Katalogizačný workshop (KatWork)

From seminars and conferences

Zo „statusu“ Slovenskej národnej knižnice vyplýva
vzdelávanie knihovníkov. V posledných rokoch budujeme súborný katalóg Slovenská
knižnica a oblasť školení na spracovanie zdrojov bola zameraná „predovšetkým“
na participantov súborného katalógu. Hoci sme raz v roku organizovali i stretnutie pre
širšiu verejnosť, na ktorom sme knihovníkov – spracovateľov (katalogizátorov)
informovali o aktualizáciách Metodiky spracovania (http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/MetodikaKnihy2007December.doc),
tento spôsob sa neukázal ako príliš efektívny. Dôvody boli viac-menej formálne.
Nedostatočná kapacita prednáškovej sály, finančné dôvody a neefektívny tok
infomácií. Informácie o podujatí sa nedostali katalogizátorovi „na stôl“.
Z týchto dôvodov, ale hlavne na podnet „zdola“ sme sa rozhodli organizovať
podujatie trikrát ročne pre regióny: Východ, Stred a Západ. Rozhodli sme sa tiež
pokusne zmeniť náplň týchto stretnutí. Posunúť ich obsah z čisto pragmatickej
katalogizačnej roviny do roviny teoretickejšej. Naším cieľom je ponúknuť
katalogizátorovi, okrem nevyhnutného spracovateľského „backgroundu“, orientáciu v
katalogizačných trendoch menného a vecného spracovania.

„Katworkovať“ sme začali doma, na strednom Slovensku. Prvý
stredoslovenský KatWork sa konal 20. 4. 2009 v SNK v Martine. Zúčastnilo sa na ňom 38
knihovníkov zo stredného Slovenska. Prvý východoslovenský KatWork bol 15. 6. 2009 v
Štátnej vedeckej knižnici v Prešove s počtom zúčastnených 50. V Bratislave v CVTI
SR nás 14. 10. 2009 katworkovalo 86 ľudí.

O čom sme katalogizátorov informovali? Mgr. J. Majerová,
námestníčka SNK pre knižničné procesy, informovala o medzinárodných princípoch
katalogizácie. Stručne priblížila strategický plán IFLA 2006 – 2007, sekcie pre
katalogizáciu. Priblížila a vysvetlila podstatu a terminológiu FRBR (Funkčné
požiadavky na bibliografický záznam). Výklad podporila ukážkami katalogizácie vo
FRBR. V nadväznosti na FRBR informovala o novom štandarde pre popis zdrojov a ich
sprístupnenie v elektronickom prostredí Resource Description and Access (RDA). Zamyslela
sa nad katalogizáciou v elektronickom prostredí a poukázala na väzby medzi analógovou
a digitálnou knižnicou. Vari najväčšej „popularite“ sa tešila úvaha Mgr.
Majerovej o aspektoch kvality katalogizácie, konkrétne databázy a bibliografického
záznamu (presnosť, úplnosť, konzistentnosť, aktuálnosť). Poukázala na zdroje chýb
v záznamoch (zápis chybných informácií, chyby pri písaní, pravopisné chyby,
nesprávna interpretácia pravidiel AACR2). Odporučila knihovníkom postupy, ktoré
zabezpečia eliminovať spomínané nedostatky.

Tendencie vecného spracovania sa niesli v „znamení“
charakteristiky webu 2.0 a knižnice 2.0. Keďže vecné spracovanie je viazané na
technologické prostredie, ktoré tvorí rozhranie medzi katalogizátorom a užívateľom
informácií, zamýšľali sme sa nad otázkou – ako reagovať na spomínané výzvy.
Zamýšľali sme sa nad súčasným používateľským správaním v procese
informačného prieskumu: čo ponúka používateľovi zmenené internetové prostredie
webu 2.0 a čím je toto prostredie charakteristické (chat, facebook, blogy, wiki…).
Objasnili sme si jednotlivé termíny a ukázali, ako dané skutočnosti webu 2.0 fungujú
a čo užívateľovi prinášajú. Bližšie sme si charakterizovali technológiu RSS
(Really Simple Sindication). Výklad sme podporili názornými ukážkami. Prečo sme sa
zamerali na RSS? Túto technológiu využívajú webblogy, softvérové spoločnosti,
spravodajské servery, aby užívateľom pomohli dostať sa k informáciám čo najskôr a
v čo najjednoduchšej forme. Pomocou výstupu RSS môžete byť informovaní o
výsledkoch vyhľadávaní istého kľúčového slova. Program vás upozorní na každý
nový článok, v ktorom sa kľúčové slovo nachádza. Podľa tvorcov technológie RSS
najviac času zaberá analýza kľúčových slov (!), keďže používateľ webu sa
stáva jeho aktívnym spolutvorcom, čo môžeme absolútne markantne vidieť na webe
denníka SME. Čitateľ určuje top články, komentuje, bloguje, glosuje všetky
informácie novín, čím demonštruje svoj vkus a názory, na ktoré musia noviny
reagovať, pokiaľ sa chcú udržať na popredných miestach čítavosti a mať
mienkotvorný vplyv.

Charakteristiky knižnice 2.0, ktorá podľa Danowského (2008)
charakteristiky webu 2.0 adaptuje (nie integruje), sme demonštrovali na webe Library of
Congress. Stručne sme si charakterizovali termín „sociálne tagovanie“, ktoré by
najviac priblížilo naše nudné OPAC-y (Danowski) internetovému prostrediu v znamení
webu 2.0. Vysvetlili sme si terminologické rozdiely: kľúčové slová verzus
deskriptory, dotkli sme sa archaizmu (vzhľadom na technologické prostredie)
„predmetové heslo“, ukázali sme si funkciu a fungovanie indexov a kľúčových slov
v našich OPAC-och.

Zamerali sme sa na princípy získania kvalitných kľúčových
slov z textu spracovávaného zdroja. Zamýšľali sme nad príčinami zmeny aplikačnej
syntaxe, izoláciou entít vecného popisu a jeho harmonizáciou ako predpokladu knižnice
2.0.

Záujem o KatWork-y nás potešil, utvrdil v potrebe takéhoto
podujatia a povzbudil do ďalšej metodickej práce.

Share: