Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

Introducing

1   Na úvod

Už niekoľko rokov sa stretávame s rôznymi definíciami úspešne fungujúcej knižnice. Takáto knižnica je definovaná ako knižnica, ktorá dodržiava medzinárodné štandardy a odporúčania a ktorej sa darí držať krok s najnovšími trendmi v oblasti knižnično-informačnej politiky nielen na  národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Avšak aj pri najlepšej snahe knižníc vyznie dodržiavanie týchto pravidiel ako samoúčelné, ak sa uspokojenie potrieb používateľa nekladie na prvé miesto.

Pojem knižnica 2.0 znamená priblíženie sa knižnice svojim používateľom pomocou rôznych prostriedkov a rozhraní. Mali by sme si uvedomiť, že toto slovné spojenie nepomenúva vec, ale je vyjadrením stavu mysle. Okrem mnohorozmerného prístupu k informáciám očakávajú používatelia od knižnice aj spätnú väzbu. Pre knižnice z toho vyplýva povinnosť sledovať záujmy používateľov, sledovať nové témy, ako aj ich preferované spôsoby vyhľadávania a vplyv nových technológií.

Každý knižnično-informačný systém tvorí zrkadlo knižnice. Odzrkadľuje požiadavky čitateľov, ich návyky, úspešnosť ich požiadaviek či odozvu knihovníkov.

2   Opac

Tvorcovia knižničného systému DAWINCI sa neprestajne snažia vychádzať v ústrety používateľom tohto knižničného systému a uvedomujú si, že OPAC je silnou zbraňou na oslovenie čitateľa. Paradoxne pri poskytovaní služieb cez rozhranie OPAC-u nie je cieľom zobrazenie kompletného a čo najpodrobnejšieho bibliografického výstupu, ale možnosť zobrazený výstup použiť ako odrazový bod pre ďalšiu rešerš (1). Nová verzia OPAC-u DAWINCI sa približuje prirodzenému komunikačnému a poznávaciemu správaniu sa používateľov. Na jednej strane podporuje jednoduchosť vyhľadávania, na strane druhej jej presnosť, prehľadnosť a multimediálnosť formulovania požiadaviek.

2.1   Úvodná obrazovka

Úvodné okno OPAC-u je prehľadne rozdelené štandardne na päť sekcií, avšak tieto sú modifikovateľné podľa potrieb konkrétnej knižnice. Priestor v ľavej časti je vyhradený pre oznamy a novinky (2.6). V pravej časti okna sa nachádzajú sekcie na vyhľadávanie (2.2), prihlásenie (2.5), formuláre (2.7) a štatistiku (2.8).

racz1.jpg (161135 bytes)

Obr. 1  Hlavné okno OPAC-u DAWINCI

2.2   Vyhľadávanie

Vyhľadávanie v OPAC-u prebieha na základe viacerých selekčných údajov. Používatelia majú na výber jednoduché a rozšírené vyhľadávanie.

Rozšírené vyhľadávanie poskytuje čitateľovi niekoľkorozmerný prístup k informáciám, výber prieskumných termínov, ich vlastností a aj výberom vzťahov medzi jednotlivými predmetmi. Vhodnou voľbou kritéria požiadavky a maximálne troch podmienok, medzi ktorými je prednastavená logická hodnota  AND, ponúkne systém čo najužší, teda aj najpresnejší zoznam žiadaných záznamov. Kritériá výberu si volí každá knižnica podľa vlastného návrhu a podľa členenia fondu. Každé pole na vyhľadávanie ponúka používateľovi nápoveď v podobe registra a zúženie požadovaného záberu výberom databázy, teda fondu knižnice.

racz2.jpg (141245 bytes)

Obr. 2  Rozšírené vyhľadávanie

2.2.1 Plnotextové vyhľadávanie

Plnotextové vyhľadávanie tvorí nadstavbu OPAC-u DAWINCI a v rámci jednej databázy ponúka používateľovi nielen komfort prehľadávania klasických informačných prameňov, ale aj tých elektronických. Plnotextovým indexovaním je možné prehľadávať rôzne elektronické formáty, ako sú súbory MS Office, HTML, PDF, TXT a XML. Vyhľadávaním je možné získať informáciu bibliografického charakteru a následným prehľadávaním bibliografických metadát podľa rôznych kritérií je možné získať plný text formou odkazu na originál alebo informáciu o dostupnosti plného textu.

V systéme DAWINCI sa takéto vyhľadávanie nachádza v záložke jednoduché vyhľadávanie. Používateľ si tu môže zvoliť medzi štyrmi podmienkami vyhľadávania, a to

 • zvolením frázy, keď systém vyhľadá záznamy s presným znením zadaného reťazca,
 • vpísaním ľubovoľného slova alebo slov do poľa hľadania ponúkne systém záznamy s výskytom aspoň jedného zadaného slova,
 • vpísaním všetkých hľadaných slov dlhších ako 3 znaky systém vyhľadá záznamy s výskytom všetkých zadaných slov bez ohľadu na ich poradí,
 • zvolením logického výrazu, ktorý vyžaduje súčasné použitie Boolovej algebry (OR, AND a AND NOT).

Pri zadávaní požiadaviek na rešerš systém automaticky poskytuje zoznam desiatich najbližších výrazov.

racz3.jpg (147251 bytes)

Obr. 3 Plnotextové vyhľadávanie

2.3   Zobrazenie dotazu

Výsledkom hľadania sú záznamy, ktoré vyhovujú zadaným kritériám používateľa. Ako prvé informácie systém zobrazuje parametre hľadania a počet nájdených záznamov. Zoznam záznamov je zobraziteľný viacerými metódami formátovania výstupu. Najbežnejšie si knižnice volia tabuľkový výpis a ISBD výpis.

V tabuľkovom zápise sú záznamy zobrazené v stĺpcoch, ktoré primárne zobrazujú signatúru, hlavného autora, názov, rok, ISBN alebo ISSN. Medzi nové nástroje implementované v OPAC-u DAWINCI patria používateľsky atraktívne posledné dva stĺpce, a to exempláre verzus voľné exempláre a koeficient požičiavanosti.

racz4.jpg (199836 bytes)

Obr. 4  Tabuľkový zápis výsledku hľadania

V rozšírenom zápise sú záznamy zobrazované v podobe minimálneho ISBD náhľadu. V obidvoch záložkách zápisov je možné záznamy zoradiť vzostupne alebo zostupne podľa zvoleného stĺpca. Systém ponúka používateľovi stiahnutie načítaného zoznamu vo formáte XLS (Excel). Pre stálu požiadavku (rovnaké hľadanie opakujúce sa v určitom časovom intervale) je možné vytvoriť RSS kanál, ktorý automaticky kontroluje novinky vo fonde vyhovujúce zadefinovanej požiadavke.

racz8.jpg (243114 bytes)

Obr. 5  Rozšírený zápis výsledku hľadania

Samotný záznam je zobraziteľný detailne vo vertikálnom zázname alebo ako úplný UNIMARC / MARC21 záznam. Všetky holdingy sú prehľadne zoradené pod záznamom a zobrazujú ich stav, teda či a kde sú vypožičateľné. Novinkou je zoznam Požičiavané s … . Predstavuje zoznam titulov, ktoré boli kontextovo požičiavané s daným titulom, takže je vyššia pravdepodobnosť, že s ním súvisia. Tieto kontextové väzby sú vytvárané bez zásahu katalogizátora, zobrazený zoznam je definovaný správaním sa čitateľov.

 

2.4   Košík

Samozrejmosťou OPAC-u je košík a ďalšia práca so záznamami priamo v tomto okne. Tu sa dajú záznamy opäť prezrieť v bibliografickom formáte, pokračovať vo vyhľadávaní, ale aj uložiť vyhľadané záznamy, vytlačiť ich či poslať ako súbor e-mailom.

2.5   Prihlásenie

Po prihlásení do klientskej časti – buď z úvodnej stránky OPAC-u alebo kedykoľvek počas rešeršovania – môže používateľ zistiť stav na svojom konte, a to stav výpožičiek, všetkých vrátených kníh, všetkých upomínaných kníh, stav objednaných či rezervovaných titulov, alebo zaslať požiadavku e-mailom.

2.6   Novinky vo fonde

Medzi ďalšie novinky OPAC-u patria Externé katalógy určené pre všetky používateľské kategórie, teda nielen pre klasických čitateľov, ale aj pre knihovníkov, a Novinky vo fonde, ktoré sú umiestnené na úvodnej stránke a sú automaticky generované podľa aktuálneho priebehu akvizície.

2.7   Formuláre

Priamo na hlavnej stránke sa nachádzajú knižnicou definované webové formuláre. Môžu mať niekoľko variantov, umožňujú napríklad registrovať záujemcov o MVS, zapisovať evidenciu publikačnej činnosti alebo evidenciu záverečných prác samotnými autormi online, zápis retrokatalogizácie, objednávanie dokumentov, zasielanie návrhov na nákup titulov používateľmi knižnice a mnoho ďalších.

racz5.jpg (222185 bytes)

Obr. 6  Záznam vybraného dokumentu

2.8   Štatistika

Väčšinou majú tvorcovia OPAC-ov snahu rozvíjať základné prvky online katalógu a ponúknuť používateľom aj nadstavbové prvky. V prípade OPAC-u DAWINCI to je napríklad plnotextové hľadanie alebo štatistika. Niektoré prvky sú však používateľsky obmedzené, napríklad k štatistickým výstupom majú prístup len knihovníci alebo administrátori.

Štatistika predstavuje pre knižnicu manažérsky informačný systém. Informácie sú monitorované vždy na aktuálnej báze dát príslušnej knižnice. Submodul OPAC-u DAWINCI Analytics po prepojení s online katalógom tvorí jeho integrálnu súčasť. Analytics poskytuje štatistické výstupy týkajúce sa prístupov k online katalógu jednotlivých knižníc a jednotlivých vyhľadávaní. Vďaka výberu kritérií nastavení a ich vzájomnej kombinácii systém poskytuje podrobné informácie podľa potrieb používateľa.

Využívanie štatistík je používateľsky nenáročné, v troch záložkách sa definujú parametre výberom podmienky v roletovom menu a výberom príslušného rozsahu dátumu, ktorého formát je rovnaký pre všetky záložky.

Výhodou tohto submodulu je možnosť uloženia jednotlivých výsledkov štatistík v súbore XLS, v ktorom sa tieto výsledky automaticky zobrazia aj ako graf.

Stránka je rozložená na dva hlavné bloky. V hornej časti okna sa nachádza blok, kde sa nastavuje časový rozsah zobrazenia štatistky. Pod ním sa nachádza oblasť s troma záložkami, v ktorých sa nastavujú kritériá zobrazenia štatistiky.

racz6.jpg (127295 bytes)

Obr. 7  Úvodná strana submodulu Analytics

 

V záložke Prehľad štatistiky je možné spolu kombinovať dve kritériá požiadavky. Jedným je Výber počítadla a druhým je Filtrovanie záznamov.

Záložka Jednotlivé štatistiky zobrazuje údaje generované podľa časového hľadiska zvoleného v hornej časti stránky podľa nasledujúcich typov výstupov:

 • Využitie hľadania – zobrazenie výsledkov z troch druhov hľadania
 • Počet prihlásení – používateľa, administrátora, prihlásenie cez LDAP
 • Všeobecné štatistiky
 • Využitie funkčnosti
 • Využitie jazyk. mutácií – slovenská alebo anglická verzia
 • Návštevnosť – interná alebo externá

Funkčne zaujímavou je aj voľba Dáta unikátne pre reláciu. Sledovaný parameter sa započítava len raz za reláciu, teda v rámci jedného navštívenia používateľom.

V záložke TOP 10 štatistiky je zobraziteľných prvých 10 výsledkov jednotlivých štatistík. Údaje sú generované podľa časového hľadiska zvoleného v hornej časti stránky a podľa štyroch možných kritérií:

 • TOP 10 vyhľadávaní
 • TOP 10 nenájdených výsledkov
 • TOP 10 zdrojov prístupu
 • Najvyužívanejšie fondy

racz7.jpg (194711 bytes)

Obr. 8  Záložka s ponukou TOP 10 štatistiky

3   Záverečné slovo

Výhody OPAC-u DAWINCI sú založené na dynamike, intuitívnom ovládaní, splnení funkčných požiadaviek na bibliografické záznamy, prehľadnosti. Kvantitatívne ukazovatele zobrazené v submodule OPAC-u DAWINCI môžu knihovníkom slúžiť na zistenie informačného správania sa používateľov a následné výstupy sú použiteľné napríklad pre akvizíciu alebo vyraďovanie dokumentov.

Ak by sme mohli zhrnúť výhody OPAC-u DAWINCI do jednej, hoci rozvitej vety, znela by takto: OPAC DAWINCI je prispôsobiteľný požiadavkám klientov a do maximálnej miery vychádza v ústrety ich snahe čo najviac vyhovieť očakávaniam svojich používateľov.

Množstvo nezatriedených informácií môže vplývať na knižnice frustrujúco. Knihovníci sa preto každý deň snažia zvládnuť túto vlnu, vymýšľajú a inovujú postupy overovania dôveryhodnosti zdrojov informácií, popisov zdrojov, ich archivácie, zavádzaním rôznych pravidiel a formátov, že sa niekedy zdá, akoby zabudli na svojich súčasných používateľov. Prekvapujúco možno najlepším spôsobom, ako si uchovať ich priazeň, je menej teoretizovania a vynachádzania už objaveného. Vieme, že používatelia hľadali v knižniciach overené a dôveryhodné informácie už v ďalekej minulosti. Vieme, že používatelia budú aj v budúcnosti potrebovať asistenciu knižníc – na rozdiel od neriadeného internetového prostredia – pri vyhľadávaní relevantných informácií na uspokojenie svojich potrieb. Ale uvedomujeme si, že nás knihovníkov a tvorcov KIS potrebujú používatelia aj dnes?

 

Bibliografia:

ŠUŠOL, Jaroslav: OPAC. In: KATUŠČÁK a kol.: Informačná výchova. Bratislava : SPN, 1998, s. 66. ISBN 80-08-02818-1.

Share: