Benchmarking v knižniciach

From seminars and conferences

Goetheho inštitút v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc zorganizovali v spolupráci s Centrom VTI SR dňa 23. septembra medzinárodnú konferenciu na tému Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach.

Benchmarking ako moderný nástroj riadenia, ktorý prostredníctvom merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom ostatných hľadá najlepšie riešenie, umožňuje identifikovať silné a slabé stránky činnosti knižnice a môže byť podnetom pre trvalé zlepšovanie.

Benchmarking knižníc je nástroj, ktorý umožní vzájomné porovnávanie vlastných výkonov a činností s ostatnými knižnicami. Zámerom a cieľom organizátorov medzinárodnej konferencie bolo predstaviť skúsenosti zahraničných kolegov v tejto aktivite a premyslieť možnosti aplikácie týchto skúseností v slovenských podmienkach.

Pretože je to téma zaujímavá a nová, ktorá môže byť inšpiratívna pre mnohých knižnično-informačných pracovníkov, prinášame v tomto čísle nášho časopisu príspevky prednášateľov v plnom znení. Zahraničné príspevky preložila Eva Smolíková.

Powerpointové prezentácie prednášateľov sú dostupné na portáli InfoLIB na adrese: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=4&prm2=1&prm3=2253.

Share: