Infomix

Infomix

Slovenský zástupca vo vedení sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií

Na zasadnutí výboru sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií MLAS (Management of Library Associations and Institutions) dňa 22. augusta 2009 v Miláne bola Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice a infomačného centra Stavebnej fakulty STU, členmi medzinárodného výboru sekcie zvolená za tajomníčku sekcie IFLA MLAS,   čím získala status IFLA Officer ako prvý zástupca slovenskej knihovníckej komunity v histórii (http://www.ifla.org/en/mlas/standing-committee-members).

Za predsedníčku sekcie IFLA MLAS bola zvolená Janice R. Lachance, výkonná riaditeľka Special Libraries Association (www.sla.org), významnej medzinárodnej asociácie s 11 000 kolektívnymi členmi na celom svete. Členmi výboru sekcie IFLA MLAS sú prezidenti a výkonní riaditelia najvýznamnejších knižničných asociácií na svete – American Library Association, German Library Association, Finnish Library Association, Norwegian Library Association, Danish Library Association, CILIP UK, Australian Library Association a ďalší.

Ing. Silvia Stasselová sa v dňoch 19. – 20. februára 2010 zúčastnila ako delegát za Slovenskú republiku na 1. prezidentskom sympóziu novej prezidentky IFLA, Ellen Tise, ktoré sa konalo v meste Stellenbosch  (Juhoafrická republika). 

Viac informácií o konferencii:  http://erlsrv.sun.ac.za/sym2010Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní

„Na oslavu potvrdenia pôvodnej polohy alexandrijského Faros, jedného zo starovekých divov sveta, účastníci kolokvia o informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania na najvyššej úrovni, ktoré sa konalo v Alexandrijskej knižnici v dňoch 6. – 9. novembra 2005, vyhlasujú, že informačná gramotnosť a celoživotné vzdelávanie sú majákmi informačnej spoločnosti, ktoré osvetľujú smer rozvoja, prosperity a slobody…“

Plné znenie stále aktuálneho Alexandrijského vyhlásenia o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní z roku 2005, ktorého iniciátorom bola IFLA, nájdete v origináli aj v slovenskom preklade na adrese:

http://www.ifla.org/en/publications/beacons-of-the-information-society-the-alexandria-proclamation-on-information-literacy-.


kre.jpg (22398 bytes) Před rokem, 9. září jsme slavnostně přestřihli pásku vstupu do nové budovy Národní technické knihovny v Praze a rádi bychom toto magické datum 09/09/09 připomněli. Letošní konferencí Knowledge, Research and Education ve dnech 9. – 10. září 2010 chceme zahájit každoroční tradici. Plánujeme ji pro 80-100 účastníků, kde bychom si přáli, aby se sešli hodnostáři universit a vedoucí osobnosti z oblasti vzdělávání, výzkumu, knihoven a vydavatelství a naslouchali a diskutovali o trendech a metodách, které ovlivňují jejich oblasti zájmu zejména tam, kde se dotýkají či překrývají. Chtěli bychom upozornit na úzkou provázanost tam, kde často pociťujeme profesní izolaci mezi poskytovateli informací, tvůrci poznatků a pedagogy v přívětivém prostředí přednášek a diskusí na téma tisíců rychle se proměňujících způsobů, jak se informace transformují v poznatky, které pak podporují výzkum, aby byly dále sdíleny v akademické obci a živily proces vysokoškolského vzdělávání.

Svou účast v roli přednášejících zatím přislíbili Sijbolt J. Norda, President of the Association of Universities in the Netherlands, Hans Geleijnse, Library Strategy Consultant, Tilburg University, Rudi Schmiede, Professor of Sociology, Darmstadt University a Andrew Lass, Profesor of Antropology, Mount Holyoke College, MA. Sledujte webové stránky konference na http://www.techlib.cz/o-nas/odborne-aktivity-ntk/mezinarodni-konference-kre/ , kde vás budeme průběžně informovat o programu a důležitých termínech.Prírodná katastrofa na Haiti a knihovníci

haiti.jpg (18260 bytes)

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo z 12. januára 2010 časť ostrovného štátu Haiti, spôsobilo obrovské škody. Hoci je v súčasnosti prvoradá humanitárna pomoc a obnovenie infraštruktúry, knihovnícke organizácie a asociácie pripravujú aktivity na obnovu knižníc na ostrove.

IFLA na svojom webe od začiatku sleduje situáciu knižníc a knihovníkov na Haiti (http://www.ifla.org/en/haiti-earthquake-2010). Priniesla správu od riaditeľky haitskej národnej knižnice Françoise Beaulieu-Thybulle o stave knižníc na ostrove. Budova národnej knižnice ostala stáť ako jediná v okolí, hoci je spolu s fondom poškodená. Zemetrasenie prežila aj jedna z najnavštevovanejších knižníc Port au Prince Monique Calixte Library. Vysoká škola Saint Martial College, v ktorej sa nachádzala najstaršia knižnica v meste Bibliotheque Haitienne des Peres du Saint Esprit, sa zrútila. Ťažko poškodená je aj knižnica Saint Louis de Gonzague, známa zbierkou zo 16. storočia, ktorá obsahuje rukopisy privezené prvými misionármi, karibské dokumenty o haitských revolúciách, ako aj transkripcie ústnych woodoo tradícií. Takmer všetky budovy univerzít sú zničené, ťažko poškodená je aj Library of the University Quisquey (http://www.ifla.org/en/news/news-about-haitian-libraries).

IFLA pri plánovaní pomocných aktivít pre poškodené alebo zničené knižnice na Haiti spolupracuje s komisiami Modrého štítu, ACURIL, ABINIA a Národnou knižnicou Dominikánskej republiky. Osobitná pozornosť sa bude venovať pomoci dvom členským organizáciám IFLA (Národnej knižnici Haiti a FOKAL – Nadácii pre poznatky a slobodu – Open Society Institut Haiti). IFLA tiež sprístupnila Stichting IFLA Foundation, nadáciu založenú v roku 2007 na dary pre haitské knižnice (http://www.ifla.org/en/stichting-ifla-foundation).

Iniciatíva Modrý štít sa snaží zabezpečiť spojenie expertov s organizáciami, ktoré vysielajú alebo budú vysielať misie na Haiti. Medzinárodný výbor Modrého štítu vydal výzvu pre archivárov, reštaurátorov, kurátorov, knihovníkov, architektov a iných odborníkov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci na webovej stránke: http://haiti2010.blueshieldinternational.org/.

Organizácia Knižnice bez hraníc pripravila zoznam titulov potrebných pre haitské univerzity, v ktorých prevládajú hlavne knihy vo francúzštine z týchto odborov: literatúra, poľnohospodárstvo, lingvistika, stomatológia, zdravotníctvo, psychológia, dejiny, geografia, sociológia, filozofia, matematika a informatika. Prezident organizácie Patrick Weil odovzdal zoznam členovi výboru IFLA Danielle Mincio (http://slav.globalteacher.org.au/2010/01/28/help-for-haitis-libraries/).

ALA (Americká asociácia knižníc) počas svojho zimného zasadania v Bostone založila spolu s Massachussets Convention Center Authority (MCCA) spoločný podporný fond v Citizens Bank a už počas zasadania vyzbierala sumu vyše 27 000 USD (http://www.libraryjournal.com/article/CA6716685.html).

Národná knižnica medicíny spolu s Asociáciou amerických vydavateľov pripravili v rámci programu The Emergency Access Initiative súbor voľne dostupných 200 biomedicínskych časopisov a 65 príručiek a titulov z urgentnej medicíny. Má slúžiť ako dočasná kolekcia nahrádzajúca alebo doplňujúca fond knižníc ovplyvnených zemetrasením, aby mohli slúžiť lekárskemu personálu a pridruženým členom zasahujúcim po katastrofe. Kým tento projekt bol založený na pomoc knižniciam ovplyvnenými pohromami v USA, v súčasnosti ide o odstraňovanie následkov zemetrasenia. Túto iniciatívu podporili aj viaceré americké vydavateľstvá (http://nnlm.gov/scr/blog/?p=4173).

IBBY – Medzinárodné združenie pre detskú knihu, ktoré na Haiti pôsobilo už aj predtým, mapuje situáciu v dostupnosti literatúry, pripravuje zoznam kníh, ktoré ostali v školách (v Port au Prince sa 75 % školských budov zrútilo). IBBY plánuje podporné programy čítania a biblioterapie, a to prostredníctvom grantov určených na vytlačenie kníh a na výcvik a podporu zamestnancov. Na Haiti spolupracuje s miestnymi organizáciami – Katolíckou charitou (Catholic Relief Services) a s UNICEF (http://www.ibby.org/index.php?id=1006).

Národná knižnica Francúzska (BnF) pripravuje v spolupráci s knižnicou Univerzity Antíl a Guyany, patriacej do knižničnej siete BnF, Národnou knižnicou a archívom Quebecu a John Carter Brown Library Rhode Island uchovávajúcou vzácnu zbierku dokumentov z obdobia prvej haitskej republiky, okrem už prebiehajúceho zberu webových komunít vo Francúzsku dve podporné aktivity. Prvou je v spolupráci s francúzskou ambasádou na Haiti príprava strednodobých a dlhodobých projektov, v rámci ktorých sa uskutočnia výcviky, tréningové programy, vzdelávacie aktivity a expertízy zamerané na prípravu a realizáciu rekonštrukcie a znovuotvorenia knižníc. Druhá aktivita je príspevkom na obnovenie a vytvorenie knižničných zbierok. BnF pripravuje veľký knižný dar pochádzajúci predovšetkým z vlastných zdrojov a v spolupráci s Národnou knižnicou a archívom Quebecu v rámci projektu digitálnej frankofónnej knižnice bude presadzovať a podporovať budovanie haitskej digitálnej knižnice (zdroj:  http://www.ifla.org/en/news/biblioth-quenationale-de-france-solidarity-with-ha-ti).


brezen.jpg (18465 bytes) Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) vyhlasuje na rok 2010 nultý ročník akcie Marec – mesiac čitateľov, ktorej cieľom je zistiť:

–    ako to je s reálnym ne/čitateľstvom v ČR,

–    zistiť, prečo čitatelia nechodia do knižníc,a zmeniť prostredie knižníc, jej fondy, služby a seba,

–    po roku akcie s Knihou môjho srdca opäť pripomenúť všetkým čítanie a čitateľstvo,

–    spojiť čitateľov, organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa čítaním a čitateľstvom do spoločnej mediálnej kampane a dať o sebe vedieť: áno, čítame a je nás stále dosť!,

–    nájsť partnerov, ktorí majú vzťah ku knihám a sú ochotní podporiť podobnú kampaň na podporu čítania nielen tento rok, ale aj v budúcnosti.

Zdroj a podobnejšie o akcii nájdete na adrese http://skip.nkp.cz/.Nový e-časopis na knihovnícko-informačnom trhu

proin.jpg (18203 bytes) ProInflow je nový elektronický časopis, ktorý vznikol ako reakcia na potrebu odborného recenzovaného periodika z odboru informačných vied. Periodikum vytvára v rámci projektu k predmetu aplikačný seminár skupina študentov odboru informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Časopis bude transdisciplinárny, okrem príspevkov z informačnej vedy bude redakcia uverejňovať články napr. z odboru psychológia, etika, kybernetika, filozofia a pod. Ambíciou časopisu je poskytnúť účinný nástroj odbornej komunikácie a kvalitný zdroj informácií nielen z Českej republiky, ale aj zo zahraničia. Jednotlivé čísla budú mať hlavnú tému aj priestor pre články z iných oblastí.

Časopis je zložený z dvoch častí: recenzovanej a nerecenzovanej. Recenzovaná časť bude uvádzať pôvodné odborné state, ktoré prejdú riadnym recenzným procesom.

Proinflow podporuje myšlienku otvoreného prístupu (Open Access). Odborné články publikované pod licenciou Creative Commons.

Časopis bude vychádzať polročne. Prvé číslo, ktorého hlavnou témou je medziodborová spolupráca v odbore informačné štúdiá a knihovníctvo, nájdete na stránke http://pro.inflow.cz/

Zdroj: Inflow, Ikaros.cz

Share: