NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom

From Slovakia

nispez_700.jpg (8858 bytes)

Projekt Centra vedecko-technických informácií  SR v
Bratislave
Národný projekt
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt financovaný: ERDF
Nenávratný finančný príspevok: 19 916 351,32 € (600 mil. Sk)
Realizácia projektu: 2008 – 2014

Strategický cieľ projektu

Efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na
Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov.

Špecifické ciele projektu

 1. Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických
  informačných zdrojov pre výskum a vývoj.
 2. Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických
  informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a
  technológií.
 3. Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických
  informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším,
  parciálne  spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom.
 4. Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum,
  vývoj a inovácie (CIP VVI) o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a
  zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými
  systémami.

Špecifický cieľ 1

Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia
elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj

Odborný garant: PhDr. Mária Žitňanská

Cieľom aktivity je na základe verejného obstarania zakúpiť
prístup k vybraným EIZ pre výskum a vývoj a v spolupráci s gestormi  
jednotlivých databázových kolekcií, ktorými sú pracovníci akademických knižníc,
vytvoriť systém koordinácie, optimalizácie a hodnotenia ich využívania, zabezpečiť
prístup k databázam a ich efektívne využívanie. 

Špecifický cieľ 2

Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických
informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a
technológií

Odborný garant: Ing. Marián Vaňo

Cieľom aktivity je vyšpecifikovať, obstarať a uviesť do
prevádzky centralizovaný systém prístupu, vyhľadávania, využívania a správy
  EIZ pre VaV, t. j. systém umožňujúci efektívne využívanie elektronických
informačných zdrojov pre potreby vedy, výskumu a vývoja, ako aj pedagogických
procesov na vysokých školách na báze komerčne dostupných nadstavbových nástrojov a
riešení.

Špecifický cieľ 3

Vytvorenie centrálnej databázy slovenských EIZ pre výskum
a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným
e-zdrojom

Odborný garant: Mgr. Eva Králiková

Cieľom tejto aktivity je prieskum slovenských vedeckých EIZ,
zadefinovanie objektívnych kritérií pre zaradenie e-zdrojov do centrálnej databázy a
následne zostavenie katalógu tých e-zdrojov, ktoré ich spĺňajú. Ďalej zostavenie
katalógu recenzovaných časopisov pre výskum a vývoj. Obstaranie a implementácia
softvéru, portálové riešenie prístupu k čiastkovo spracovaným e-zdrojom.
Zabezpečenie skúšobnej i rutinnej prevádzky centrálnej databázy a portálového
riešenia prístupu ku slovenským vedeckým EIZ pre výskum a vývoj.

Špecifický cieľ 4

Rozširovanie CIP VVI  o nové funkcie s rešpektovaním
štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými
informačnými systémami
                                               

Odborný garant: Ing. Oleg Cvik

Hlavnou úlohou v rámci tohto cieľa je rozširovanie CIP VVI (https://www.vedatechnika.sk) o nové funkcie s
rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane
prepojenia s inými informačnými systémami.

Priebežné informácie o realizácii projektu NISPEZ nájdete na www.cvtisr.sk.

Share: