Dostupnosť informácií a elektronických informačných služieb pre zdravotne postihnutých používateľov

From Slovakia

Snahou väčšiny vzdelávacích inštitúcií je sprístupniť
vzdelávanie čo najširšiemu okruhu záujemcov o štúdium a vytvárať podmienky na
jeho úspešné zvládnutie  aj vďaka možnosti využívať najmodernejšie
informačno-komunikačné technológie. Integrácia študentov so špeciálnymi učebnými
potrebami patrí k dominantným cieľom súčasnej spoločnosti. Projekt Rovnosť
príležitostí pre všetkých
vznikol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
(ďalej UMB) z potreby zapojiť do procesu integrácie zdravotne postihnutých študentov
a uchádzačov o štúdium.

Riešiteľský kolektív bol zvolený tak, aby v úzkej spolupráci
s vedením univerzity dokázal zabezpečiť organizáciu, riadenie, financovanie, kontrolu
realizácie projektu a účelné využitie jeho výstupov na dosiahnutie stanovených
cieľov. Riešiteľský kolektív projektu tvorili o. i. aj zástupcovia Univerzitnej
knižnice UMB. Rozpočet bol stanovený vo výške 13 800 eur. Projekt bol vypracovaný v
roku 2008, praktická realizácia jednotlivých čiastkových cieľov prebiehala v prvom
štvrťroku roku 2009.

Hlavným zámerom projektu  na UMB bolo umožniť
všetkým študentom rovnaký prístup a príležitosť zapojiť sa do vzdelávacieho
procesu, vytvoriť študentom rovnaké podmienky prípravy na vyučovanie a súčasne
zabezpečiť dostupnosť informácií z klasických a elektronických informačných
zdrojov.

Cieľom projektu bolo poskytnúť študentom so špeciálnymi
učebnými potrebami rovnaké príležitosti vzdelávania s využitím informačných
technológií v priestoroch každej fakulty UMB. Existujúce informačné centrá a
učebne vybavené počítačovými zostavami z dôvodu ich nevyhovujúceho umiestnenia
neposkytovali takúto možnosť študentom s telesným postihnutím. Preto hlavným
zámerom projektu bolo vytvoriť pre týchto študentov pracovné miesta s možnosťou
aktívne využívať informačné technológie a tak čiastočne eliminovať nevýhody
študentov s telesným postihnutím.

Pri hľadaní vhodných priestorov na realizáciu projektu pre
študentov so zdravotným postihnutím sa najoptimálnejšie javili priestory študovní
Univerzitnej knižnice UMB.   Ich interiér bol upravený tak, aby zodpovedal
  požiadavkám úspešného   riešenia projektu. Umiestnenie centier
  v študovniach knižnice zabezpečilo voľný prístup k nim výhradne len
študentom so špeciálnymi učebnými potrebami.

Centrum tvorí samostatný písací stôl, dve stoličky, základná
počítačová zostava s reproduktormi a slúchadlami pripojená k internetu a
multifunkčné zariadenie na tlač a skenovanie. Vybavenie dopĺňajú webová kamera a
stolná lampa.

Pri inštalácii bol uprednostnený program Open source
operačný systém Ubuntu – založený na Linuxe. Služby centier sú
bezplatné. Študenti so zdravotným postihnutím sú prostredníctvom školení
priebežne informovaní o možnostiach aktívneho využívania centier.

Jeden zo špecifických cieľov projektu, ktorý sa bude v
najbližšom období realizovať, je zakúpenie čítacích lúp pre študentov so
zrakovým postihnutím na uľahčenie ich práce s odbornou literatúrou. Uvažuje sa o
kompletnej analýze a úprave webových stránok univerzitných pracovísk, aby všetky
potrebné informácie boli prístupné aj zdravotne postihnutým študentom a uchádzačom
o štúdium.

berackova.jpg (54670 bytes)

Share: