Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

NISPEZ presents

uiv.jpg (25612 bytes)
     isl.jpg (27992 bytes)       spk.jpg (30642 bytes)

Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe – Národní
pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásili
česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy, ktorého
cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a
strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh,
ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. O priebehu a podmienkach účasti na tomto
projekte včas informovali obidve spoluorganizujúce inštitúcie.

Tento česko-slovenský projekt od 2. septembra  2009
propagovala v rámci Slovenskej republiky Slovenská pedagogická knižnica, vyššie
územné celky, krajské školské úrady, Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom
webových stránok a Učiteľské noviny.

Priebeh česko-slovenského projektu

Základné a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť
česko-slovenského projektu, vyplnili elektronickú prihlášku zverejnenú na
internetovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice: a zaslali ju do 18. septembra
2009
na e-mailovú adresu: rozalia.cenigova@spgk.sk.

Prihlášky základných a stredných škôl zaslala Slovenská
pedagogická knižnica 21. septembra 2009 Národní pedagogické knihovně Komenského
(divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání).

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Do projektu sa prihlásilo:

 • české školy:
  • 55 základných škôl
  • 2 stredné školy
  • 5 643 žiakov základných a stredných škôl
 • slovenské školy:
  • 164 základných škôl
  • 42 stredných škôl
  • 19 447 žiakov základných a stredných škôl

Po zaslaní spracovaných prihlášok slovenských základných a
stredných škôl vo forme dvoch tabuliek do Prahy Národní pedagogická knihovna
Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání) vytvorila dvojice medzi 55
českými základnými školami a 60 slovenskými základnými školami podľa
počtu prihlásených žiakov a obom školám zaslala kontaktné adresy. Zoznamy
nezaradených 104 slovenských základných škôl, 42 slovenských
stredných škôl a 2 českých stredných škôl zaslala 29. septembra 2009
naspäť Slovenskej pedagogickej knižnici, ktorá následne vytvorila dvojice medzi
slovenskými školami podľa typu škôl a podľa počtu prihlásených žiakov. Každá
dvojica dostala vzájomné kontaktné údaje a bola informovaná, že tvorenie záložiek
a ich obojstranná výmena bude len v ich pôsobnosti.

30. októbra 2009 Slovenská pedagogická knižnica vyzvala
zúčastnené slovenské základné a stredné školy o dobrovoľné vyhodnotenie
česko-slovenského projektu, respektíve „slovensko-slovenského“ projektu vzhľadom
na veľký počet vytvorených slovenských partnerských dvojíc. Stručnú správu o
priebehu realizácie projektu zaslalo 89 základných a stredných škôl.

Prijatie česko-slovenského projektu

Učitelia i žiaci základných a stredných škôl prijali
česko-slovenský projekt veľmi pozitívne, hoci sklamanie z pridelenej slovenskej školy
namiesto českej školy prejavilo niekoľko škôl. Väčšina slovenských základných a
stredných škôl prijala s pokorou svoju partnerskú školu.

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky najmä na hodinách výtvarnej výchovy,
literárnej, dramatickej, pracovnej i informatickej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v
Školskom klube detí alebo v rámci záujmových krúžkov, ojedinele aj doma. Záložky
boli vyrábané rôznymi technikami: kreslené, lepené, tvorené kolážami, tkané,
paličkované, batikované, vyšívané, háčkované a iné. Na niektoré žiaci písali
odkazy svojim budúcim kamarátom. Kvôli pevnosti záložky obšívali, drôtovali alebo
zalisovali do fólie. Námety na záložky žiaci hľadali na internete, v časopisoch a
knihách. Mnohí využili aj svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh.

Výmena záložiek

Žiaci okrem samotných záložiek posielali často svojim
kamarátom z partnerskej školy propagačné materiály o svojej škole, meste, dedine,
školské časopisy, fotografie žiakov, ktorí sa podieľali na tvorbe záložiek,
sprievodné listy, v ktorých sa predstavili a opísali aktivity v škole, poprípade
priložili rôzne ručné práce.

Prínos česko-slovenského projektu

Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov
medzi školami, podporila záujem o čítanie, často prispela k zvýšeniu návštevnosti
školskej knižnice, ale aj vytvorila priestor pre nadviazanie priateľských vzťahov
medzi žiakmi i učiteľmi z partnerských škôl. Viaceré zúčastnené základné a
stredné školy si chcú v budúcnosti písať listy, vymieňať si výtvarné práce,
vianočné pozdravy, pozdravy k Medzinárodnému dňu učiteľov, Medzinárodnému dňu
detí. Niektoré sa rozhodli, že svojim kamarátom pripravia vianočné prekvapenie v
podobe malých, vlastnoručne vyrobených darčekov.

Podrobnejšie informácie o novom projekte nájdete na www.spgk.sk.

Share: