MUZEANA – východisko z vízií

NISPEZ presents

Nie je tajomstvom, že v rámci štrukturálnych fondov sa
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (Prioritná os č. 2
– ďalej OPIS PO2) v programovom období 2007 – 2013 otvorila cesta začať serióznu
digitalizačnú kampaň zameranú na múzejné zbierky. Od jesene 2008 sa postupne začala
kryštalizovať realizačná fáza OPIS PO2, a to prostredníctvom Štúdie
uskutočniteľnosti.

Už od začiatku bolo všetkým jasné, že zvládnuť masovú
digitalizáciu múzejných zbierok nebude ľahké a organizačno-personálne zabezpečenie
zohrá kľúčovú rolu. Bude potrebné vygenerovať veľké množstvo odbornej činnosti,
ktorá sa navyše musí koordinovať na úrovni národného projektu. Vyžiada si to
množstvo odborníkov, ktorí budú musieť vykonávať  kvantum odborných
činností špecificky zameraných na prípravný proces digitálnej vizualizácie, jej
samotnú realizáciu a dokončovacie práce. Prax ukázala, že múzeá v súčasnosti
nemajú dostatok kapacít na zvládnutie všetkých týchto úloh a je potrebné tieto
kapacity niekde vytvoriť. Navyše je nespochybniteľné, že informatizácia múzeí si
vyžaduje neustále skvalitňovanie jej doterajších výstupov, pretože múzeá sa
venujú primárne úplne iným veciam, než je „virtuálna“ realita v odbornom
spracúvaní vedomostí o zbierkach v digitálnom prostredí. A tak vznikla idea
združenia expertov pre podporu odborných múzejných činností – MUZEANA.

Princíp dobrovoľného apolitického profesijného združenia
odborníkov v oblasti digitálneho spracovania, správy a ochrany múzejných zbierok
podporujúceho vedomostný systém múzeí a digitálnu vizualizáciu múzejných zbierok
dáva predpoklad vytvorenia vysoko odbornej skupiny ľudí, ktorí dokážu tvoriť
odborný a ľudský potenciál na zvládnutie akýchkoľvek situácií, ktoré vzniknú v
rámci realizácie projektov z OPIS PO2.

Na Muzeanu čakajú viaceré výzvy. Je potrebné vstupovať do
legislatívneho procesu ako nezávislý subjekt podporujúci záujmy múzeí v otázkach
informatizácie a digitalizácie, je potrebné vykonávať osvetovú, poradenskú a
vzdelávaciu činnosť. Je tiež potrebné prebudiť odborný potenciál a doviesť ho do
stavu maximálneho zhodnotenia. O potrebe komunikácie o informatizácii a digitalizácii
v rámci odbornej verejnosti ani netreba obšírne písať, dôkazom je aj Sympózium o
digitalizácii múzejných zbierok, ktoré sa konalo v Banskej Štiavnici v dňoch 20. až
21. októbra 2009.

Dobrá správa je, že už sa nemusíme baviť iba akademicky.
Muzeana vznikla v júni 2009 a od júla je registrovaná na Ministerstve vnútra SR v
súlade so zákonom, pričom ide o občianske združenie založené na dobrovoľnej báze
so sídlom v Košiciach (Muškátová 8).  Čo to reálne znamená?

Vízia digitalizácie múzejných zbierok z OPIS PO2 dostala jasnú
podobu v oblasti využitia odborného potenciálu prostredníctvom Muzeany. Jej členovia
sa môžu podieľať na všetkých odborných procesoch, ktoré si národné projekty
vyžiadajú, či už je to metodická pomoc, pomoc pri organizácii prípravných
činností súvisiacich s digitalizáciou, kontrola realizácie digitálnej vizualizácie
a jej výstupov, tvorba metadát a vedomostí o múzejných zbierkových predmetoch atď.
Muzeana je garantom odborného rastu a má ambíciu sa stať hlavným nástrojom podpory
informatizácie a digitalizácie v múzeách. Navyše profesijné združenie zjednocuje
odbornú múzejnú obec a stáva sa partnerom ďalších subjektov vstupujúcich do
zmieňovaných procesov. Znamená to, že dokáže poskytnúť odborný názor a ten má
väčšiu váhu než hlas jednotlivca alebo konkrétnej inštitúcie, nehovoriac o
možnosti pluralitného dialógu na rôzne odborné témy. V tomto plní úlohu platformy
na výmenu názorov bez obmedzení daných zamestnaním a pod.

Záver je jednoznačný – Muzeana (združenie expertov na podporu
odborných múzejných činností) je tu a každý, kto má záujem, sa môže pridať,
či už ako člen alebo ako odborník, ktorý je schopný ponúknuť svoje služby. A
pretože OPIS PO2 nečaká a jeho realizácia klope na dvere, je dobre, že už existuje
nástroj na východisko
z rôznych vízií, ako by to malo prebiehať. To by mali povedať práve experti z radov
múzejníkov a nie niekto iný.

 

Share: