Bodka za súťažou TOP WebLib 2008

From Slovakia

fiala.jpg (40510 bytes)

Na tohtoročnom medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009 prebehlo vyhodnotenie a odovzdanie cien prestížnej súťaže za najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib.
Organizátorom súťaže je Spolok slovenských knihovníkov, spoluorganizátorom je odbor pre knižničný systém SR pri Slovenskej národnej knižnici. Cieľom súťaže je podnietiť úsilie knižníc prezentovať svoju činnosť na internete, zvýšiť kvalitu a návštevnosť svojich webových stránok a tým dosiahnuť lepšiu informovanosť o činnosti a poskytovaných službách.

Odborná porota, podobne ako v prechádzajúcom ročníku súťaže, pozostávala z členov pracovnej skupiny pre informačné technológie v knižniciach, predsedom komisie bol Mgr. Tomáš Fiala (Univerzitná knižnica v Bratislave), ďalšími členmi komisie boli Andrea Dohovičová (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) a Jana Brliťová (Knižnica J. Fándlyho v Trnave). Porota hodnotila webové stránky prihlásených knižníc v dvoch súťažných kategóriách:

 • odborné knižnice (vedecké, akademické),
 • verejné a školské knižnice.

V rámci vyhodnotenia súťaže boli odovzdávané tri typy cien:

 • TOP WebLib Sympatia – za najlepšie webové sídlo knižnice volené na základe osobných preferencií návštevníkov webového sídla www.infolib.sk. Hlasovanie o  TOP WebLib Sympatia prebehlo na základe odoslania hlasu prostredníctvom webového formulára,
 • cena odbornej poroty TOP WebLib,
 • čestné uznania za trvale kvalitnú webovú prezentáciu – boli odovzdané na základe pravidiel súťaže, ktoré neumožňujú, aby jedno webové sídlo sa umiestnilo dvakrát za sebou na prvých priečkach.

V rámci súťaže boli hodnotené najmä nasledujúce kritériá:

 • obsah, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka stránky (štýl a formálna úprava, jazyková mutácia, online katalóg, úplnosť kontaktných údajov),
 • navigácia a vyhľadávanie na stránke (plnotextové vyhľadávanie, mapa stránky),
 • originálnosť, inovatívnosť stránky, funkčnosť,
 • grafická úprava,
 • dodržiavanie webových štandardov a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 18 knižníc, z toho 11 verejných a školských knižníc a 7 odborných. Kritériá hodnotenia sa oproti minulému roku nemenili, no ich hodnotenie bolo prísnejšie.

Medzi najčastejšie chyby na webových stránkach knižníc patrili :

 • alt tagy,
 • nedostatočný kontrast pozadia a textu,
 • nerelevantné kľúčové slová,
 • používanie CAPTCHA,
 • nedostatočné a nevalidné metadáta,
 • vyhľadávanie,
 • fixná dĺžka fontov,
 • nevalidné stránky.

Po prezretí všetkých prihlásených webových stránok môžeme konštatovať, že úroveň slovenských webových stránok každoročne stúpa, nedá mi nespomenúť, že sa nezlepšuje nielen grafická úprava, ale aj prístupnosť webových stránok pre hendikepovaných. Na to, aby sme knižnice motivovali zaoberať sa týmto problémom, sme aj tento rok najväčšiu pozornosť venovali prístupnosti webových stránok a dodržiavaniu zákona a štandardov. 

Ceny odbornej poroty v rámci kategórie Verejné knižnice získali:

1. miesto: Mestská knižnica v Piešťanoch

2. miesto: Knižnica Ružinov v Bratislave

3. miesto: Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Ceny odbornej poroty v rámci kategórie Odborné knižnice získali:

1. miesto: Slovenská národná knižnica

2. miesto: Slovenská pedagogická knižnica

3. miesto: Ústredná  knižnica SAV v Bratislave

Cenu verejnosti TOP WebLib Sympatia získala:

 • Slovenská pedagogická knižnica

Ceny odbornej poroty v rámci kategórie za trvale kvalitnú webovú prezentáciu získali:

 • Odborné knižnice:
  • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  • Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši
 • Verejné knižnice:
  • Staromestská knižnica Bratislava
  • Mestská knižnica v Bratislave
  • Novohradská knižnica v Lučenci

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým zúčastneným knižniciam za snahu o zlepšovanie ich webových sídiel. Podrobné vyhodnotenie súťaže je dostupné na portáli InfoLib v sekcii TOP WebLib 2008.

Share: