Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 z pohľadu vydavateľskej činnosti knižníc

NISPEZ presents

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a následne spracovanie zistených údajov prostredníctvom Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za príslušný rok KULT (MK SR) 4-0l.

Tento štatistický formulár obsahuje informácie o vydaných tituloch a počtoch výtlačkov podľa tematického členenia za rok 2008 v príslušnom jazyku vydania.

Rovnako ako po minulé roky, aj tento rok sme v januári rozposlali štatistické formuláre spravodajským jednotkám – vydavateľom a vydavateľstvám SR, to znamená aj všetkým knižniciam, ktoré požiadali o ISBN. V sledovanom roku to bolo v počte 1 389 (zaznamenali sme nárast oproti roku 2007 o 12,65 %).

Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky KULT (KEŠKULT) – sme exportovali 1 209 štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu 87,04 %.

Elektronicky vyplnené formuláre zaslalo iba 631 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu len 45,4 %.

 

Výsledky spracovania

A. Za rok 2008 bolo vydaných celkom 9 171 titulov neperiodických publikácií, z toho 7 735 kníh a 1 436 brožúr. Z toho počtu prvé vydanie predstavuje spolu 8 007 titulov (6 766 kníh a 1 241 brožúr).
Porovnaním titulov neperiodických publikácií podľa tematických skupín celkom za roky 2007 a 2008 sme zistili nárast oproti roku 2007 (spolu 7 808 titulov) o 17,45 %. Pozri graf č.1.

risian1.jpg (92822 bytes)

Graf č. 1

B. Medzi tematickými skupinami majú za rok 2008 pomerne významnú prevahu skupiny:

 • Všeobecné (spolu 2 418 titulov)
 • Literárne texty – beletria (spolu 1 050 titulov)
 • Školstvo, pedagogika, voľný čas (spolu 657 titulov)
 • História, životopisy (spolu 467 titulov)

C.

V členení podľa typológie dokumentov zaznamenali najväčší počet titulov za rok 2008:

 • vysokoškolské skriptá a učebnice (966 titulov),
 • elektronické dokumenty (465 titulov).

D.

Neperiodických publikácií bolo vydaných v roku 2008:

a) v štátnom jazyku 6 761 titulov,

b) v jazyku národnostných menšín bolo najviac vydaných publikácií:

 • v maďarčine (1 421 titulov),
 • v češtine (345 titulov),
 • v nemčine (44 titulov),

c) v iných jazykov bolo najviac vydaných publikácií:

 • anglickom (235 titulov),
 • viacjazyčnom (206 titulov).

E.

Neperiodické publikácie – preklady z iných jazykov spolu 1 502 titulov, čo predstavuje nárast o 422 titulov oproti roku 2007.

Najviac sa prekladalo z originálov:

 • anglických (872 titulov),
 • nemeckých (222 titulov),
 • českých (77 titulov),
 • francúzskych (66 titulov).

F.

Vydavatelia s najväčším počtom vydaných titulov za rok 2008 sú zostupne zoradení v tabuľke č. 1:

risian2.jpg (104457 bytes)

Medzi vydavateľov, ako sme už spomenuli, patria aj knižnice. Aby sme mohli lepšie zhodnotiť produciu knižníc (bez akademických), priblížime si ju pomocou čísel.

Knižnice, ktoré zaslali vyplnené štatistické formuláre za roky 2007 a 2008, sú zoradené abecedne v tabuľke č. 2.

risian3.jpg (229428 bytes)

Ak sa knižnica v zozname nenachádza, znamená, že buď za roky 2007 a 2008 nič nevydala alebo nepožiadala o ISBN, alebo vydala iba bibliografické letáky (Mestská knižnica Bratislava, Záhorská knižnica Senica, Považská knižnica v Považskej Bystrici).

V roku 2008 bolo vydaných spolu v knižniciach (okrem akademických) 382 titulov v počte 20 587 výtlačkov. Počet titulov sa javí dosť vysoký, ale z toho Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči vydala 228 titulov v náklade 358 výtlačkov! To znamená, že na ostatné knižnice pripadá 154 titulov. Názvy jednotlivých titulov budú publikované čoskoro v časopise Knižnica pod názvom Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku v roku 2008, zoradená podľa krajov.

risian4.jpg (80993 bytes)

Obr. č. 1 – Edičná činnosť regionálnych a vedeckých knižníc na Slovensku

risian5.jpg (74767 bytes)

Obr. č. 2 – Edičná činnosť Slovenskej národnej knižnice v Martine

V poslednom období čoraz viac knižníc prezentuje svoje edičné aktivity na internete prostredníctvom vlastnej webovej stránky. Platí to aj pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Novinky edičnej činnosti môžete nájsť na http://www.snk.sk/?edicna-cinnost, ale aj http://www.snk.sk/?napisali-o-nas.

Pre zaujímavosť uvádzame edičnú činnosť SNK za rok 2008:

 • Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia (6 zv.)
 • Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia
 • Cithara sanctorum 1636-2006 (vedecký zborník)
 • Memorialis – historický spis slovenských stolíc (vedecký zborník)
 • Kniha 2008 (zborník)
 • Bibliografický zborník 2008/2009 (http://www.snk.sk/?BZ_2008) čiastočne
 • Kronika Jána z Utino (DVD)
 • Cesta slovenskej knihy (katalóg k výstave)
 • Slovensko, Slováci, súvislosti na historických pohľadniciach a fotografiách (katalóg k výstave)
 • Časopis Knižnica č. 1 – 12/2008
 • Genealogicko-heraldický hlas 1 – 2/2008
 • Biografické štúdie, zv. 33

V tabuľke č. 3 sme zoradili univerzity (VŠ) podľa počtu titulov v roku 2007 a 2008.

risian6.jpg (153479 bytes)
  Tab. 3: Prehľad univerzít (VŠ) s počtom titulov za rok 2007 a 2008

Za rok 2008 opäť vedie Slovenská technická univerzita v Bratislave s počtom 209 titulov. Celkový počet titulov predstavuje 1 996, čo znamená pokles o 60 titulov oproti roku 2007.

Publikovanie ako vydávanie a uverejňovanie textov v tlačenej alebo elektronickej forme jednoznačne patrí k činnostiam knižníc a možno sa naň pozrieť z viacerých stránok. O jednu sme sa pokúsili, lebo si myslíme, že knižnica má v sebe prvok neopakovateľnosti a najmä nadčasovosti!

Share: