NISPEZ – Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj

From Slovakia

nispez_700.jpg (8858 bytes)

Boom elektronických informačných zdrojov (EIZ) koncom 20. storočia spôsobil, že sa veľmi rýchlo stali hnacím motorom publikačnej revolúcie a dominantným partnerom tlačených informačných zdrojov. Spočiatku sa e-zdroje kupovali a zväčša boli prístupné buď na vlastnom počítači, alebo sa dodávali na CD nosičoch alebo na iných veľkokapacitných médiách. Dnes už v súvislosti s pojmom EIZ hovoríme nie o kúpe, ale o nákupe licencie na zabezpečenie prístupu k nim, pretože ide o taký objem dát EIZ, ktoré nie je možné inštalovať na vlastné počítače alebo dodávať na akomkoľvek prenosnom médiu.

Do konca roka 2008 prístup k EIZ na Slovensku zabezpečovali akademické knižnice formou tzv. národnej alebo akademickej konzorciálnej licencie. Sprístupňované databázy boli vybrané na základe rozsiahleho dotazníkového prieskumu realizovaného roku 2000 vo všetkých akademických a vybraných vedeckých knižniciach. Úlohou gestorov jednotlivých databáz bolo projekt pripraviť, zistiť záujem konkrétnych vysokých škôl o tú-ktorú databázu, dohodnúť s producentom (alebo jeho obchodným zástupcom) podmienky sprístupňovania, spôsob a cenu. Finančné prostriedky na nákup žiadaných databáz vysoké školy – okrem Univerzity Komenského v Bratislave – získavali na základe každoročne predkladaných rozvojových projektov akademických knižníc. Po schválení predloženého rozvojového projektu MŠ SR rektor príslušnej vysokej školy uzatvoril s producentom databázy zmluvu a následne akademická knižnica zabezpečovala sprístupňovanie databázy aj pre ostatné akademické knižnice v rámci navrhnutého konzorcia.

Koncom roku 2008 bol schválený národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) na programové obdobie 2008 až 2014 zo zdrojov EÚ, ktorého strategickým cieľom je efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja a spadá pod Operačný program Výskum a vývoj.

Databázové kolekcie, ku ktorým zakúpenie licencie na zabezpečenie prístupu rieši Špecifický cieľ 1 národného projektu NISPEZ, významne ovplyvňujú efektivitu a rozvoj vedeckého výskumu a vývoja, ako aj výchovu mladej vedeckej generácie na Slovensku.

Pri príprave projektu sa nadviazalo na bohaté skúsenosti akademických knižníc s výberom a zabezpečovaním prístupu k licencovaným EIZ a prihliadalo sa na to, aby sa prístup k EIZ pre akademickú a vedeckú komunitu zabezpečil z finančného hľadiska a v časovom horizonte piatich rokov. Zároveň sa vytýčila úloha systematicky vyhodnocovať využívanie jednotlivých EIZ a v čase trvania projektu optimálne nastavovať skladbu oprávnených používateľov aj sprístupňovaných databáz.

Na tomto mieste budeme podrobnejšie hovoriť o aktivite Špecifického cieľa 1, ktorej cieľom je zabezpečiť nákup, prístup k EIZ a vytvoriť systém koordinácie, optimalizácie hodnotenia a využívania EIZ  pre organizácie výskumu a vývoja s ohľadom na používateľov a na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR). Zámerom je, okrem sprístupnenia maximálneho množstva relevantného elektronického obsahu, dosiahnuť kontinuitu v poskytovaní prístupu k licencovaným EIZ a primeraný ekonomický efekt.

Základná filozofia tohto cieľa bola, ako som už uviedla, nadviazať na to, čo bolo doteraz v oblasti získavania EIZ akademickými knižnicami odskúšané (vedecká komunita si na určitý komfort prísunu informácií zvykla). Doterajší zoznam sprístupňovaných databáz sa doplnil o databázu SpringerLink, na ktorú je zabezpečená národná licencia, čo znamená, že ju môžu využívať všetky knižnice na Slovensku, ďalej o chemickú databázu REAXYS (pôvodný názov Beilsten-CrossFire) pre úzku vedeckú komunitu či databázu Wiley InterScience (vyd. Wiley-Blackwell) a ďalšie, ktoré vedecké a akademické knižnice požadujú a ktoré sú potrebné a nevyhnutné na riadne fungovanie akademickej, vedeckej a výskumnej základne. Pri výbere databáz sa prihliadalo na to, aby tematicky boli pokryté všetky vedné odbory a aby EIZ pochádzali od dôveryhodných producentov a dodávateľov.

O tom, že sa pripravuje národný projekt na zabezpečenie prístupu k licencovaným databázam, boli všetci rektori vysokých škôl v predstihu písomne informovaní a zároveň boli vyzvaní, aby vymenovali za svoju univerzitu pracovníka do funkcie gestora, ktorý bude spolupracovať s projektovou kanceláriou v CVTI SR a bude včas informovaný o možnostiach prístupov do databázových kolekcií. Z celkového počtu nahlásených (23) sa desiati stali priamymi spolupracovníkmi na projekte formou gestorstva za konkrétnu databázovú kolekciu (väčšinou ide o kolegyne, ktoré túto činnosť vykonávali aj v predchádzajúcich rokoch). Tým sa naplnila prvá požiadavka špecifického cieľa 1 uvedeného projektu – optimalizácia a objektivizácia portfólia elektronických informačných zdrojov a skladby používateľských organizácií.

Na zakúpenie prístupových práv do databázových kolekcií renomovaných svetových vydavateľstiev, ako sú Elsevier, Springer, InterScience, Thomson Reuters, IEEE/IET Electronic Library IEL, ACM – Association for Computing Machinary a agregáty databáz desiatok až stoviek vydavateľov Proquest Central, Knovel, bolo v rámci projektu vyčlenených 90 % z celkovej sumy projektu.

Zoznam databázových kolekcií

1.

acm.jpg (26701 bytes)

Názov:  ACM (Association for Computing Machinery)
Gestor:
Ing. Milena Maťašovská Tetřevová, Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ:
ACM, Assotiation for Computing Machinary

Poskytnutie archívu: áno po skončení + v rámci predplatného do digitálnej knižnice ACM sú poskytnuté kompletné ročníky všetkých titulov časopisov ACM v tlačenej forme počas celého predplatného obdobia

Digitálna knižnica ACM obsahuje úplné texty všetkých publikácií renomovanej americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery a umožňuje prístup k vyše 800 000 bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky,  ako aj články a príspevky z 50 titulov ACM Magazines, Journals, Transactions a Newsletters a vyše 270 titulov konferenčných zborníkov ACM.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR
2.     Ekonomická univerzita v Bratislave
3.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
4.     Technická  univerzita v Košiciach
5.     Univerzita Komenského  v Bratislave
6.     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
7.     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8.     Žilinská univerzita v Žiline

2.

ieee.jpg (3011 bytes)

Názov: IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Gestor:
Ing. Milena Maťašovská Tetřevová, Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ: EBSCO Information Services

Poskytnutie archívu: za poplatok – dáta v elektronickej forme bez možnosti vyhľadávania

Elektronická knižnica IEEE/IET Electronic Library (IEL) je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články zo 139 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vyše 750 konferenčných zborníkov IEEE, vyše 1 800 aktívnych IEEE štandardov a prístup k historickým dokumentom IEEE štandardov, 47 titulov časopisov a zborníkov IET, celkovo prístup k vyše 1,7 mil. dokumentov.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR
2.     Ekonomická univerzita v Bratislave    
3.     Slovenská technická univerzita v Bratislave             
4.     Technická univerzita v Košiciach    
5.     Univerzita Komenského v Bratislave   
6.     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   
7.     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
8.     Žilinská univerzita v Žiline 

3.

websc.jpg (22488 bytes)

Názov: Web of Knowledge – Web of Science
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:
Thomson Reuters

Poskytnutie archívu: áno

Tri databázy Web of Science – Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 8 500 titulov časopisov.

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
3.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
4.     Katolícka univerzita v  Ružomberku – prístup od 1. 1. 2010 
5.     Prešovská univerzita v Prešove 
6.     Slovenská národná knižnica v Martine   
7.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
8.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
9.     Technická  univerzita v Košiciach   
10.  Technická univerzita vo Zvolene 
11.  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   
12.  Trnavská univerzita v Trnave 
13.  Univerzita J. Selyeho v Komárne – prístup od 1. 1. 2010
14.   Univerzita Komenského v Bratislave
15.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach        
20.   Univerzitná knižnica v Bratislave 
21.  Ústredná knižnica SAV  
22.  Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
23.  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
24.  Žilinská univerzita v Žiline  

4.

Názov:  Web of Knowledge – Essential Science Indicators
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ: Thomson Reuters
Poskytnutie archívu: nie

Essential Science Indicators je scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; sleduje viac ako 11 000 periodík.

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Centrum vedecko-technických informácií SR 
3.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
4.     Katolícka univerzita v  Ružomberku – prístup od 1. 11. 2009
5.     Prešovská univerzita v Prešove 
6.     Slovenská národná knižnica v Martine   
7.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
8.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
9.     Technická  univerzita v Košiciach      
10.   Technická univerzita vo Zvolene 
11.   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
12.   Trnavská univerzita v Trnave 
13.   Univerzita J. Selyeho v Komárne – prístup od 1. 11. 2009  
14.   Univerzita Komenského v Bratislave 
15.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
16.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
17.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
18.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
19.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
20.   Univerzitná knižnica v Bratislave 
21.   Ústredná knižnica SAV  
22.   Vysoká škola múzických umení v Bratislave   
23.   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   
24.   Žilinská univerzita v Žiline  

5.

Názov:  Web of Knowledge – Current Contents Connect
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:
Thomson Reuters
Poskytnutie archívu: nie

7 edícií databázy Wok-CCC (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and Behavioral Sciences
a Arts and Humanities) obsahujú kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 000 svetových vedeckých časopisov.

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
3.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
4.     Katolícka univerzita v Ružomberku – prístup od 1. 5. 2009 
5.     Prešovská univerzita v Prešove
6.     Slovenská národná knižnica v Martine   
7.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre      
8.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
9.     Technická  univerzita v Košiciach   
10.   Technická univerzita vo Zvolene 
11.   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
12.   Trnavská univerzita v Trnave 
13.   Univerzita J. Selyeho v Komárne – prístup od 1. 5. 2009  
14.   Univerzita Komenského v Bratislave 
15.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
16.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
17.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
18.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
19.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
20.   Univerzitná knižnica v Bratislave 
21.   Ústredná knižnica SAV  
22.   Vysoká škola múzických umení v Bratislave   
23.   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   
24.   Žilinská univerzita v Žiline 

6.

Názov: Web of Knowledge – Journal Citation Reports
Gestor: 
PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:
Thomson Reuters
Poskytnutie archívu: nie

Databáza má 2 edície (Science Edition a Social Science Edition). Ide o scientometrickú databázu, ktorá poskytuje štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov, každoročne uvádza impact factor jednotlivých vedeckých časopisov, sleduje asi 6 600 periodík.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR 
2.     Poľnohospodárska univerzita v Nitre   
3.     Prešovská  univerzita v Prešove    
4.     Slovenská národná knižnica v Martine   
5.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
6.     Technická  univerzita v Košiciach   
7.     Univerzita Komenského v Bratislave   
8.     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9.     Univerzitná knižnica v Bratislave   
10.   Ústredná knižnica SAV  
11.  Žilinská univerzita v Žiline  

7.

Názov:   Web of Knowledge – Conference Proceedings (pôvodne ISI Proceedings)

Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:
Thomson Reuters
Poskytnutie archívu: nie

Prístup od: 1. 2. 2009

Conference Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
3.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
4.     Katolícka univerzita v  Ružomberku   
5.     Prešovská univerzita v Prešove 
6.     Slovenská národná knižnica v Martine   
7.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
8.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
9.     Technická  univerzita v Košiciach   
10.   Technická univerzita vo Zvolene 
11.   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
12.   Trnavská univerzita v Trnave 
13.   Univerzita J. Selyeho v Komárne  
14.   Univerzita Komenského v Bratislave 
15.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
16.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
17.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
18.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
19.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
20.   Univerzitná knižnica v Bratislave 
21.   Ústredná knižnica SAV  
22.   Vysoká škola múzických umení v Bratislave   
23.   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   
24.  Žilinská univerzita v Žiline  

8.

cross.jpg (30286 bytes)

Názov: REAXYS (pôvodne Beilstein–CrossFire Direct)
Gestor:
PhDr. Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ: SUWECO CZ, s. r. o.

Poskytnutie archívu: nie je vyjadrenie vydavateľa

Ide o chemické databázy.

Inštitúcie:

1.     Chemický ústav SAV (2 vstupy)    
2.     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta (2 vstupy) 
3.     Slovenská technická univerzita v Bratislave (4 vstupy)
4.     Univerzita Komenského v Bratislave (3 vstupy)
5.     Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1 vstup)
6.     Ústav experimentálnej farmakológie SAV (1 vstup)
7.     Ústav polymérov SAV  (1 vstup)

9.

scienced.jpg (1851 bytes)

Názov:  ScienceDirect
Gestor: 
Mgr. Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ: 
SUWECO CZ, s. r. o.

Poskytnutie archívu: za poplatok

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z asi 1 900 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, ekonomiky, obchodu, psychológie, medicíny a ďalších odborov. Freedom kolekcia je prístupná od r. 1995.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR 
2.     Prešovská univerzita v Prešove 
3.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
4.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
5.     Technická  univerzita v Košiciach   
6.     Technická univerzita vo Zvolene 
7.     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
8.     Univerzita Komenského v Bratislave   
9.     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
10.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
11.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
12.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
13.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
14.   Ústredná knižnica SAV  
15.   Žilinská univerzita v Žiline  

10.

scopus.jpg (26995 bytes)

Názov: Scopus
Gestor:
Mgr. Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ:
SUWECO CZ, s. r. o.

Poskytnutie archívu: nie, ide o citačnú DB

Je to multidisciplinárna bibliografická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier a patrí medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Mapuje viac ako 15 000 recenzovaných časopisov, z toho je 1 200 open access časopisov, konferenčné zborníky a knižné seriálové publikácie. Ponúka tiež linky na viac ako 22 mil. záznamov o patentoch a linky na plnotextové zdroje.
V súčasnosti obsahuje približne 33 mil. záznamov, z toho 16 mil. sú referencie od roku 1996, 17 mil. záznamov dokumentov vydaných pred rokom 1996 a retrospektíva ide po rok 1841.
Tematicky pokrýva prírodné vedy (3 400 sledovaných titulov), techniku (5 500 titulov), medicínu (5 300 titulov vrátane 100 % pokrytia titulov v databáze Medline), spoločenské vedy (2 850 titulov).

Databáza zahŕňa aj historické materiály publikované American Chemical Society, Springer/Kluwer, Institute of Physics, American Physical Society, American Institute of Physics, Royal Society of Chemistry a časopis Nature, pripravuje prevzatie archívu vydavateľstva Elsevier (od roku 1823) a časopisu Science (od roku 1880). Významným prvkom sú informácie o článkoch v tlači – “Articles-in-Press” z vydavateľstiev Elsevier, Springer/Kluwer, Karger Medical and Scientific Publishers, Nature Publishing Group (NPG), BioMed Central a Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Na prehľadávanie webových zdrojov používa nástroj Scirus, ktorý prehľadáva najmä stránky univerzít, výskumných inštitúcií a významné preprintové servery, ako napr. ArXiv. Scopus obsahuje údaje o citovanosti, pričom producenti databázy deklarujú výraznú orientáciu na európsky vedecký priestor.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
2.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
3.     Katolícka univerzita v Ružomberku   
4.     Prešovská univerzita v Prešove 
5.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
6.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
7.     Technická univerzita v Košiciach 
8.     Technická univerzita vo Zvolene     
9.     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   
10.   Trnavská univerzita v Trnave 
11.   Univerzita Komenského v Bratislave 
12.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
13.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici     
14.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
15.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
16.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
17.   Ústredná knižnica SAV  
18.  Žilinská univerzita v Žiline  

11.

springer.jpg (2395 bytes)

Názov:  SpringerLink
Gestor:
Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV
Dodávateľ:
SUWECO CZ, s. r. o.

Poskytnutie archívu: čísla publikované počas trvania licencie; za poplatok

Jedna z troch najrozsiahlejších svetových kolekcií elektronických časopisov z odboru vedy, techniky a medicíny.

Inštitúcie:

Národná licencia

12.

intersc.jpg (3219 bytes)

Názov:  Wiley InterScience (vyd. Wiley-Blackwell)
Gestor:
RNDr. Mária Kukučová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ:
SUWECO CZ, s. r. o.

Poskytnutie archívu: podmienkynie sú dohodnuté s vydavateľom

Vydavateľstvo Wiley sa zlúčilo s vydavateľstvom Blackwell, čím podstatne rozšírilo ponuku e-zdrojov, v súčasnosti vystupuje s názvom Interscience. Dlhodobo spolupracuje so svetovo najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami  a patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá odborných informácií. Publikované informácie sú vopred recenzované. Všetky plné texty sú prelinkované, obsahujú kľúčové slová, DOI, detaily o autoroch, odkazy na súvisiace články, citácie. Pri e-zdroji existuje možnosť vyžiadania archívnej kópie so zakúpeným obsahom.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
2.     Katolícka univerzita v Ružomberku   
3.     Prešovská univerzita v Prešove 
4.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
5.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
6.     Technická univerzita v Košiciach 
7.     Technická univerzita vo Zvolene 
8.     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
9.     Trnavská univerzita v Trnave 
10.   Univerzita Komenského v Bratislave 
11.   Univerzita Konštantína Filozofa  v Nitre   
12.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
13.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
14.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
15.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
16.   Ústredná knižnica SAV  
17.   Žilinská univerzita v Žiline  

13.

thomson.jpg (30301 bytes)

Názov:  GALE
Gestor: Mgr. Katarína Czwitkovicsová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Dodávateľ:
Albertina icome Bratislava, s. r. o.

Poskytnutie archívu: nákup titulov je trvalý – knihy ostávajú v knižnici, nie je podmienený nákupom tlačených publikácií

Umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe. Okrem štandardných výhod elektronických dokumentov (dostupnosť on-line 24 hodín denne, 7 dní v týždni, jednoduchý prístup k dokumentom, vyhľadávacie nástroje a pod.) ponúka táto platforma ďalšie výhody ako napr. vytváranie vlastných záložiek či prístup k ďalším referenčným publikáciám od Credo Reference (angliský slovník, tezaurus, atlas a pod.). Kolekcia týchto elektronických dokumentov je pre licencované inštitúcie trvalý nákup (nejde o predplatné).

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Prešovská univerzita v Prešove 
3.     Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry   
4.     Technická univerzita v Košiciach – Fakulta umení 
5.     Technická univerzita vo Zvolene 
6.     Trnavská univerzita v Trnave 
7.     Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta  
8.     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
9.     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    
10.   Vysoká škola múzických umení v Bratislave    
11.   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave    

14.

Názov:  H.W. Wilson
Gestor:
Mgr. Katarína Czwitkovicsová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Dodávateľ:
Albertina icome Bratislava, s. r. o.

wilson.jpg (23681 bytes)

Poskytnutie archívu: nie je vstup do archívu

Databáza Art Museum Image Gallery je zdrojom vyobrazenia viac ako 155 000 umeleckých diel (retrospektíva 3000 rokov pred n. l. – súčasnosť) z kolekcií najznámejších múzeí a je možné ju prehľadávať spoločne i s článkovými databázami Art Full Text a Art Index Retrospective. Databáza pokrýva úžitkové i dekoratívne umenie z Afriky, Ázie, Európy a Ameriky: obrazy, sochy, kresby, tlače, fotografie, textílie, kostýmy, šperky, keramiku, nábytok, sklo, knihy a rukopisy, archeologické nálezy. Nahrádza databázu AMICO Library.

Inštitúcie:

1.     Akadémia umení v Banskej Bystrici   
2.     Prešovská univerzita v Prešove    
3.     Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry  
4.     Technická univerzita v Košiciach – Fakulta umení 
5.     Technická univerzita vo Zvolene 
6.     Trnavská univerzita v Trnave 
7.     Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta a Pedagogická  fakulta  
8.     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
9.     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    
10.   Vysoká škola múzických umení v Bratislave    
11.  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave    

15.

proquest.jpg (28464 bytes)

Názov:  ProQuest Central
Gestor:
Ing. Iveta Krjaková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ:
Albertina icome Bratislava, s. r. o.

Poskytnutie archívu: dostupnosť indexov a abstraktov na CD alebo DVD nosičoch častí databázy je možné zabezpečiť po dohode s vydavateľstvom.

ProQuest Central je inovovaná verzia 5000 International na rok 2008. Je to kolekcia 16 plnotextových databáz sprístupňujúca články z periodík, tematicky pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Obsahuje bibliografické záznamy (väčšinou s abstraktmi) článkov z vyše 7 750 periodík od roku 1971 a úplné texty 4 000 periodík od roku 1987. 

Inštitúcie:

1.     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
2.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
3.     Ekonomická univerzita v Bratislave   
4.     Katolícka univerzita v Ružomberku   
5.     Prešovská univerzita v Prešove 
6.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
7.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
8.     Technická univerzita v Košiciach 
9.     Technická univerzita vo Zvolene 
10.   Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne   
11.   Trnavská univerzita v Trnave 
12.   Univerzita Komenského v Bratislave 
13.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
14.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
15.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
16.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
17.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
18.   Ústredná knižnica SAV  
19.   Žilinská univerzita v Žiline  

16.

Názov: Knovel
Gestor: PhDr. Marta Sakálová, Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ:
Albertina icome Bratislava, s. r. o.

knovel.jpg (28481 bytes)

Poskytnutie archívu: nie

Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní užívateľských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou pokročilých indexačných techník a s paralelným vyhľadávaním vo viacerých zdrojoch súčasne, systém je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi.

Inštitúcie:

1.     Centrum vedecko-technických informácií SR  
2      Katolícka univerzita v   Ružomberku  
3.     Prešovská univerzita v Prešove 
4.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
5.     Slovenská technická univerzita v Bratislave 
6.     Technická univerzita v Košiciach 
7.     Technická univerzita vo Zvolene 
8.     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
9.     Trnavská univerzita v Trnave 
10.   Univerzita Komenského v Bratislave 
11.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
12.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
13.   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
14.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
15.   Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
16.   Ústredná knižnica SAV  
17.   Žilinská univerzita v Žiline  

V priebehu riešenia výberu databáz a ich nastavenia prebehlo veľa zložitých a náročných rokovaní súvisiacich jednak so snahou optimálne nastaviť skladbu používateľských organizácií a s tým, samozrejme, súvisiace cenové kalkulácie, s prihliadnutím na domácu aj zahraničnú legislatívu v oblasti uzatvárania zmlúv, navyše to všetko muselo prechádzať viacerými schvaľovaniami nadriadenými orgánmi, ktoré si vyžadovali istý čas, počas ktorého mohlo zas dôjsť k zmene dohodnutého kurzu atď. – jedným slovom nesmierny kolotoč rokovaní, korešpondencie, stretnutí…

Po dlhých rokovaniach boli ku dňu 26. 2. 2009 podpísané zmluvy s dodávateľmi databáz Knovel, Proquest Central, GALE, H.W. Wilson, REAXYS, ScienceDirect, Scopus, Wiley Interscience, SpringerLink, IEEE/IET Electronic Library (IEL). Zmluva s producentom databázy ACM je z americkej strany už podpísaná, čaká sa na podpis zo slovenskej strany.

Podpísanie zmluvy s firmou Thomsom Reuters je trocha komplikovanejšie vzhľadom na to, že nastavenia jednotlivých predplatených databáz, ktoré zabezpečovala Univerzita Komenského v Bratislave, v súčasnosti dobiehajú podľa pôvodných zmlúv a pôvodných zostáv používateľských organizácií. Predpokladá sa, že zmluvy podľa nových zostáv budú podpísané do konca apríla, rovnako platné budú aj nastavenia podľa nových zostáv, t. j. všetci oprávnení používatelia majú možnosť k uvedeným databázovým kolekciám pristupovať podľa toho, ako sú uvedení v doterajšej zmluve s UK v Bratislave s jednotlivými dodávateľmi a výrobcami jednotlivých databáz, a až po uplynutí platnosti týchto zmlúv vstúpi do platnosti zmluva s firmou Thomsom Reuters podľa projektu NISPEZ.

Na záver možno skonštatovať, že k prerušeniu prístupu došlo len pri databázovej kolekcii ACM (čaká sa na podpis zmluvy zo slovenskej strany) a pri databáze IEEE (tu ide o značné obsahové rozšírenie tejto databázy, čo treba ešte doriešiť s dodávateľom).  Prístupy do databáz budú nastavované podľa toho, ako je to uvedené v zozname databáz a k nim priradených oprávnených používateľov. O tejto skutočnosti boli jednotliví oprávnení používatelia informovaní oficiálnym listom adresovaným rektorovi univerzít alebo riaditeľovi vedeckej knižnice. Okrem toho boli podrobne o stave riešenia prístupu priebežne informovaní všetci gestori menovaní rektormi na pracoviskách svojich inštitúcií. Gestori jednotlivých databáz hneď po podpísaní zmluvy túto informáciu postúpia včas všetkým oprávneným používateľom, aby sa urýchlene mohli nastaviť IP adresy a Proxy servery.

Teda ešte raz zdôrazňujeme, že zmluvy s firmami Albertina icome Bratislava, s. r. o, EBSCO Services Information a  SUWECO CZ, s. r. o, sú už podpísané. Zmluva s ACM bola zaslaná na MŠ SR dňa 6. 3. 2009 na podpis, zmluva s Thomsom Reuters ešte nie je podpísaná ani z jednej strany. Pre úplnosť informácie – zmluvy prechádzajú schvaľovacím konaním na MŠ SR, kde je lehota schválenia návrhu 30 dní.

V záujme dodržania licenčných podmienok bude potrebné následne podpísať zmluvu medzi CVTI SR a jednotlivými rektormi univerzít a riaditeľmi knižníc, ktoré patria podľa zoznamu medzi oprávnených používateľov prístupu k lincencovaným EIZ.

Druhá požiadavka cieľa 1 – vzdelávacie aktivity pre vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov, zamerané na efektívne využívanie EIZ a informovanie o novinkách a trendoch v uvedenej oblasti – sa bude riešiť priebežne formou prednášok a školení o práci s databázami zo strany dodávateľov databáz a vyhotovením príručiek k tejto práci, o čom budú všetci gestori včas informovaní, aby mohli postúpiť informácie všetkým inštitúciám, ktoré patria podľa platného zoznamu medzi oprávnených používateľov prístupu k licencovaným EIZ v rámci národného projektu NISPEZ.

V závere možno konštatovať, že projekt NISPEZ nebol postavený na zelenej lúke. Na základe bohatých skúsenosti kolegýň z akademických knižníc s EIZ bolo vybraných 16 databázových kolekcií, pričom niektoré sa v zozname ocitli po prvý raz (napr. Gale, H.W. Wilson). Cieľom projektu nebolo riešenie nákupu všetkých databázových kolekcií, pretože to by ani nebolo možné. Jeho cieľom je hlavne získanie prístupu do databázových kolekcií, ktoré majú čo najširšie využitie a záber, čo sa týka oprávnených používateľov uvedených databáz.

Share: