Umelecké databázy

NISPEZ presents

nispez.jpg (8008 bytes)

V tomto čísle podrobnejšie predstavujeme dve umelecké databázy poskytované v rámci projektu NISPEZ, ktorých gestorkou je PhDr. Zuzana Matinkovičová z Trnavskej univerzity v Trnave.

Umelecké databázy

Elektronické informačné zdroje tvoria už niekoľko rokov neoddeliteľnú súčasť informačného aparátu akademických knižníc. Umožňujú rýchlo, operatívne a flexibilne získať požadované informácie. Aj používanie informačných technológií na vysokých školách a knižniciach, v nadväznosti najmä na formy elektronického vzdelávania, podporuje bezproblémovú transformáciu týchto zdrojov priamo k používateľovi.

Dôležitým prvkom v procese transformácie informácií k používateľovi boli a určite stále sú zamestnanci knižníc. Pamätám si na naše prvé skúsenosti s elektronickými dokumentmi, doplnené o plné texty, a naše knihovnícke nadšenie nemalo hraníc. Možno to bolo práve toto nadšenie, ktoré nás spolu s Mgr. Katarínou Czwitkoviscovou na jar v roku 2008 priviedlo na myšlienku pokúsiť sa k už existujúcim databázam priradiť aj databázy s umeleckou tematikou. Veď vysoké školy s profilujúcimi umeleckými odbormi dopĺňajú širokospektrálnosť univerzitného vzdelávania v jeho historickej a tradičnej kontinuite v európskom meradle a sú jeho rovnocennou súčasťou. Svojím špecifickým zameraním však nenachádzali relevantné poznatky v univerzálnych databázach, ktoré boli v tom čase používateľom väčšiny vysokých škôl  k dispozícií. Šancu sme videli najmä v možnosti vstúpiť do rokovania s CVTI SR a uchádzať sa o finančné prostriedky v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorého špecifickým cieľom okrem iného bola aj koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj. Povedali sme si : „Kto nič neskúsi, nič nepokazí“ a oslovili sme s týmto návrhom vysoké školy a univerzity, ktorých súčasťou sú aj fakulty, resp. katedry s umenovedným zameraním.

Na základe  získaných informácií z participujúcich škôl sme zosumarizovali charakteristiku  študijných odborov s umeleckým zameraním, počty potenciálnych používateľov, prehľady umeleckých databáz a čakali sme na výsledok rozhodnutia.

Naša aktivita mala zmysel, čoho dôkazom sa stal prístup do databáz Gale Virtual Reference Library : Art a Art Museum Image Gallery pre 11 vysokých škôl:

 1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Prešovská univerzita v Prešove
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (Fakulta architektúry)
 4. Technická univerzita v Košiciach (Fakulta umení­ )
 5. Technická univerzita vo Zvolene
 6. Trnavská univerzita v Trnave
 7. Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta)
 8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 10. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 11. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

krist1.jpg (12413 bytes)  Gale Virtual Reference Library : Art

Vydavateľ: GALE – CENGAGE Learning

Platforma: Gale Virtual Reference Library

Táto umenovedne zameraná kolekcia plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev obsahuje 80 titulov publikácií v elektronickej podobe z oblasti umenia, biografie, histórie, multikulturálnych štúdií. Na tejto platforme je možné vytvárať vlastné záložky, tlačiť záznamy, ukladať ich do súboru, prípadne ukladať webové odkazy. K dispozícii je anglický výkladový slovník Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary,  preklad do ďalšieho z vybraných jazykov a tiež je možné si text zo zdroja vypočuť (Listen).

Používateľ si môže zvoliť spôsob vyhľadávania: Basic Search – základné vyhľadávanie podľa predmetových hesiel, kľúčových slov alebo Advanced Search pomocou štruktúrovaného formulára vo viacerých poliach súčasne. Záznamy sa dajú prezrieť v HTML i PDF formáte.

Vyhľadané záznamy je možné zoradiť podľa relevantnosti, názvov kapitol, dátumu publikácie či názvu knihy a relevantné záznamy označiť (Mark) s cieľom ďalšieho použitia. Všetky vyhľadané záznamy je možné spätne prezrieť – Previous Searches.

martin2.jpg (276957 bytes)

Príklad formulára na jednoduché vyhľadávanie

martin3.jpg (266875 bytes)

Príklad formulára na kombinované vyhľadávanie

martin4.jpg (30280 bytes)  Art Musem Image Galery

Vydavateľ: The H. W. Wilson Company

Platforma: WilsonWeb

Táto databáza obsahuje asi  155 000 umeleckých diel, ktorých vznik siaha od roku 3000 p. n. l. až po súčasnosť. Tieto diela sa nachádzajú v zbierkach najznámejších múzeí, ktorých zoznam je na stránke. V tejto virtuálnej galérii je možné prezrieť si rôzne umelecké diela pochádzajúce z Afriky, Ameriky, Ázie i Európy: sochy, obrazy, kresby, fotografie, tlače, úžitkové i dekoratívne predmety, ako napr. keramiku, nábytok, sklo, knihy, rukopisy, archeologické nálezy, šperky, kostýmy. V roku 2009 pribudnú do kolekcie aj záznamy zo šiestich digitálnych kolekcií Kongresovej knižnice v USA.

Platforma WilsonWeb zaručuje moderné vyhľadávacie prostredie, vylepšený vzhľad a grafické riešenie, ľahšiu migráciu. Aj v tejto databáze si môže používateľ vybrať spôsob vyhľadávania Basic Search, Advanced Search. Ďalej môže vyhľadávať slová v indexoch jednotlivých polí (Browse).

Záznamy možno tlačiť, posielať elektronickou poštou, formátovať a nechať si adresne zasielať informácie o nových záznamoch ku konkrétnej požiadavke službou Create Alerts.

martin5.jpg (304359 bytes)

Príklad zobrazeného umeleckého objektu – šperku

Som presvedčená, že databázy s umeleckým zameraním sa stanú v  súčasnosti prirodzeným informačným prostriedkom  vedeckovýskumného, pedagogického a    študijného procesu na každej umeleckej vysokej škole a obohatia akademický život nás všetkých – používateľov aj informačných zamestnancov.

Share: