Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve

From Slovakia

Elektronické publikovanie je fenomén, ktorý preniká v
posledných rokoch závratnou rýchlosťou do všetkých oblastí politického,
kultúrneho, spoločenského, vedeckého i akademického diania. Napredovanie v oblasti
elektronického publikovania sa výrazne prejavuje napríklad v oblasti vydávania
periodických publikácií (pokračujúcich prameňov). Na Slovensku už dnes existujú
elektronické časopisy rôznorodého charakteru od spravodajských,
populárno-náučných, odborných až po vedecké časopisy, ktoré sa publikujú
výhradne v elektronickej podobe (v zahraničí sa používa tiež výraz „digital
born“). Kým pred niekoľkými rokmi sa publikovali väčšinou elektronické verzie
tlačených časopisov, v súčasnosti už  prevažujú  originálne
elektronické časopisy publikované výhradne online prostredníctvom internetu, a to
vzhľadom na nižšie náklady autorov a vydavateľov, dokonalejšie techniky spracovania
a tiež mnohoraké možnosti zobrazovania a sprístupňovania vrátane interaktívneho
kontaktu s čitateľmi. Nárast publikovania originálnych online publikácií potvrdzujú
čísla získané z národnej databázy ISSN.  Počet slovenských záznamov
pokračujúcich prameňov publikovaných výhradne online bol k 31. 10. 2008 245, zatiaľ
čo počet časopisov, ktoré existujú v oboch vydaniach (verziách), tlačenej i online,
dosiahol  k tomu istému dátumu len číslo 126.

Táto skutočnosť si nutne vyžaduje zakotvenie existencie
elektronických informačných prameňov zákonom. Neexistencia právnej úpravy tejto
problematiky môže spôsobovať (a v mnohých prípadoch už spôsobuje) problémy jednak
autorom publikujúcim výhradne na internete, jednak knižniciam pri získavaní, ochrane
a sprístupňovaní dokumentov publikovaných na iných nosičoch, ako je papier.

Legislatívny rámec nevyhnutný pre prácu s elektronickými
publikáciami v knižnici tvoria tri základné zákony – autorský zákon, tlačový
zákon
a zákon o povinných výtlačkoch. Tieto na seba navzájom nadväzujú
a zmeny v jednom zákone sa musia nutne odraziť v ďalších dvoch.

Problematike autorského zákona a autorského práva sa venoval
článok Online publikácie – “offline“ legislatíva uverejnený v
časopise ITlib, ktorý sa zaoberal minuloročnou novelizáciou zákona
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon
) [1]. V novelizovanom zákone  sa nepodarilo zreteľnejšie
vymedziť pôsobnosť zákona aj na oblasť internetu, ustanovenia zákona sú príliš
všeobecné, a preto nie sú dostatočným pilierom na ochranu práva autorov v oblasti
internetu.

Kauza tlačový zákon

V ďalšom texte sa budem osobitne venovať problematike tlačového
zákona
. V tomto roku sme sa konečne po vyše štyroch desaťročiach dočkali
nového zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
. Kto sa však tešil, že zákon
prinesie niečo nové aj pre oblasť elektronických informačných prameňov, zostal
sklamaný. Nový tlačový zákon neprekonal svojho štyridsaťročného predchodcu v
obmedzenom chápaní periodických publikácií (pokračujúcich prameňov). Opäť sa
vrátil k termínu periodická tlač, ktorý však vôbec nevystihuje súčasnú modernú
elektronickú dobu. V zahraničí sa za periodické publikácie (pokračujúce pramene)
považujú aj publikácie na iných médiách (nosičoch) než sú tlačené periodiká
vrátane publikácií šírených prostredníctvom internetu (napr. v Rakúsku platný
Mediengesetz zahŕňa aj elektronické publikácie).

Referát EIP pri NA ISSN v Univerzitnej knižnici  v Bratislave
sa aktívne podieľal na pripomienkovom konaní k návrhu tlačového zákona, s čím
súviselo sledovanie celého vývoja okolo jeho prípravy od pôvodného návrhu až k
jeho finálnej podobe. V ďalšej časti sú uvedené pripomienky a paragrafové znenie
návrhu zmien, ktoré naše oddelenie predložilo v rámci pripomienkového konania prvý
raz v júli 2007 a opätovne v marci 2008 na legislatívny útvar MK SR. V prijatej verzii
zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. 6. 2008, sa, žiaľ, uvedené pripomienky
nezohľadnili. Ministerstvo kultúry SR sa vo vyhodnotení medzirezortného
pripomienkového konania v júli 2007 vyjadrilo v tom zmysle, že návrh zákona
  sa nebude týkať informácií zverejnených na internetových stránkach
periodickej tlače
(t. j. nebude sa vzťahovať na sprístupňovanú periodickú
tlač). A tak internet aj naďalej zostáva v sivej zóne okolo zákona [5].

Pripomienky k návrhu tlačového zákona

Tlačový zákon, ktorý schválila vláda 9. 1. 2008, sa vracia k
pojmu periodická tlač, ktorý už návrh z júna 2007 nepoužíval, pretože nevystihuje
súčasnú modernú elektronickú dobu. Vymedzením oblasti pôsobnosti, na ktorú sa má
zákon vzťahovať, sa tak vôbec neodlišuje od starého tlačového zákona z r. 1966
[2] a znamená krok späť a návrat o viac ako 40 rokov. Navrhujeme preto zmeniť
príslušné paragrafy a rozšíriť chápanie periodickej tlače tak, aby tento pojem
zahŕňal okrem tlačených publikácií aj ďalšie dokumenty, a to jednak
  elektronické verzie tlačených časopisov, ale predovšetkým elektronické
časopisy, ktoré sa sprístupňujú výhradne online prostredníctvom internetu alebo
boli vydané len na pevnom fyzickom nosiči (CD-ROM) a neexistujú v nijakej inej podobe.

Prijatie zákona v navrhovanom znení by viedlo k nesúladu s
platným zákonom o povinných výtlačkoch [3], ktorý v § 3 definuje povinnosť
vydavateľa periodickej publikácie odovzdávať povinný výtlačok aj v elektronickej
alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný. Hoci zákon o PV
odovzdávanie týchto publikácií   bližšie neupravuje, aspoň čiastočne
naznačuje ich existenciu.

Kým pôvodný návrh tlačového zákona z júna 2007 zahŕňal
aspoň elektronické verzie tlačených publikácií (tzv. elektronické mutácie), v
  návrhu zákona schváleného vládou už neexistuje ani tento čiastočný posun.
Nesúlad týchto dvoch zákonov a ignorovanie elektronických publikácií môže mať za
následok problémy s odovzdávaním elektronických publikácií podľa zákona o
povinných výtlačkoch, pretože nový návrh tlačového zákona nepozná existenciu
iných typov publikácií ako tlačených.     

Významným dôvodom na rozšírenie pôsobnosti zákona na
elektronické publikácie je súčasný trend na Slovensku, ktorým je nahrádzanie
tlačených publikácií elektronickými. Časopisy prestávajú vychádzať v tlačenej
podobe a ďalej vychádzajú   len v podobe elektronickej. Ide najmä o vedecké
a odborné, niekedy veľmi úzko špecializované časopisy, ktorých vydavatelia
uprednostnili z dôvodu nižších finančných nákladov vydávanie v elektronickej
online či offline podobe, ale aj mienkotvorné tituly z oblasti spoločenského a
politického života, ktoré vďaka elektronickej forme dosahujú okamžitú distribúciu,
globálny prienik a bezprostrednú spätnú väzbu verejnosti.  

Ako pozitívny príklad v tejto súvislosti môže poslúžiť aj
  Smernica Ministerstva školstva č. 8/2007-R z 31. 5. 2007 [4], ktorou sa mení a
dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a
ohlasov z r. 2005. V článku 7 bod (6) sa uvádza, že práce zverejnené na internete,
ktoré majú všetky popisné údaje (názov a pôvodcu dokumentu, miesto vydania,
vydavateľa, dátum vydania, ISBN, resp. ISSN) a uchovávajú sa v digitálnych
knižniciach a archívoch na internete alebo vyšli na hmotnom elektronickom médiu (napr.
CD-ROM), sa zaraďujú do rovnakých kategórií ako tlačené dokumenty. Smernica teda
nie je orientovaná len na elektronické verzie tlačených časopisov, ale na všetky
elektronické publikácie, ktoré spĺňajú určité podmienky. Jej vydanie potvrdilo
fakt, že chýbajúce zadefinovanie elektronických publikácií spôsobovalo problémy v
akademickej oblasti pri uznávaní publikačnej činnosti.

Ďalším argumentom na zadefinovanie týchto typov
(elektronických) publikácií v novelizovanom tlačovom zákone je skutočnosť, že v
prípade prijatia zákona v navrhovanej podobe by sa ani zavedené inštitúty práva na
zverejnenie opravy a odpovede a dodatočného oznámenia nevzťahovali na elektronické
časopisy publikované v elektronickej forme. Rovnako by sa na ne nevzťahovala
zodpovednosť vydavateľa za obsahy šírené prostredníctvom internetu.

Okrem rozšírenia definície na pokrytie ďalších typov
periodických publikácií, ktoré už u nás v súčasnosti existujú a ich počet sa
bude stále zvyšovať, navrhujeme tieto publikácie tiež evidovať ako samostatné
dokumenty – vydania. Navrhujeme evidovať (registrovať) všetky periodické publikácie
nezávisle od typu nosiča (nie iba publikácie na hmotných fyzických nosičoch) a tiež
všetky prípadné ďalšie jednotlivé vydania – regionálne, jazykové a iné.
Namiesto pojmu verzie navrhujeme uviesť pojem vydania, ktorý je výstižnejší. 

V súvislosti s uvedeným navrhujeme zmeniť  názov zákona na
zákon z … 2008 o periodických publikáciách a agentúrnom spravodajstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej navrhujeme  nahradiť v  celom
texte návrhu zákona termín periodická tlač termínom periodická publikácia. V
zmysle uvedených pripomienok sme navrhli nasledujúce zmeny v paragrafovom znení
tlačového zákona. Zmeny sú uvedené kurzívou.

Návrh paragrafového znenia

§ 1 Predmet úpravy

(1)   Tento zákon upravuje
        a)  práva a povinnosti vydavateľa
periodickej publikácie a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a
šírení informácií,
        b)  práva a povinnosti osôb pri
uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v
periodickej publikácii
              a práva a
povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na
dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve,
        c)  evidovanie periodických
publikácií,

(2)   tento zákon sa nevzťahuje na …
           

        e)  webové stránky (sídla)
inštitúcií, firiem, úradov a súkromných osôb

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov

(1)   Periodická publikácia je súhrnné
označenie pre všetky publikácie, ktoré sa vydávajú na hmotných nosičoch (tlač,
CD-ROM a iné) 
       alebo sprístupňujú na  internete (online) pod
rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním najmenej 2x ročne, používajú
číselný systém
       (tlačené publikácie a publikácie na iných
hmotných nosičoch alebo elektronické časopisy sprístupňované na internete) alebo
údaj o aktualizácii
       (aktualizované webové stránky), a obsahujú
popisné údaje (pozri paragraf  6 ods.3). Ak v budúcnosti vzniknú nové typy
nosičov, bude sa  zákon vzťahovať
       aj na tieto novovyvinuté nosiče.
       a)   Vydané periodické publikácie
publikácie  vydané na pevnom hmotnom nosiči  (napr. tlačená publikácia,
publikácia na CD-ROM a p.).
               Zahŕňajú
noviny, časopisy, bulletiny, zborníky ap.
       b)  Sprístupňované periodické publikácie
sú publikácie zverejnené na internete, t. j. šírené formou prístupu k vzdialenému
zdroju (online), ktoré
              obsahujú
plnotextové články, aktualizujú sa minimálne 2x ročne, obsahujú  popisné
údaje v zmysle paragrafu 6 a uchovávajú sa v digitálnych
              knižniciach
a archívoch.

(2)  a)   Vydanie periodickej publikácie je
každé jednotlivé vydanie alebo sprístupnenie periodickej publikácie, ktoré sa
odlišuje obsahom alebo formou.

       b)  Podľa odlišnosti
formy ide o vydanie  na rôznych  typoch nosičov (online vydanie, tlačené
vydanie, vydanie na CD-ROM).

       c)   Podľa
odlišnosti obsahu, ak sa vydania periodickej publikácie odlišujú od seba hoci len
niektorou časťou, ide o regionálne vydania, ranné alebo
             večerné vydania
ap., ak sa odlišujú v jazyku, ide o jazykové vydania ap.

(3)   Vydavateľ periodickej publikácie je osoba,
ktorá na svoje náklady zabezpečuje vydávanie periodickej publikácie na fyzickom
hmotnom nosiči alebo
        sprístupňovanie elektronickej publikácie na
internete
.

(4)   Verejným šírením periodickej publikácie je
rozširovanie periodickej publikácie na hmotných fyzických nosičoch (tlačená
publikácia, publikácia na
       CD-ROM a pod.) a sprístupňovanie elektronických
publikácií zverejnením na internete.

§ 6   Povinnosti vydavateľa periodickej publikácie a
tlačovej agentúry

(2)   a)   Predaj alebo iné rozširovanie
periodickej publikácie určenej len dospelým sa môže uskutočňovať len spôsobom,
ktorý vylúči prístup maloletých
              k takejto
periodickej  publikácii, ustanovenia osobného predpisu nie sú týmto dotknuté
/7/.

        b) Ak je periodická
publikácia určená len dospelým rozširovaná podľa ods. (4)a, musí byť zreteľne
označená textom „Upozornenie: táto publikácia je
            určená iba osobám
starším ako 18 rokov.“  Text musí byť uvedený vždy na rovnakom a viditeľnom
mieste titulnej strany vydávanej periodickej publikácie
            alebo na jej vonkajšom
obale alebo na titulnej  obrazovke publikácie sprístupňovanej na internete.

(3)   Vydavateľ periodickej publikácie je
povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej publikácie obsahovalo

        a)   názov
periodickej publikácie, ak má, tak aj jej podnázov,

        c)
   periodicitu vydávania alebo sprístupňovania online.

§ 11 Evidovanie periodických publikácií 

(4)   Evidencii periodických publikácií podliehajú
všetky periodické publikácie vydávané alebo sprístupňované uvedené v §2 (1)a)
b).
       Všetky vydania  periodických publikácií
uvedené v ods. (4) sa evidujú osobitne.

K navrhovaným zmenám v paragrafovom znení sme priložili tento
komentár:

Definícia § 2 (1) periodickej publikácie, ktorú navrhujeme, má
zabezpečiť rovnaké postavenie všetkých publikácií, či už vydávaných tlačou
alebo na iných nosičoch – napr. na CD-ROM-e, ako aj sprístupňovaných na internete
online nezávisle od toho, či ide o verzie tlačených publikácií alebo nie.
Vychádzame z toho, že každá publikácia je samostatným dielom a o presnú verziu ide
väčšinou len v prípade archívnej verzie. Vydanie na inom nosiči je vo väčšine
prípadov originálnym dielom, ktoré má svoje osobitosti a treba ho považovať za
samostatnú publikáciu.

V § 6 navrhujeme vložiť nový ods. (2) a), b), týkajúci sa
ochrany mládeže, pretože uvedený návrh sa týmto vôbec nezaoberá, neobsahuje ani
odkaz na existujúci zákon č. 445/1990 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky predaja a
rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť /7/.

V § 11 v novom ods. (4) navrhujeme doplniť zadefinovanie evidencie
všetkých vydaní periodických publikácií. Súčasná evidencia (registrácia na MK
SR) neeviduje všetky vydania osobitne, čo jednak skresľuje štatistiky vydávania
periodických publikácií, jednak spôsobuje problémy pri odovzdávaní povinných
výtlačkov, neodovzdávajú sa všetky vydania periodických publikácií, ako napr.
rôzne denné vydania, všetky verzie regionálnych vydaní ap., a neodovzdávajú sa
tiež uspokojujúco prílohy k jednotlivým vydaniam. Elektronické vydania
sprístupňované online nie sú riešené vôbec. 

A nakoniec – zákon o povinných výtlačkoch

Starostlivosť o elektronické dokumenty by nemala ostať len pri
ich definovaní a evidencii. S evidenciou úzko súvisí uchovávanie týchto
nových typov publikácií, ktoré je úzko prepojené s odovzdávaním povinných
výtlačkov
. Najširší záber, ktorý zodpovedá súčasnej európskej praxi, by
zabezpečilo odovzdávanie povinných výtlačkov nezávisle od typu nosiča, na ktorom
alebo prostredníctvom ktorého je periodická publikácia vydaná alebo
sprístupňovaná. Takýto zákon by bol základom starostlivosti o ochranu všetkých
typov publikácií v rámci ich dlhodobého uchovávania. Najviac ohrozené sú
publikácie sprístupňované na internete a publikované výhradne online. Ak nie sú
uchované v stabilnom zabezpečenom archíve, hrozí im nenávratné zmiznutie v prípade
ukončenia ich publikovania. Vo viacerých krajinách si túto skutočnosť už uvedomili
a v posledných rokoch vstúpilo do platnosti viacero zákonov o povinných výtlačkoch,
ktoré zahŕňajú všetky typy elektronických dokumentov vrátane online prípadne aj
archiváciu webu. Podrobnejšie je táto problematika spracovaná v príspevku Povinné
výtlačky elektronických publikácií (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane
Slovenska) z r. 2006 [6]. V rozpätí rokov 2006 – 2008  prijali nový zákon o
povinnom výtlačku, ktorý sa vzťahuje aj na elektronické dokumenty sprístupňované
online, nasledúce krajiny: Estónsko (júl 2006), Fínsko (od 1. 1. 2008), Francúzsko
(2006), Nemecko (22. 6. 2006), Rakúsko (1. 7. 2008) a Slovinsko (1. 10. 2006).

Vzorom na vypracovanie  pravidiel pre odovzdávanie
elektronických dokumentov   by mala byť Medzinárodná deklarácia na
odovzdávanie elektronických dokumentov do konzervačného fondu [10], prijatá
Konferenciou európskych národných knihovníkov (CENL – Conference of European
National Librarians) a Federáciou európskych vydavateľov (FEP – Federation of
European Publishers) z roku 2000. V zmysle tejto deklarácie (bod 2. Medium of publication
– nosič dokumentu) by sa mal rozšíriť povinný výtlačok   u určených
depozitných knižníc na povinný výtlačok netlačených dokumentov vo všetkých
elektronických formách (online aj offline). Účelom konzervačného uchovania obsahu
online dokumentov je zabezpečenie dlhodobejšieho uchovania než po dobu ich komerčného
života. Odovzdaný povinný výtlačok sa má  sprístupňovať cez zabezpečený
intranet, resp. na určených termináloch, v priestore prístupnom oprávneným
používateľom. Širší prístup k uchovávaným povinným výtlačkom možno povoliť
iba na základe licencie od vydavateľa [1].

Pre odovzdávanie povinných výtlačkov na Slovensku platí v
súčasnosti zákon č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997
Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a
rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.
V interpretácii
základných pojmov vychádza z pôvodného tlačového zákona z r. 1966 [2]. Zákon o
povinných výtlačkoch sa vzťahuje na tlačené periodické i neperiodické publikácie
a publikácie vydané na fyzických nosičoch (CD-ROM) a na audiovizuálne diela. V § 3
ustanovujúcom odovzdávanie povinných výtlačkov periodických publikácií a v § 4,
ktorý ustanovuje odovzdávanie povinných výtlačkov neperiodických publikácií, je
uvedená povinnosť vydavateľa odovzdávať povinný výtlačok aj v elektronickej alebo
inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej
knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici [3]. Tieto ustanovenia možno
vzťahovať na publikácie na pevnom nosiči, nie sú ale v žiadnom prípade
použiteľné na online publikácie. Taktiež chýba konkrétne ustanovenie alebo
vykonávací predpis, ktorý by jednoznačne upravoval odovzdávanie povinných
výtlačkov elektronických dokumentov vydaných offline (napr. na CD-ROM), ak vyšli
výlučne v elektronickej forme [6]. Z uvedeného vyplýva nevyhnutná potreba
novelizovať
zákon o povinných výtlačkoch tak, aby sa odovzdávanie povinných
výtlačkov vzťahovalo aj na originálne pramene publikované online i offline.
      

Návrh novely zákona o povinných výtlačkoch sa v októbri
toho roku dostal aj na rokovanie októbrovej schôdze Národnej rady SR [7]. V tejto
súvislosti médiami prebehla dezinformácia, že v prípade prijatia návrhu poslancov D.
Jarjabka a R. Rafaja pribudne spravodajským webom a online publikáciám povinnosť
odovzdávať povinné výtlačky [8]. Túto chybnú interpretáciu návrhu zákona uviedol
na pravú mieru článok Patrika Garaja [9]. V návrhu totiž vôbec nie je reč o
rozšírení typov odovzdávaných publikácií. Ide len o to, že k dvom inštitúciám,
ktoré podľa § 3, písmeno b) a  § 4 písmeno c) dostávajú povinný výtlačok
aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, má
pribudnúť Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Stále však
ide len o publikácie na pevnom nosiči (offline). Online publikácie sa v predloženom
návrhu novely vôbec nespomínajú. Novela prešla prvým čítaním v parlamente dňa
23. 10. 2008 a bola posunutá na prerokovanie v  termíne do konca novembra 2008.

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila prostredníctvom
Národnej agentúry ISSN a Referátu elektronických informačných prameňov návrh
pripomienok, ktorý predloží v Národnej rade SR v rámci prebiehajúceho rokovania o
návrhu novely zákona o povinných výtlačkoch. [11] Navrhované zmeny smerujú opäť k
zrovnoprávneniu online publikácií s tlačenými a k rozšíreniu predmetu povinného
výtlačku. Navrhujeme zmeniť definíciu periodickej a neperiodickej publikácie tak, aby
zabezpečila rovnaké postavenie všetkých publikácií, či už vydávaných tlačou
alebo na iných nosičoch – napr. CD-ROM, ako aj sprístupňovaných na internete, t. j.
šírených formou prístupu k vzdialenému zdroju (online).

Hoci naše doterajšie snahy pri modernizácii legislatívnych
noriem neboli úspešné, zostávame optimistickí. Všade vo svete bol proces tvorby
nových zákonov dlhodobý, nikde sa nezrodili ľahko a rýchlo. Našťastie už existuje
rad pozitívnych príkladov v okolitých vyspelejších krajinách. Takže treba veriť a
nevzdávať to. 

Zoznam odkazov

 [1]  ANDROVIČ, A. a kolektív. Online publikácie
– “offline” legislatíva. In ITlib. Informačné technológie a knižnice
[online]. 2007, č. 2 [cit. 2008-27-10].

       Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib072/online_pub.htm>
. ISSN 1336-0779

[2]   Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a
o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
   

[3]   Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

[4]   Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou
sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti a ohlasov. [cit. 2008-27-10].

       Dostupné na internete <http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/a_kniznica_users/publcin/2007_8_R_publikacna_cinnost.doc>

[5]   Vozárová, E. Nerovnoprávny internet
[cit. 2008-27-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/clanok.php?clanok=4402
>

[6]   MATÚŠKOVÁ, J. – KATRINCOVÁ, B. Povinné
výtlačky elektronických publikácií (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane
Slovenska). In Bulletin UKB [online]. 2006, č. 1 [cit. 2008-27-10].

      Dostupné na internete: <http://www.ulib.sk/files/Bulletin/Bulletin1_2006.pdf>

[7]   Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky Dušana Jarjabka a Rafaela Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch

       periodických publikácií, neperiodických
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. [cit.
2008-29-10].

       Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=795>

[8]   Parlament navrhuje zálohovať webstránky.
Kvôli Jazykovednému ústavu [cit. 2008-29-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/sprava.php?sprava=8988>

[9]   Garaj, P. Prečo sa poslanci boja
internetu.
[cit. 2008-29-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/clanok.php?clanok=6086>

[10]  International declaration on the deposit of
electronic publications : Conference of European National Librarians/Federation of
European Publishers (CENL/FEP).

        Dialog mit Bibliotheken, 2000, vol. 12,
no. 3, S. 3-13. ISSN 0936-1138. Dostupné aj na: <http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/CENL_FEP.pdf>
 

[11]  Poznámka: V  čase odovzdania príspevku
nebol ešte materiál kompletne spracovaný, v súčasnosti je dostupný na stránke www.webarchiv.sk.

Share: