Elektronické služby knihoven – možnosti rodiny knihovních aplikací od Ex Libris

Introducing

multi.jpg (16111 bytes)

Úvod

Článek představí ideální kombinaci knihovních aplikací pro komplexní řešení přístupu k heterogenním informačním zdrojům různého původu a způsobu zpřístupnění. Prostředí a entity, se kterými článek operuje, jsou:

 • tištěné monografie,
 • tištěné časopisy, informaci o jejich odběru zachycuje lokální katalog knihovny i souborný katalog seriálů,
 • licencované elektronické informační zdroje zpřístupněné prostřednictvím individuálních i konsorciálních licencí zahrnující e-časopisy i e-knihy,
 • digitální dokumenty a další objekty ukládané do úložišť (repozitářů) budovaných a provozovaných jednotlivými knihovnami a dalšími institucemi,
 • výsledky retrospektivní digitalizace v digitalizačních projektech všech typů,
 • faktografické informační zdroje a databáze.

Základní vlastnosti všech produktů použitých při řešení

Vlastnosti všech uvedených produktů:

 • Modularita – všechny použité produkty jsou schopny pracovat zcela samostatně i vzájemně úzce spolupracovat;
 • Standardy – dodržování platných a zažitých standardů v dané oblasti;
 • Program Open Platform – strategie vývoje produktů je založena na principu otevřenosti, kdy je kladen důraz na:
  • formalizaci procesu návrhu, implementaci, dokumentaci a publikaci softwarových rozhraní,
  • principy SOA (service oriented architecture) v návrhu budoucích produktů, zajišťující, aby řešení Ex Libris sloužila jako základní stavební bloky pro vlastní či externí aplikace,
  • poskytnutí komunikační platformy, jež funguje jako centrum spolupráce a jako takové bude aktivně podporovat iniciativy ze strany institucí i uživatelské obce ke zlepšovaní produktů Ex Libris či jejich využívání novými, nepředpokládanými způsoby. Cílem je propojit svět komerčních aplikací s oblastí open source produktů;
 • Lokalizace – možnosti lokalizace uživatelského i administrátorského rozhraní (lokalizace produktů MetaLib, SFX a Primo v českém jazyce je již připravena);
 • Integrace – možnosti integrace již existujících řešení knihovny či systémů třetích stran (portály, redakční systémy, databáze evidence publikační činnosti, služby pro dodávání elektronických dokumentů, ekonomické a personální systémy a jiné), datových komponent (hesláře, třídníky, tezaury, číselníky) a grafického vzhledu dle požadavků instituce (šablony, styly). K integraci je využíváno standardizovaného rozhraní XML API;
 • Aktualizace – produkty jsou aktualizovány v pravidelných intervalech tak, aby byl udržen standard funkčnosti, zabezpečení i výkonu na nejvyšší úrovni;
 • Flexibilní licenční politika – ceny licencí a udržovacích poplatků jsou stanoveny tak, aby zohlednily reálné využití a způsob nasazení produktu;
 • Podpora – Společnost MULTIDATA ve spolupráci s výrobcem produktů, společností Ex Libris, disponuje širokou škálou komunikačních kanálů, které jsou uživatelským institucím nabízeny za účelem poskytování kvalifikované technické podpory včetně služeb technických konzultací. Produkty jsou standardně nabízeny včetně na míru připravených výukových materiálů jak v tradiční papírové, tak v moderní interaktivní podobě;
 • Školení – všechny nabízené produkty jsou nabízeny včetně několikastupňového propracovaného systému školení pro uživatele, knihovníky i technické specialisty. Zvolená metodika umožňuje modulární řešení na míru přesně dle požadavků uživatelských institucí;
 • Personalizace a customizace (úpravy) vzhledu – platí pro MetaLib, SFX a Primo;
 • Interoperabilita – produkty využívají LDAP a Shibboleth pro potřeby autentizace a autorizace, OpenURL pro předávání bibliografických informací prostřednictvím URL, protokol OAI-PMH jak pro účel sklízení metadat z úložišť a katalogů, tak pro nabízení obsahu vlastních databází.

MetaLib – paralelní prohledávání známých zdrojů, cesta k (zatím) neznámým zdrojům

Dnešní vysoká škola či vědeckovýzkumná instituce investuje nemalé prostředky do zpřístupnění řádově desítek až stovek informačních zdrojů. Informační instituce včetně knihoven vytvářejí další desítky nejrůznějších knihovních katalogů a dalších databází, pro běžného uživatele je však poměrně obtížné a nepohodlné nové zdroje a jejich možnosti sledovat a kvalifikovaně je využívat.

I pokud je student či výzkumník s těmito zdroji seznámen, při jejich používání se setkává s problémem různých rešeršních strategií či způsobů hledání, což může vést k tomu, že získá nepříliš uspokojivé výsledky a dokonce ho to může vést i k následnému odmítání těchto informačních zdrojů pro jejich složitost. Vysoký počet zdrojů dále znemožňuje časově efektivní vyhledávání v každém jednotlivém zdroji. 

metalib.jpg (14364 bytes)

MetaLib má za sebou poměrně dlouhou historii – je jedním z prvních paralelních (federativních) vyhledávacích nástrojů, umožňujících hledání ve více zdrojích najednou. Výsledky jsou během vyhledávání dynamicky deduplikovány, proto lze pomocí MetaLibu vytvořit virtuální souborný katalog. Je na uživateli, zda si vybere z nabídky přednastavených skupin zdrojů, či se pustí do vytváření vlastních skupin prohledávaných zdrojů a využije tak rozsáhlých možností personalizace. Zdrojem
v tomto případě rozumíme jak knihovní katalogy a bibliografické databáze, tak i databáze agregátorů či přímo primárních poskytovatelů elektronických informačních zdrojů. Pokročilá standardizace celé sféry paralelního vyhledávání umožňuje integrovat různé typy zdrojů pomocí vícero způsobů.

 Používání MetaLibu umožní rychlou a pohodlnou práci s informačními zdroji podobně, jak to uživatelé znají v případě internetových vyhledávačů typu Google aj. Pohodlnost používání však není na úkor zažitých knihovnických standardů pro zpracování komplexních rešerší s využitím klíčových slov, předmětových hesel apod. Možnosti vyhledávání lze rozšířit o hledání ve faktografických zdrojích typu encyklopedií a dalších referenčních zdrojů. Výsledky jsou uspořádány do tematických skupin (klastrů) a faset např. dle časového vymezení, či intelektuální odpovědnosti za vyhledaný dokument. Používané standardy zahrnují jak Z39.50 pro předávání bibliografických informací, tak SRW/SRU a webové služby. Jako vstupní formát je akceptován běžně používaný standard MARC 21 i UNIMARC. Propojení na plné texty je v případě elektronických dokumentů zajištěno buď odkazem přímo ze záznamu prostřednictvím pole 856 v případě MARC formátu nebo prostřednictvím navazujícího systému SFX – viz dále.

Pravidelně aktualizovaná Centrální znalostní báze MetaLibu (CKB) umožní pokročilé využívání bezmála 2000 informačních zdrojů, jejichž konfigurace je v databázi zahrnuta.

Jako příklad úspěšné implementace MetaLibu může sloužit infrastruktura českých informačních bran, tvořená ústřední Jednotnou informační branou ( http://www.jib.cz) realizovaná Národní knihovnou ČR. Infrastrukturu dále tvoří další, oborové informační brány (OIB) realizované postupně ve spolupráci s příslušnými odbornými partnery.  K počátku roku 2009 jsou zprovozněny tyto oborové informační brány:

Z uživatelů z řad vysokých škol poskytuje prostřednictvím MetaLibu své služby Univerzita Karlova v Praze (http://metalib.cuni.cz/) a Univerzita Hradec Králové (http://metalib.uhk.cz), v brzké době představí svoji instalaci Masarykova univerzita v Brně. Instalaci připravuje také Akademie věd ČR a Univerzita Komenského v Bratislave.

Více na stránkách výrobce a distributora:

http://www.exlibrisgroup.com/category/MetaLibOverview

http://www.multidata.cz/produkty/metalib/  

novak1.jpg (121436 bytes)

Obr. 1 – MetaLib: Snadné hledání s výběrem prohledávaných polí a databází

 

SFX – inteligentní dynamické odkazování dle kontextu

sfx.jpg (15232 bytes)  Linkserver SFX nahrazuje tradiční způsob odkazování (linkování) z bibliografické databáze na plnotextové databáze realizované pomocí pevně nastaveného odkazu. Ústředním principem je kontextově citlivé odkazování, kdy jsou ve znalostní databázi SFX shromažďovány informace o předplácených zdrojích, jejich dodavatelích a letech odběru v případě pokračujících zdrojů. Tyto měnící se informace jsou kombinovány s bibliografickými informacemi od uživatele a s IP adresou počítače, který právě užívá. Následně je pomocí těchto dat zobrazeno aplikační menu, které uživateli nabízí předem nastavené a otestované služby, ke kterým má přístup. Primární účel je poskytnout odkaz na plný text přímo do databáze jeho poskytovatele. Pokud toto není možné (daný titul instituce například vůbec nepředplácí), jsou nabízeny alternativy typu dodání elektronické kopie dokumentu, vyhledávání v souborných katalozích a dalších databázích, dodání abstraktu či jiné praktické služby včetně vazeb na produkty třetích stran. Mezi tyto navazující služby lze zahrnout také populární bibliografické a citační managery (EndNote, MyEndNoteWeb aj.) či generátory citací (citace.com apod.).

Pro získávání bibliografických informací lze využívat nejrůznějších zdrojů, od výsledků vyhledávače MetaLib přes výsledky z Google Scholar s možností nastavení parametrů instituce, knihovní katalogy, nejrůznější databáze až po seznamy literatury či bibliografické soupisy. 

Nedílnou součástí SFX jsou dvě aplikace, nabízející uživateli přidanou hodnotu služeb knihovny:

Citation Linker – citační odkazovač tvořený formulářem, do kterého uživatel vkládá citační informace o článcích, časopisech a monografiích získané např. z tištěných bibliografických soupisů. Ze zadaných informací je vygenerováno aplikační SFX menu podobně, jako při přístupu z jakéhokoli vyhledávacího nástroje nebo bibliografické databáze. Webovou stránku knihovny lze obohatit jednoduchým vyhledávacím okénkem, zvaným Journals Quick Search, umožňujícím po vložení názvu časopisu rychlé vyhledání odkazu na plný text bez nutnosti otevírání dalšího rozhraní.

Seznam elektronických časopisů je druhou integrovanou součástí SFX. Nabízí rozhraní seznamu individuálně i konsorciálně předplacených elektronických časopisů instituce, doplněných o volně dostupné časopisy. Důležitou vlastností je možnost vytváření podsouborů elektronických informačních zdrojů např. dle fakult či jiných institucionálních součástí. Seznam je vytvářen z informací ve znalostní databázi SFX, je vybaven vícejazyčným komfortním rozhraním včetně vyhledávání dle předmětových kategorií. Dále obsahuje zjednodušenou verzi Citation Linkeru, umožňující pracovat pouze s články.

Pro pracovníky knihoven může být přínosnou funkcí exportní modul, umožňující v základním i rozšířeném módu export záznamů obsažených ve znalostní bázi SFX ve formátu MARC 21. Tyto záznamy lze pak snadno importovat do kteréhokoli integrovaného knihovního systému.

Server SFX je v ČR využíván jak v projektech informačních bran (JIB a oborové informační brány KIV, MUS, ART a TECH), tak v univerzitním prostředí na Univerzitě Karlově (viz výše), na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Masarykově univerzitě v Brně. K současným uživatelům se po dokončení instalace připojí Akademie věd ČR. Na Slovensku je SFX nasazen Slovenskou akademií vied, instalaci připravuje také Univerzita Komenského v Bratislave.

Součástí systémové licence je pravidelná aktualizace dat o elektronických informačních zdrojích, získávaná ze serveru výrobce systému.

Více na stránkách výrobce a distributora:

http://www.exlibrisgroup.com/category/SFXOverview

http://www.multidata.cz/produkty/sfx/

novak2.jpg (206537 bytes)

Obr. 2 – SFX: kontextové menu aplikace

 

novak3.jpg (145119 bytes)

Obr. 3 – SFX: seznam elektronických časopisů

 

Verde – životní cyklus elektronických zdrojů snadno a přehledně

verde.jpg (19227 bytes)  Systém Verde nabízí efektivní centrální správu elektronických informačních zdrojů po celý jejich životní cyklus. Jako jediný z uvedených systémů jej přímo využívají výhradně pracovníci knihovny, kteří vkládají údaje o spravovaných elektronických zdrojích. Uživatelé a čtenáři následně těží z efektivní správy elektronických zdrojů. Verde podporuje jak individuální model předplatného, tak veškeré existující konsorciální modely. Aplikace spravuje elektronické informační zdroje centrálně pro celou instituci i pro všechny její jednotlivé součásti, dle jejich životního cyklu. Zajišťuje:

 • zjištění existence zdroje
 • testování
 • výběr relevantních produktů
 • akvizici
 • zpřístupnění
 • analýzy o obnovení licence před jejím vypršením
 • zrušení či obnovení předplatného

Pro každou fázi životního cyklu nabízí Verde vazby na kooperující systémy a související aktivity. Z vlastností systému lze zdůraznit podporu pro komunikaci s kolegy z knihoven a s dodavatelem, evidenci problémů s přístupem, evidenci nekorektního nakládání se zdroji, evidenci rozsahu IP adres a údajů pro federativní vyhledávání a vzdálený přístup k elektronickým zdrojům. Samostatnou kapitolu představuje modul pro vytváření velmi podrobných statistických reportů, které slouží pro analýzu spravovaných elektronických zdrojů. Knihovníci mohou generovat seznamy podle různých kritérií (dodavatelé, datum konce předplatného období, zdroje zpřístupněné pro testování, zdroje s ukončenou licencí).

Systém Verde využívá pravidelně aktualizovanou znalostní databázi, kterou může sdílet se systémem SFX.

Verde je v ČR provozováno pouze na Univerzitě Karlově, kde je využíváno pro správu více než 60 000 titulů časopisů ve cca 180 databázích přístupných přes 70 uživatelských rozhraní při rozlišení 25 uživatelských skupin.

Více na stránkách výrobce a distributora:

http://www.exlibrisgroup.com/category/VerdeOverview

http://www.multidata.cz/produkty/verde/  

novak4.jpg (137241 bytes)

Obr. 4 – Verde: správce elektronických informačních zdrojů

novak5.jpg (159272 bytes)

Obr. 5 – Verde: správa elektronických časopisů

Primo – knihovní portál 21. století

primo.jpg (19041 bytes)  Systém Primo reprezentuje snahy o novou generaci knihovního portálu, který by v konkurenci internetových projektů, konceptů, aktivit a systémů dokázal obhájit místo pro knihovny a zdůraznit jejich nezastupitelnou roli mezi informačními institucemi dneška. Primo integruje veškeré služby dané knihovny do jednotného rozhraní s důrazem na nejširší repertoár těchto služeb. Využívá technologií označovaných pojmem Web 2.0 a Library 2.0:

 • využití konceptu AJAX (asynchronní JavaScript a XML – optimalizace práce WWW prohlížeče omezením znovupřenášení již načtených dat ze serveru),
 • facetové vyhledávání a prohlížení,
 • řazení dle relevance,
 • uživatelské označování záznamů štítky (tags) a vytváření shluky štítků (tag clouds),
 • vlastní komentáře,
 • odkazy s návrhy typu „více dokumentů jako je tento“,
 • obohacování obsahu knihovních systémů o recenze,
 • uživatelské hodnocení děl – např. hvězdičkami. 

Primo spolupracuje jak se systémy firmy Ex Libris (ALEPH, MetaLib, SFX, DigiTool), tak prostřednictvím standardů jako je OAI-PMH či WARC (Web ARChive File Format) se systémy dalších producentů včetně např. Virtua. Obsah, získaný z těchto systémů, pak pomocí mashup technologie integruje do svého vlastního jednotného rozhraní. Uživatel tak nemusí ovládat rozhraní jednotlivých systémů ani vědět, k čemu slouží – pro veškeré uživatelské aktivity potřebné pro dodání primárního dokumentu postačuje práce s Primem.

Systém se neomezuje jen na sbírky budované knihovnami. Jeho otevřená architektura umožňuje pracovat s fondy všech typů paměťových institucí, od archivů televizního zpravodajství, přes fotobanky, e-learningové systémy až po biografické databáze doplněné o digitalizovaná výtvarná díla. Efektivní integrace je umožněna díky zpřístupnění Software Development Kitu (SDK) pro koncové uživatele. SDK je ucelený balík otevřených rozhraní pro propojení a integraci.

Bibliografické a jiné popisné údaje z jednotlivých zdrojových systémů jsou při importu do indexu Prima převáděny do normalizované formy s využitím principů FRBR. Po uložení jsou vzájemně propojovány a obohacovány o prvky z dalších zdrojů jako jsou náhledy obálek knih a obsahy. Cílem je připravit kvalitní index, díky kterému systém vyhledává velice rychle a přesně. K vyhledávání z externích bází může sloužit integrovaná funkcionalita federativního vyhledávání prostřednictvím MetaLibu. Primo vyhledává také na úrovni plného textu, kdy dokáže zaindexovat a následně prohledávat řádově miliony stran plnotextových dokumentů.

Primo integruje výsledky vyhledávání obsahující dokumenty různého typu do jednoho celku, do jednoho přehledu výsledků. S tímto přehledem pak následně lze dále pracovat a upřesnit vyhledané dokumenty pomocí facet, vymezení dle autora, časového rozsahu či tématu, řazení podle relevance. Cílem systému je odstranit hranice mezi dokumenty tištěnými a elektronickými, nakupovanými a vytvářenými v instituci, digitalizovanými a již digitálně vytvořenými, textovými, obrazovými a multimediálními. O uvedených dokumentech Primo umí přesně informovat a v případě požadavku čtenáře je nejvyšší rychlostí dodat, objednat či vyřídit výpůjčku a rezervaci. Samozřejmostí je rozšíření možností dodání plných textů a zapojení dalších služeb pomocí SFX serveru.

Systém Primo nabízí kromě vlastního robustního portálu také alternativní způsoby přístupu – ať již pomocí propracované nástrojové lišty pro nejrozšířenější prohlížeče, či pomocí vyhledávacího okénka umístitelného kamkoli do již existující webové stránky. Speciální vlastností je podpora XML API, rozšiřující možnosti integrace např. pro systémy, které dnes ještě neexistují.

Z veřejně dostupných implementací systému Primo lze vybrat tyto americké univerzity: Vanderbilt University, University of Minnesota, University of Bridgeport, University of Iowa, Boston College a Iowa State University. V Evropě provozuje Primo např. Dánská královská knihovna či tři berlínské univerzity (Freie Universität, Humboldt Universität a Technische Universität). Bezmála 20 instalací lze najít v lotyšských akademických institucích, díky čemuž je Lotyšsko v počtu instalací Prima první v Evropě. Celkem lze na světě napočítat více než 150 instalací Prima, z čehož 47 se nachází v Evropě.

Více na stránkách výrobce a distributora:

http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview

http://www.multidata.cz/produkty/primo/

novak6.jpg (165135 bytes)

Obr. 6 – Primo: hlavní stránka portálu v české verzi

 

novak7.jpg (150215 bytes)
Obr. 7 – Schéma systému Primo

Závěr

Následující tabulka ukazuje přínosy pro knihovnu v případě implementace produktu.

  Pro knihovnu a její procesy Pro užívatele / čtenáře
MetaLib Pokročilá rešeršní pomůcka zefektivňující rutinní a speciální rešeršní služby, slouží především laickým uživatelům Vyhledávání ve známých i neznámých zdrojích snadno a rychle pomocí jednotného rozhraní
SFX Pomůcka pro referenční knihovníky nabízející snadnou a rychlou cestu jak k nalezení elektronického plného textu, tak k dalším službám knihoven a ostatních informačních institucí Zpřístupní plný text bez ohledu na jeho poskytovatele a místo uložení a navíc široká škála dalších služeb s vazbami do celého Internetu
Verde Sada nástrojů pro efektivní správu elektronických informačních zdrojů po celý jejich životní cyklus včetně kompletní administrativy  
Primo Knihovní portál nové generace plně respektující uživatelské zvyklosti současné internetové generace, nabízí zcela nový přístup ke službám knihovny Kvalitativně zcela odlišné rozhraní ke službám knihovny vytváří nový standard služeb

 

Všechny uvedené produkty lze získat

 • v libovolné kombinaci,
 • samostatně,
 • jako aplikace běžící na serverech zákazníka,
 • jako hostované aplikace běžící na serverech dodavatele (distributora) – model Software jako služba – (SaaS).

Představené produkty MetaLib, SFX, Verde a Primo tvoří společně s integrovanými knihovními systémy ALEPH a Voyager a nástroji pro tvorbu a správu digitálních úložišť a sbírek DigiTool a Preservation ucelenou rodinu produktů společnosti Ex Libris.

Výše představené produkty Ex Libris vhodně doplňuje aplikace EZproxy, vyvíjená OCLC. Proxy server EZproxy umožňuje vzdáleně zpřístupnit jak licencované elektronické informační zdroje (EBSCOhost, Proquest, JSTOR aj.), tak i informační služby realizované pomocí aplikací SFX, MetaLib a Primo. MULTIDATA Praha nabízí implementaci EZproxy na klíč. Dle dohody je možné si zvolit některou z dílčích nabízených služeb souvisejících s implementací EZproxy, např. konzultace k instalaci, nastavení a správě, kompletní instalaci, školení administrace či vzdálenou správu. Možný je také aplikační hosting dle modelu SaaS.

Share: