Issue 1/2009

From Slovakia

Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy

Otázka kvality vedy je mimoriadne zložitá. Zjednodušene možno povedať, že veda samotná zatiaľ nevytvorila uspokojivý model na svoje hodnotenie. Posúdiť výsledky vedeckej inštitúcie či...

From Slovakia

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom

Projekt Centra vedecko-technických informácií  SR v Bratislave Národný projekt Operačný program: Výskum a vývoj Projekt financovaný: ERDF Nenávratný finančný príspevok: 19 916...

From Slovakia

NISPEZ – Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj

Boom elektronických informačných zdrojov (EIZ) koncom 20. storočia spôsobil, že sa veľmi rýchlo stali hnacím motorom publikačnej revolúcie a dominantným partnerom tlačených...

From Slovakia

Plnenie projektu “Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie”

Knižnice so svojím humánnym poslaním šíriteľa vzdelanosti a kultúrnosti si hľadajú svoje miesto a začínajú sa adaptovať v nových podmienkach 21. storočia. Vo vyspelých krajinách sú...

From Slovakia

Vedecká komunikácia a komunikácia vedy ako prostriedok zvyšovania kvality výskumných inštitúcií

Dnešný vedec môže ovplyvniť, komu a akým spôsobom budú sprístupnené výsledky jeho práce. Ak by mal predsa len nejaké pochybnosti o svojich komunikačných zručnostiach, môže využiť...

From seminars and conferences

Nadstavba e-knižnice – rozšírené informačné služby riadené technológiou a ekonomikou

9. medzinárodná konferencia, 3. – 5. február 2009 (Bielefeld, NSR)   V dňoch 3. – 5. februára 2009 sa konala v poradí deviata medzinárodná konferencia s názvom Upgrading the...

Introducing

Elektronické služby knihoven – možnosti rodiny knihovních aplikací od Ex Libris

Úvod Článek představí ideální kombinaci knihovních aplikací pro komplexní řešení přístupu k heterogenním informačním zdrojům různého původu a způsobu zpřístupnění....

From Slovakia

Termíny z pedagogiky. Príspevok k harmonizácii vecného spracovania

V roku 1998, keď sme začali budovať súbor vecných autorít a uvažovali sme, „ako na to“, jedna z úvah bola, že za každú odbornú oblasť bude garantom tvorby vecných autorít...

Infomix

Infomix

  ELAG ´09 v Bratislave Hostiteľom tohtoročnej špičkovej európskej konferencie European Library Automation Group, zaoberajúcej sa technológiami pre knihovníctvo a správu informácií,...

From abroad

INFOPROGRAM.CZ: nový portál pro podporu informačního vzdělávání

Portál Infogram.cz1 vznikl v roce 2008 jako jeden z výstupů centralizovaného rozvojového projektu MŠMT „Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační...

Speech

Príhovor

  prof. RNDr. Ján Turňa,   CSc. riaditeľ Centra VTI SR turna@cvtisr.sk    Vážení čitatelia a priaznivci nášho časopisu, držíte v rukách prvé tohtoročné číslo...

Main Articles

Informačné zabezpečenie akademického prostredia – výzvy a perspektívy

 1    Úvod  Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku prechádza v poslednom desaťročí významnými zmenami, ktoré súvisia so vstupom SR do Európskej únie,...