Knihovny současnosti 2009

From seminars and conferences

17. ročník konferencie Knihovny současnosti 2009 prebiehal
v dňoch 23. 6. – 25. 6. 2009 už tradične v Seči u Chrudimi v Českej republike.
Konferenciu pod záštitou Ministerstva kultúry ČR zorganizovalo Sdružení knihoven ČR
(SDRUK), Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Ústřední
knihovnická rada ČR. Organizačne ju zabezpečili najmä pracovníci Moravské zemské
knihovny v Brně a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V záverečnom
sumarizovaní organizátori uviedli, že bolo prítomných 374 účastníkov, zastúpení
boli najmä zamestnanci verejných knižníc v ČR, ale takmer 25 % účastníkov bolo z
odborných knižníc, ústredných špecializovaných knižníc a vysokoškolských
knižníc.

Príspevky na konferencii mapovali aktuálne otázky
knižnično-informačnej praxe najmä v Českej republike, ale aj v Nemecku (odzneli dva
príspevky), Poľsku (jeden príspevok), Slovensku (jeden príspevok). Bolo prednesených
50 príspevkov (prezentácií), uskutočnila sa aj panelová diskusia k problematike
právnych aspektov služieb pre verejnosť. Konferencia prebiehala prvý deň v pléne,
druhý deň v šiestich samostatných sekciách a tretí deň znova v pléne. Časť
príspevkov je uverejnená v zborníku z konferencie (22 príspevkov), jeho e-verzia bude
zverejnená na stránke SDRUK-u. Takmer všetky vystúpenia (príspevky) sú dostupné vo
forme pdf.prezentácií (43 pdf prezentácií) na http://www.sdruk.cz/sec/2009/sec_prez.php.

Nosnou témou prvého dňa bola Knižnica ako komunitné centrum.
Programy, projekty
. Téma bola určená skôr pre verejné knižnice. Dobré príklady
konkrétnych programov, projektov pre verejnosť uviedli najmä zahraničné
prednášateľky z Nemecka: Hannelore Vogt zo StadtBibliothek Kolín nad Rýnom na tému Knižnica
– oáza služieb? Koncepcia riadenia pre knižnice orientované na zákazníkov
a
Sabine Guhl z Regionalbiblio-thek Weiden na tému Verejné knižnice vo virtuálnom
svete – budúcnosť a šanca
. Obidve PDF prezentácie sú preložené do češtiny.
Odporúčame ich do pozornosti najmä kolegom z verejných knižníc. Zaujímavým
spôsobom predniesol svoj príspevok Tomáš Řehák, riaditeľ Mestskej knižnice v
Prahe. Tému Trendy služieb v zahraničných knižniciach priblížil na vyše 100
fotografiách z knižníc zo severnej Európy.

Druhý deň prebiehala konferencia v šiestich tematických blokoch
(sekciách):

 • Právne aspekty služieb pre verejnosť
 • Knižnica – obývačka mesta
 • Knižnica 2.0
 • Funkcie verejnej knižnice z hľadiska jej používateľov
 • Knižnica ako samoobsluha: pre a proti
 • Digitalizujeme pre používateľov

Keďže nie je vo fyzických silách účastníkov konferencie
zúčastniť sa všetkých prednášok, pretože prebiehajú paralelne, odporúčame
všetkým, koho témy zaujímajú, aby si našiel čas a prezrel si prezentácie na už
uvedenej webovej adrese. Prezentácie iste oslovia ponukou nápadov, dobrých
skúseností, výziev…

My sa podrobnejšie pristavíme pri týchto tematických blokoch:
“Právne aspekty služieb pre verejnosť”, “Funkcie verejnej knižnice z hľadiska
jej používateľov”, “Knižnica 2.0”, “Digitalizujeme pre používateľov”.

V tematickom bloku Právne aspekty služieb pre verejnosť
odzneli tieto témy:

 • knižničný zákon v ČR a verejné knižničné a informačné
  služby;
 • ochrana osobných údajov, prax v knižniciach a ustanovenia zákona
  o ochrane osobných údajov v ČR;
 • autorské právo v službách knižníc, najmä vyhotovovanie a
  sprístupňovanie digitálnych kópií. Koho táto téma hlbšie zaujíma, odporúčame
  prezentáciu Zdeňka Matušíka z Národnej knižnice ČR (NK ČR). Okrem iného uviedol,
  že už v procese akvizičného spracovania dokumentu sa má určiť autorskoprávna
  povaha/status dokumentu/exemplára. Túto informáciu by mal nájsť záujemca v OPAC-u,
  aby sa dozvedel, či môže/nemôže prejaviť záujem o digitálnu kópiu dokumentu alebo
  časti dokumentu;
 • panelovej diskusie k téme sa zúčastnili traja právnici, zástupca
  NK ČR, zástupca akademickej knižnice z Univerzity J. E. Purkyňu v Ústí nad Labem.
  Diskusia neskončila žiadnym konkrétnym záverom, ale bolo zaujímavé sledovať, ako sa
  niekedy ani právnici nezhodnú na jednoznačnom výklade niektorých konkrétnych
  ustanovení autorského zákona.

Príspevky v tematickom bloku Funkcie verejnej knižnice z
hľadiska jej používateľov
sa niesli v pomerne kritickom duchu. Autorky si kládli
za cieľ vyburcovať knižnice k tomu, aby robili prieskumy spokojnosti svojich
používateľov, využívali knižnicu viac na komunitné aktivity, viac sa pripomínali
svojmu okoliu – obci, mestu, regiónu… Všetky príspevky boli z prostredia verejných
knižníc, inšpiráciu si však mohli nájsť aj odborné knižnice, napr. pre
združovanie síl a prostriedkov pri budovaní tematických webov, špeciálne zameraných
na špecifické skupiny používateľov (študenti, vedci, profesijné združenia…).
Výrazne zaznievala aj požiadavka permanentného vzdelávania zamestnancov knižníc, aby
v nových úlohách obstáli.

V tematickom bloku Knižnica 2.0 odznel príspevok Martina
Vojnara z Vedeckej knižnice v Olomouci s názvom Automatické odporúčanie
dokumentov,
v ktorom predstavil službu BibTip umožňujúcu prepojenie
vlastného katalógu knižnice s externým prostredím. BibTip sleduje správanie
používateľov online katalógov, štatisticky ho vyhodnocuje a automaticky generuje
odporúčania. Praktickým výsledkom je, že používateľovi k vybranému titulu z
online katalógu knižnice systém dokáže odporučiť ďalšie súvisiace publikácie
(od iných autorov a vydavateľstiev) formou zoznamu odkazov. BibTip, ktorý vyvinul
Ústav technológie v Karlsruhe, integrovala do OPAC-u Univerzitná knižnica v Karlsruhe,
používajú ho však aj ďalšie nemecké knižnice, knižnice Bostonskej univerzity a aj
Vedecká knižnica v Olomouci. Ide o platenú službu, ktorá olomouckú
vedeckú knižnicu stojí 2 000 € ročne.

Prezentácia Marie Balíkovej z NKP ČR Vecné autority a Web 2.0
mala za cieľ postaviť na misky váh štandardizované záznamy dokumentov oproti voľne
tvoreným tagom a folksonómii. Autorka uviedla ich charakteristické črty a rozdiely,
výhody a nevýhody a oblasť uplatnenia. V závere sa priklonila ku koexistencii tagov a
predmetových hesiel a koexistencii folksonómie (používanie pri online zdrojoch) a
riadených slovníkov/súborov autorít (používanie pri klasických zdrojoch).
Skonštatovala, že obidva prístupy sa môžu vzájomne pozitívne ovplyvniť:
folksonómia by potrebovala aplikovanie základných pravidiel, odstránenie tagov
závislých od kontextu a pri súboroch autorít je žiaduca aktualizácia slovnej zásoby
pri uplatnení variantných foriem v pozícii odkazov.

O tom, že knižnice využívajú možnosti virtuálneho sveta,
dokázala účastníkom konferencie zástupkyňa Regionálnej knižnice Karviná vo svojom
príspevku Alternatívne služby v Second Life. Predstavila celosvetový
portál Second Life ako platformu pre komunikáciu, vizualizáciu a zdieľanie
informácií – trojrozmerný virtuálny svet, v ktorom ľudia môžu vzájomne
komunikovať, vzdelávať sa, prípadne oddychovať. V r. 2007 vzniklo virtuálne české
a slovenské mesto Bohemia a Regionálna knižnica Karviná v ňom zakúpila parcelu a
vybudovala virtuálnu knižnicu, ktorá začala svoju činnosť 1. 7. 2008 a odvtedy tu
ponúka knižnično-informačné služby.
V spolupráci s KISK Filozofickej fakulty MU v Brne zrealizovala knižnica v januári 2009
virtuálnu konferenciu s odbornou prednáškou. Virtuálne prostredie využíva na
sprístupňovanie ďalších služieb: elektronická MVS, infoservis pre podnikateľov,
online konzultácie, čítanie knižničného časopisu, informovanie o dôležitých
aktivitách. Nezanedbateľným výsledným efektom bol enormný nárast virtuálnych
používateľov knižnice.

Tematický blok Digitalizujeme pre používateľov obsahoval
väčšinou príspevky, ktoré zaznamenávali praktické skúsenosti s digitalizovaním
vybraných fondov jednotlivých inštitúcií, postupy digitalizácie, technické
riešenia a výstupy pre používateľov. Odzneli nasledujúce príspevky:

 • Knižnice významných českých osobností (ÚISK FFUK Praha),
 • Doterajšie skúsenosti s budovaním digitálnej knižnice
  starých a vzácnych tlačí na Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzite v
  Brne (Ústav vedecko-pedagogických informacií a služieb MZLU Brno),
 • Účasť NK ČR v projekte TELPLUS – vytváranie OCR súborov
  (NK ČR),
 • Účasť NK ČR v projekte Nórske fondy – digitalizácia
  bohemikálnych monografií ohrozených degradáciou papiera (NK ČR).

Martin Šárfy z Ústavu výpočtovej techniky MU v Brne vo
svojom príspevku Metadátový editor pre digitálne knižnice predstavil nástroj
vyvíjaný na Masarykovej univerzite v Brne, ktorého časť bola neskôr rozvíjaná a
aplikovaná v Moravskej zemskej knižnici v Brne. Vývoj prebiehal formou softvéru Open
Source a je k dispozícii zdarma. Cieľom tohto metadátového editora (ME) je umožniť
kompletnú digitalizáciu tlačených materiálov – od skenovania predlôh až po podobu
vhodnú na prevzatie publikačným systémom. Dôraz sa kladie na flexibilitu pracovného
postupu, voľnosť úrovne a formát metadátového popisu. Autor sa vo svojom príspevku
zameral na popis vlastností ME, postup spracovania dát (vytvorenie základných
štruktúr), vytvorenie metadátového popisu a jeho možností (doplnenie
bibliografického záznamu, bibliografickej citácie, linkovania článkov, bázy
autorít), generovanie PDF a export dát, na ďalšie funkcie ME a technické riešenie.
ME je v súčasnosti nainštalovaný na Filozofickej fakulte MU v Brne, kde sa používa
pri digitalizácii zborníkov vydávaných na tejto univerzite a v Moravskej zemskej
knižnici v Brne, kde je inštalácia prepojená so systémom Kramerius.

Poslucháčov rozhodne upútala prezentácia s názvom Projekt
Gutenberg – digitalizácia vedená boomom e-readerov a e-kníh
, ktorá bola
predzvesťou potenciálneho rozmachu e-čítačiek a e-kníh aj u nás. Prednášajúci
predstavil vývoj v oblasti digitalizácie kníh a periodík, e-čítačiek a preferovania
čítačiek na E-Ink-u (elektronickom papieri) pred normálnym displejom. Čítacie
zariadenie Amazon Kindle zaznamenalo na americkom trhu boom v predajnosti – v prvých
dvoch rokoch sa ho predalo 1 200 000 kusov. Čím viac e-čítačiek medzi ľuďmi, tým
viac digitálnych predajov e-kníh a e-časopisov! A to je orientácia a zameranie
projektu Gutenberg: priniesť na východoeurópsky trh kvalitné e-čítačky a
rozšíriť digitálnu distribúciu e-produktov.

Posledný deň prebiehala konferencia v pléne. Prezentácie z tohto
dňa sú dostupné na www.sdruk.cz/sec/2009/b7/. Príspevok Víta Richtera z NK ČR Benchmarking
a zisťovanie spokojnosti používateľov knižníc
je publikovaný aj v zborníku a
môže byť cenným zdrojom informácií pri príprave dotazníkového prieskumu
spokojnosti používateľov knižníc v SR.

Organizátori na záver pozvali účastníkov konferencie na 18.
ročník konferencie Knihovny současnosti, ktorý sa uskutoční 14. – 16. 9. 2010.

Share: