Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť aj pre zamestnancov CVTI SR

Introducing

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít pre knižničných a informačných pracovníkov, pre širokú odbornú verejnosť, vedeckých pracovníkov, študentov a doktorandov vysokých škôl. Organizácia seminárov má v CVTI SR dlhú tradíciu, počínajúcu rokom 1960. Obsahovo sú semináre zamerané na aktuálne témy knižnično-informačnej oblasti, propagáciu databáz projektu NISPEZ, ako aj ostatných elektronických informačných zdrojov (EIZ) v CVTI SR. Veľmi sa osvedčili semináre pre zamestnancov CVTI SR, na ktorých sa prezentujú dosiahnuté výsledky svojej práce, výsledky prebiehajúcich projektov i skúsenosti z pracovných ciest. V rámci rekvalifikácie knižničných pracovníkov uskutočňujeme už vyše 20 rokov kurz Knihovníckeho odborného minima, ktorý je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú doplniť odborné knihovnícke vzdelanie. Ďalšou aktivitou nášho úseku je zabezpečovanie  praxe študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK a Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave a exkurzie pre všetkých záujemcov, najmä však pre študentov stredných a vysokých škôl.


Odborné podujatia národného projektu NISZPEZ

Odborné podujatia národného projektu NISPEZ sú v CVTI SR pravidelne organizované v záujme efektívneho využívania sprístupňovaného vedeckého obsahu. V rámci odborných podujatí  sú to najmä:

  • pracovné semináre s praktickými ukážkami práce, vyhľadávanie a tréningy s jednotlivými databázami, ktoré sú organizované raz týždenne vždy doobeda a raz mesačne aj v podvečerných hodinách. Okrem toho tvoria doplnok iných seminárov venovaných databázam národného projektu NISPEZ aj ostatným databázam EIZ v portfóliu CVTI SR;
     
  • informačné semináre o novinkách a trendoch v oblasti rozvoja EIZ, ktoré zabezpečujú priamo producenti, alebo dodávatelia jednotlivých EIZ;
     
  • výročné odborné podujatia – stretnutie vedeckovýskumnej komunity, projektového tímu a dodávateľov EIZ.
     

Odborné semináre na aktuálne témy knižničnej a informačnej oblasti

Tieto semináre sú obsahovo zamerané na aktuálne témy knižničnej a informačnej oblasti a na predstavenie databázových kolekcií CVTI SR. Uvedené semináre rozširujú a prehlbujú poznatky a skúsenosti tak knižničných a informačných pracovníkov, ako aj vedeckej komunity, študentov a doktorandov vysokých škôl.


Informačné semináre pre pracovníkov CVTI SR a odbornú verejnosť

Pondelky v CVTI SR sú tradične venované informačným seminárom, primárne  určeným pre pracovníkov CVTI SR, na ktorých sa vzájomne informujú o absolvovaných pracovných cestách, dosiahnutých výsledkoch jednotlivých oddelení, prebiehajúcich projektoch a prínosoch z  odborných seminárov a konferencií. Termín je zvolený s ohľadom na prevádzkový čas knižnice  tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci pracovníci CVTI SR s ohľadom na ich pracovné zaradenie v službách poskytovaných verejnosti. Na semináre, ktoré majú širší dosah, radi prizývame aj širokú odbornú   verejnosť.


Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania:

Knihovnícke odborné minimum

Tento kurz poskytuje základnú orientáciu v odbore knihovníctva už vyše 20 rokov, neustále sa inovuje a záujem o kurz vysoko prevyšuje kapacitné možnosti CVTI SR.

Kurz je akreditovaný

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je určený pre absolventov vysokých, prípadne stredných škôl neknihovníckeho zamerania,   ktorí pracujú, prípadne by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach a informačných centrách a nemajú požadované vzdelanie. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane skúšky,   získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku.

Kurz vedie kvalitný odborný tím, ktorý tvoria vedúci a kvalifikovaní odborní pracovníci CVTI SR, vedúci pracovníci rôznych typov knižníc a pracovníci KKIV FiF UK.

      


Týždeň slovenských knižníc (TSK)

Posledný marcový týždeň sa už tradične na celom Slovensku nesie v znamení Týždňa slovenských knižníc. Počas Týždňa CVTI SR organizuje celý rad podujatí vrátane prednášok, prezentácií, seminárov a výstav.  Vrcholným podujatím TSK v CVTI SR je už 3. ročník podujatia, ktoré nesie netradičný názov Večer s e-zdrojmi CVTI SR, ktorý má napriek netradičnému času pomerne vysokú návštevnosť.

Počas celého TSK sa môžu zaregistrovať noví používatelia našej knižnice zdarma. Zároveň sú odpustené  sank

čné poplatky z omeškania všetkým používateľom, ktorí vrátia upomínané knihy  v termíne Týždňa slovenských knižníc.


Odborná prax študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK
a Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave

CVTI SR organizuje prax pre študentov Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave a Katedry knižničnej a informačnej vedy UK Bratislava na základe žiadosti uvedených škôl.  Prax študentov stredných škôl aj študentov vysokých škôl trvá asi 3 týždne. Cieľom praxe je nadobudnutie základných poznatkov o knižnici (funkcie, charakter, história, organizačný poriadok) a oboznámenie sa s činnosťou jej jednotlivých organizačných a odborných útvarov,  priebehom technologických procesov a odborných postupov pri spracovaní dokumentov.


Exkurzie pre študentov stredných a vysokých škôl a ostatných záujemcov

Úsek knižnično-informačnej činnosti v rámci propagácie svojich služieb zabezpečuje pre študentov stredných a vysokých škôl a ostatných záujemcov exkurzie, na ktorých sa účastníci oboznámia so službami knižnice a prístupu k fondom a EIZ.


Budeme radi, keď  Vás náš prehľad zaujme a motivuje Vás k účasti na našich vzdelávacích akciách. Tešíme sa na Vašu účasť.

Share:
Issue content