Plnenie projektu “Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie”

From Slovakia

Knižnice so svojím humánnym poslaním šíriteľa vzdelanosti a kultúrnosti si hľadajú svoje miesto a začínajú sa adaptovať v nových podmienkach 21. storočia. Vo vyspelých krajinách sú knižnice chápané ako jeden z významných nástrojov praktického uplatňovania základného ľudského práva na rovnaký prístup k informáciám, na ich slobodnú výmenu, na získavanie vedomostí a slobodné vytváranie názoru. Jednou z ich hlavných úloh sa stáva sprístupňovanie informácií pre vedu a výskum, uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vedeckých potrieb, celoživotné vzdelávanie, ako aj ochrana národného kultúrneho dedičstva.

Ani Slovensko sa nemôže vyhnúť informatizácii spoločnosti, ktorá je jedným zo základných pilierov vzdelanosti. Využívanie informačných a komunikačných technológií v oblasti spoločenského, politického a hospodárskeho života je jedným z hlavných cieľov. Informatizáciou knižníc sa vytvoria podmienky na rýchly a efektívny prístup cieľových skupín k informáciám a na výchovu zameranú na ich informačnú gramotnosť.

snk.jpg (85171 bytes)

Z týchto dôvodov sa Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine stala žiadateľom a vedúcou organizáciou v projekte Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie s pracovným názvom „Informácie pre inovácie“. Tento projekt bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, a realizoval sa od 24. 4. 2007, keď bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MH SR/NARMSP a SNK a súvisiace zmluvy o spolupráci medzi SNK a 10 partnermi projektu. Ukončený bol koncom roka 2008. SNK v tomto projekte koordinovala všetky činnosti, jeho realizáciu a financovanie.

 

Partnermi projektu sa stali nasledujúce knižnice:

  1. Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  2. Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave
  3. Univerzitná knižnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  4. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
  5. Univerzitná knižnica pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  6. Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline
  7. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
  8. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  9. Štátna vedecká knižnica v Prešove
  10. Štátna vedecká knižnica v Košiciach

V SNK v Martine boli vykonané stavebné úpravy,  ako napríklad výmena presklenia obvodových stien, rekonštrukcia kuchynských a jedálenských priestorov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie vstupnej recepcie. Z vnútorného vybavenia došlo k vybudovaniu ochranného systému, nákupu a inštalácii počítačovej siete, príslušného softvéru a ostatných elektronických prístrojov a zariadení, ako aj nákup príslušného nábytku a kancelárskej techniky vo výške asi 120 mil. Sk (3 983 270,26 €).

Obdobné stavebné úpravy a vnútorné vybavenie boli uskutočnené aj v ostatných partnerských knižniciach. V rámci projektu išlo o vytvorenie, resp. rozšírenie priestorov vybraných knižníc. V týchto priestoroch boli vybudované počítačové siete s pripojením na vysokorýchlostnú dátovú sieť. Takýmito úpravami sa vytvoril priestor, ktorý slúži ako Informačno-vedecké centrum.

Celkovým cieľom projektu je uľahčiť prístup podnikateľom, vedeckým a akademickým pracovníkom, ako aj študentom k informáciám, a tým napomôcť k inováciám v priemysle a budovaniu znalostnej ekonomiky na Slovensku.

Informačno-vedecké centrum

Napĺňanie samotného projektu riadi SNK v Martine, v rámci ktorej bolo vytvorené oddelenie elektronických služieb, kde patrí referát referenčných služieb zabezpečujúci rešeršné, konzultačné a referenčné služby, a Informačno-vedecké centrum (IVC). Tri pracovníčky zabezpečujú chod celého IVC – sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov (EIZ), informačné dni, propagáciu tohto pracoviska, konzultačné služby pre malých i stredných podnikateľov a poskytujú vzdialený prístup do EIZ. Informácie sú prístupné viacerými kanálmi – telefonicky na čísle 043 2451 444, e-mailom ivc@snk.sk   ICQ 484-445-376, SKYPE SNK_Sluzby a písomne na adrese: Slovenská národná knižnica, Informačno-vedecké centrum, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.

V rámci napĺňania projektu SNK IVC organizuje pracovné stretnutia participujúcich knižníc. Stretnutie sa uskutočnilo ešte v decembri 2008 a ďalšie stretnutie v januári 2009, na ktorom sa hovorili o napĺňaní práce v IVC, o marketingovej komunikácii, poskytovaní vzdialeného prístupu, organizovaní Informačných dní, o kooperácii s regionálnymi podnikateľskými organizáciami a pod. Vytvorila sa pracovná skupina zástupcov zúčastnených knižníc a dohodlo sa na vzájomnej spolupráci, čo významne posunulo napĺňanie projektu „Informácie pre inovácie“ v praxi.

Na úroveň odborných činností a úroveň poskytovaných knižničných služieb sa kladú čoraz väčšie nároky. Keďže práve služby tvoria imidž knižnice, musia sa do určitej miery prispôsobiť novým ekonomických a spoločenským podmienkam, aby obstáli v konkurenčnom prostredí. Pracovníci IVC sú počítačoví odborníci, internetoví špecialisti a správcovia databáz, ktorí zvládajú súčasné potreby, požiadavky a vývoj v oblasti knižnično-informačných služieb.

Hlavným cieľom IVC je poskytovanie služieb na báze kvalitnejších a vyšších štandardov knižnično-informačných služieb prostredníctvom EIZ. Hlavnou cieľovou skupinou týchto centier sa stávajú malí a strední podnikatelia, začínajúci podnikatelia a mikropodnikatelia, neziskové organizácie podporujúce rozvoj podnikania, vedecká a akademická obec, ako aj študenti. Je prístupné všetkým, ktorí majú záujem o kvalitné a recenzované informačné zdroje.

IVC predstavujú fungujúce multimediálne študovne, v ktorých sa môžu cez internet získavať najaktuálnejšie vedecké, technické a patentové informácie, ako aj najčerstvejšie správy o konaní rôznych výstav, veľtrhov a o iných propagačných materiáloch. Hlavnou úlohou IVC je zvýšenie kvality knižnično-informačných služieb, vzdelanostnej úrovne, produktivity a zamestnanosti. Práve dostupnosť vedeckých, technických a ekonomických informácií je dôležitým predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti a úspešnosti slovenských podnikov a podnikateľských subjektov.

IVC uskutočňujú aktivity smerujúce k využívaniu telekomunikačne prepojených knižníc a informačných inštitúcií a systémov. Vytvorením, naplnením, aktualizáciou a sprístupnením databáz na internete a ich previazanosťou sa zabezpečí dostupnosť a koncentrácia informácií potrebných pre podnikateľov a podnikateľské subjekty.

Očakávané výsledky IVC

Služby poskytované v IVC by mali byť na vysokejj úrovni, mali by zabezpečiť nárast využívania internetu a moderných informačných technológií malými a strednými podnikateľmi, využívanie informácií prostredníctvom EIZ, rast vedomostnej úrovne používateľov smerujúcej k zvýšeniu ekonomického prospechu, informačné prepojenie vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc v záujme spolupráce pri poskytovaní informácií z čo najširšieho spektra informačných zdrojov a podstatné rozšírenie konzultačno-poradenskej činnosti.

Jednou z ďalších hlavných úloh IVC je organizovanie Informačných dní, kde sa budú prezentovať poskytované služby, databázy a dostupné EIZ. Cieľom takýchto dní má byť propagácia a zvýšenie informovanosti o službách IVC. Súčasťou IVC je aj stála marketingová kampaň v príslušných regionálnych médiách, aby sa zabezpečilo povedomie o existencii IVC v danom regióne.

naviga.jpg (20066 bytes)

NAVIGA – vyhľadávací nástroj a vzdialený prístup do EIZ

Naviga je aplikácia, ktorá slúži na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých EIZ knižnice, ako aj registráciu, aktiváciu a správu prístupových práv používateľov k jednotlivým zdrojom. Systém Naviga umožňuje aj vzdialený prístup do EIZ.

Používateľ môže pristupovať k elektronickým informačným zdrojom knižnice na adrese http://eiz.snk.sk cez svoj používateľský účet. Po zaregistrovaní sa navštívi jednu z participujúcich knižníc, kde mu pracovník IVC overí identifikačné údaje a zaktivuje mu vzdialený prístup. Takto môže používateľ vstupovať do EIZ kdekoľvek, kde je pripojenie na internet. Je to pohodlné, praktické a pre dnešné dni veľmi užitočné. Aktivácia účtu prebehne v pracovných dňoch do 48 hodín. Po úspešnej aktivácii sa používateľ môže prihlásiť, vstúpiť do EIZ a vyhľadávať, triediť a prezerať v nich potrebné informácie, rovnako aj sťahovať a tlačiť jednotlivé zdroje v rámci jeho oprávnení a licenčných podmienok.

V súčasnosti sa pripravuje aj federatívne vyhľadávanie v rámci NAVIGY, ktoré umožní používateľovi kvalitatívne vyšší štandard vo vyhľadávacom prostredí v elektronických informačných zdrojoch.

Systémom NAVIGA dôjde k prepojeniu akademických, vedeckých a špeciálnych knižníc. Budú navzájom spolupracovať a poskytovať kvalitatívne odbornejšie služby ako doteraz.

Prístupné elektronické informačné zdroje v rámci IVC

V rámci projektu „Informácie pre inovácie“ boli zakúpené EIZ, ktoré pokrývajú široké spektrum zamerania. Ide o trvalý nákup predovšetkým elektronických kníh, ale aj kolekcií časopisov, referenčných prác, encyklopédií a pod. Nie je to predplatné, ale zdroje sa stali trvalým bohatstvom knižníc. Používatelia ich môžu využívať v priestoroch knižnice, ale rovnako môžu požiadať aj o vzdialený prístup, ktorý mu umožní vstupovať do týchto databáz kdekoľvek, kde je pripojenie na internet. Ide o chránený prístup prostredníctvom systému NAVIGA, ktorý zabezpečí dodržiavanie licenčných podmienok.

Databázy sú zamerané predovšetkým na oblasť strojárstva, ekonomiky, inžinierstva alebo informačných systémov, no nezabudlo sa ani na ostatné tematické okruhy z oblasti humanitných či prírodných vied, aplikovaných a interdisciplinárnych vied alebo matematiky, pretože malí a strední podnikatelia sú z každej vednej disciplíny. Každý podnikateľ alebo budúci podnikateľ má možnosť nájsť dôležité informácie v týchto databázach.

V rámci projektu „Informácie pre inovácie“ boli zakúpené tieto databázy:

1.  databáza SPRINGER e-books, ktorá je najrozsiahlejšou svetovou kolekciou elektronických kníh. Boli zakúpené knihy v plnotextovej forme prístupné cez platformu SpringerLink. Ide o kolekciu elektronických kníh 2007, 2008, 2009 a zahŕňa viac ako 10 800 titulov z oblasti architektúry a dizajnu, vedy o správaní, biomedicíny a vedy o živote, obchodu a ekonómie, chémie a vedy o materiáloch, vedy o počítačoch, Zeme a environmentalistiky, strojárstva, humanitných vied, sociálnych vied a práva, matematiky a štatistiky, medicíny, fyziky a astronómie, profesionálneho programovania a webového dizajnu.

springer.jpg (19935 bytes)

2.  databáza od firmy ELSEVIER – ScienceDirect – Encyclopedies and RefWorks, ktorá ponúka informácie z oblasti kompozitných materiálov, chémie, analytických vied, biológie, fyziky, elektrickej energie, poľnohospodárstva, prírodných vied, informačných systémov, médií, komunikácie a jazykovedy. Plnotextové encyklopédie ponúkajú súhrnný prehľad z multiodborových oblastí a vychádzajú zo štúdií špecialistov.
 

scienced.jpg (15033 bytes)

3.  databáza od firmy ELSEVIER – ScienceDirect – E-books 2008 je databázou plnotextových kníh, ktorá obsahuje viac ako 3 500 titulov z nasledujúcich oblastí: poľnohospodárstvo a biologické vedy, biochémia, genetika a molekulárna biológia, chemické inžinierstvo, chémia, počítačové vedy, Zem a veda o planétach, energia, strojárstvo, environmentálne vedy, imunológia a mikrobiológia, materiálne vedy, matematika, medicína a stomatológia, neurológia, farmakológia, toxikológia a farmaceutické vedy, fyzika a astronómia, psychológia, veterinárna medicína. Je plne integrovaná do služby ScienceDirect, ktorá je považovaná za svetovo najvýznamnejšiu platformu plnotextových zdrojov v oblasti vedy a výskumu

4.  databáza od firmy ELSEVIER – Engineering Village – REFEREX je jedna z databáz Engineering Information, ktorá je lídrom v poskytovaní informácií, znalostí a v podporovaní strojárskych výskumníkov. Zaoberajú sa špecifickými informáciami zameranými na obsah, ktorý potrebujú strojárski výskumníci, aby boli informovaní v súťaživej spoločnosti.

village.jpg (18130 bytes)

Referex je špecializovaná elektronická referenčná databáza, obsahuje na stovky vysokokvalitných strojárenských kníh, ktoré prinášajú obrovské množstvo odkazov na mnohé otázky. Referex zahŕňa 6 kolekcií: chémia a petrochémia, mechanické inžinierstvo a materiály, elektronické a elektrické strojárstvo, civilné a environmentálne inžinierstvo, počítače, siete a bezpečnosť. Každá kolekcia obsahuje príručky strojárskych základov, referencie, názvy zamerané na techniky a prax a vysokošpecializované profesionálne informácie.

5.  databáza od SAGE – Premier 2008 – 2009 je jedna z najvýznamnejších databáz zahŕňajúca plnotextové diela z oblasti sociálnych, humanitných a prírodných vied. V databáze je dostupných viac ako 485 časopisov vrátane SAGE Premier titulov s viac ako 150 titulmi z oblasti vedy, techniky a medicíny.

sage.jpg (19781 bytes)

6.  databáza od EMERALD – Insight obsahuje kolekciu Best of Biz 2008-2009, ktorá je vytváraná v spolupráci s London Business School and A&C Black Publishers. Je to online obchodná encyklopédia určená pre manažérov a venuje sa najmä teórii manažmentu. Emerald Management Xtra 175 2007-2009 je najväčšia kolekcia plnotextových vopred recenzovaných titulov z uvedených oblastí.

emerald.jpg (19680 bytes)

Obsahuje 175 top plnotextových titulov s retrospektívou. Systém obsahuje podporu pre knihovníkov, študentov, fakulty, vedcov a univerzitných    pracovníkov. Emerald Engineering 2007-2009 je kolekcia s viac ako 7 000 článkami zo 16 najvýznamnejších medzinárodných  titulov z odboru Engineering. Kolekcia je týždenne aktualizovaná. Emerald Management First 2008-2009 je online systém s najlepšími informáciami o obchode a manažmente. Je vytvorený špeciálne pre manažérov a pravidelne prináša články, štúdie, interview a pod. z danej oblasti. E-bundles – Management, Business and Economics je kolekcia z oblasti manažmentu, obchodu a ekonomiky a E-bundles – Social Science je kolekcia z oblasti sociálnych vied. Celá kolekcia Insight je zameraná na oblasti: účtovníctvo a financie, moderná automatizácia, obchodná etika a právo, výpočtová matematika, ekonomika, vzdelávací manažment, elektronická výroba a balenie, podnikanie a inovácie, manažment zdravotníckej starostlivosti, manažment ľudských zdrojov, priemysel a manažment verejného sektora, informácie a znalostný manažment, medzinárodný obchod, vzdelávanie a vývoj, knižnica a informačné štúdie, manažment kvality, marketing, veda o materiáloch a strojárstvo, riadenie a logistický manažment, organizačné štúdie, výkonnostný manažment a meranie, majetok a nehnuteľnosti, stratégia a turizmus.

7.  databáza od Wiley – InterScience –    E-books je kolekcia elektronických kníh zameraných na obchod, chémiu, výpočtovú techniku, prírodné vedy, strojárstvo, právo, matematiku, štatistiku, polyméry a vedy o materiáloch. Elektronické knihy sú prístupné cez platformu InterScience, ktorá predstavuje z celosvetového hľadiska jednu z najvýznamnejších akademických multidisciplinárnych 

intersc.jpg (22249 bytes)

plnotextových databáz. Kolekcie e-books obsahujú 533 elektronických kníh. Predmetové oblasti, ktoré sú zahrnuté v týchto kolekciách: obchod, ekonomika, financie a účtovníctvo, chémia, Zem a environmentálne vedy, vzdelávanie, strojárstvo, humanitné a sociálne vedy, informačné a počítačové vedy, právo a kriminológia, biológia, matematika a štatistika, medicína, veterinárstvo a zdravoveda, fyzika a astronómia, polyméry a vedy o materiáloch a psychológia.

8.  databáza od Wiley –  InterScience –    Reference Works obsahuje encyklopédie a referenčné príručky zamerané najmä na chémiu, vedy o materiáloch a polyméroch, výpočtovú techniku a prírodné vedy. Obsah je prístupný cez platformu InterScience. Je najvýznamnejšou akademickou plnotextovou databázou.

9.  databáza IET Digital Library obsahuje viac ako 80 000 technických článkov zo všetkých IET časopisov, publikácií z konferencií a seminárov z oblasti elektrického a elektronického strojárenstva vrátane sily, radaru, telekomunikácií, obvodov, programovania, kontroly a informačných technológií.

iet.jpg (20091 bytes)

 

Projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“ bol ukončený koncom roka 2008 a teraz nastupuje jeho napĺňanie. Informačno-vedecké centrá boli vybudované, databázy zakúpené a práca informačných odborníkov sa pomaly začína rozbiehať smerom k používateľom, podnikateľským subjektom a ostatným, ktorí hľadajú kvalitné knižnično-informačné služby na vyššej úrovni.

Share: