Centrálny register publikačnej činnosti v roku III.

From Slovakia

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (ďalej len
CREPČ) sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia
projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry.
Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora,
riešiteľa projektu pre veci technické. Krátko sa dotkneme aj nadväznosti projektov
Evidencie umeleckej činnosti (EUCA) a Centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Život CREPČ sa delí na roky. Nie však roky kalendárne (január
až december), ale na roky vykazovania (november až október). Táto modifikácia inak
zavedeného spôsobu evidencie bola definovaná Ministerstvom školstva SR z dôvodu
napĺňania jednej z funkcií registra, ktorou je produkcia štatistík EPČ na účely
delenia finačných prostriedkov (rozpočtu).

Rok vykazovania 2007 by sme mohli charakterizovať ako rok vývoja
(na strane registra aj prispievateľov) a identifikácie problémových miest. Rok
vykazovania 2008 aj vďaka aktivite univerzitných knižníc, zrealizovaných seminárov a
plodnej diskusie je možné označiť za rok konsolidácie. Boli stabilizované základné
postupy, kontroly a   zapojením Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR) sa dosiahla aj istá inštitucionalizácia celého procesu. Ku kontrolám na duplicity
a kontrole konzistencie percentuálnych podielov publikácií na priereze vysokých škôl
(ďalej   len VŠ) pribudla v roku 2008 aj kontrola karentovaných časopisov. Po
úplnom importe dát roku vykazovania 2008 bola doplnená aj kontrola na medziročné
duplicity. Rovnako v roku vykazovania 2008 prebehla aj detailná manuálna kontrola
výstupov z bibliografického hľadiska a z hľadiska správnosti kategorizácie.

Rok vykazovania 2009 je v oblasti CREPČ rokom stabilizácie.
Základné kontroly sú realizované spolu s dodávkou dát na mesačnej báze podľa
harmonogramu. Detailné výstupy boli prvýkrát realizované aj v polovici roku
vykazovania, v dávke za mesiac apríl. Cieľom všetkých opatrení je poskytovaním
informácií pomáhať dodávateľom dát zvyšovať presnosť, úplnosť a kvalitu dát
registra.

Z ďalších udalostí registra je potrebné spomenúť jeho
mladšiu „sestru“ zvanú v skratke EUCA. Provizórny zber umeleckej činnosti za rok
2008 bol testom o zmysle takejto evidencie a podnetom pre tvorbu systému pre online zber
dát od samotných autorov. Zber za rok 2009 finišuje práve v týchto dňoch. Už dnes
je však podľa môjho názoru jasné, že táto evidencia musí ešte prejsť ďalším
vývojom a najmä odbornou diskusiou. Aj cez podnety a otázky autorov (umelcov z rôznych
oblastí umenia) vnímam potrebu širšej diskusie. Prax ukazuje isté nejednoznačnosti
vykazovania, otvorené otázky, ale i námety a návrhy na rozšírenie záberu evidencie
(napr. ohlasy na umeleckú činnosť).

Nemožno však opomenúť aj technickú stránku života registrov.
Portál www.crepc.sk  bol vzhľadovo aj funkčne
zmenený. V prípade vzhľadu sme sa orientovali na otázky validity  a
prístupnosti. Vyhľadávací nástroj bol postavený na našej novej platforme pre
budovanie OPAC (z angl. online public access catalog) a doplnený o plnotextové
hľadanie, prvky Web 2.0 (našepkávač – angl. suggestion) a ďalšie prvky moderného
OPAC-u.

Definitívnym importom kontrolovaných dát s rokom vykazovania 2009
(približne k 25. 11. 2009) bude databáza CREPČ obsahovať tri kompletné roky pre
všetky zapojené VŠ. V prípade EUCA pôjde o kompletný prvý ročník v
štandardizovanej štruktúre.

Výmenný formát dát pre CREPČ sa ukázal ako dostatočne
životaschopný a flexibilný a aktuálne existuje jeho rozšírenie pre potreby výmeny
dát medzi informačnými systémami súvisiacimi so zberom záverečných prác. Formát
XML-CREPC 2.0 je rozšírením pôvodného formátu a je s ním spätne kompatibilný.
Umožňuje výmenu metadát medzi systémami CRZP, EZP (lokálne úložiská ZP), KIS
(knižnično-informačný systém), AIS (akademický IS) a podobne. Zmeny formátu sme
tiež využili na doplnenie potrebných štruktúr pre výmenu záznamov ohlasov ako
samostatne stojacich záznamov evidencie publikačnej činnosti.

V záujme podpory všetkých subsystémov, na ktorých pracujeme,
bolo uvedené do prevádzky aj fórum užívateľov. Napriek pomalému rozbehu sa
situácia s otázkami začína zlepšovať a my veríme, že aj tento priestor na
komunikáciu a výmenu informácií sa bude využívať.

Na účely posudzovania v procese akreditácie musí mať register
dáta aspoň za 6 rokov. Podľa istých indícií už databáza za 4 roky bude riešiť
mnohé situácie vykazovania. Veríme, že projekt bude úspešne pokračovať a prinesie
ďalšie užitočné funkcie a vlastnosti.

Linky: www.crepc.sk, www.crepc.sk/euca2009/,
www.crepc.sk/forum, www.crzp.sk 

 

Poďakovanie: Príspevok vznikol vďaka projektu „Centrálny
register publikačnej činnosti – CREPČ“ podporovaného Ministerstvom školstva SR.
Poďakovanie za spoluprácu patrí aj hlavným riešiteľom CREPČ, a to prof. Liborovi
Vozárovi, PhD., a Mgr. Jánovi Skalkovi, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre.

Share: