9. zasadnutie Národnej komisie pre služby

From Slovakia

Národná komisia pre služby, poradný orgán generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice pre oblasť knižnično-informačných služieb, sa 17. – 18. 6. 2008 zišla na svojom 9. zasadnutí v nových priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) v Bratislave.

Okrem jej členov – vedúcich útvarov služieb vedeckých knižníc, krajských knižníc a niektorých akademických knižníc – sa na jej tohtoročnom zasadnutí zúčastnili i viacerí členovia Komisie pre služby pri Národnej knižnici ČR v Prahe. Pre zaujímavosť, boli to vedúci služieb týchto knižníc: Knihovna AV ČR, Státní technická knihovna a Zemědělská a potravinářská knihovna v Prahe, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice a Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, Krajská vědecká knihovna Liberec, Krajská knihovna Karlovy Vary, Knihovna města Plzeň a Regionální knihovna Karviná, pričom Dr. Hanuš Hemola z Národnej knižnice ČR a pani Jana Shejbalová z Moravskej zemskej knižnice sú stálymi členmi našej komisie a zúčastňujú sa na jej zasadnutí už niekoľko rokov. Zasadnutie komisie pozdravil aj riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Program komisie bol tradične rozdelený do tematických blokov, pričom úvodný blok patril hostiteľskej knižnici. Vedúca odboru knižnično-informačných služieb v CVTI SR Terézia Mišovičová oboznámila prítomných s novými funkciami inštitúcie po presťahovaní sa do novej budovy, medzi ktoré patrí okrem tradičných funkcií národného informačného centra a špecializovanej vedeckej knižnice funkcia Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a funkcia pracoviska pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja. Charakterizovala i ďalšie funkcie, ktoré CVTI SR plní na základe osobitných poverení (depozitná knižnica OECD a EBOR, Európske dokumentačné centrum, Stredisko patentových informácií SR, koordinačné pracovisko pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie v SR, národný predajca a distribútor dokumentov EÚ). Ďalej predstavila organizačnú štruktúru CVTI SR, jeho služby, informačné zdroje a navigátory, ako aj študovne s ich službami. Pre pracovníkov výpožičných služieb boli zaujímavé informácie o novinkách v registrácii používateľov, napríklad vydávanie preukazu používateľa vo forme čipovej karty s fotografiou, ktorá bude slúžiť aj ako elektronická peňaženka, akceptovanie ISIC karty študentov i Knižničného pasu Univerzitnej knižnice v Bratislave ako preukazu používateľa CVTI SR.

Andrea Putalová predstavila novovzniknuté pracovisko Centra VTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Po charakteristike základných dokumentov schválených vládou SR v rokoch 2007 a 2008 v rámci popularizácie a rozvoja vedy a techniky, výskumu a vývoja bližšie predstavila ciele pracoviska a jeho aktivity pre cieľové skupiny, ktorými sú okrem pracovníkov výskumu a vývoja a odbornej verejnosti i študenti a žiaci, podnikateľský sektor, predstavitelia rozhodovacej sféry na regionálnej úrovni i laická verejnosť. Ďalej informovala o jeho organizačnom, personálnom a finančnom zabezpečení i o činnosti štyroch oddelení (oddelenie komunikácie a propagácie, oddelenie elektronických služieb, oddelenie správy a prevádzky a oddelenie metodiky a analýz). V ďalšej časti svojho príspevku predstavila Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inováciu, ktorý sa sprístupňuje na adrese www.vedatechnika.sk.

Blok venovaný CVTI SR bol ukončený Pozvánkou na exkurziu po budove (T. Mišovičová), počas ktorej sme sa oboznámili s faktografickými údajmi o stavbe a budove a s funkčno-prevádzkovým riešením budovy – rozmiestnením pracovísk na jednotlivých poschodiach. Zaujímavé boli i informácie o priebehu sťahovania doplnené fotografiami.

Ďalší blok programu bol zameraný na knižničné blogy a portály. Blog je osobná webová stránka, na ktorej používatelia publikujú svoje príspevky vo forme článkov a ktorá má svojou podstatou umožniť používateľovi publikovať svoje príspevky bez väčších znalostí internetových technológií. Prítomných uviedol do problematiky blogovania veľmi zaujímavý príspevok Slovenskí knihovníci a blogovanie (Jana Jelínková), v ktorom autorka konštatovala, že blogovanie v slovenskej knižničnej komunite sa rozbieha len veľmi pomaly, pričom prvou lastovičkou sú blogujúci študenti knihovedy bratislavskej a prešovskej katedry (prešovskí študenti sú zapojení aj do medzinárodných projektov). Blogujúcou knižnicou je len CVTI SR, blog existuje i v UKB, ale v súčasnosti sa nevyužíva. Ďalej predstavila vydarené profesijné blogy (napr. Slovenský archivár, infoBlog CVTI SR) i tie menej vydarené. Z mimoknižničnej sféry predstavila najznámejšie slovenské blogy, napríklad blog denníka Sme blog.sme.sk a ďalšie. Nakoniec zhrnula požiadavky na knižničný blog, ktorý by mal byť súčasťou public relations knižnice a viesť k lepšiemu vzťahu knižnice s verejnosťou a k lepšiemu spoznávaniu požiadaviek a potrieb jej čitateľov. Príspevok vyvolal živú diskusiu prítomných zameranú najmä na úlohy a ciele blogov, na charakter príspevkov v nich, na rozdiel medzi blogom a webovou stránkou a pod., pričom názory sa polarizovali na pre a proti.

Prednáška Knižničné portály v Slovenskej republike (D. Janovská, SNK v Martine) bola určená predovšetkým českým kolegom, ktorí sa mali možnosť podrobne sa oboznámiť s portálom Slovenská knižnica; jej vystúpenie doplnila T. Mišovičová informáciami o celoslovenskom portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a prax InfoLib. V príspevku odzneli i požiadavky na knižničný portál a boli prezentované i ďalšie portály, ktorých znalosť je pre pracovníkov knižnično-informačných služieb dôležitá (napr. všeobecné portály, priemyselné portály, portály pre služby v rôznych odvetviach spoločnosti, portály pre komunity, portály pre právne zdroje, pre štatistické zdroje a ďalšie).

Príspevok Knižničné portály v Českej republike (Hanuš Hemola, NKP) bol zas určený pre slovenských kolegov. Predstavil v ňom knižničné portály knihovny.cz, knihovnam.nkp.cz i novopripravovaný portál www.ptejteseknihovny.cz. Podal aj prehľad organizácií v knihovníctve a príbuzných odboroch v ČR, prehľad českých knihovníckych časopisov v ČR a poskytol i ďalšie zaujímavé informácie o českom knihovníctve.

Úvodným blokom druhého dňa zasadnutia komisie bola problematika eura a jeho zavedenia do knižníc. S hlavným príspevkom Zavedenie eura na Slovensku vystúpila pracovníčka oddelenia komunikácie Národnej banky Slovenska pani Martina Solčányiová. Príspevok bol zameraný na vznik eura, Slovensko a euro, princípy a zásady zavedenia eura, výmenu bankoviek a mincí, na informačnú kampaň a výhody i nevýhody zavedenia eura na Slovensku. Podrobne rozobrala najmä problematiku duálneho zobrazovania cien (kde treba a kde netreba duálne zobrazovať), pravidlá duálneho zobrazovania a konverzný kurz. V následnej diskusii odpovedala na otázky členov komisie, ktorí mali možnosť zaslať ich aj vopred. Uviedla i kontakty na Ministerstvo hospodárstva SR a na Ministerstvo financií SR, na ktoré sa možno obrátiť v prípade nejasností okolo zavedenia eura v knižniciach. Členovia komisie tak dostali množstvo užitočných informácií, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa v problematike zavedenia eura a následne ich aj využiť v svojich knižniciach.

Na jej vystúpenie nadväzovala Ing. Miroslava Kovalčíková z Národnej banky Slovenska, ktorá predstavila informačné materiály a plagáty vydané k zavedeniu eura a vyzvala knižnice, aby ich po distribúcii do knižníc vyvesili na viditeľných miestach.

Do bloku venovanému euru patril i príspevok POS terminál1 a registračná pokladňa – príprava na duálne zobrazenie eura v Slovenskej národnej knižnici (D. Janovská), v ktorom sa hovorilo o výhodách POS terminálu a registračnej pokladne pri vyberaní poplatkov od čitateľov, o realizovaní finančných operácií prostredníctvom týchto zariadení a o dokladoch s duálnym zobrazením výšky poplatku vydávaných týmito zariadeniami po realizovaní finančnej operácie.

Ďalší blok programu bol venovaný MVS. S hlavným príspevkom Medziknižničný výpožičný systém – produkt Regionálnej knižnice v Karvinej vystúpila pracovníčka tejto knižnice Pavlína Pinkavová. Systém MVS je v Karvinej v prevádzke od júla 1999 a funguje na základe prehľadávania online katalógov prístupných na internete. Slúži na ľahké vyhľadávanie a objednávanie požadovaných kníh a ich online vypožičiavanie z fondov českých i zahraničných knižníc, pričom objednávke predchádza overenie dostupnosti hľadaného titulu a jeho absenčnej výpožičky. Žiadajúca knižnica sa musí zaregistrovať a potom si môže objednať výpožičku MVS v ktoromkoľvek katalógu, v ktorom je požadovaná kniha práve voľná. Do systému MVS Regionálnej knižnice v Karvinej je v súčasnosti zaregistrovaných 255 knižníc, ktoré prehľadávajú 383 katalógov. Systém je prístupný i pre slovenské knižnice.

V príspevku Zásady MVS – rok po (D. Janovská, SNK v Martine) zaznela informácia o plnení aktualizovaných zásad MVS (platných od 21. 7. 2007) knižnicami. Prezentovala i závery odborného seminára MVS v knižnično-informačnom systéme Virtua (konaného 1. 4. 2008 v SNK), a v rámci nich požiadavku knižníc využívajúcich softvér Virtua, aby žiadajúce knižnice používali na objednávku výpožičky MVS z ich fondov iba online žiadanku v katalógu požiadanej knižnice a na objednávku kópie dokumentu iba elektronickú žiadanku vystavenú na ich webovej stránke.

V poslednom príspevku tohto bloku Regionálny knižnično-informačný systém Trenčianskeho samosprávneho kraja (Mária Špániková, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne) autorka informovala o súbornom katalógu knižníc, múzeí, osvetových stredísk a hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Program komisie bol zameraný i na plnenie záverov prijatých na jej 8. zasadnutí v Knižnici J. Fándlyho v Trnave v júni 2008, najmä na problematiku referenčných služieb a v ich rámci na službu Spýtajte sa knižnice, ktorou sa komisia zaoberá už niekoľko rokov, ako aj na problematiku bezproblémového využívania internetu v knižniciach.

Spýtajte sa knižnice – po roku
(D. Janovská, SNK v Martine) – informácia o výsledku súťaže na logo služby Spýtajte sa knižnice a o súčasnej podobe tejto služby v slovenských knižniciach. Prednášajúca uviedla knižnice, ktoré poskytovanie tejto služby pod dohodnutým názvom rešpektovali a ktoré nie, resp. ktoré uvedenú službu vôbec neposkytujú. Jej ďalšie vystúpenie pod názvom Pravidlá využívania internetu v knižniciach vyplynulo z požiadavky verejných knižníc vypracovať a predložiť metodický pokyn, resp. odporúčanie pre poskytovanie služieb verejného internetu. Autorka v ňom informovala aj o knižniciach, ktoré majú na svojich webových stránkach pokyny pre poskytovanie internetových služieb, o monitorovacích programoch a filtroch voľne dostupných na internete i komerčných, ktoré sú knižniciam k dispozícii, a o monitorovacom programe v SNK.

Rokovanie komisie bolo ukončené blokom informácií z knižníc, v ktorom každý člen vrátane českých kolegov informoval o aktuálnom dianí v svojej knižnici, o nových službách a pod.

Súčasťou programu komisie bola i návšteva Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorej prehliadka prebiehala pod vedením pani Dagmar Kleinovej. Členov komisie prijal i riaditeľ úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice Dušan Lechner.

Na 9. zasadnutí Národnej komisie pre služby boli prijaté tieto závery:

Pre SNK

  • Spolupracovať s Národnou bankou Slovenska pri distribúcii propagačných materiálov k prijatiu eura do knižníc.
  • Pokračovať v budovaní modulu MVS na portáli Slovenská knižnica.

Pre knižnice

  • Pokračovať v zriaďovaní služby Spýtajte sa knižnice, využiť pri tom spoločné logo tejto služby a webový formulár na položenie otázky. Službu budovať na kooperatívnom princípe.
  • Využiť možnosti, ktoré poskytujú knižniciam bezhotovostné platby bankomatovou kartou prostredníctvom POS terminálu a platby prostredníctvom registračnej pokladne.
  • Využívať medziknižničný výpožičný systém Regionálnej knižnice v Karvinej.
  • Realizovať úlohy vyplývajúce zo záverov predchádzajúcich zasadnutí Národnej komisie pre služby.

Všetky informácie o Národnej komisii pre služby vrátane prezentácií sú uvedené na webovej stránke SNK www.snk.sk/?narodna-komisia-pre-sluzby.

 

 

1 EFT POS terminál (z ang. Electronic Funds Transfer At Point Of Sale) je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje realizáciu bezhotovostných platieb od zákazníkov za tovar, resp. služby prostredníctvom platobných kariet (pozn. redakcie).

Share: