Štátna vedecká knižnica v Košiciach vynovená zo štrukturálnych fondov EÚ

From Slovakia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má už niekoľkoročnú tradíciu v poskytovaní špecializovaných služieb pre používateľov z podnikateľskej, vzdelávacej, výskumnej a výrobnej sféry. Na základe vládneho uznesenia č. 606/59 sa v roku 1960 stala teritoriálnym strediskom VTEI, ktorého súčasťou bola technická literatúra, normy a patenty. Odvtedy sa v knižnici vybudovalo dobre vybavené regionálne pracovisko, jedno z najväčších na Slovensku. Používatelia si dnes vypožičiavajú normy, patenty, firemnú literatúru a hľadajú informácie z oblasti legislatívy, techniky a normatív.

V posledných rokoch sa knižnica okrem knižnično-informačných služieb čoraz viac zameriava na kultúrno-výchovnú činnosť. Organizuje veľa podujatí, ako sú semináre, výstavy, stretnutia so zaujímavými a významnými osobnosťami, prezentácie produktov a služieb.

Tieto činnosti si vyžadujú vyhovujúce a adekvátne priestory a tiež modernizáciu technického a interiérového vybavenia. Preto sme s radosťou uvítali možnosť zapojenia sa do projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc“. Hlavným garantom projektu bola Slovenská národná knižnica v Martine a partnermi ďalších 10 veľkých knižníc v každom regióne Slovenska. Základným cieľom ŠVK v Košiciach bolo vytvorenie Strediska vedecko-technických informácií spolu s informačno-vedeckým centrom v objekte na Pribinovej ul. 1, umiestnenom v zrekonštruovaných priestoroch blízko hlavnej budovy, ktoré bude sieťovo prepojené nielen v rámci vlastnej knižnice, ale aj s obdobnými inštitúciami poskytujúcimi relevantné informácie a služby. Ďalším cieľom bolo vybudovanie nového objektu – viacúčelovej sály na prezentačné, vzdelávacie a kultúrne účely.

Po dlhých prípravách bola 24. apríla 2007 podpísaná Zmluva o spolupráci, kód podprojektu 11110200081 medzi SNK v Martine a ŠVK v Košiciach projektu zadaného do štrukturálnych fondov SOP Priemysel a služby. Projekt bol schválený Ministerstvom hospodárstva SR a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania s rozpočtom vo výške 15 774 198 Sk pre ŠVK v Košiciach. Z tejto sumy sa vyčerpalo zo štrukturálnych fondov 14 458 380 Sk. Celková suma aj s dofinancovaním bola 17 027 000 Sk.

Projekt sa začal realizovať v roku 2007 a bol ukončený v roku 2008.  Na základe projektu vzniklo v ŠVK Košice Stredisko vedecko-technických informácií – informačno-vedecké centrum, kultúrno-vzdelávacie centrum a školiace centrum s moderným technickým a interiérovým vybavením. Nové priestory sme slávnostne otvorili 13. októbra 2008. Výsledok prekonal naše očakávania a smelo môžeme povedať, že stál za vynaloženú námahu. Po niekoľkých rokoch príprav, aktualizácii rozpočtu, opakovaného vybavovania niektorých dokumentov a viac ako dvoch rokoch tvrdej práce, nervozity a oboznamovania sa so všetkými úskaliami štrukturálnych fondov sme sprístupnili nové a zrekonštruované priestory knižnice s účelným interiérom a modernou technikou. Z projektu sa zabezpečili aj finančné prostriedky na kompaktné regály do skladov a na planetárny  skener na digitalizáciu knižničných fondov.

Cieľom strediska VTI je zhromažďovať, sprístupňovať a poskytovať knižničné fondy a informačné zdroje z oblasti technických dokumentov, organizovať odborné podujatia a školenia, servis pre podnikateľov a napomáhať rozvoj tejto oblasti. Knižnica rozšírila ponuku databáz, umožnila návštevníkom vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom prostredníctvom systému NAVIGA. Tiež im rozšírila voľný prístup k internetu, k odborným informáciám, pomáha im pri spracovaní rešerší a  pri získavaní informácií o duševnom vlastníctve a ochranných známkach.

Zväčšením priestorov, zlepšením jestvujúcej technickej infraštruktúry a interiérového vybavenia sa dosiahol ľahší prístup používateľov k novým poznatkom a zlepšili sa podmienky na celoživotné vzdelávanie. Očakávame užšie prepojenie a využívanie informácií v rámci siete knižníc a príbuzných inštitúcií, poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb zameraných na získavanie odborných informácií, a to prostredníctvom internetu, využívania konzorcií, vlastných i externých databáz.  

Touto cestou by sme chceli poďakovať SNK v Martine za pomoc a riadenie projektu a tiež Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Cieľom projektu bolo vybudovať vedecké centrá pre podnikateľov a iných odborníkov, poskytnúť im vhodné priestory vybavené modernou počítačovou, reprodukčnou a prezentačnou technikou, uľahčiť im prístup k odborným elektronickým zdrojom a technickým dokumentom a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu i knižníc samotných. Na hodnotenie činnosti týchto centier je ešte priskoro, ale už dnes vieme, že myšlienka ponúkať knižnično-informačné služby s vyššou pridanou hodnotou je veľmi dobrá a záleží len na nás, ako sa tejto úlohy zhostíme a ako budeme pokračovať ďalej.

Novovytvorené pracoviská doteraz knižnici veľmi chýbali, preto veríme, že budú slúžiť k spokojnosti širokej verejnosti. Doteraz máme priaznivú odozvu. Vytvorenie uvedených pracovísk vybavených najmodernejším technickým aj technologickým zariadením a interiérovým vybavením sa stretol s pozitívnou reakciou verejnosti, našich spolupracovníkov a tiež našich kolegov. Zlepšila sa kvalita podujatí, ako sú výstavy, semináre, školenia, kalendár akcií je zaplnený už na celý rok 2009 a každý týždeň nám pribudnú noví záujemcovia o spoluprácu.

Kultúrno-výchovné centrum je zaujímavé aj z hľadiska stavebného a interiérového vybavenia, čo ocenili odborníci v odborných architektonických periodikách. Viacúčelová sála bola veľmi pozitívne hodnotená v časopisoch Átrium a Interiér-Exteriér.

peterc1.jpg (49675 bytes)

Kultúrno-vzdelávacie centrum

peterc2.jpg (49976 bytes)

Kultúrno-vzdelávacia sála, výstava Židovské dedičstvo na Slovensku, foto Gabriel Bodnár

peterc3.jpg (41599 bytes)

Stredisko VTI

Share: