CVTI SR a CREPČ

From Slovakia

Úlohy CVTI SR v oblasti hodnotenia publikačnej činnosti sa
odvíjajú zo štatútu CVTI SR, kde sa v čl. 3 uvádza: CVTI SR „plní funkciu
podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej činnosti“, a z ustanovení 
Smernice č. 13/2008-R zo 16. októbra  2008 o bibliografickej registrácii a
kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, čl. 14, ods. (5),
podľa ktorej  „Ministerstvom školstva SR poverený certifikačný úrad v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov:

  1. rozhoduje o zaradení publikácií získaných zo zberu na
    evidenčné účely;
  2. rozhodne s konečnou platnosťou o preradení publikácie evidovanej
    na vysokej škole (vedeckej inštitúcii), ak nespĺňa požiadavky pre zaradenie do
    kategórie podľa príloh smernice“.

Do procesu hodnotenia publikačnej činnosti sa CVTI SR zapojilo na
jeseň 2008. Organizačne sa podieľalo na príprave Smernice č. 13/2008-R o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti
a ohlasov.  

V novembri 2008 poverení zamestnanci CVTI SR v súlade s
harmonogramom termínov pre ukončenie zberu záznamov o publikačnej činnosti
skontrolovali záznamy publikačnej činnosti jednotlivých vysokých škôl v SR.
Kontrola sa zamerala na splnenie formálnych kritérií definovaných v Smernici č.
13/2008-R … Predmetom kontroly bola aj správnosť zaradenia publikácií do
jednotlivých kategórií. Kontrolovali sa najmä záznamy v tzv. vedeckých kategóriách
(vedecké monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, vedecké práce v
karentovaných časopisoch a pod.) a tzv. odborných kategóriách (odborné monografie,
kapitoly v odborných monografiách, učebnice, skriptá a učebné texty, odborné práce
v karentovaných časopisoch a pod.). Spolu bolo skontrolovaných vyše 3 200 záznamov.
Na opravu, resp. prehodnotenie kategórie bolo odporučených vyše 400 záznamov.
Akademické knižnice jednotlivých vysokých škôl ako koordinačné a spracovateľské
pracoviská publikačnej činnosti a umeleckej činnosti na vysokých školách dostali
výsledky kontroly a ďalej s nimi pracovali.

Kontrola v novembri 2008 ukázala pomerne veľa formálnych
nedostatkov v evidencii publikačnej činnosti na vysokých školách. Aj táto téma sa
okrem iných riešila na seminári k problematike publikačnej činnosti na vysokých
školách, ktorý sa vo februári 2009 uskutočnil na pôde CVTI SR. Seminár
zorganizovala sekcia vysokých škôl pri Slovenskej asociácii knižníc (SAK) v
spolupráci s CVTI SR. Jedným z konkrétnych výsledkov seminára bolo doplnenie webovej
stránky CREPČ o diskusné fórum na riešenie aktuálnych problémov a otázok. V tomto
priestore sú k dispozícii aj kontaktné údaje na gestorov a spracúvateľov EPC a EUCA.

V novembri 2009 poverení zamestnanci CVTI SR kontrolovali záznamy
publikačnej činnosti vysokých škôl zo zberného obdobia november 2008 až október
2009. Bolo skontrolovaných vyše 10 000 záznamov. Možno konštatovať, že sa zlepšila
disciplína a kvalita evidovania publikačnej činnosti na VŠ v SR ako aj vzájomná
spolupráca akademických knižníc.

Ako píše vo svojom príspevku Mgr. Grman, PhD., „cieľom
všetkých opatrení je poskytovaním informácií pomáhať dodávateľom dát zvyšovať
presnosť, úplnosť a kvalitu dát registra“.

K uvedenému má ambíciu prispievať aj CVTI SR. V roku 2009 sa
stane aj prevádzkovateľom CREPČ.

CREPČ by sa mal rozvíjať nielen ako nástroj na poskytovanie
podkladov pre  MŠ SR, ale aj ako významná pomôcka pre Akreditačnú komisiu SR,
ktorá bude môcť čerpať množstvo podkladov priamo z registra. V neposlednom rade má
CREPČ význam aj pre širokú verejnosť, ktorá by  v ňom mala nájsť hodnoverné
(a časom aj komplexné) údaje o publikačnej činnosti významnej skupiny vedeckej a
výskumnej komunity v SR.

Share: