Medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ

From seminars and conferences

Dňa 23. 4. 2009 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ.

Usporiadanie podujatia bolo logickým vyústením doterajších aktivít CVTI SR v oblasti informačných systémov o vede a výskume.  CVTI SR bolo od roku 2002 prevádzkovateľom Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP), spravovaného Ministerstvom školstva SR. Na tento systém v roku 2008 nadviazal Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie svojím modulom Informačný systém, ktorý z pôvodného ISVVP prevzal údaje. V roku 2007 sa CVTI SR stalo členom asociácie zameranej na informačné systémy v oblasti vedy a výskumu euroCRIS.

Nosnou témou konferencie bola Štandardizácia a kompatibilita, pojmy, ktoré sú v oblasti spracovania a prezentácie  informácií o vede a výskume v rámci EÚ kľúčovou otázkou. Odznelo 6 príspevkov, z toho 4 predniesli zahraniční špecialisti z Nemecka, Maďarska a Českej republiky. Na konferencii sa zúčastnilo  74 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z ČR.

Konferenciu otvoril a jej účastníkov privítal riaditeľ CVTI SR Ján Turňa.  

eurocris2.jpg (63350 bytes)

Pohľad na účastníkov konferencie

eurocris1.jpg (16340 bytes)

Po privítaní odznel kľúčový príspevok konferencie – príspevok Brigitte Jörg CERIF: Spoločný formát informácií o výskume.  Formálne kontextuálne vzťahy  ako sprievodca labyrintom vedeckých poznatkov. B. Jörg je vedúcou pracovnej skupiny garantujúcej jednotný dátový formát pre informačné systémy o vede a výskume CERIF v rámci asociácie zameranej na tieto systémy euroCRIS a aktívne sa podieľa na jeho vývoji.   Európska komisia odporúča svojim členským štátom používať uvedený   štandard  vo svojich informačných systémoch o vede a výskume. B. Jörg vo svojom príspevku vysvetlila dôvody štandardizácie informácií o vede, podstatu formátu CERIF, venovala sa jeho historickému vývoju a perspektívam. Spomenula tiež vybrané projekty, zamerané na jeho implementáciu. Význam  formátu CERIF spočíva v tom, že poskytuje metadátovú reprezentáciu subjektov výskumu a vývoja, ich aktivít a výsledkov. Tým podporuje transfer znalostí všetkým zainteresovaným: rozhodovacej sfére, zvlášť pre oblasť hodnotenia výskumu; manažérom a stratégom výskumu;  výskumníkom a v neposlednom rade aj verejnosti. Sémantické vzťahy medzi vloženými údajmi umožňujú širokú flexibilitu pri získavaní informácií zo systému.

 

Martin Matějka vo svojom príspevku Hodnocení výsledku výzkumu a vývoje v České republice  rozoberá použitie Informačného systému o vede a výskume ČR, konkrétne jeho databázy výsledkov výskumu a vývoja zdroja údajov pre hodnotenie organizácií. Hodnotenie má na starosti Rada Vlády ČR pre výskum a vývoj.  Výsledky hodnotenia organizácie sú podmienkou na jej možnosť čerpania finančných prostriedkov na výskum. Príspevok zaujal vzhľadom na skutočnosť, že proces periodického  hodnotenia organizácií výskumu a vývoja bude do konca prvého polroka 2009 naštartovaný aj na Slovensku.   Vykonávať ho bude hodnotiteľská komisia zložená zo zástupcov rôznych odvetví výskumu,   zriadená Ministerstvom školstva SR na tento účel. Administratívnu agendu spojenú s týmto hodnotením bude vykonávať  sekcia vedy a techniky MŠ SR a sekretariát vytvorený v rámci CVTI SR.

Ádám Tichy-Rács vo svojom príspevku HunCRIS – k sémantickej interoperabilite informačných systémov o vede charakterizoval maďarský informačný systém o vede a výskume, ktorý je budovaný na základe princípov dátového formátu   CERIF. Dôraz bol kladený na rôzne spôsoby kategorizácie objektov v informačnom systéme použitím niekoľkých klasifikačných schém a tezaurov.

Jiří Souček a Ján Dvořák vo svojom príspevku Mikrodátová infraštruktúra v českých informačných systémoch výskumu a vývoja charakterizujú český informačný systém o vede najmä z technického hľadiska. Autori kládli dôraz na databázu výsledkov výskumu a vývoja, ktorá obsahuje    okolo 640 000 záznamov výsledkov, najmä publikácií patentov a produktov. Hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja, ktoré slúži ako podklad na financovanie tohto výskumu  zo štátneho rozpočtu, je založené na aktuálnych, správnych a overených dátach informačného systému. (Poznámka redakcie: Plné znenie tohto príspevku je na s. 41.)

Príspevok Bibiány Remiarovej Hlavné poslanie Agentúry   na podporu výskumu a vývoja  charakterizuje poslanie a úlohy Agentúry (APVV) a základné črty informačného systému. Tento systém je zameraný na registráciu a komplexné spracovanie projektov a v blízkej budúcnosti sa začne spolupráca CVTI SR a APVV v oblasti integrácie dát APVV do databázy Projekty informačného systému v rámci Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie.

Záverečný príspevok Olega Cvika O smerovaní informačných systémov výskumu a vývoja na Slovensku  v úvode sumarizuje poslanie informačného systému
o vede a následne sa venuje histórii vývoja informačného systému o vede na Slovensku s dôrazom na technologické aspekty. Ťažiskovou časťou je charakteristika súčasnej verzie systému z pohľadu prevádzkovateľa. Autor kladie dôraz na posúdenie kompatibility s medzinárodnými štandardmi, čiže s formátom CERIF, ale aj na medzinárodnú zrozumiteľnosť obsahu databáz, čo predpokladá existenciu anglickej verzie údajov. V závere príspevku autor opisuje cestu, po ktorej musí slovenský informačný systém o vede prejsť, aby sa z neho stal európsky kompatibilný Current Research Information System (CRIS).  Realizácia potrebných aktivít (analýza, výber softvéru a jeho implementácia a sprevádzkovanie) sa uskutoční v rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)  do roku 2014.

Celospoločenský význam a poslanie  informačných systémov o vede, ktorými sa medzinárodná konferencia zaoberala,  výstižne   charakterizujú slová   O. Cvika, ktoré odzneli v záverečnom príspevku konferencie: „Je nesporné, že CRIS okrem jasnej utilitárnej hodnoty pre vedu, jej riadenie a financovanie vytvára aj celú škálu sociálno-ekonomických pridaných hodnôt. Koniec koncov žijeme v spoločnosti, ktorá sa označuje za znalostnú, takže informačný systém o vede (teda vede, ktorej hlavným zmyslom je produkovať znalosti) ani iný ako komplexný dosah na súčasnú spoločnosť mať nemôže.“

nispez.jpg (20256 bytes)

Konferencia bola zorganizovaná v rámci národného projektu NISPEZ,  konkrétne v rámci jeho špecifického cieľa č. 4: Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.

Národný projekt, ktorého nositeľom je CVTI SR, sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Príspevky, prezentácie aj videozáznam z konferencie sú prístupné na internetovej stránke: http://conf.cvtisr.sk/KonferenciaIS2009/ . V čase vyjdenia tohto článku bude záujemcom k dispozícii aj tlačená verzia konferenčného zborníka.

Share: