Vzdialený prístup k externým informačným zdrojom Univerzity Komenského v Bratislave

From Slovakia

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre
akademickú obec univerzity zabezpečuje prístup do vyše 43 000 titulov elektronických
kníh a 41 000 online plnotextových časopisov. Prístup do týchto licencovaných
zdrojov je z webovej stránky Akademickej knižnice UK (http://www.uniba.sk/index.php?id=akuk)
  a je – v súlade s podpísanými licenčnými zmluvami – určený výhradne
akademickej obci UK. Externé databázy sú prístupné pre autorizované rozsahy IP
adries počítačov zapojených do siete UK.

Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky na sprístupnenie týchto
zdrojov aj z počítačov mimo UK, Akademická knižnica v 2. polroku 2006 uskutočnila
rozsiahle analýzy a vyhodnotenie výhod, resp. nevýhod rôznych možností riešenia
vzdialeného prístupu k  externým informačným zdrojom UK formou tzv. vzdialeného
prístupu (na základe autentifikácie jednotlivých osôb  prostredníctvom
prihlasovacieho mena a hesla). Počas tohto obdobia boli priamo používateľmi knižnice
otestované viaceré technické riešenia. Po vyhodnotení overovacej pre-vádzky sa v
januári 2007 zvolila najprijateľnejšia možnosť (z hľadiska technického aj
cenového) a používatelia majú vzdialený prístup k dispozícii. Záujemca po zaslaní
požiadavky e-mailom na určenú adresu získa potrebné informácie, ktoré obsahujú aj
upozornenie na striktné dodržiavania licenčných podmienok. Vzdialený prístup je
prísne kontrolovaný na meno a heslo – tieto údaje sa overujú v centrálnej databáze
osôb na UK, ktorej prevádzku a priebežnú aktualizáciu zabezpečuje Centrum
informačných technológií UK. Takto je zabezpečené, že prístup do databáz nebude
umožnený neautorizovanému záujemcovi.

O vzdialený prístup je pomerne veľký záujem jednak zo strany
pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov univerzity, ako aj zo strany študentov
– doteraz túto službu využíva viac ako 600 členov akademickej obce UK v Bratislave.

gondova.jpg (107041 bytes)

Share: