Patenty a ochranné známky na internete

Introducing

Priemyselné vlastníctvo

upv.jpg (18454 bytes) Priemyselné vlastníctvo nie je na Slovensku príliš známa téma. Patenty, ochranné známky, dizajny a ďalšie formy ochrany priemyselného vlastníctva sa do povedomia verejnosti dostávajú väčšinou len medializáciou sporov vo veciach porušovania vlastníckych práv alebo zverejnením raritných vynálezov či najaktuálnejších rebríčkov podľa hodnôt firemných značiek s cieľom pobaviť alebo zaplniť prázdne miesta stránok alebo vysielania. Hoci sa neustále nachádzame pod vplyvom reklamných spotov a z každej strany sme zaplavovaní novými produktmi či službami, málokedy si uvedomujeme, že všetky nové funkcie v našich elektronických „hračkách“, obaly sortimentu v supermarketoch alebo vzhľad nášho nábytku v obývačke pochádzajú z intelektuálnej činnosti, ktorej výsledkami sú vylepšenia existujúcich technológií, vznik úplne nových či modernejší dizajn, chránené patentmi, ochrannými známkami a dizajnmi. Ešte menej známe je, že informácie o patentoch, ochranných známkach a dizajnoch sú bezplatne k dispozícii na internete.

Nech to nie je váš prípad

Kto by však potreboval k svojmu životu informácie o patentoch alebo ochranných známkach? Na Slovensku akoby takmer nikto. Prípadne len veľmi malá skupina ľudí, ktorá sa už s touto problematikou stretla, v mnohých prípadoch s trpkou príchuťou sporu kvôli neznalosti alebo nedôslednosti pri zohľadňovaní práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva. Napr. malá firma, ktorá uviedla na trh nový výrobok a až potom zistila, že už je patentovaný alebo jeho označenie je chránené ochrannou známkou a musí ho z trhu stiahnuť, v horšom prípade aj odškodniť majiteľa patentu alebo známky za porušenie jeho práv. Iný prípad môže nastať, ak uvediete na trh výrobok bez zabezpečenia jeho ochrany patentom alebo ochrannou známkou a v krátkom čase sa na trhu objavia podobné výrobky alebo výrobky s podobným označením, ktorými vás konkurencia beztrestne a s neporovnateľne nižšími investičnými nákladmi vytlačí z trhu. Vaše investície a úsilie presadiť sa je nenávratne preč a môžete byť radi, ak sa vám podarí splatiť prípadné dlhy a pohľadávky.

Vedzte, že…

Najmodernejšie informačné technológie poskytujú možnosti získavania zaujímavých a hodnotných informácií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti. Rovnako je to aj v prípade informácií o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch a ostatných predmetoch priemyselného vlastníctva. Využitie tohto druhu informácií má širokospektrálny charakter, za zmienku stojí napr. zahrnutie prieskumu patentov alebo dizajnov do analýzy dostupných informácií pri vývoji nových technológií, koncipovaní alebo riešení výskumných úloh či študentských diplomových prác. Podľa údajov Európskeho patentového úradu až 80 % technických informácií sa nachádza práve v patentoch a len zvyšných 20 %
v nepatentovej literatúre, akou sú odborné časopisy, fóra či knižné publikácie. Ako sa k nim teda dostať?

Nikdy to nebolo jednoduchšie

V minulosti bolo pomerne problematické sledovať vývoj patentovaných technológií či ochrannými známkami alebo dizajnom chránených výrobkov. K dispozícii boli len v papierovej forme vydávané vestníky patentových úradov a dokumenty, sprístupnené v knižniciach alebo univerzitných študovniach, neskôr optické disky CD-ROM a DVD, vyžadujúce špeciálny softvér a znalosti jeho používania. V súčasnosti platí aj v tejto oblasti všeobecne známe „všetko je na webe“. V tomto prípade o to viac, že voľne, bez potreby registrácie alebo platenia za získavané údaje, v primeranej kvalite, s množstvom doplňujúcich informácií, v mnohých prípadoch s určitou mierou pridanej hodnoty. Dôvod? V podstate ide o verejne dostupné údaje podobne, ako je to v prípade údajov z obchodného registra alebo katastra. Samozrejme, nájdu sa aj databázy a systémy, za používanie ktorých si musíte zaplatiť. Spravidla však ide o komerčne poskytované služby s vyššou pridanou hodnotou, ktorých využitie bežný používateľ zváži podľa svojich potrieb a finančných možností, napr. ak nezíska potrebné informácie z bezplatne dostupných zdrojov.

Po poriadku

Čo by mal vedieť potenciálny záujemca o patentové, známkové alebo dizajnové informácie? V prvom rade skutočnosť, že najkomplexnejším zdrojom týchto informácií v slovenskom jazyku je internetové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na adrese http://www.upv.sk. Úrad je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike. Na internetových stránkach úradu sú sprístupnené všetky relevantné informácie týkajúce sa priemyselného vlastníctva vrátane databáz a registrov s patentmi, ochrannými známkami, dizajnmi a ostatnými predmetmi priemyselného vlastníctva, registrovanými úradom s platnosťou na území Slovenskej republiky. Okrem toho sú prehľadným spôsobom uvedené prepojenia na internetové stránky a databázy európskych a medzinárodných inštitúcií, ktoré registrujú patenty, ochranné známky a ďalšie predmety aj s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

Patenty

Vo voľne dostupných internetových zdrojoch je v súčasnosti k dispozícii takmer 80 miliónov patentových dokumentov vydaných od konca 18. storočia až po súčasnosť. Okrem samotných patentov medzi ne patria aj zverejnené patentové prihlášky (publikované ešte predtým, ako sa rozhodne o udelení alebo neudelení patentu), úžitkové vzory (niektorými zdrojmi označované aj ako „malé patenty“) a ďalšie druhy dokumentov, ktoré sú vydávané v rôznych krajinách s opisom vynálezov alebo technických riešení. Jedinečných dokumentov je v databázach o niečo menej, pretože množstvo rovnakých patentov je udelených a vydaných vo viacerých krajinách, rádovo je to však stále na úrovni miliónov. Jazykovú rôznorodosť patentov súčasné technológie postupne prekonávajú systémami strojových prekladov a interpretácií do najrozšírenejších jazykov.

esp@cenet

espa.jpg (17032 bytes) Najviac patentových dokumentov na jednom mieste sa nachádza v patentovej databáze Európskeho patentového úradu (EPO), ktorý ju verejnosti sprístupňuje pod názvom esp@cenet na adrese http://ep.espacenet.com. V databáze Worldwide je k dispozícii vyše 70 miliónov patentových dokumentov vrátane slovenských patentov a patentových prihlášok. Systém poskytuje užitočné nástroje na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií a umožňuje vykonávať informatívne patentové rešerše, použiteľné na získanie základných informácií o stave techniky vo vybranej oblasti, majiteľoch patentov alebo platnosti patentových práv. K väčšine záznamov je možné zobraziť alebo prevziať pôvodný dokument vo formáte PDF alebo jeho ekvivalent v inom jazyku, ak bol vydaný a je dostupný v databáze. Systém ponúka strojový preklad patentov v textovej forme z anglického do nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka a naopak. Počet jazykov sa bude postupne rozširovať a v budúcnosti sa počíta aj so slovenčinou. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že ide o iný systém strojových prekladov, ako napr. známy Google Translate, pretože je vyvíjaný účelovo pre tento špecifický druh informácií. Systém je dostupný aj v slovenskom prostredí na adrese http://sk.espacenet.com. V horizonte niekoľkých mesiacov bude databáza doplnená o tie slovenské patentové dokumenty, ktoré sú zatiaľ k dispozícii iba v databáze Úradu priemyselného vlastníctva SR na už uvedenej internetovej adrese.

Patentscope

pat.jpg (14430 bytes)Ďalším významným zdrojom patentových dokumentov je systém Patentscope, prevádzkovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) na adrese http://www.wipo.int . Databáza obsahuje patentové dokumenty niektorých krajín, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii v databáze esp@cenet. Moderný a príjemný spôsob vyhľadávania a zobrazovania informácií, doplňujúce informácie a štatistiky k vyhľadaným záznamom, to sú hlavné atribúty, ktoré robia tento systém z pohľadu používateľa zaujímavým a užitočným. Budúcnosť ukáže, do akej miery Patentscope dostihne esp@cenet rozsahom údajov. Na strojové preklady textov patentov využíva Patenscope systém Google Translate, ale zároveň upozorňuje, že kvalita týchto prekladov nie je zaručená a slúži len na zistenie obsahu dokumentov, nie na ich komplexné vyhodnotenie a na použitie na právne úkony.

Ďalšie zdroje patentov

Národné patentové úrady alebo im zodpovedajúce inštitúcie sprístupňujú svoje zbierky patentových dokumentov prostredníctvom vlastných internetových sídiel. Rozsah tohto článku neumožňuje venovať sa samostatne aspoň niektorým z nich, ale záujemca o patenty konkrétnej krajiny, zvlášť o podrobnejšie údaje, ktoré nie sú dostupné v systémoch esp@cenet alebo Patentscope, má možnosť využiť linky s adresami na internetové stránky týchto úradov dostupné na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Rozsah a kvalita údajov sprístupňovaných národnými úradmi je rozdielna, je potrebné pripraviť sa na rôzne prostredie a systémy sprístupňovania patentov v národných databázach a v neposlednom rade aj na jazykovú rozmanitosť internetových stránok, ktorú aspoň čiastočne dokážu sprehľadniť nástroje ako prekladač internetových stránok od spoločnosti Google.

Ochranné známky

Podobne ako v prípade patentov, aj ochranné známky možno na internete vyhľadávať bezplatne. Úrad priemyselného vlastníctva sprístupňuje databázu ochranných známok, ktoré sa v ňom registrujú pre územie Slovenskej republiky. Okrem toho je na internete k dispozícii bezplatná databáza ochranných známok Spoločenstva, teda známok platných vo všetkých krajinách Európskej únie, ktorú prevádzkuje európsky Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu. Na rozdiel od patentov ochranné známky možno registrovať aj medzinárodne s určením pre vybraté krajiny, databázu prevádzkuje Svetová organizácia duševného vlastníctva.

CTM online

ctm.jpg (28570 bytes) Databáza ochranných známok Spoločenstva  (Community Trade Marks) obsahuje rádovo státisíce označení výrobkov a služieb registrovaných pre Európsku úniu a je dostupná na adrese http://oami.europa.eu. Systém umožňuje vyhľadávať ochranné známky podľa znenia alebo údajov o známke, akými sú údaje o prihlasovateľovi alebo majiteľovi už zapísanej ochrannej známky, zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré je ochranná známka registrovaná a pod. Záznamy obsahujú podrobné informácie o stave známky, prípadných podaných námietkach voči jej zápisu a sporoch súvisiacich s oprávnenosťou registrácie. Používateľ má možnosť nahliadnuť do histórie stavov konania o každej známke, ktoré dokumentujú jej cestu od podania prihlášky až   po registráciu a v prípade sporov aj po nej. Zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré je ochranná známka prihlásená alebo registrovaná, je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny, na základe systému prekladov názvov výrobkov a služieb Euroclass.

TMview

tmv.jpg (20663 bytes) Z pohľadu ochranných známok platných v EÚ je zaujímavý nový projekt Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a národnými úradmi členských krajín EÚ pod názvom TMview. Projekt sa týka systému na vyhľadávanie ochranných známok prihlásených a registrovaných nielen pre EÚ ako celok, ale aj v každom z národných úradov členských krajín. Systém je dostupný v tzv. beta testovacej verzii na adrese  http://www.TMview.europa.eu od polovice roku 2009 v rozsahu údajov ôsmich úradov. Oficiálne má byť uvedený do prevádzky koncom februára tohto roku a postupne budú do databázy pridávané údaje z ostatných členských krajín. Úrad priemyselného vlastníctva SR pripravuje údaje pre TMview so zámerom ich sprístupnenia prostredníctvom tohto systému v 1. štvrťroku 2010. Už teraz je možné zvoliť si prostredie TMview v slovenskom jazyku podobne ako v prípade systému esp@cenet pre patenty. Po integrovaní údajov zo všetkých členských krajín bude v databáze dostupných takmer 8 miliónov ochranných známok z celej EÚ s dennou aktualizáciou nových a zmenených údajov. Časť záznamov bude dostupná vo všetkých jazykoch EÚ, systém bude prepojený s národnými databázami ochranných známok s podrobnejšími údajmi o stave a priebehu konania o zápise alebo námietkach voči registrácii známky.

ROMARIN a Madrid Express

Na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva http://www.wipo.int sa nachádzajú systémy na vyhľadávanie v medzinárodných známkach registrovaných pre prihlasovateľom určené krajiny, ktoré sú členmi tzv. Madridského systému medzinárodnej registrácie ochranných známok. Prvý systém sa nazýva ROMARIN a je určený na vyhľadávanie registrovaných medzinárodných ochranných známok. Druhý systém je tzv. Madrid Express, ktorý navyše sprístupňuje označenia čakajúce na medzinárodnú registráciu. Obidva systémy umožňujú používať bežne dostupné funkcie vyhľadávania údajov o ochranných známkach. Systém ROMARIN poskytuje väčšie množstvo údajov k jednotlivým záznamom ako Madrid Express, okrem iných aj údaje o platnosti medzinárodného zápisu známky v určených krajinách, záznamy je možné prevziať vo formáte PDF. K databázam Svetovej organizácie duševného vlastníctva je namieste doplniť informáciu o ich dostupnosti cez prostredie Digitálnej knižnice duševného vlastníctva (z angl. Intellectual Property Digital Library – IPDL) na uvedenej internetovej stránke WIPO.

Na záver

Téma priemyselného vlastníctva a informácií o patentoch, známkach a ďalších predmetoch priemyselného vlastníctva na internete výrazne presahuje rozsah tohto článku. Neostal priestor na dizajny, označenia pôvodu, zemepisné označenia a ani patenty a ochranné známky nebolo možné prezentovať v takej miere, ako by si to zaslúžili. Záujemcovia o tieto informácie však majú množstvo iných príležitostí, ako sa k nim dostať. Na internetovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR sú uvedené linky na elektronické periodiká vydávané inštitúciami zmienenými v tomto článku. Každé z nich obsahuje relevantné informácie, možno ich odoberať formou elektronickej pošty a sú rovnako ako databázy bezplatné. V prípade potreby neváhajte využiť služby úradu vo verejnosti prístupnej študovni, na rešeršnom pracovisku alebo v infocentre, alebo navštíviť partnerské inštitúcie úradu v niektorej z knižníc, napríklad Centrum vedecko-technických informácií SR. Kontaktné údaje nájdete na stránke http://www.upv.sk. Prajem všetkým čitateľom veľa zábavy, ale hlavne úžitku z patentových a známkových informácií.

Share: