Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Vydavateľstvo Európskej únie

Introducing

Vydavateľstvo Európskej únie

tlstov2_1.jpg (27600 bytes)

Dve novinky jubilujúceho vydavateľstva Európskej únie

Vydavateľstvo Európskej únie Úrad pre publikácie bolo založené v roku 1969 so sídlom v Luxemburgu ako medziinštitucionálny úrad EÚ s cieľom zabezpečiť vydávanie publikácií orgánov a inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie – Európsky parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Eurostat – v čo najlepších podmienkach. V uplynulých rokoch bolo vydavateľstvo známe pod názvom Office for Official Publications of the European Communities (Úrad pre vydávanie oficiálnych publikácií Európskych spoločenstiev) a skratkou EUR-OP, neskoršie pod skráteným názvom Publications Office (Úrad pre publikácie). Od 1. 7. 2009 na základe Rozhodnutia 2009/496/ES, Euratom O organizácii a činnosti Úradu pre publikácie boli názov aj vizualizácia vydavateľstva pozmenené na Publications Office of the European Union (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie), skrátený názov
Publications Office (Úrad pre publikácie) používa naďalej http://publications.europa.eu.

 

Za uplynulých 40 rokov vydavateľstvo vydalo tisíce dokumentov kníh (monografie, štúdie, štatistické ročenky, správy) a časopisov na rôznych nosičoch – papieri, disketách, mikrofišoch, DVD, CD-ROM, videofilmoch a v PDF formáte. Ročná produkcia predstavuje okolo 7 000 publikácií, čo bolo v r. 2008 asi 703 102 strán. V uplynulom roku 2008 bolo v slovenčine vydaných 42 791 strán. Ako jediné vydavateľstvo na svete publikuje v 23 jazykoch členských krajín EÚ (anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk) a v ďalších jazykoch na požiadanie. Vydávané dokumenty obsahujú informácie určené všetkým, ktorí hľadajú odpoveď na otázky týkajúce sa Európskych spoločenstiev a Európskej únie, jej integrácie a kooperácie.

Tematicky je profil vydavateľstva zameraný na tieto oblasti:

 1. aktivity Európskej únie
 2. poľnohospodárstvo – lesníctvo – rybolov
 3. ekonomika – financie
 4. energetika
 5. vonkajšie vzťahy
 6. priemysel – podnikanie – služby
 7. informácie – vzdelávanie – kultúra – šport
 8. zákony a justícia
 9. vedecký a technický výskum
 10. sociálne otázky
 11. štatistika
 12. obchod – súťaž
 13. doprava

tlstov2_2.jpg (26958 bytes)

Svojím zameraním a spracovaním informácií sú dokumenty určené nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti. Politika EÚ si kladie za cieľ sprístupniť informácie o EÚ čo najširšiemu okruhu záujemcov. Vydávané dokumenty sú sprístupňované za úhradu prostredníctvom siete 36 obchodných kancelárií a bezplatne prostredníctvom elektronického kníhkupectva EU Bookshop a Európskych dokumentačných centier.

Z celkového objemu vydávaných publikácií je najvýznamnejšou legislatívne periodikum – denník Official Journal of the European Union (Úradný vestník Európskej únie). Ako jediný časopis na svete sa vydáva v 22 jazykoch, čo je vo vydavateľskom svete jedinečný fenomén. Je dostupný na papieri a CD-ROM formou predplatného prostredníctvom siete obchodných kancelárií. Denne prináša najnovšie legislatívne predpisy Európskej únie v sériách L + C a S, kde:

 • L – obsahuje schválené predpisy, nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania;
 • C – osahuje informácie a poznámky vrátane pripravovanej legislatívy, správ o postupe prípadov pred Súdnym dvorom, otázok členov Európskeho parlamentu na Komisiu a Radu, Ekonomický a sociálny výbor a Výbor regiónov;
 • S – Supplement to the Official Journal of the EU prináša denne informácie o tendroch, zmluvách na verejné práce, obstarávaniach a službách zo všetkých členských krajín EÚ.

Z ďalších periodík vydávaných v tlačenej podobe na papieri sa záujmu slovenských používateľov tešia ďalšie tituly, napr. European Economy (vydávaný len v angličtine), Report of Cases before Court of Justice and Court of First Instance (vydávaný aj v slovenčine). Okrem vydávania jednotlivých titulov dokumentov Úrad pre publikácie ponúka

 • aktívne spolupracuje s rôznymi inštitúciami a autormi ako vydavateľ a spoluvydavateľ;
 • zavádza nové technológie do vydavateľskej činnosti i možnosti sprístupňovania, využívania a získania dokumentov prostredníctvom elektronického kníhkupectva i siete obchodných zástupcov.

V októbri 2009 vydavateľstvo EÚ plánuje na medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom predstaviť digitálnu knižnicu Úradu pre publikácie. Knižnica bude obsahovať 140 000 digitálne spracovaných publikácií od roku 1952 v PDF formáte, čo je v súčasnosti takýmto spôsobom spracovaný ojedinelý a výnimočný fond. Od 1. 11. 2009 vydavateľstvo ponúka záujemcom monografie za úhradu ďalšiu novinku – priamy nákup cez internetové kníhkupectvo EU Bookshop.

Informácie o vydávaných dokumentoch sú zverejňované v letákoch k jednotlivým vydaniam, vo vydavateľských katalógoch, v periodiku Newsletter a cenníku časopisov. Materiály sú k prístupné v elektronickej podobe na internete na webovej stránke vydavateľstva EÚ a v tlačenej podobe dostupné v sieti obchodných kancelárií Úradu pre publikácie.

Funkciu obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie na Slovensku plní CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. CVTI SR zabezpečuje pre všetkých záujemcov bez geografického ohraničenia nákup produktov vydavateľskej činnosti Úradu pre publikácie. Od 1. 11. 2009 CVTI SR bude vzhľadom na nové možnosti nákupu monografií zabezpečovať iba predplatné časopisov.

 

Použitá literatúra:

1. Annual Management Report 2008. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities 2009. 104 s.

2. Key publications of the European Union 2008. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities 2008. 88 s.

Share: