Issue 3/2009

NISPEZ presents

Súbor databázových produktov Web of Knowledge

  PREDSTAVUJEME V 1. tohtoročnom čísle nášho časopisu (s. 19-29) sme priniesli podrobnú informáciu o novom systéme zabezpečovania elektronických informačných zdrojov pre oblasť...

NISPEZ presents

Činnosť akademických knižníc očami štatistického výkazu

Za posledných desať rokov sú to práve akademické knižnice (ďalej AK), ktoré sa vďaka dynamickému rozvoju vo využívaní informačno-komunikačných technológií (IKT) a nástupu...

NISPEZ presents

Výskum čítania v Bratislavskom kraji

 Vstup nových informačných technológií, a najmä využívanie internetu spôsobili, že sa začalo diskutovať o budúcej úlohe knižníc. Verejné knižnice nielen na Slovensku nanovo...

NISPEZ presents

Komisia pre služby pri Národnej knižnici ČR (koordinačná porada vedúcich pracovníkov z oblasti služieb čitateľom)

Odbor služieb Národnej knižnice ČR pripravil v spolupráci so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové v dňoch 1. a 2. apríla 2009 už 23. zasadnutie komisie pre služby....

NISPEZ presents

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 z pohľadu vydavateľskej činnosti knižníc

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a následne...

From seminars and conferences

Knihovny současnosti 2009

17. ročník konferencie Knihovny současnosti 2009 prebiehal v dňoch 23. 6. – 25. 6. 2009 už tradične v Seči u Chrudimi v Českej republike. Konferenciu pod záštitou Ministerstva kultúry...

From seminars and conferences

Digitálne iniciatívy Univerzitnej knižnice v Bratislave - DiFMOE

Azda možno uznať tvrdenie, že spolupráca a súčinnosť knižníc a knižničných systémov mala globálny charakter dávno predtým, než sa o globalizácii ako o novodobom fenoméne začalo...

From seminars and conferences

Seminár CASLIN 2009

16. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2009 sa uskutočnil v dňoch 7. – 11. 6. 2009 v priestoroch hotelu Klášter Teplá v Českej republike. Hlavným organizátorom podujatia bola...

From abroad

Virtureálný Open Access 2.0

1 Kontext a trendy “OA journals and repositories proliferated faster in 2008 than in any previous year. In 2008 the Directory of Open Access Journals grew by 812 peer-reviewed OA journals, or 27%....

From abroad

40 rokov činnosti Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií

International Centre for Scientific and Technical Information 1. Činnosť Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (MCVTI) v Moskve v rokoch 1969 – 2009 MCVTI bolo založené...

From abroad

Arianta - obsiahla databáza poľských vedeckých a odborných elektronických časopisov

Arianta je verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete...

Introducing

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Vydavateľstvo Európskej únie

Vydavateľstvo Európskej únie Dve novinky jubilujúceho vydavateľstva Európskej únie Vydavateľstvo Európskej únie Úrad pre publikácie bolo založené v roku 1969 so sídlom v Luxemburgu ako...

Infomix

Národní technická knihovna

09/09/09 bol magický dátum, ktorý si široká i odborná verejnosť zapamätá ako deň, kedy bola slávnostne otvorená nová budova Národní technické knihovny v Prahe (NTK). Projekt výstavby...

Infomix

Guerrilla Readers spustili inspirativní web pro knihovny

Dobrý den, ráda bych Vás jménem studentů Informačních studií a knihovnictví MU v Brně pozvala na nově spuštěný inspirativní web určený knihovnám skupiny Guerrilla Readers, který...

Infomix

KOŠICE: Technická univerzita má nové Centrum knižničných služieb a VTI

Po trojročnej výstavbe odovzdali dnes 21. 9. 2009 na košickej Technickej univerzite (TUKE) slávnostne do užívania nové Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií. Jeho...

Introducing

Prvý športový deň CVTI SR

Jeden z posledných krásnych letných dní tohto roka – 18. september 2009 – sa zapíše do dejín CVTI SR ako deň vzniku tradície športových dní. Na podnet nášho pána riaditeľa prof....

Speech

Príhovor

Mgr. Valéria Závadská Štátna vedecká knižnica v Prešove valeria.zavadska@svkpo.gov.sk  Kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou. (arabské príslovie)   Koľko sa už...

Main Articles

Výskumy profesijnej a organizačnej identity a ich realizácia v prostredí knižníc

Úvod Pojem identita sa vo filozofii, psychológii a sociológii definuje v širokej škále často až protichodných významov, čo úzko súvisí so smerovaním jednotlivých škôl či autorov....

Main Articles

Ako testovať použiteľnosť webových sídiel?

Úvod V nasledujúcom článku, v ktorom značne čerpáme z našej dizertačnej práce (Gondoľ, 2009), v ktorej sme analyzovali vybrané slovenské evanjelické webové sídla z hľadiska...