40 rokov činnosti Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií

From abroad

titul.jpg (6130 bytes)

International Centre for Scientific and Technical
Information

tlstov1_1.jpg (82533 bytes)

1. Činnosť Medzinárodného centra vedeckých a
technických informácií (MCVTI) v Moskve v rokoch 1969 – 2009

MCVTI bolo založené v roku 1969
na základe medzinárodnej dohody členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
(RVHP) ako medzinárodná špecializovaná inštitúcia spájajúca špecialistov v
oblasti vedecko-technických informácií a informačných technológií. Stálymi členmi
MCVTI sa stali členské krajiny RVHP. Za 40 rokov činnosti MCVTI (www.icsti.su) boli v
záujme členských krajín RVHP realizované veľké mnohostranné programy a projekty v
oblasti koordinácie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckých a technických
informácií, v organizovaní a realizácii vedeckovýskumných prác a informačných
služieb pre používateľov.

V rokoch 1969 – 1989 boli rozpracované
organizačné základy a začal sa budovať Medzinárodný systém vedeckých a
technických informácií (MSVTI) členských krajín RVHP, bola založená moderná
informačná báza MCVTI a bol rozpracovaný veľký online systém spracovania databáz,
ďalej boli rozpracované originálne programové produkty a moderné technológie
vydavateľskej činnosti, elektronickej pošty, vyhľadávania informácií; realizovali
sa veľké projekty technickej pomoci jednotlivým členským krajinám v rozvoji
národných systémov vedeckých a technických informácií i príprave odborných
pracovníkov. Na budovaní odvetvových informačných systémov sa aktívne podieľali
viaceré organizácie zo Slovenska, medzi nimi napr. Stredisko pre životné prostredie
či Výskumný ústav vodného hospodárstva. CVTI SR (v tom čase Slovenská technická
knižnica) sa v pracovnej skupine pre selekčné jazyky podieľalo na tvorbe
medzinárodnej vecnej klasifikácie Rubrikátora MSVTI.

V tomto období bola spolupráca členských krajín
orientovaná na využívanie zdrojov informácií s ohľadom na ciele a úlohy, ktoré
boli sformulované v programe UNESCO Program General d´Information.

V rokoch 1990 – 1999 po politických a hospodárskych
zmenách, ktoré sa uskutočnili v krajinách RVHP a zániku RVHP, sa spolupráca
členských krajín MCVTI dostala na novú úroveň, pričom si MCVTI naďalej uchovalo
štatút medzinárodnej organizácie. Popri stálom členstve krajín MCVTI sa zaviedla aj
možnosť “asociovaného účastníka” MCVTI, ktorý predstavuje medzinárodnú,
časovo vymedzenú spoluprácu organizácií v riešení určitých konkrétnych
medzinárodných projektov. MCVTI sa v tomto období postupne menilo na vedecko-technické
podnikateľské centrum, zabezpečujúce služby v oblasti vedecko-technických
informácií podporujúce podnikateľské štruktúry nielen z členských krajín MCVTI.
Projekty sa riešia na komerčnej báze, zahraniční pracovníci majú možnosť
pracovať v MCVTI na diplomatickej báze. V súčasnosti sa na riešení projektov
podieľa asi 50 organizácií.

tlstov1_2.jpg (135002 bytes)

V rokoch 2000 – 2009 MCVTI spája 22 krajín
– stálych členov MCVTI z Európy, Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Upevňuje sa
úloha MCVTI ako reálneho medzinárodného spoločenstva, zvyšuje sa efektívnosť
spoločných prác a kolektívnych služieb, ktoré sa realizujú v tomto spoločenstve,
upevňuje sa úloha v podpore medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, technológií a
biznise.

Z bývalých členských krajín MCVTI nie sú v
súčasnosti stálymi členmi MCVTI len nástupnícke krajiny po ČSFR (ČR a SR) a
Nemecko. Kým však inštitúcie z ČR a Nemecka aktívne spolupracujú ako asociovaní
účastníci MCVTI, SR zatiaľ nespolupracuje na úrovni stáleho ani asociovaného člena
MCVTI, zatiaľ je iba jedna slovenská firma zaregistrovaná v Klube obchodnej
spolupráce.

Za 40 rokov činnosti tejto medzinárodnej organizácie sa čestná
funkcia “pracovník MCVTI” uvádza v osobných životopisoch takmer tritisíc ľudí.
Mnohí z nich s veľkým úspechom pokračujú v práci v národných informačných
centrách i nových informačných firmách v Bulharsku, Česku, na Kube, Maďarsku,
Mongolsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Vietname, a v iných krajinách.

2. Súčasná orientácia činnosti MCVTI

V súčasnosti si MCVTI upevňuje svoje postavenie iniciátora a
koordinátora viacstranných projektov v orientácii na tri smery profesionálnej
činnosti: informačno-analytický, inovačno-technologický a oblasť
pomoci malým a stredným formám podnikania.

Na riešenie týchto úloh boli vytvorené:

 • Informačno-analytické centrum

Je zamerané na informačnú a analytickú podporu vedeckovýskumnej
a inovačno-realizačnej činnosti organizácií i organizácií v oblasti biznisu.

 • Sieť podpory rozširovania inovácií

Je to partnerská sieť národných a medzinárodných organizácií
a spoločností zameraná na poskytovanie informačných, analytických a organizačných
služieb malým a stredným podnikom, vedeckovýskumným a vzdelávacím inštitúciám
členských krajín MCVTI. Vydáva medzinárodný časopis Informácie a inovácie,
zameraný na informácie o procesoch v oblasti vedy, techniky a v inováciách nielen v
členských krajinách MCVTI.

 • Medzinárodný klub obchodnej spolupráce

Je medzinárodné partnerstvo založené z členov klubu a
servisných centier pre podporu malého a stredného podnikania a vstupu biznisu na nové
trhy.

V MCVTI sa úspešne realizujú ďalšie viacstranné projekty:

 • Národné zdroje, produkty, služby
  Online databáza o informačných zdrojoch v 16 krajinách (3 000 záznamov)
   
 • Inovačné procesy v spoločenstve MCVTI
  Medzinárodná zbierka analytických prehľadov
 • Kvality ľudského prostredia
  Online metadatabáza obsahujúca 1 000 informačných centier zo životného prostredia z
  10 krajín
   
 • Databáza Analytické materiály. Veda, technika, biznis
  Online databáza obsahujúca záznamy o analytických materiáloch, ktoré poskytlo 11
  participujúcich krajín
 • Konzorcium MCVTI – SWETS
  Medzinárodné partnerstvo medzi SWETS a MCVTI v oblasti sprístupňovania elektronických
  zdrojov; poskytuje nové možnosti prístupu k informáciám vo svete
 • Komplexné informačné služby k výskumu a inováciám
  spoločenstiev cez informačné siete partnerov STN International, SWETS atď.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

MCVTI v rámci dohôd o spolupráci s medzinárodnými
organizáciami, napr. AEA, UNEP, UNIDO, UNESCO, EC, vyvíja databázy a informačné
nástroje (tezaury), publikuje a distribuuje časopisy a informačné materiály,
organizuje regionálne stretnutia a kurzy.

Produkty vydavateľskej činnosti MCVTI

nazov1.jpg (2165 bytes)

Bulletin INIS. Prvé pilotné číslo v ruštine.

nazov2.jpg (2696 bytes)

Informácie a inovácie. Medzinárodný časopis. Zameraný na informácie o
procesoch v oblastiach vedy, techniky a v inováciách nielen v členských krajinách
MCVTI.

nazov3.jpg (3408 bytes)

Diplomatický zbor v Moskve. Vydanie pripravované s oddelením štátneho protokolu
MZV RF.

nazov4.jpg (5008 bytes)

Viacjazyčný vedecko-technický slovník na CD-ROM
(kórejsko-anglicko-rusko-nemecko-francúzsko-čínsko–japonský).


3. Perspektívy činnosti MCVTI

V súčasnosti vidí MCVTI svoju strategickú úlohu napomáhať
v organizácii mnohostranných projektov zainteresovaných krajín i partnerov v oblasti
informačnej, analytickej, v organizačnej podpore vedy, inovácií a biznisu. V
súčasnosti medzi priority patria:

 • informačné služby, prístup k informačným zdrojom, príprava
  analýz;
 • pomoc rozvoju inovácií, technologický transfer;
 • podpora malého a stredného inovatívneho podnikania.

Uvedené kľúčové smery v činnosti MCVTI budú aktuálne i v
blízkej budúcnosti. Ukazuje sa, že možným zdrojom rozvoja MCVTI môže byť spojenie
veľkého množstvo tematicky špecializovaných informačných centier okolo MCVTI,
ktoré často nie sú na národnej úrovni zjednotené v spoločnej štruktúre. Určitú
perspektívu môžu predstavovať informačné projekty spájajúce vedecké organizácie
pri výmene informácií, ktoré boli získané v priebehu vedeckých výskumov a ich
cieľom je pokračovať v danom výskume alebo výsledky uviesť na trh.

V MCVTI sa napriek ekonomickým a iným problémom v organizácii a
realizácii spoločných medzinárodných projektov vo väčšine štátov udržujú a
rozvíjajú vzťahy medzi informačnými organizáciami krajín – členmi MCVTI,
podporované na úrovni pracovných, a čo je nemenej dôležité, aj osobných,
ľudských vzťahov. MCVTI pokračuje v aktívnej práci. Rozširuje sa jeho geografia i
obsah činnosti. Uskutočňuje sa modernizácia jeho technického vybavenia, zavádzajú
sa nové informačné technológie. Obzerajúc sa na svoju 40-ročnú históriu, kolektív
MCVTI s istotou pozerá do budúcnosti.

 

Použitá literatúra:

 1. Osnovnyje napravlenija i rezuľtaty rabot. 40 let MCNTI.
  1969-2009.
  Moskva, MCNTI 2009. 113 s.
 2. Official Documents, Regulating ICSTI Activities. Moskva, ICSTI
  2004. 108 s.

Share: