Termíny z pedagogiky. Príspevok k harmonizácii vecného spracovania

From Slovakia


V roku 1998, keď sme začali budovať súbor vecných autorít a uvažovali sme, „ako
na to“, jedna z úvah bola, že za každú odbornú oblasť bude garantom tvorby
vecných autorít príslušná vedecká knižnica, aj keď konečná autorizácia
termínov zostane v rukách supervízora. Počas rokov sa situácia v súvislosti s
tvorbou vecných autorít vyvíjala rôzne. Často dosť dramaticky a jej riešenie,
nazdávam sa, nie je konečné ani dnes. Tvorbu vecných autorít determinovali rôzne
okolnosti a často dosť negatívne.

Vznikom Súborného katalógu Virtua sme nevyhnutne museli
akceptovať podmienky systémového prostredia, v ktorom pracujeme. Tým však, že
participantom Súborného katalógu je Slovenská pedagogická knižnica, pôvodne
zabudnutá myšlienka ožila.

Vedenie SPK vyčlenilo v roku 2006 priestor pre tvorbu záhlaví
pedagogických termínov pod vedením Mgr. Kataríny Kurillovej.

Po vyškolení pracovníkov sme prácu rozvrhli do troch etáp. V
prvej fáze pracovníčky preverovali a prekladali termíny CZENAS-u z oblasti pedagogiky.
V druhej fáze, v ktorej sa práve nachádzame, prehodnocujeme termíny Českého
pedagogického tezauru vzhľadom na spoločné postupy v spracovaní v Súbornom katalógu
Virtua a vzhľadom na univerzálnosť tohto katalógu. Termíny je nutné prispôsobiť,
najmä s ohľadom na jednotné a množné číslo, a tiež prehodnotiť ich použitie
vzhľadom na aktuálnosť súčasnej pedagogickej terminológie. Postupujeme tak, že v
Class01 (produkčná databáza Virtuy) autorizujeme iba tie termíny, ktoré sa v
databáze už aspoň jedenkrát vyskytujú. Ostatné termíny považujeme za perspektívne
návrhy a zostávajú v zozname.

Tretia fáza nás očakáva – navrhovanie originálnych
slovenských termínov. Je nutné poznamenať, že spomínané „fázy“ sa v praxi
prelínajú podľa vzniknutých potrieb. Čiže nie je možné ich striktne oddeliť.

Návrhy termínov sú zasielané elektronickou poštou raz mesačne
(každý prvý pondelok v mesiaci). Záhlavia termínov sú zapisované do
preddefinovaného formulára, ktorý je dostupný z adresy http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/VA_navrhy_formular.doc.

Okrem nutných prvkov, ako je v prvom rade záhlavie termínu, MDT,
poznámky a zdroj, návrhy obsahujú aj anglické ekvivalenty slovenských termínov.

Upustili sme od zapisovania termínov priamo vo Virtue, keďže
máme zlé skúsenosti s článkovou bibliografiou (rušenie už vytvorených záznamov
autorít, ide rádovo o desiatky záznamov a škody odstraňujeme dodnes). Vo Virtue
nejestvuje hierarchická zodpovednosť, všetci tvorcovia autoritatívnych záhlaví majú
rovnakú úroveň. Toto spôsobuje, že si veľmi ľahko môžu navzájom kaziť prácu na
autoritách, keď nepoznajú dôkladne funkcionalitu systému. Pracovný postup, ktorý
sme zvolili, je z „bezpečnostných“ dôvodov. Vecné autority nachádzajúce sa v
súbornom katalógu Virtua sú zapísané v štruktúre M21/AUT. Návrhom dodávame
chýbajúce údaje a Konspekt.

Keďže podobná spolupráca prebieha i s Akadémiou ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, čiastočná zostava termínov je
zverejnená (zatiaľ) v spoločnom zozname na adrese: http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/3.doc.

Je samozrejmé, že je možné „pribrať“ k spolupráci každú
knižnicu, ktorá má záujem na spoluvytváraní súboru vecných autorít, a to aj v tom
prípade, ak nie je participantom KIS3G. V tom prípade by sme mohli „oprášiť“
tiež už pomaly zabudnutú myšlienku komfortnejšieho sprístupnenia termínov na webe v
prostredí ISIS-u ako nadstavby.

Uvidíme však, čo nám prinesú nové systémové verzie, ako sa
bude vyvíjať projekt DISK, ako sa to dorieši s múzeami a galériami  atď. To sú
všetko momenty, ktoré môžu, (aj) po technologickej stránke,  ovplyvniť
doterajšie postupy pri tvorbe súboru vecných autorít. Dúfajme, že pozitívne.

Share: