Komisia pre služby pri Národnej knižnici ČR (koordinačná porada vedúcich pracovníkov z oblasti služieb čitateľom)

NISPEZ presents

Odbor služieb Národnej knižnice ČR pripravil v spolupráci so
Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové v dňoch 1. a 2. apríla 2009 už 23.
zasadnutie komisie pre služby. Tohtoročné zasadnutie komisie bolo zároveň
príležitosťou na podrobné oboznámenie sa s touto pozoruhodnou knižnicou, ktorá bola
otvorená verejnosti
v novembri minulého roku.

Po úvodných slovách riaditeľky knižnice Mgr. Evy Svobodovej
a prehliadke knižnice sa ujal slova predseda komisie Dr. Hanuš Hemola, ktorý
celé rokovanie viedol.

Už tradične sa aj na tohtoročnom zasadnutí riešili aktuálne
problémy služieb v českých knižniciach. V prvý deň rokovania to boli tri tematické
okruhy: výpožičné služby, MVS a elektronické dodávanie dokumentov.

Blok výpožičných služieb bol zameraný na voľný
výber, elektronickú ochranu fondov, self check a požičiavanie neknižných príloh.

Situácia vo voľnom výbere je rovnaká ako na Slovensku –
knižnice budujúce voľný výber sa bránia objednávkam na výpožičky (či už
elektronickým alebo klasickým) s konštatovaním, že prednosť má vždy čitateľ v
budove knižnice. Pri voľnom výbere je veľmi dôležitá i funkcia revízie. Knižnice
poukázali na problémy s využitím elektronického knižničného asistenta pri revízii
(nevyhovuje mu kovový regál) a na príklon ku klasickej revízii.

V oblasti elektronickej ochrany fondov odzneli skúsenosti s
využitím dvoch základných typov bezpečnostných zariadení v knižniciach –
rádiofrekvenčných založených na technológii RFID a elektromagnetických. Skúsenosti
knižníc využívajúce tieto systémy boli zväčša negatívne, konštatovala sa ich
nespoľahlivosť.

Veľmi zaujímavé boli skúsenosti prítomných s využívaním
self checkov – zariadení umožňujúcich samoobslužné požičiavanie i vracanie
výpožičiek čitateľmi. Tento spôsob výpožičných služieb je v českých
knižniciach veľmi progresívny a pochvaľujú si ho čitatelia aj pracovníci služieb.
Zakúpenie self checku knižnicu síce niečo stojí, avšak veľmi rýchlo sa jej to
vráti v podobe spokojných čitateľov i v celkovom skvalitnení služieb knižnice. Pri
self checkoch sa pracovníci výpožičných služieb už nemusia venovať iba
registrácii výpožičiek a s nimi spojených činností, ale ostáva im viac času na
individuálnu prácu s čitateľom. Na druhej strane, keďže self check sa vo
všeobecnosti pokladá za nástroj, ktorý knižnici ušetrí zamestnancov, nadriadený
orgán v niektorých prípadoch požadoval od knižnice predĺženie otváracích hodín.

Stručne sa prebehla i problematika ukladania a požičiavania
neknižných príloh. Diskusia ukázala, že jednotný postup v tejto oblasti neexistuje.
Sú knižnice, ktoré neknižné prílohy (najmä CD) bežne požičiavajú (ŠTK Praha),
iné ich nepožičiavajú (NK ČR). Ďalšie knižnice (napr. ŠVK Hradec Králové)
požičiavajú iba celý komplet, teda knihu i s prílohou.

Do bloku výpožičných služieb prispela zaujímavou prezentáciou
i Petra Procházková zo Štátnej technickej knižnice v Prahe. Predstavila v nej
novú budovu ŠTK v Prahe-Dejviciach, ktorá sa bude po otvorení 9. 9. 2009 nazývať
Národná technická knižnica, jej stavanie voľného výberu podľa klasifikácie
Kogresovej knižnice v USA i jej služby, z ktorých k najzaujímavejším bude určite
patriť nočná študovňa, otvorená celú noc bez prítomnosti knihovníka, v ktorej
nebude žiadny fond, iba prístup k internetu.

Komisia už tradične venuje veľkú pozornosť MVS a DDS (Document
Delivery Services). V oblasti MVS sú v súčasnosti najväčším problémom poplatky –
knižnice účtujú používateľom i navzájom medzi sebou, o fakturácii vopred
neinformujú, na webových stránkach nevystavujú informácie o poplatkoch – situácia
v oblasti poplatkov v MVS je často netransparentná. V MVS sa preto ukazuje potreba
aktualizovať Zásady MVS, ktoré v ČR majú podobu “desatera MVS”.

K službám typu delivery (DDS) patrí aj elektronické
dodávanie dokumentov (EDD)
. Elektronické dodávanie dokumentov je knižničná
služba, ktorá umožňuje koncovému používateľovi získať požadovaný dokument na
požiadanie elektronickou cestou. Na zasadnutí komisie odznela informácia o kolektívnej
zmluve na elektronické dodávanie dokumentov, ktorú uzavrela Národná knižnica ČR s
DILIOU (divadelnou, literárnou a audiovizuálnou agentúrou) a ktorá vstúpila do
platnosti 1. februára 2009. Na základe tejto zmluvy DILIA poskytuje knižniciam
zastupovaným NK ČR licenciu k elektronickému sprístupňovaniu diel. NK ČR je podľa
tejto zmluvy oprávnená zastupovať knižnice knižničného systému ČR pri
uzatváraní tejto zmluvy a vo veci úhrady odmien za použitie autorských diel.

S praktickými skúsenosťami s elektronickým dodávaním
dokumentov v zmysle uvedenej zmluvy vystúpili 3 knižnice:

Blanka Gerlachová (ŠTK v Prahe) informovala o službe EDD z
Virtuálnej polytechnickej knižnice (VPK), o typoch používateľov, ktorými môže byť
fyzická osoba, knižnica evidovaná na MK ČR, knižnica neevidovaná na MK ČR a
komerčný používateľ, o možnostiach vybavenia ich požiadavky, o postupe pri
objednávaní požiadavky prostredníctvom EDD. Ukázala, ako sa používateľ dostane do
svojej osobnej schránky, ako je knižnica informovaná o vybavení požiadavky, a
predstavila cenník služieb. Táto služba sa poskytuje už iba na území ČR, čiže
pre slovenské knižnice je neprístupná.

Markéta Hlasivcová (Národná pedagogická knižnica
Komenského, Praha) informovala o službách Elektronickej pedagogickej knižnice (e-PK) a
o zmenách v poskytovaní EDD od 1. 3. 2009. Oproti minulosti, keď si koncový
používateľ mohol elektronickú kópiu iba vytlačiť, teraz si môže zhotoviť
finálnu rozmnoženinu i v elektronickej podobe vo formáte grafického súboru.
Rozmnoženina obsahuje povinné označenie, že slúži iba na účely výskumu a štúdia
majiteľa konta (uvádza sa jeho meno). Predstavila zmluvu s fyzickou i právnickou
osobou, objednávku koncového používateľa právnickej osoby a cenník.

Jindřiška Pospíšilová (NK ČR) informovala o zmenách v
službe eDDO (Dodávateľské centrum pre spoločenské a prírodné vedy) v
Národnej knižnici ČR. Predstavila eDDO ako systém knižníc (digitalizačných
pracovísk), ktoré sa rozhodli poskytovať formou document delivery kópie z dokumentov
vo svojich fondoch. Cieľom služby je zjednodušiť prístup k fondom knižníc s
humanitným zameraním pre čo najväčší počet používateľov. Ide o expresnú
službu vybavovanú do 48 hodín. Predstavila diela, na ktoré sa zmluva medzi NK a DILIA
vzťahuje (diela vydané za posledných 100 rokov), povinnosti plynúce knižniciam z
kolektívnej zmluvy, postupy knižníc, ktoré poskytujú alebo chcú poskytovať EDD,
realizáciu úhrady autorských odmien, podkontá knižníc a cenník služby.

Z diskusie vyplynulo, že služba elektronické dodávanie
dokumentov nadobúda v českých knižniciach čoraz väčší rozmer. Prítomní však
konštatovali, že služba je pre koncového používateľa príliš drahá. Východisko
videli v používaní faxu, ktorý už v rámci tejto služby používa Štátna
technická knižnica a pripravuje Národná knižnica ČR. Bohužiaľ, poskytovanie tejto
služby je v zmysle kolektívnej zmluvy s DILIOU obmedzené iba na územie Českej
republiky, čiže služba EDD sa do zahraničia, a teda ani na Slovensko, neposkytuje.

Druhý deň bol tematicky zameraný na tri tematické okruhy:
elektronické informačné zdroje (EIZ), službu Ptejte se knihovny a informácie zo
slovenských knižníc.

K problematike EIZ odznela prezentácia Karolíny Košťálovej
(NK ČR) o Elektronickej knižnici časopisov (EZB), čo je služba pre prístup k
elektronickým plnotextovým odborným časopisom z jedného miesta. Informovala o
účastníkoch tejto služby, o obsahu EZB a jej organizácii v ČR a predviedla jej
praktické využívanie. Veľmi podnetné boli ukážky nastavenia parametrov prezerania
kont zúčastnených knižníc, získanie plného textu, zistenie dostupnosti plného
textu v inej zúčastnenej knižnici, prístup k plným textom časopisov, možnosť
prezerania konta iných knižníc a prístup k časopisom EZB mimo NK ČR. Aj keď služba
EZB je pomerne známa, mnohé informácie boli nové a prispeli k rozšíreniu poznatkov o
tejto dôležitej službe.

O službe Ptejte se knihovny informovala Jindřiška
Pospíšilová
. Informovala o pláne na zavedenie chatu, o možnostiach získania
záložiek služby a o jej štatistike (do konca marca sa v rámci služby odpovedalo na
viac ako tisíc otázok používateľov).

V podobnom duchu orientovali svoje vystúpenia i zástupcovia
slovenských knižníc. Autorka tohto článku (SNK) vystúpila s troma príspevkami.
Predstavila vzdialený prístup k EIZ realizovaný v SNK cez systém NAVIGA, informovala o
organizácii, forme a výsledkoch služby Spýtajte sa knižnice na Slovensku a jej troch
formách (Spýtajte sa knižnice elektronickou poštou, online chat a telefonicky na
internete) a o realizácii poplatkov v KIS Virtua prostredníctvom platobnej karty a
registračnej pokladne.

Dagmar Kleinová z Univerzitnej knižnice predstavila novú
webovú stránku Univerzitnej knižnice a Terézia Mišovičová z CVTI SR
prezentovala projekt NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom).

Záverečným bodom rokovania komisie boli Novinky v rezortnej
štatistike
(prezentáciu Mgr. Zemánkovej predniesol Dr. Hemola). Informoval o
zmenách v Ročnom výkaze o knižnici, v ktorom budú verejné knižnice od
januára 2009 evidovať niektoré služby a činnosti v pozmenenej podobe. Cieľom zmeny
je získanie informácií o nových službách knižníc a spôsoboch ich využívania.
Ide o služby, ktoré doposiaľ sledované neboli, avšak využívajú sa čoraz viac a
pre používateľa nadobúdajú čoraz väčší význam. Ďalším cieľom zmeny je
odstránenie vysokej miery nepresnosti a nejednotnosti v knižničnej štatistike.

V tejto oblasti bola diskutovanou otázkou i štatistika
prezenčných výpožičiek. Objavili sa požiadavky, aby knižnice štatisticky
vykazovali len absenčné výpožičky, resp. také prezenčné výpožičky, ktoré
prejdú cez registráciu v automatizovanom výpožičnom systéme. Vykazovanie
prezenčných výpožičiek na základe sčítania evidenčných lístkov alebo čiarok
mnohé knižnice nepokladajú za správne.

Diskusia bola zameraná na ďalšie aktuálne problémy v oblasti
knižničných služieb, napr. čitateľské preukazy s čiarovým kódom verzus čipové
karty, vstup do verejných knižníc bez čitateľských preukazov, akcia Kniha mého
srdce, odborná konferencia Knihovny současnosti 2009, ďalšia podoba komisie pre
služby.

Boli prijaté tri závery:

  1. so Združením knižníc ČR (SDRUK) prerokovať eventuálnu zmenu
    štatútu komisie;
  2. aktualizovať “desatero MVS”;
  3. poskytnúť informácie o eventuálnych právnych problémoch pre
    potreby odbornej konferencie Knihovny současnosti 2009, keďže jedným z tematických
    blokov tohtoročnej konferencie sú Právne aspekty služieb pre verejnosť.

Za 23 rokov svojej činnosti sa Komisia pre služby pri NK ČR stala
významným koordinačným nástrojom knižničných služieb a platformou pre vzájomnú
výmenu skúseností. Vzhľadom na veľký počet členov (takmer 50) sa uvažuje o zmene
jej štatútu a o jej prechod pod Združenie knižníc ČR. O tejto problematike sa bude
hovoriť i na celoštátnom seminári Regionálne funkcie knižníc (Pardubice 16. – 17.
9. 2009). Bola by však škoda, keby komisia (či už pod týmto názvom alebo iným)
zanikla, pretože vždy sa na nej rieši množstvo aktuálnych problémov z oblasti
knižničných služieb, o čom svedčí aj tohtoročné zasadnutie.

Share: