Poskytovanie elektronických služieb v knižnici

From Slovakia

Elektronické služby (ďalej e-služby) v knižnici už niekoľko rokov prechádzajú obrovskými zmenami. Ich začiatok môžeme datovať do elektronickej katalogizácie. Vytvárali sa prvé katalógy a databázy z existujúceho fondu knižnice, a tak sa knižnica postupne pripravovala predložiť elektronické katalógy verejnosti, v ktorých mohli používatelia najskôr len vyhľadávať, no neskôr si aj objednávať knihy, rezervovať alebo predlžovať vlastné výpožičky. Postupne začali producenti a vydavateľstvá vytvárať vlastné bibliografické databázy, časom sa dopĺňali plné texty a vznikali plnotextové databázy článkov, kníh a iných materiálov.
V súčasnosti máme obrovské množstvo bibliografických alebo plnotextových databáz – monotematické, všeobecné, databázy určené pre akademickú obec, verejné alebo špeciálne knižnice, špeciálne databázy pre deti a množstvo iných. Väčšina producentov elektronických databáz sa podriaďuje tlaku trhu a jeho vývoju a využíva najmodernejšie technológie na prezentáciu týchto databáz. Do elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ)prechádza dnes už dobre známy web 2.0. Databázy po obsahovej stránke vytvárajú odborníci a z hľadiska vyhľadávacieho prostredia ich testujú samotní používatelia. Súčasťou e-služieb knižnice bolo poskytovanie elektronických databáz – najskôr na CD-ROM-och, neskôr DVD-ROM-och a v súčasnosti sa neoddeliteľnou súčasťou poskytovania databáz stal internet.

E-služby sa rokmi rozšírili na neuveriteľne široké spektrum služieb. Už to nie je len elektronický katalóg knižnice, ktorý poskytoval používateľom vyhľadávanie kníh, ale aj plne automatické vypožičiavanie knižničného fondu, predlžovanie výpožičiek a ich vrátenie, elektronická evidencia a pod. Používateľ už bežne komunikuje s knižnicou prostredníctvom e-pošty, internet sa každým dňom pretvára a naberá nové inovatívne prvky. Tie sa v poslednom čase začali označovať ako 2.0 (web 2.0, library 2.0, knižnica 2.0, L2 atď.). V súčasnosti je prostredie knižnica 2.0 postupne implementované na mnohých webových stránkach knižnice, a tak sa e-služby stávajú modernejšími a príťažlivejšími pre svojich používateľov.

E-služby v knižnici

Jednou z e-služieb v knižnici je aj skenovanie článkov a kníh, samozrejme, za prísneho dodržiavania autorských práv1. Naskenované materiály sa posielajú na elektronickom médiu poštou alebo e-mailom. Skenuje sa v rôznych formátoch podľa požiadaviek samotných používateľov.2 Skenovanie dokumentov hrá v súčasnosti veľký prím a je dostupné v každej väčšej knižnici na Slovensku. Okrem toho sa vytvárajú digitálne knižnice plnotextových dokumentov, ktoré sa skenujú mnohokrát automatickými robotmi alebo ručne. Významnou digitálnou knižnicou na Slovensku je Memoria slovaca (www.memoria.sk/), digitálna kooperatívna knižnica je vytvorená v systéme Virtua a sprístupnená v rámci národného portálu kultúrneho dedičstva. Zlatý fond denníka Sme (http://zlatyfond.sme.sk), ktorý je digitalizovanou zbierkou diel klasikov slovenskej literatúry, je projekt, ktorý sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo a štylisticky najmodernejšie spracovania kníh, iba zriedkavo digitalizuje najstaršie vydania.
V súčasnosti obsahuje 497 zdigitalizovaných diel. Ďalšou zaujímavou digitálnou knižnicou pre poskytovanie e-služieb je aj digitálna knižnica Univerzitnej knižnici v Bratislave (http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library), ktorá ponúka zdigitalizované rukopisy, Slovenské pohľady (1846 – 1882), staré a vzácne tlače, judaiká a ďalšie. Zaujímavou digitálnou knižnicou je Klasici.sk (http://web.klasici.sk/), ktorá ponúka zdigitalizované dokumenty klasickej slovenskej a českej literatúry. Takéto digitálne knižnice sú plnohodnotným zdrojom informácií pre poskytovanie e-služieb knižnice. No netreba zabúdať, že aj knižnica by sa mala podieľať na digitalizácii diel a tak spoluvytvárať digitálne dedičstvo.

Ďalšou e-službou v knižnici môžeme považovať aj medziknižničnú výpožičnú službu, prostredníctvom ktorej sa už nepožičiavajú len knihy z iných knižníc, ale objednávajú sa aj kópie článkov a kníh v elektronickej podobe (služba SUBITO, VPK a iné). Používateľ tak má možnosť získať elektronickú podobu článku alebo knihy aj z inej knižnice na Slovensku alebo zo zahraničia rýchlo a efektívne. Samozrejmosťou pre túto službu sa stala online žiadanka pre knižnice aj používateľa.

Inou neoddeliteľnou e-službou knižnice je aj služba “Spýtajte sa knižnice”, ktorá je bežná vo svete, v Čechách dokonca vznikla integrovaná a koordinovaná spolupráca medzi jednotlivými knižnicami (http://www.ptejteseknihovny.cz). Na Slovensku ju zatiaľ poskytuje každá knižnica zvlášť. Slovenské knižnice si môžu stiahnuť spoločné logo pre poskytovanie tejto služby na stránkach Slovenskej národnej knižnice (http://www.snk.sk/?spytajte-sa-kniznice). Slovenská národná knižnica v Martine poskytuje túto službu prostredníctvom troch informačných kanálov – cez e-mail, ICQ3 a SKYPE4. Požívateľ si môže vybrať, ktorú z dostupných služieb využije. Prostredníctvom ICQ a SKYPE komunikuje s knihovníkom online, prostredníctvom formulára, zašle e-mail a do 24 hod. dostane odpoveď (na zložitejšie otázky do 48 hod.). Takéto služby si vyžadujú erudovanosť knihovníka a bohatý zdroj informácií, najlepšie v elektronickej podobe, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo vyhľadať. Vo svete je táto služba poskytovaná pod rôznymi názvami – v Library of Congress – Ask a librarian… (http://www.loc.gov/rr/askalib/), v National Library of Australia – Ask Us (http://www.nla.gov.au/infoserv/askus.html), v Deutsche Internetbibliothek – Fragen Sie Uns (http://www.deutscheinternetbibliothek.de/dib1/) alebo SINDBAB v Bibliotheque nationale de France (http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/accedocu.htm?ancre=reponses_distance.htm) a iné.

Inou e-službou je poskytovanie rešerší z EIZ prístupných offline alebo online a výsledky rešerše sa poskytujú buď osobne, alebo sa zasielajú v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu. Aj rešerš je možné si objednať prostredníctvom online žiadanky – rýchlo, jednoducho, kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

halien1.jpg (66978 bytes) Portál Slovenská knižnica

Základom na vypracovanie rešerší sú online katalógy slovenských knižníc. Na Slovensku jedinečným súborným katalógom je katalóg slovenských knižníc Slovenská knižnica (http://www.kis3g.sk), ktorý je voľne dostupný pre všetkých. Je to súborný katalóg niekoľkých významných veľkých i menších knižníc na Slovensku. Tu si môže používateľ jedným vyhľadávaním zistiť, v ktorej knižnici sa nachádza publikácia, o ktorú má záujem, a pokiaľ je členom niektorej z nich, môže si ju aj objednať.

Významnými zdrojmi informácií pre rešeršovanie sú aj katalógy iných významných národných knižníc, akými je Česká národní knihovna (http://www.nkp.cz), Library of Congress (http://www.loc.gov/index.html), British Library (http://www.bl.uk/), Deutsche Nationalbibliothek (http://www.ddb.de/), Bibliotheque nationale de France (http://www.bnf.fr/), Biblioteka Narodowa (hthttp://www.bn.org.pl/), Országos Széchényi Könyvtár (http://www.oszk.hu/), Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka, St. Petersburg (http://www.nlr.ru/) alebo Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, Moskva (http://www.rsl.ru/).

Dôležité sú aj katalógy monotematické, ktoré sa zaoberajú len jednou tematickou oblasťou. Napríklad z oblasti poľnohospodárstva je významný katalóg National Agricultural Library (http://www.nal.usda.gov/), Agrokatalóg (http://infoware.uvtip.sk:8888/webisnt/) – bibliografická databáza rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR. Z oblasti lekárstva je to významný katalóg National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/), Haz-Map (http://hazmap.nlm.nih.gov/) – databáza nebezpečných chemikálií
a rizikových chorôb. Je vytváraná v rámci programu National Library of Medicines (NLM) Toxicology and Environmental Health Information Program. Z oblasti histórie je to plnotextová databáza týkajúca sa americkej histórie od roku 1000 do súčasnosti (http://www.vlib.us/amdocs/). Monotematických databáz, ktoré sa využívajú, je však oveľa viac.

halien2.jpg (20806 bytes)   Vyhľadávací nástroj pre odborný web Scirus

Internet poskytuje množstvo voľne dostupných informačných zdrojov, kde sa môžu nachádzať odborné informácie, ale niekedy je ťažké nájsť tie správne a relevantné informácie. Spoločnosť Elsevier (http://www.elsevier.com/) vyvinula nástroj, ktorý monitoruje odborný web, webové stránky sú pridávané priamo odborníkmi, a tak je zaručená vysoká kvalita relevantných výsledkov. Vyhľadávací nástroj SCIRUS (http://www.scirus.com) je voľne dostupný a komplexný vedecký vyhľadávací nástroj pre web. Umožňuje vyhľadávať nielen obsah časopisu, ale aj vedecké stránky, materiály pred tlačou, patenty a webové odborné informácie.

Medzi špecializované vyhľadávače môžeme zaradiť aj Biographies Polysearch Enginemetavyhľadávací nástroj umožňujúci prístup k bibliografickým i plnotextovým informáciám o známych osobnostiach, historických postavách, politikoch, vedcoch, umelcoch a športovcoch (http://www2.hawaii.edu/~jacso/extra/egyeb/poly-bio.htm) alebo NioNetBook – adresár informačných biologických e-zdrojov vytváraný v Institute Pasteur (http://www.pasteur.fr/recherche/BNB/bnb-en.html). Množstvo ďalších špecializovaných a univerzálnych vyhľadávacích nástrojov, databáz, e-archívov, e-konferencií a portálov nájdete na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a prax InfoLib (http://www.infolib.sk) a v databáze INFORMPÉDIA (http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1574).

halien3.jpg (43429 bytes)

Portál pre knižničnú a informačnú vedu – InfoLib

Zo zahraničných licencovaných databáz sú na Slovensku najviac rozšírené databázy EBSCO. V rámci národnej licencie (http://www.snk.sk/?narodna_licencia_ebsco_databaz) majú prístup všetky akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice na Slovensku. V súčasnosti využíva 13 licencovaných databáz od spoločnosti EBSCO Publishing 90 slovenských knižníc. Tieto databázy sú multiodborové – Academic Search Complete, encyklopedické – MasterFILE Premier, ekonomické – Business Source Premier a Regional Business News, poľnohospodárske – Agricola, z oblasti vzdelávania – ERIC, ekológie – GreenFILE, zdravotníctva – MEDLINE with Full Text, Health Source – ConsumerEdition, Health Source: Nursing/Academic Edition, z oblasti humanitných vied – Humanities International Complete, knihovníctva – LISTA a spravodajstva – Newspaper Source.

halien4.jpg (236183 bytes)
EBSCOhost 2.0 – nový dizajn


V júli 2008 spoločnosť EBSCO Publishing spustila novú verziu vyhľadávacieho prostredia – tzv. EBSCOhost 2.0 s novým dizajnom, kde tvorcovia testujú používateľské rozhranie na základe spätnej väzby s používateľom. Tento dizajn poskytuje silné, čisté a intuitívne rozhranie. Je to prvé prerobenie EBSCOhost rozhrania od roku 2002 a jeho funkcionalita zahŕňa posledné technologické výhody. Celé rozhranie je intuitívne a ponúka racionálne a logické kroky pri vyhľadávaní. Poskytuje množstvo výhod a spĺňa vysoké kritériá používateľov a najnovšie poznatky prostredia 2.0.

Poskytovanie e-služieb sa v súčasnom období viaže na internet ako nástroj jedinečného bohatstva informácií. Nie je to len voľný web, ale aj platené databázy a služby, ktoré knižnica využíva, aby držala krok a vyvíjajúci sa trend vo svete v poskytovaní e-služieb. V súčasnosti je to už spomínaný termín web 2.0, resp. Library 2.0 (L2) – tzv. knižnica druhej generácie, ktorá má poskytnúť používateľovi novinky 2.0. Jedným z hlavných rozhraní knižnice 2.0 je poskytovanie informačných zdrojov kdekoľvek a kedykoľvek, čo znamená, že licencované zdroje by mali byť pre používateľov prístupné 24 hod denne a kdekoľvek, kde je prístupný internet. Na to slúži jedinečné riešenie pre knižnice – vzdialený prístup pre EIZ. Na Slovensku má jedinečný vzdialený prístup pre svojich používateľov zatiaľ len Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Slovenská akadémia vied v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave.5

V súčasnosti sa do nového pojmu 2.0 najviac zaraďujú blogy, RSS, wiki, podcasty alebo vidcasty, užívateľské komentáre a hodnotenia, diskusie, chat a pod. Sú to všetko nástroje, ktoré ponúkajú priamu alebo nepriamu komunikáciu s používateľmi. Všetky tieto možnosti umožňujú prezentáciu knižnice vo virtuálnom svete, dynamicky menia informačný obsah a zintenzívňujú výmenu informácií. Jednoducho poskytujú nové možnosti stretávania sa s používateľmi vo virtuálnom svete.

halien5.jpg (14591 bytes)    Logo služby Blogger.com

Knihovnícke blogy na Slovensku ešte nemajú takú pevnú pôdu ako vo svete a len postupne sa udomácňujú medzi slovenským blogovacím svetom. Na Slovensku má jednoznačný prím http://blog.sme.sk   alebo už aj http://blogger.com. Zatiaľ sú to vo väčšine prípadov len súkromné blogy, ktoré umožňujú komunikáciu medzi priateľmi, známymi alebo medzi ľuďmi so spoločnými záujmami. Na Slovensku je v knihovníckom prostredí k dispozícii infoBlog CVTI SR – http://blog.cvtisr.sk/, kde používateľ nájde množstvo užitočných informácií, no zároveň v ňom nájde aj možnosť zapojenia sa do diskusie k jednotlivým príspevkom, čím sa integruje do priamej komunikácie s knihovníckym svetom. Je to základný charakteristický znak pre knižnicu 2.0.

halien6.jpg (7250 bytes)Logo pre RSS kanál

RSS kanály sú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej modernej webovej stránky a aj tento kanál sa môže stať určitým druhom komunikácie medzi používateľom a knižnicou. RSS kanál umožňuje používateľovi rýchlo a veľmi ľahko sa dozvedieť, čo je nového a čo sa zmenilo na jeho obľúbenej stránke bez toho, aby tú stránku predtým navštívil. Stačí mu k tomu RSS čítačka, ktorej veľmi jednoduchá inštalácia na PC alebo online verzia umožní prehľad všetkých RSS kanálov zadaných do RSS čítačky. Ak pribudol článok, v programe sa zobrazí oznam s nadpisom, krátkym opisom a možnosťou načítania celej správy. Niektoré verzie RSS podporujú aj dátum vloženia alebo aktualizácie atď. Formát RSS využíva aj čítanie diskusných príspevkov pri každom jednotlivom článku. RSS kanál na webovej stránke knižnice alebo blogu knižnice umožní používateľovi sledovať novinky a zmeny, a preto by nemal nikdy chýbať na webovej stránke knižnice a mal by byť k dispozícii pre svojich používateľov a návštevníkov. Okrem iného RSS kanály sú neoddeliteľnou súčasťou aj online databáz, ktoré umožňujú po zadaní rešeršnej požiadavky vytvorenie príslušného RSS kanála, ktorý si používateľ vloží do RSS čítačky a len čo sa na jeho rešeršnú požiadavku objaví nový záznam, systém ho upozorní a priamym klikom sa dostane na príslušný záznam v databáze. Medzi populárne RSS čítačky môžeme zaradiť Bizz™ RSS News Assistant http://www.bizzfeeds.com/, RSS Point 2 http://www.rsspoint.cz/  FeedReader http://www.feedreader.com/, Google Reader http://www.google.com/reader, RssReader http://www.rssreader.com/,
NewzCrawler http://www.newzcrawler.com/a ďalšie.

halien7.jpg (112599 bytes)   Logo pre Wikipédiu

Ďalšou charakteristickou črtou prostredia 2.0 je wiki. Wiki je webová stránka, ktorá umožňuje návštevníkom pridávať, odstraňovať a upravovať svoj obsah. Zakladá sa na myšlienke spoločného spravovania informácií na webových stránkach. Pre vysokú otvorenosť tejto technológie pre všetkých je aj ľahko zneužiteľná, takže informácie nachádzajúce sa na wiki webovej stránke môžu byť nespoľahlivé a klamlivé. Wiki sú v podstate založené na viere v základnú slušnosť ľudí. Najznámejšia wiki webová stránka je Wikipédia v rôznych jazykových verziách – http://sk.wikipedia.org.

Podcasting sú zvukové záznamy, ktoré autor podcastu umiestňuje na internet v podobe súborov, najčastejšie vo formáte MP3, na ktoré odkazuje na webových stránkach. Ďalšou formou podcastu je prevádzanie textových príspevkov do zvukového formátu pomocou softvéru – napríklad EPOS, ktorý umožňuje vygenerovanie z textového súboru zvukový súbor wav. Žiaľ, táto technológia sa ešte na webových stránkach slovenských knižníc nevyužíva.

Spomenula som len malú časť znakov prostredia 2.0, ktoré sú vo väčšine prípadov súčasťou aj niektorých webových stránok slovenských knižníc. Ak nie sú, verím, že v najbližšom čase sa stanú ich základnou ponukou, aby sa e-služby v knižniciach stali plnohodnotnými, modernými a spĺňali základné znaky prostredia 2.0.

E-služby v knižniciach prechádzajú každý rok výraznými zmenami. V súčasnom období je to svet 2.0, ktorý jednoznačne ovplyvňuje poskytovanie týchto služieb v knižniciach pre celú verejnosť. Knižnica nemôže ignorovať zmeny, ktoré vznikajú, ale musí zohľadňovať trendy, ktoré sú bežnými javmi vo svete, no len veľmi ťažko a pomaly sa dostávajú aj do sveta slovenských knižníc. Je však slovenská knižnica pripravená aplikovať plnohodnotné e-služby aj v prostredí 2.0? Vystavenie knižničného katalógu na webovej stránke knižnice už zďaleka nestačí, pretože knižnica sa tak uzavrie pred novou nastupujúcou generáciou webu 2.0 a e-služby bez prvkov 2.0 v knižniciach sa postupne stanú archaickými.

 

Zoznam použitej literatúry:

PAULÍKOVÁ, Alena: Stretneme sa v L2? In: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zborník z medzinárodného odborného seminára, 12. 9. 2007, Zvolen. Dostupné na internete: <http://sldk.tuzvo.sk/cosmo/foto/seminar/zbornik/pdf/Paulikova_Alena.pdf>

SVRŠEK, Ladislav: Nové trendy v poskytovaní elektronických služieb knižníc. In Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zborník z medzinárodného odborného seminára, 12. 9. 2007, Zvolen. Dostupné na internete: <http://sldk.tuzvo.sk/cosmo/foto/seminar/zbornik/pdf/Svrsek_Ladislav.pdf>

http://sk.wikipedia.org

http://www.snk.sk

http://www.tuzvo.sk/  

 

Mgr. Zuzana Halienová (zuzana.halienova@snk.sk)
Slovenská národná knižnica v Martine

 

1 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

2 Viac predpisov súvisiacich s činnosťou knižnice nájdete na stránke InfoLib: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1472

3 Služba je prístupná v pondelok až v piatok v čase 10.00 – 12.00 hod. Zameraná je na informácie o službách, fondoch a o vyhľadávaní v online katalógu SNK. Kontaktné údaje – tel.: 48/4445376.

4 Kontaktné údaje: SNK_Sluzby

5 Slovenská národná knižnica pripravuje spustenie vzdialeného prístupu do databáz pre svojich používateľov.

Share: