Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Infomix

Ústredná knižnica SAV je odbornej verejnosti známa ako garant
ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických
knižníc v stredoeurópskom priestore – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Okrem
pamiatok písomného kultúrneho dedičstva sa tu zachovala jedinečná, na Slovensku
najväčšia zbierka historických glóbusov.

Všetky zachované glóbusy boli v rôznej miere poškodené a iba
dva z nich boli v poslednom čase zreštaurované. Okrem miernejších foriem poškodenia
(nánosy nečistôt, znehodnotenie po neodbornej údržbe), ktoré mnohým uberali na ich
estetickej hodnote a funkčnosti, boli viaceré aj ťažšie poškodené – išlo o
rôzne deformácie, trhliny a praskliny, chýbajúce, odpadávajúce a poškodené
súčasti. Hľadanie zdrojov na finančné pokrytie reštaurovania inšpirovalo k vzniku
projektu, ktorého cieľom je okrem záchrany zbierky pritiahnuť záujem verejnosti o
tento segment kultúrneho dedičstva. A tak vznikol projekt s názvom Sphaera
terrestris, sphaera coelestis – Zem a nočná obloha očami novoveku. Záchrana a
prezentácia historických glóbusov
. Partnermi Ústrednej knižnice SAV v projekte
sú Nadácia VÚB, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava,
Univerzitná knižnica v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave.

Cieľom projektu nie je len reštaurovanie a prezentácia
niekoľkých, v rámci jednej inštitúcie zachovaných artefaktov, ale komplexné
zviditeľnenie dejín glóbusov v ich kultúrnych súvislostiach a v európskom kontexte.
Projekt zároveň prezentuje samotné reštaurovanie glóbusov ako špecifický odborný a
umelecký proces. Jeho vyvrcholením je multimediálna výstava prezentujúca problematiku
dejín glóbusov od staroveku do konca 19. storočia. V tomto kontexte sa objavia glóbusy
zachované v Lyceálnej knižnici v Bratislave spolu s fotografiami prezentujúcimi ich
stav pred reštaurovaním a samotné reštaurovanie.

Výstava však neponúka návštevníkom iba glóbusy. Jej cieľom
je predstaviť dejiny glóbusov v kontexte s vývojom astronómie, geografie, matematiky a
mapovej projekcie. Pripomína dôležité vedecké diela reflektujúce vývoj poznania v
tejto oblasti od Ptolemaiovho Almagestu až po významných astronómov 19. storočia.
Súčasťou výstavy je okrem spomenutých trojrozmerných objektov, historických tlačí
a ich reprodukcií aj digitálny obsah. Vo výstavnom priestore bude prístupná webová
stránka projektu www.globusy.sav.sk, prezentácie fotogalérií a videosekvencie z
reštaurovania glóbusov. Webová stránka projektu a multimediálna výstava sú určené
širokej škále záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky, dejiny vedy, umenia a
kultúrne dejiny v širšom zmysle.

Viac informácii o projekte, o pozadí jeho uskutočnenia a efektoch
nájdete v budúcom čísle časopisu ITlib.

Share: