E-zdroje pre deti a mládež- spoločný projekt bratislavských verejných knižníc

From Slovakia

Elektronické informačné zdroje je názov jedného z mnohých
spoločných projektov bratislavských verejných knižníc, ktorý aktuálne prebieha od
roku 2008.

Do spoločného projektu sa spoločne zapojili Mestská knižnica,
Staromestská knižnica, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Knižnica Ružinov, Miestna
knižnica Petržalka a v rámci BSK sa pridala aj Malokarpatská knižnica v Pezinku. Po
dohode riaditeľov vznikla v roku 2008 pracovná skupina zložená zo zástupcov
spomínaných verejných knižníc a zástupcov spoločnosti Albertina icome Bratislava.

Cieľom činnosti pracovnej skupiny bolo vypracovať spoločný
projekt so zameraním na elektronické informačné zdroje pre deti a mládež,
využiteľné pri vyhľadávaní relevantných informácií primeraných jednotlivým
vekovým kategóriám detských používateľov.

Spoločný projekt pozostáva z nasledujúcich fáz:

1.   V prvej fáze členovia pracovnej skupiny pripravili
podklady o technickom vybavení jednotlivých knižníc a používateľskom zázemí. Na
základe podkladov zástupcovia Albertina icome Bratislava pripravili prehľadný popis
jednotlivých e-zdrojov. Členovia skupiny po vzájomnej dohode vybrali štyri e-zdroje,
ktorých prezentácia následne prebehla. Pracovná skupina sa po prezentácii
vytypovaných e-zdrojov dohodla na zakúpení dvoch databáz: Kids Info Bits a Oxford
Reference Premium. Databázy sú určené pre rôzne vekové kategórie, pričom Kids Info
Bits je skôr pre mladšie vekové kategórie používateľov – vyhľadávanie
informácií v tejto databáze je jednoduché, prehľadné, využíva rôznofarebné
ikony. Oxford Reference Premium je určená pre vyššie vekové kategórie základných a
stredných škôl, kombinuje bohaté akademické zdroje s aktuálnymi informáciami. Obe
databázy sú v anglickom jazyku, čím môžu slúžiť ako pomôcka pri jazykovom
vzdelávaní nielen pre detských, ale aj dospelých používateľov a seniorov.

voznik1.jpg (123437 bytes)

2.   Druhou fázou projektu, ktorá aktuálne prebieha v
spolupráci s firmou Albertina icome Bratislava, je vytvorenie skúšobného prístupu k
databázam v jednotlivých do projektu zainteresovaných verejných knižniciach.

3.   Treťou fázou projektu, po odskúšaní databáz,
bude ich nákup, ktorý je po dohode riaditeľov plánovaný v roku 2009.

4.   Štvrtá fáza projektu je rozdelená do etáp:

  1. vybudovanie multimediálnych učební v jednotlivých
    verejných knižniciach,
  2. sprístupnenie vybraných elektronických databáz.

5.   Nasleduje zabezpečenie základného zaškolenia na
prácu s databázami pre knihovníkov-konzultantov v multimediálnych študovniach,
propagácia, príprava podujatí pre používateľov, spolupráca so školami pri
využívaní databáz v jednotlivých knižniciach (výučba priamo v knižniciach),
možnosti sprístupnenia nielen priamo v knižnici, ale aj vzdialený prístup pre
používateľov knižnice.

6.   Napokon posledná fáza – vyhodnotenie projektu a
jeho prípadné pokračovanie.

voznik2.jpg (91965 bytes)

Bratislavské verejné knižnice v špecifických podmienkach
hlavného mesta, ktoré mladým ľuďom poskytuje množstvo lákavých príležitostí
trávenia voľného času, hľadajú možnosti, ako osloviť detí a mládež, aby
chodievali do knižníc, cielene pôsobiť na rozvoj ich čitateľskej a informačnej
gramotnosti, rozšíriť ponuku informačných a vzdelávacích aktivít smerom k
používateľom, ktorých náročnosť na kvalitu a šírku poskytovaných služieb stále
stúpa. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt sprístupnenia e- zdrojov a cielená
propagácia práce s nimi priamo v knižniciach. Do akej miery bude táto aktivita
úspešná, to ukáže čas. Určite tento projekt nie je posledným v rámci spolupráce
verejných knižníc Bratislavy. Mohol by však poslúžiť ako príklad toho, že
spoločnými silami sa aj v knihovníctve (napriek obmedzeným finančným zdrojom) dá
dosiahnuť viac.

Share: