Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

Introducing

www.obecnakniznica.sk

 

O tom, že malé obecné knižnice v súčasnosti to nemajú
jednoduché, sa hovorilo aj na tohtoročnom sympóziu INFOS 2009. Mnohé z týchto
knižníc bojujú doslova o svoju existenciu, pričom sa dá povedať, že jednou z
príčin je časté striedanie knihovníkov aj štatutárov, čo často spôsobuje ich
nedostatočnú informovanosť. Mnohokrát ani nevedia, na koho sa so žiadosťou o
odbornú pomoc môžu obrátiť, k informáciám sa dostávajú ťažko, po ich
neúspešnom hľadaní sa vzdávajú, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na kvalite
knižnično-informačných služieb v obci. Ich komunikácia je často obmedzená na
telefonický či e-mailový kontakt atď.

Z týchto poznatkov a skúseností vznikla medzi metodikmi
iniciatíva vybudovať elektronické metodické centrum formou internetového portálu,
ktorého hlavnou úlohou je sústreďovať a podávať informácie v jednoduchej forme
(bez zbytočného informačného balastu), maximálne zrozumiteľnej pre ľudí –
knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania, ktorí by mali mať možnosť dostať sa k
žiadaným informáciám bez unavujúceho surfovania po internete a bez straty času.
Samozrejme, dôležitá je aj spätná väzba, ktorá bez interaktívneho webového
portálu nie je možná.

K základným interaktívnym prvkom patria komentáre pod
článkami
, ktoré umožňujú návštevníkom stránok vyjadriť sa k riešenému
problému v konkrétnom článku, fórum otázok a odpovedí, ktorého cieľom je
kategorizácia a riešenie vzniknutých problémov, možnosť návštevníkov zapojiť sa
do tohto fóra bez obmedzení a v neposlednom rade stále doplňovať databázu Encyklopédia
knižníc
. Cieľom tejto jedinečnej databázy je sústrediť základné informácie o
všetkých obecných knižniciach na Slovensku. Všetci obecní knihovníci majú
možnosť sa zaregistrovať na portáli a samostatne upravovať, dopĺňať aj
aktualizovať informácie o svojej knižnici, čím zároveň môžu bezplatne
prezentovať svoju knižnicu na webe.

Veľmi užitočnou súčasťou virtuálneho metodického centra je adresár
metodikov obecných knižníc
s kontaktmi na regionálnych metodikov, štruktúrovaný
podľa krajov a okresov, takže obecní knihovníci si veľmi jednoducho nájdu kontakt na
svojho metodika.

Ďalšou výhodou portálu je možnosť zasielať novinky
e-mailom
nielen registrovaným členom stránok, ale prostredníctvom regionálnych
metodikov aj ostatným obecným knihovníkom či zriaďovateľom na Slovensku.

dohovic.jpg (103202 bytes)

Úvodná stránka portálu

Štruktúra a grafika portálu je koncipovaná tak, aby orientácia
bola čo najprehľadnejšia a navyše ostáva stále otvorená. Hlavné menu má tieto
rubriky:

1.  Úvod

2.  Obecná knižnica s podrubrikami:

 • Zákony, vyhlášky (knižničný zákon, zákon na ochranu
  osobných údajov, všetko v upravenej verzii čitateľnej a prehľadnej pre starostov a
  knihovníkov s možnosťou dostať sa aj k plnej textovej verzii dokumentov)
 • Služby knižníc (informácie o druhoch poskytovaných
  služieb)
 • Štatistika (rady a návody na vypĺňanie aktuálnych
  štatistických výkazov, ročné štatistické rozbory)

3.  Agenda a tlačivá s podrubrikami:

 • Tlačivá (vytvorené vzory – knižný lístok, evidenčný
  list vo formáte, ktorý si knihovníci môžu tieto tlačivá vytlačiť…)
 • Agenda knihovníka (návody, ako viesť knižničnú agendu,
  čo nesmie v agende knihovníka chýbať a s tým súvisiace usmernenia dôležité pre
  činnosť knižnice, tlačivá na stiahnutie, ako napr. knižničný a výpožičný
  poriadok, náplň práce obecného knihovníka a iné)

4.  Financovanie knižníc s podrubrikami:

 • Grantové výzvy (aktuálne výzvy, rady ako napísať
  projekt, termíny)
 • Kto vám dá financie? (rady, ako a od koho získať
  financie pre knižnicu, spôsoby získavania peňazí);
 • Odmeňovanie knihovníkov (odporúčania na odmeňovanie
  knihovníkov…)

5.  Automatizácia knižníc s podrubrikami:

 • Programy pre knižnice (knižničný softvér)
 • Návody (návody na obsluhu, kontakty na distribútorov,
  odporúčania)

6.  Knižničný fond s podrubrikami:

 • Kde nakupovať? (usporiadanie knižničného fondu, kde je
  najvýhodnejšie nakúpiť knihy do knižničného fondu, kde nakupovať žiadanú
  literatúru, pátranie po tituloch
 • Povinné čítanie (zoznamy povinného čítania pre školákov)
 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Odporúčame (aké knihy by nemali chýbať vo fonde
  knižnice)
 • Ponuka vyradených kníh
 • Burza kníh

7.  Databázy a adresáre s podrubrikami:

 • Encyklopédia knižníc
 • Adresár metodikov pre obecné knižnice

8.  Zdroje informácií s podrubrikami:

 • Internetové zdroje informácií (ako pracovať s internetom a
  čo všetko sa z internetu môžeme dozvedieť, vysvetlivky, internet v knižnici,
  internet pre deti, voľne prístupné)
 • Plnotextové časopisy (encyklopédie – wikipédia, knihy na
  stiahnutie, vyhľadávače na internete)

9.  Vzdelávajte sa! s podrubrikami:

 • Školenia, semináre
 • Štúdium

10. Praktické rady s podrubrikami:

 • Podujatia v knižnici ( komunitná činnosť – jej význam,
  vysvetlenie, prínos knižnice pre komunitnú činnosť, vzorové podujatia pre deti i pre
  dospelých, prepojenie s portálom InfoLib)
 • Problémy v knižnici (praktické informácie pre
  zriaďovateľov i pre knihovníkov – ako založiť knižnicu, rady, postupy, revízie v
  knižniciach, zriaďovacie listiny, aktuálne zľavy, ktoré poskytujú obchodníci
  knižniciam)
 • Propagácia knižnice (návody, ako robiť marketing v
  knižniciach)

11.  Knihovnícky slovník (výkladový slovník
odborných knihovníckych výrazov s možnosťou postupne pridávať ďalšie na základe
podnetu knihovníkov)

12. Kontakt (na koordinátorov stránok)

13. Mapa webu

Technické zabezpečenie

Celý portál je spracovaný v open source CMS systéme Joomla!,
ktorý poskytuje na vytvorenie takéhoto projektu neobmedzené možnosti. Komponenty ako
adresáre, vytváranie databáz knižníc, burzy kníh, registrácie užívateľov sú
zadarmo dostupné na internete, čo znamená, že upgrady cms systému, pridávanie
rôznych modulov či potrebných komponentov sú prakticky zadarmo a administrátor vo
svojej práci nie je ničím obmedzovaný.

Efekt pre obecné knižnice

Zvýšená komunikácia a vzájomná kooperácia medzi obecnými
knihovníkmi, vzájomná výmena skúseností, lepšia informovanosť knihovníkov a
starostov obcí, lepšia orientácia knihovníkov a starostov vo svete knižníc,
skvalitnenie práce obecných knižníc, pravidelný kontakt s metodikmi regionálnych
knižníc, to všetko môže prispieť k zvýšeniu úrovne obecných knižníc a
postavenia verejnej knižnice ako mnohokrát jedinej kultúrnej inštitúcie v obci.

Efekt pre metodikov

Všetky informácie ohľadne metodickej koordinácie knižníc sa
sústreďujú na jednom mieste, takže práca a spolupráca metodikov tak získa na
pružnosti a efektívnosti a odstráni sa duplicita zverejňovania dôležitých
informácií pre obecných knihovníkov. Hoci portál nenahradí osobný kontakt s
knihovníkmi, môže túto spoluprácu podstatne skvalitniť.

Očakávame aktívne začlenenie knihovníkov malých obecných
knižníc do knihovníckeho a knižničného života. Títo knihovníci by sa mali stať
živou a aktívnou súčasťou rozvíjajúceho sa knižničného procesu na Slovensku.
Výhody internetovej komunikácie sú v súčasnosti nevyhnutné aj v podmienkach
obecných knižníc.

Prostredníctvom portálu pre malé obecné knižnice
www.obecnakniznica.sk je možné dosiahnuť stanovený cieľ a zefektívniť prácu
metodikov, zriaďovateľov i knihovníkov.

Share: