Norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) a aplikácia nového prvku ISSN-L v praxi

From Slovakia

Slovenská technická norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo
seriálovej publikácie
(ISSN)1, vydaná 1. októbra 2008,
je prevzatá prekladom 4. revidovaného vydania normy ISO 3297, ktoré vyšlo v júni
2007. Revízia tejto medzinárodnej normy sa začala v roku 2003. Medzinárodná pracovná
skupina ISO/ TC 46/SC 9/WG 5 pre revíziu normy bola zostavená z odborníkov
organizácií, ktoré sa priamo podieľajú na tvorbe a implementácii ISSN: zo zástupcov
národných centier ISSN, reprezentantov vydavateľstiev Bowker, Wiley, Elsevier,
subskripčných agentúr, distribútorov a dodávateľov, súborných katalógov,
systémov ISBN, DOI, ISTC, EAN (GS1) a ďalších.2

Chcela by som upozorniť na zmeny v novom vydaní normy oproti
predchádzajúcemu vydaniu z roku 1998. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním sa
podstatne doplnila a rozšírila definičná časť normy. Definuje sa v nej nový
atribút, tzv. prepojovacie ISSN ( ISSN-L, angl. linking ISSN), ktoré v systéme ISSN
predstavuje nový prvok zabezpečujúci prepojenie vydaní (verzií) na rôznych hmotných
nosičoch pokračujúcich prameňov. Norma obsahuje prepracovaný prehľad metaúdajov
ISSN, poskytuje prehľad funkcií a úloh medzinárodného centra a národných centier a
venuje pozornosť prepojeniu ISSN a nového ISSN-L s ďalšími identifikačnými
systémami.

Zmeny štruktúry a obsahu normy

Norma pozostáva z textu normy a z príloh. Text sa člení na 11
častí (predošlé vydanie malo 9 častí).

Časť 1 Predmet normy sa doplnil zavedením pojmu ISSN-L.

V časti 2 Termíny a definície (pôvodne časť 3) sú
doplnené a prepracované definície atribútov systému ISSN. Do pôsobnosti systému
patria už nielen seriály, rozšírila sa na nové typy dokumentov, ktoré norma uvádza.
ISSN sa prideľuje tzv. pokračujúcim prameňom (angl. continuing resources). Sem patria
okrem klasických tlačených seriálov vydávaných postupne v jednotlivých číslach (u
nás periodické publikácie) aj e-seriály publikované online a tiež tzv. integrujúce
pramene (doplňované publikácie na voľných listoch, aktualizované webové stránky a
databázy, ktoré spĺňajú predpoklady v zmysle pravidiel systému ISSN).

V časti 3 Štruktúra ISSN (pôvodne časť 4) sú len zmeny
formálneho charakteru spočívajúce v preorganizovaní odsekov.

Nový je názov časti 4 Prideľovanie ISSN (pôvodne časť
7), ktorá je oproti pôvodnému zneniu čiastočne zmenená.

V časti 5 Vytvorenie kľúčového názvu (pôvodne časť
8), kde sa uvádzajú hlavné zásady vytvárania kľúčového názvu, je doplnená
tvorba kľúčového názvu prostredníctvom bližšie určujúceho výrazu, ktorá sa
uplatňuje v prípade, že názov nie je jedinečný v registri ISSN.

Nová je časť 6 Prepojovacie ISSN (ISSN-L), ktorá
charakterizuje nový prvok ISSN-L implementovaný v rámci systému ISSN.

Časť 7 Tlač a zobrazenie ISSN (pôvodne časť 6)
odporúča spôsob uvádzania ISSN na rôznych typoch pokračujúcich prameňov. Je
doplnená o odporúčanie uvádzať všetky pridelené ISSN na každom z vydaní, ak sa
titul publikuje na viacerých nosičoch.

Časť 8 Metaúdaje (pôvodne časť 9) je stručná a
odkazuje na prílohu B.

Časť 9 Autorské práva je nezmenená (pôvodne časť 5).

Časť 10 Poplatky, ktorá zakotvuje zásadu bezplatného
prideľovania ISSN sa v predchádzajúcom vydaní nenachádzala.

Nová je tiež stručná časť 11 Spravovanie systému ISSN,
ktorá odkazuje na podrobnejšiu Prílohu D Úlohy a zodpovednosť centier ISSN.

Časť Prílohy sa rozšírila z 3 na 5 príloh A – E.
Prvé štyri prílohy sú normatívne. Príloha A popisuje výpočet kontrolnej
číslice ISSN. Príloha B obsahuje tabuľku metaúdajov ISSN, a to v dvoch
častiach: B1 Metaúdaje potrebné na pridelenie ISSN a B2 Metaúdaje,
ktoré vytvára a spravuje medzinárodné centrum ISSN a národné alebo regionálne
centrá ISSN. Príloha C sa zaoberá tzv. “prepojovacím ISSN“ – ISSN-L
(angl. linking ISSN). Príloha D popisuje úlohy a zodpovednosť medzinárodného
centra, národných a regionálnych centier ISSN. Príloha E je informatívna a
zaoberá sa používaním ISSN a prepojovacieho ISSN (ISSN-L) v rámci iných
identifikačných a prepojovacích systémov ako sú DOI, OpenURL, URN, SICI, EAN.

Informatívna príloha normy

Príloha normy si napriek svojmu informatívnemu charakteru
zaslúži osobitnú pozornosť. V ďalšej časti prinášam jej podrobnejší prehľad.
ISSN ako jednoznačný identifikátor je ideálny prvok vhodný na využívanie v rámci
iných systémov. Hoci zatiaľ je u nás rozšírené len vzájomné prepojenie ISSN a EAN
(EAN/ISSN), v budúcnosti možno predpokladať zvýšené požiadavky používateľov na
súčinnosť identifikačných systémov, najmä vzhľadom na potrebu nielen vyhľadať
časopis v bibliografických databázach, ale aj získať prístup k plným textom
článkov online.

Príloha E má 6 častí v časti
E1 Všeobecne sa uvádza rozdiel medzi použitím ISSN a ISSN-L. Kým
ISSN sa používa v prípade, ak je potrebná identifikácia a vyhľadanie vydaní na
rôznych nosičoch pokračujúceho prameňa (napr. tlačené vydanie, online vydanie,
vydanie na CD-ROM), ISSN-L slúži na vyhľadanie titulu pokračujúceho prameňa bez
ohľadu na typ nosiča, na ktorom bol titul publikovaný.

Časť E2 DOI je venovaná používaniu ISSN v
systéme DOI (Digital Object Identifier). DOI je systém na identifikáciu objektov v
digitálnom prostredí. Identifikátory DOI sa používajú na zabezpečenie aktuálnej
informácie o výskyte publikácií na internete. ISSN sa používa v DOI na
identifikáciu prezentácie pokračujúceho prameňa. Prepojenie špecifických
prezentácií časopisu (tlačené vydanie, online vydanie, vydanie na CD-ROM-e) sa
dosiahne použitím DOI s vloženým ISSN.

Príklad 1: identifikácia online vydania časopisu
Enviromental and Molecular Mutagenesis:

doi:10.1002/(ISSN)1098-2280

Príklad 2: identifikácia všetkých vydaní časopisu
Nature prostredníctvom ISSN-L (hypotetický príklad):

doi:10.1038/issnl.0028-0836

V časti E3 OpenURL sa opisuje spôsob použitia ISSN
a ISSN-L v rámci OpenURL, a to OpenURL 0.1 a tiež OpenURL Z39.88. Open URL je podporná
technológia využívajúca webové služby na prepojenie metaúdajov o prameňoch na
služby pre tieto pramene. Norma odporúča použiť ISSN, ak sa vyhľadáva vydanie
pokračujúceho prameňa na určitom nosiči, napr. ak je potrebné vyhľadať určitý
titul publikovaný  online. Použitie ISSN-L sa odporúča na vyhľadanie
akéhokoľvek vydania na špecifickom nosiči, teda ak potrebujeme vyhľadať určitý
titul a nezáleží nám na type nosiča.

Časť E4 URN uvádza vzťah ISSN a URN (The Uniform
Resource Number jednotný názov prameňa). URN je normované pomenovanie pre
trvalý identifikátor pokračujúcich prameňov, ktorý je nezávislý od umiestnenia.

Časť E5 SICI opisuje využitie ISSN v
systéme SICI (The Serial Item Contribution and Identifier). SICI je identifikátor
seriálovej jednotky a príspevku, ktorý identifikuje tituly seriálových publikácií a
jednotlivých článkov v nich obsiahnutých. SICI sa môže používať na doručovanie
dokumentov (document delivery) v knižničnom rezervačnom systéme, v automatizovaných
systémoch na správu seriálových publikácií a pod.

Príklad: SICI časopisu De Proverbio :

SICI:1323-4633(1996)2:1<>1.0.CO;2-8

Časť E6 EAN opisuje aplikáciu ISSN v systéme
označovania tovarov kódom EAN (European Article Number). EAN je identifikátor produktov
pre elektronický systém predaja. Vo všeobecnosti sa používa široké spektrum kódov
pre rôzne typy produktov, osobitnú skupinu tvoria pokračujúce pramene, pre ktorú sa
používa čiarový kód EAN 13 s prefixom 977. Súčasťou tejto časti je názorný
obrázok čiarkovej podoby kódu EAN/ISSN.

Používanie ISSN v rámci iných identifikátorov na Slovensku

Využitie ISSN v rámci iných identifikátorov sa na Slovensku
zatiaľ naplno uplatnilo len v oblasti používania čiarového kódu EAN/ISSN, ktorý sa
generuje z čísla ISSN. Vydavatelia majú možnosť využívať kód EAN/ISSN so
špecifickým prefixom 977 pre periodické publikácie, ktorý sa poskytuje zdarma a
automaticky pre všetky predávané nové časopisy. Vydavatelia dlhšie vychádzajúcich
časopisov majú taktiež možnosť používať kódy generované z čísla ISSN. Na
časopis, ktorý má pridelené ISSN, je možné vygenerovať si kód aj prostredníctvom
voľne prístupného samoobslužného generátora na stránke: http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2853.

V roku 2000 zaviedla Národná agentúra ISSN experimentálne
vyhľadávanie pomocou URN s použitím ISSN v UKB, ktoré sa však do praxe zatiaľ
nezaviedlo. URN pre ISSN vyvíjalo Medzinárodné centrum ISSN v Paríži v spolupráci s
IETF (Združenie pre rozvoj internetu), vývoj sa zatiaľ pozastavil z dôvodu výmeny
programového systému v MC ISSN.

Uplatnenie novinky normy – ISSN-L v praxi

Aplikácii novinky normy ISSN-L v praxi medzinárodného systému
ISSN predchádzali prípravy založené na dôslednom doplnení záznamov údajmi
prepojovacích polí – 776 (pole formátu MARC 21). Jednotlivé národné centrá
vykonali kontrolu údajov v prepojovacích poliach vo svojich záznamoch na základe
výpisov z databázy ISSN vygenerovaných Medzinárodným centrom ISSN a doplnili
chýbajúce údaje. Ak by totiž prepojenia medzi jednotlivými vydaniami (tlačené
vydanie, online vydanie, vydanie na CD-ROM a pod.) chýbali, nebolo by možné správne
vygenerovať ISSN-L pri už existujúcich záznamoch. Začiatkom októbra 2008
uskutočnilo MC ISSN migráciu na vyššiu verziu systému VIRTUA-ISSN (VTLS) 49.1-4, v
ktorom už je aplikované ISSN-L. V novom systéme bola aplikovaná tiež nová funkcia
vyhľadávania prostredníctvom ISSN-L (pozri obr. 1). Prepojovacie ISSN (ISSN-L) má
zabezpečiť prepojenie vydaní pokračujúceho prameňa na rôznych nosičoch. Aplikácia
ISSN-L vyplynula z potreby vytvorenia mechanizmu, ktorý by prepojil všetky vydania na
rôznych typoch nosičov, ktoré obsahujú jeden a ten istý titul pokračujúceho
prameňa. Kým ISSN prideľované každému pokračujúcemu prameňu na určitom nosiči
má zabezpečiť identifikáciu produktu, ISSN-L má zabezpečiť identifikáciu obsahu.3 ISSN-L umožňuje vyhľadať titul bez ohľadu na typ hmotného
alebo nehmotného nosiča, na ktorom je publikácia vydaná alebo sprístupňovaná, teda
bez ohľadu na to, či ide o tlačené vydanie, vydanie na CD-ROM (offline) alebo online
vydanie.

V Národnej agentúre ISSN sa po migrácii do nového systému ISSN
nainštalovali klienti v novej verzii VIRTUA-ISSN s aplikovaným ISSN-L. V praxi to
vyzerá takto: vydavateľ zažiada o pridelenie ISSN pre dve vydania, pre tlačené
vydanie a online vydanie.  Národná agentúra ISSN pridelí číslo ISSN tlačenému
vydaniu titulu. Záznam sa spracuje online prostredníctvom klienta, systém po uložení
záznamu automaticky vygeneruje issn-l a uloží ho do poľa 022 l. Potom sa spracuje
záznam online vydania, v poli 776 sa urobí prepojenie na tlačené vydanie a systém
automaticky vygeneruje ISSN-L pre tento záznam. To ISSN, ktoré sa spracuje v databáze
ako prvé, sa vygeneruje ako ISSN-L.

Príklady na ISSN-L

Vydanie titulu na jedinom nosiči:

Journal of comparative politics       
ISSN 1337-7477
                                                       
ISSN-L 1337-7477

Vydania titulu na 2 rôznych nosičoch:

Itlib (Tlačené vydanie)
                      
ISSN 1335-793X
                                                        
ISSN-L 1335-793X

Itlib (Online)
                                       
ISSN 1336-0779
                                                        
ISSN-L 1335-793X

Vydania titulu na 3 rôznych nosičoch:

The journal of adhesion (Print)
          ISSN 0021-8464
                                                         
ISSN-L 0021-8464

The journal of adhesion (Online)
       ISSN 1563-518X
                                                          
ISSN-L 0021-8464

The journal of adhesion (CD-ROM)  ISSN 1026-5414
                                                         
ISSN-L 0021-8464

katrincova.jpg (122096 bytes)
Obr. 1 Dve vydania časopisu ITlib nájdené cez ISSN-L v
Portáli ISSN

 

Literatúra:

1.   STN ISO 3297 (010187).
Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo seriálových
publikácií (ISSN).
Slovenský ústav technickej normalizácie 2008. Spracovala:
Beáta Katrincová.

2.   Jeřábková, Eva. ISSN-L –
novinka 4. revidovaného vydání normy ISO 3297 ISSN. Ikaros [online]. 2007, roč.
11, č. 10 [cit. 2008-11-01].

      Dostupný na: <http://www.ikaros.cz/node/4339>.
URN-NBN:cz-ik4339. ISSN 1212-5075.

3.   What is an ISSN? Dostupný na:
http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php
[cit. 2008-11-02]

Share: