorbu zdieľaných užívateľských webových galérií – Flickr14.

paulikova2.jpg (117403 bytes)

Úvodná stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Veda v spoločnosti je prezentovaná rubrikami týkajúcimi sa účasti mladej generácie na vedeckom dianí, súčasnými aktuálnymi otázkami etiky vo vede a technológiách či postavením žien vede. Rubrika Ženy vo vede15 prinesie medzi iným v cykle Za tajomstvom úspechu16 i profily súčasných významných slovenských vedkýň, ďalej osobnosti našej minulosti, dokumenty a odkazy na užitočné stránky s touto problematikou doma i v rámci EÚ a podobne.

Samostatnú sekciu portálu tvoria elektronické noviny NCP VaT pod názvom Vedecký kaleidoskop17. Tieto noviny korešpondujú s trendom otvoreného prístupu k informáciám a poskytujú centrálny digitálny priestor na komunikovanie vedeckých poznatkov smerom k širokej verejnosti. Jeho cieľom je prinášať príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom informácie o dianí na slovenskej vedeckej scéne. Obsahová náplň je zameraná na propagáciu podujatí, popularizáciu osobností slovenskej vedy, rozhovory, reportáže, zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, transfer poznatkov či informačné zdroje. E-noviny si našli svojich čitateľov už pred spustením portálu počas ich publikovania na dočasnej doméne CVTI SR – http://enoviny.cvtisr.sk. Okrem redakcie18 Vedeckého kaleidoskopu, ktorá zabezpečuje predovšetkým príspevky formou tlačových správ, má NCP VaT ambíciu spolupracovať s externými prispievateľmi, pričom hlavný dôraz je kladený na vedecko-populárne články hovorcov a popularizátorov vedy z organizácií výskumu a vývoja štátneho, podnikateľského i neziskového sektora. Ďalšou kategóriou prispievateľov sú organizátori alebo účastníci popularizačných podujatí, pedagógovia všetkých stupňov škôl, stredoškolskí a vysokoškolskí študenti či pracovníci úradov samosprávnych krajov.

paulikova3.jpg (110056 bytes)

Článok z Vedeckého kaleidoskopu

Súčasťou portálu sú dynamické moduly – katalógy prinášajúce informácie o podujatiach, vzdelávacích aktivitách a bezplatných sieťových zdrojoch na Slovensku i v rámci EÚ, ktoré sú otvorené pre zaregistrovaných prispievateľov. Užívateľský komfort týchto katalógov je podporený nasadením adresne prispôsobených vyhľadávacích modulov, e-mailovou notifikáciou a syndikačným RSS nástrojom.

Rubrika Vzdelávanie19 prináša nielen informácie o kurzoch, letných školách, prednáškach atď., ale poskytuje aj prehľad inštitúcií ponúkajúcich e-vzdelávanie či akreditovaných pracovísk pre doktorandské štúdium.

Do CIP VVI bol zaimplementovaný aj navigačný nástroj svetom voľne dostupných internetových zdrojov – SciTech navigátor20, ktorý je oproti svojej prvej verzii spustenej v roku 2005 na webovom sídle CVTI SR obohatený o nové typy e-zdrojov korešpondujúce s popularizáciou vedy a techniky. Tematický záber sa rozšíril na všetky vedné odbory21 a v súčasnosti obsahuje vyše 680 e-zdrojov.

Komunikácia a spätná väzba na portáli CIP VVI je zabezpečená komunikačnými modulmi – anketami, diskusnými fórami a SciTech blogom22. Registrovaní užívatelia môžu využívať tieto interaktívne nástroje, ktoré im umožňujú virtuálne sa stretávať a diskutovať na rozličné témy či podieľať sa na vytváraní a využívaní dokumentov.

Portál pracuje s dvoma jazykovými verziami. Hlavnou jazykovou vetvou je slovenská, doplnková je anglická. Počíta sa s tým, že základné texty, stabilne umiestnené na portáli, budú dvojjazyčné, dynamické moduly obsahujú len slovenské texty.

paulikova4.jpg (92823 bytes)

SciTech navigátor – nová verzia

 

paulikova5.jpg (93018 bytes)
SciTech blog

Špecifiká projektu CIP VVI sú v tom, že je určený pre všetky skupiny užívateľov – vedeckú komunitu, predstaviteľov politickej, ekonomickej, podnikateľskej sféry i širokej laickej verejnosti doma aj v zahraničí, a tiež skutočnosť, že nástrojom jeho budovania je Microsoft SharePoint 2007 ako integrovaná platforma pre spoluprácu a správu informácií, pričom ide o prvé nasadenie tejto technológie v štátnej správe v SR.

O obsahu a význame CIP VVI sa hovorilo aj na rokovaní23 Rady vlády SR pre vedu a techniku, ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2008 v Bratislave za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja. Predmetom rokovania bol aj zámer vytvoriť národný informačný systém podpory výskumu a vývoja, ktorý bude prepojený práve s Centrálnym informačným portálom pre výskum, vývoj a inovácie. Následne MŠ SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo priame zadanie pre projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku (OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1) dňa 30. 6. 2008. Jedným z bodov projektu je rozširovanie tohto portálu o nové funkčnosti, rešpektujúc štandardy EÚ.

 

 

1 MŠ SR: http://www.minedu.sk   [cit. 2008-08-01]

2 CIP: http://www.vedatechnika.sk   [cit. 2008-08-01]

3 Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.: www.siemens.sk/it-solutions   [cit. 2008-08-01]

4 CVTI SR: http://www.cvisr.sk   [cit. 2008-08-01]

5 NCP VaT: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/default.aspx   [cit. 2008-08-01]

6 zákon č. 172/2005 Z. z. https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/Zákon….pdf   [cit. 2008-08-01]

7 Akčný plán pre vedu, výskum a inovácie: http://www.iminerva.sk/dokumenty/ap/AP/veda,%20vyskum%20a%20inovacie.doc   [cit. 2008-08-01]

8 Stratégia popularizácie vedy a techniky v spoločnosti: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/69103A612C77D3A4C12572750037C2A8?OpenDocument   [cit. 2008-08-01]

9 Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/409B2645AF81A9C4C12573480031062A/$FILE/Zdroj.html   [cit. 2008-08-01]

10 Portálový subsytém NCP VaT: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Stranky/default2.aspx   [cit. 2008-08-01]

11 Aktivity NCP VaT: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/AktivityNCPVaT.aspx   [cit. 2008-08-01]

12 Aktéri na scéne popularizácie: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/PopularizaciaVaT/Stranky/Akt….aspx   [cit. 2008-08-01]

13 Multimediálna galéria NCP VaT: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Video%20katalg/Forms/Tituln%20strnka.aspx   [cit. 2008-08-01]

14 Album NCP VaT: http://www.flickr.com/photos/15273809@N03   [cit. 2008-08-01]

15 Ženy vo vede: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/ZenyVoVede/Stranky/default.aspx   [cit. 2008-08-01]

16 Za tajomstvom úspechu: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/ZenyVoVede/ZaTajomstvomUspechu/Stranky/default.aspx   [cit. 2008-08-01]

17 Vedecký kaleidoskop: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny   [cit. 2008-08-01]

18 Redakcia Vedeckého kaleidoskopu: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Stranky/Redakcia.aspx   [cit. 2008-08-01]

19 Rubrika Vzdelávanie: https://www.vedatechnika.sk/SK/Vzdelavanie/   [cit. 2008-08-01]

20 SciTech navigátor: https://www.vedatechnika.sk/SK/SciTechNavigator/   [cit. 2008-08-01]

21 Odbory vedy a techniky: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/   [cit. 2008-08-01]

22 SciTech blog: https://www.vedatechnika.sk/Blog/  [cit. 2008-08-01]

23 Rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2599   [cit. 2008-08-01]

Share: