Súbor databázových produktov Web of Knowledge

NISPEZ presents

nispez.jpg (33305 bytes)

 

PREDSTAVUJEME

V 1. tohtoročnom čísle nášho časopisu (s. 19-29) sme priniesli podrobnú informáciu o novom systéme zabezpečovania elektronických informačných zdrojov pre oblasť vedy a výskumu v rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý na obdobie rokov 2009 – 2014 financuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a ktorého realizáciou je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR. V 2. čísle (s. 22-28) sme predstavili jeden zo 16 elektronických informačných zdrojov (EIZ) poskytovaných 25 inštitúciám na Slovensku, konkrétne databázu SCOPUS, ktorej gestorkou je Mgr. Beáta Bellérová, riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice PU v Nitre. Postupne v našom časopise predstavíme všetkých 16 licencovaných EIZ uvedeného projektu.

V tomto čísle podrobnejšie predstavujeme databázy platformy Web of Knowledge, ktorej gestorkou je PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice v Bratislave.

Súbor databázových produktov Web of Knowledge

knowledge.jpg (16674 bytes)

Web of Knowledge (ďalej aj WoK) predstavuje súbor databáz, ktorých producentom je v súčasnosti spoločnosť Thomson Reuters (predtým Thomson Scientific Corporation, resp. Institute for Scientific Information).

Tento súbor databáz možno považovať za prvú “lastovičku”, ktorá priniesla širšiu spoluprácu a určitú nepísanú deľbu práce v získavaní prístupu k externým informačným zdrojom medzi akademickými knižnicami. Prečo prvá lastovička? Rada ministra školstva SR (pôsobila krátko ako poradný orgán ministra školstva SR v rokoch 1999 – 2001) v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v roku 2000 uskutočnila vo všetkých akademických a vybraných vedeckých knižniciach rozsiahly dotazníkový prieskum zameraný na získanie poznatkov a informácií o využívaní elektronických informačných zdrojov (EIZ) na zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu.

Osobitná pozornosť bola venovaná citačným databázam a zdrojom Current Contents, ktoré boli v tom čase prístupné v obmedzenom rozsahu, no boli veľmi potrebné najmä z dôvodu dostupnosti najnovších informácií z vedeckých periodík, ale aj kvôli sledovaniu publikačných a citačných aktivít SR, vysokých škôl, fakúlt
i jednotlivcov v súvislosti s pravidelnými hodnoteniami, akreditáciami, evaluáciami a pod. Dotazníkový prieskum potvrdil, že vysoké školy a knižnice nie sú schopné zo svojich rozpočtov dostatočne uspokojiť požiadavky používateľov na EIZ, a preto vznikla požiadavka pripraviť konzorciálny projekt na získanie multilicencie k databázam Web of Knowledge.

Akceptovanie projektu Veľkoplošná multilicencia Web of Science na Slovensku1 znamenalo kvalitatívny posun v sprístupňovaní informačných zdrojov. Čoskoro k tomuto projektu pribudli ďalšie projekty zamerané na sprístupňovanie databáz, skôr však z hľadiska odborov či vedných oblastí – napr. databázy ACM, IEEE, Knovel, ProQuest, ScienceDirect a pod.

Databáza Web of Science (ďalej aj WoS) je na Slovensku sprístupňovaná od roku 2002. WoS bol spočiatku prístupný v rámci intranetovej aplikácie, od roku 2003 cez internet. V roku 2002 sa súčasne s bázou WoS získal aj Journal Citation Reports (ďalej aj JCR). K týmto zdrojom v roku 2004 pribudlo 7 edícií Current Contents Connect (ďalej aj CCC), čo znamenalo prechod na platformu Web of Knowledge (ďalej aj WoK).
V roku 2005 bol WoK rozšírený o databázu Essential Science Indicators (ďalej aj ESI).

V súčasnosti je prístup do databáz platformy Web of Knowledge pre vybrané akademické a vedecké inštitúcie zabezpečený v rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Gestorkou tejto databázovej platformy je PhDr. Daniela Gondová z Univerzity Komenského v Bratislave.

Z čoho sa skladá WoK

Ako už bolo spomenuté, WoK obsahuje viacero databáz – WoS, JCR, CCC, ESI. Tieto databázy sú ďalej členené na edície, resp. indexy.

Databáza Web of Science zahŕňa tri indexy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index. Bázy obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja s retrospektívou od roku 1985; bázy sú aktualizované týždenne, sledujú viac ako 10 000 vedeckých časopisov, 1 200 rôznych konferencií.

V roku 2009 je WoS rozšírený o ďalšie dva indexy: Conference Proceedings Citation Index-Science a Conference Proceedings Citation Index-Social Science and Humanities s retrospektívou od roku 1990.

Prístup do databázy WoS má v rámci projektu NISPEZ väčšina verejných vysokých škôl (Univerzita komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici), Slovenská akadémia vied, Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR. (Do konca roku 2009 bude databáza prístupná ešte aj pre Slovenskú pedagogickú knižnicu v Bratislave a Slovenskú lekársku knižnicu v Bratislave; od januára 2010 prístup získajú ďalšie dve verejné vysoké školy, a to Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita Jana Selyeho v Komárne.)

Databáza Journal Citation Reports je dostupná v 2 edíciách: Science Edition a Social Science Edition. Je to vyslovene scientometrická databáza, poskytuje štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov. Pre jednotlivé vedecké časopisy uvádza bibliometrické ukazovatele ako impakt faktor, päťročný impakt faktor, immediacy index, eigenfactor metriku. JCR poskytuje i vydavateľské údaje vrátane zmien názvov časopisov. Sleduje asi 10 000 časopisov a konferenčných zborníkov viac ako 3 300 vydavateľov zo 60 krajín sveta; JCR je prístupný od roku 2002 s retrospektívou od roku 2000.

Prístup do JCR má prostredníctvom projektu NISPEZ v súčasnosti Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzite v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská akadémia vied, Slovenská národná knižnica v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave. Od roku 2010 sa do tejto databázy prístup rozšíri pre ďalšie 3 inštitúcie (CVTI SR, PU v Prešove a SPU v Nitre).

V rámci databázy Current Contents Connect je používateľom k dispozícii 7 edícií: Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture, Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Engineering, Computing and Technology; Social and Behavioral Sciences a Arts and Humanities. CCC obsahuje kompletné bibliografické údaje z asi 8 800 svetových vedeckých časopisov, sleduje viac ako 7 000 relevantných webových stránok; bázy sú prístupné od roku 2004 s retrospektívou od roku 1998.

Báza CCC je v rámci projektu NISPEZ prístupná pre všetky verejné vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Univerzitnú knižnicu v Bratislave a pre CVTI SR.

Databáza Essential Science Indicators je zameraná na hodnotenie vedy z pohľadu krajiny, vedeckej inštitúcie i jednotlivých vedcov v rámci daného časového obdobia (10 rokov). Na hodnotenie ESI používa celkové počty citácií i priemerné počty citácií na jednu prácu (ESI sleduje len zdrojové dokumenty evidované v niektorom z databázových produktov spoločnosti Thomson Reuters). Výsledkom hodnotenia sú rôzne rankingy a prehľady (vedcov, inštitúcií, krajín, vedných oblastí).

Zaujímavé informácie o práci s WoK

Databázy WoK sú prístupné na adrese http://isiknowledge.com.

V rámci WoK je možné prezerať integrovane viaceré databázy, alebo vyhľadávanie zamerať na konkrétnu databázu.

WoK umožňuje vyhľadávať podľa viacerých kritérií, ako sú napr. autor publikácie, citovaný autor, názov článku, názov zdrojového dokumentu, konferencia, rok vydania, rok citácie, tzv. afiliácia (t. j. príslušnosť autora ku krajine, pracovisku a pod.), listovať alebo vyhľadávať v rámci karentovaných časopisov atď. Ak má autorizovaný používateľ predplatený prístup k úplným textom zdrojového dokumentu, WoK poskytuje linku na úplný text článku.

gond1.jpg (247835 bytes)
Obr. 1 Vyhľadávacia obrazovka WoS

gond2.jpg (202626 bytes)
Obr. 2 Príklad výsledkov zotriedených podľa počtu citácií s možnosťou doladenia výberu

gond3.jpg (255601 bytes)
Obr. 3 Analýza výsledkov podľa krajiny

gond4.jpg (229339 bytes)
Obr. 4 Analýza výsledkov podľa inštitúcie

Databázové produkty spoločnosti Thomson Reuters majú pred inými obdobnými produktmi nespochybniteľné plus v miere pokrytia vedných disciplín (sú tu zastúpené všetky vedné oblasti, aj keď nie celkom rovnomerne), indexujú všetky články sledovaných časopisov (systém cover to cover), nemajú striktné časové obmedzenia (nájdeme v nich napr. aj citácie prác Kopernika či iných historických bádateľov), uvádzajú adresy inštitúcií/afiliácií u všetkých spoluautorov (nielen u prvého, ako to je v mnohých iných databázach), čo umožňuje vykonávať prieskum spolupráce. Výber sledovaných zdrojových dokumentov prechádza prísnym posudzovacím a časovo náročným konaním, realizuje ho skupina expertov v daných oblastiach v spolupráci s používateľmi, vydavateľstvami a redakčnými radami. Medzi základné selekčné kritériá patria: pravidelnosť vychádzania, kvalitná redakčná práca, minimálne prítomnosť abstraktu v anglickom jazyku, recenzná komisia (peer review) a iné.

WoK poskytuje ďalšie zaujímavé funkcie, ako napríklad analýzu výsledkov hľadania z pohľadu obsahového zamerania článkov, spoluautorov, partnerských inštitúcií, krajiny, jazyka a pod.; vytváranie citačných reportov.

gond5.jpg (200230 bytes)
Obr. 5 Citačný prehľad

Záver

 

Príspevok sa zameral na stručnú charakteristiku databáz, ktoré sú v súčasnosti prístupné v rámci platformy Web of Knowledge. Taktiež boli uvedené viaceré možnosti využitia týchto databáz. Podrobnejšie informácie a údaje je možno získať priamo na stránkach spoločnosti Thomson Reuters.

Význam databáz WoK pre vedu a výskum je nesporný, keďže:

  • sledujú a poskytujú informácie o najnovšom stave poznania vo svetovej produkcii výskumu a vývoja,
  • umožňujú hodnotiť vedeckovýskumné výsledky pre akreditáciu, evaluáciu vysokej školy, fakulty, katedry, jednotlivca na základe ohlasov a citácií,
  • dokumentujú ohlasy z citačných indexov, ktoré sú potrebné pri kvalifikačných postupoch (habilitáciách a inauguráciách),
  • zefektívňujú a najmä zvyšujú transparentnosť celého akreditačného, evaluačného konania a postupu pri habilitáciách a inauguráciách.

Share: