Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání)

From abroad

Informační vzdělávání a vzdělávací aktivity patří mezi
knihovnické služby, které překračují rámec pasivního poskytování informací.
Nabízí možnost rozvíjet schopnost aktivní transformace informací na znalosti.
Knihovnické aktivity tohoto typu doplňují a rozšiřují tradiční portfolio
knihovnických služeb, ale také zvyšují atraktivitu knihoven a celkovou přidanou
hodnotu, kterou do společnosti přinášejí.

Většina vzdělávacích aktivit má téměř totožné cíle,
ovšem každá knihovna volí svůj individuální přístup – zaměřuje se na
různorodé obsahy, používá odlišné formy a orientují své služby na různé
cílové skupiny. Odlišnosti můžeme nacházet nejen napříč celým spektrem knihoven,
ale i mezi knihovnami typologicky podobnými. Tato situace má nepopiratelné výhody:
přizpůsobení se požadavkům cílové skupiny, individuální přístup k uživatelům,
sledování konkrétních cílů dané knihovny. Na druhou stranu má i své stinné
stránky: takovýto přístup je časově i finančně náročnější a většinou nemá
takový efekt, jako kdyby při přípravě a pořádání vzdělávacích služeb knihovny
aktivněji spolupracovali.

Spolupráce, aktivní partnerství a posilování vztahů mezi
institucemi je cílem jedné z výzev pro předkládání projektů do Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (spolufinancové Evropskou unií), kterou
vyhlásilo v únoru 2009 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. V reakci
na vyhlášení této výzvy svolal Kabinet informačních studií a knihovnictví
Masarykovy univerzity v Brně potenciální partnery, kteří by rádi posílili
spolupráci a nastartovali vzájemnou výměnu znalostí na poli informačního
vzdělávání. Výsledkem této aktivity bylo podání projektu, do kterého se zapojilo
kromě žadatele (Masarykova univerzita) také dalších 7 partnerských institucí.
 

Projekt Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) –
podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí uspěl a byl doporučen k
financování. Jeho realizace začne 15. listopadu 2009. Cílem tohoto článku je
především seznámit odbornou veřejnost s vizemi, jenž utváří jeho rámec a
cestami, po kterých se za nimi vydáme. Je třeba zdůraznit, že hodnoty a výstupy
vzniklé v rámci projektové činnosti budou moci těžit nejen zapojené partnerské
instituce, ale i všechny ostatní subjekty zaměřující se na problematiku
informačního vzdělávání.

Cíle  NAKLIVu

Zájemce o problematiku informačního vzdělávání může
překvapit již samotný pojem klastr, který je obsažen v názvu projektu. Smyslem
projektu není vytvořit klasický klastr typický pro průmyslovou a komerční sféru.
Chceme především využít výhody, jenž jádro myšlenky klastrování nabízí:
posílit konkurenceschopnost, iniciovat výměnu znalostí a zkušeností, efektivněji
využívat lidské i finanční zdroje a podpořit intenzivnější inovaci produktů v
oblasti informačního vzdělávání.

Hlavním cílem NAKLIVu je iniciovat a následně všestranně
podporovat síťování a spolupráci v oblasti informačního vzdělávání nejen na
úrovni institucí, ale i jednotlivých expertů. Projekt reaguje na aktuální potřebu
zkvalitnit informační vzdělávání na základě efektivní spolupráce odborníků a
institucí, kteří se v tématu angažují, sdílení materiálů a dobré praxe.
Dílčí cíl představuje vybudování funkční moderní platformy pro komunikaci a
vzdělávání nepedagogických pracovníků (knihovníků), akademických pracovníků a
doktorandů. Jeho plnění nepřímo přispěje k celkovému zvýšení kvality
informačního vzdělávání studentů vysokých a vyšších odborných škol. Veškeré
projektové aktivity spolu vytváří komplexní rámec pro všestrannou podporu této
oblasti a vzdělávání garantů informační gramotnosti v celé ČR, kteří budou
díky projektu certifikování a stanou se tak dalšími nositeli a realizátory myšlenek
projektu.

Realizace NAKLIVu

Základním krokem bude ustanovení neformálního partnerství
institucí (klastru), které se zabývají oblastí informačního vzdělávání, a
rozhodli se těžit ze vzájemné spolupráce – tj. žadatele a partnerů projektu:

 • Masarykova univerzita
 • Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Moravská zemská knihovna
 • Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a
  sociálních služeb

Jedním z dalších kroků se stane vymezení kompetencí, kterými
odborníci z oblasti informačního vzdělávání musí disponovat – zde se
předpokládá zapojení co nejširšího spektra odborníků nad rámec klastru z celé
ČR. Cíle a realizace projektu se následně zaměří na vzdělávací aktivity, které
tyto kompetence u realizátorů informačního vzdělávání rozvinou. Vznikne řada
seminářů a workshopů, budou témata jako tzv. softskills, didaktické schopnosti
(lektorská činnost), ovládání nejnovějších ICT nástrojů nebo, podpora kolaborace
a sdílení znalostí. I tyto aktivity budou nabízeny cílové skupině mimo rámec
ustanoveného klastru – široké veřejnosti nejen z řad akademických knihoven.

Další aktivitou podporující vzájemnou spolupráci a výměnu
znalostí bude realizace intenzivních stáží mezi partnery projektu, na kterých bude
docházet k neformálnímu utužování vazeb v klastru a k intenzivní výměně
znalostí a zkušenost při realizaci kurzů informačního vzdělávání.

Během celého trvání projektu bude systematicky budováno
virtuální a znalostní prostředí – místo, které by se do budoucna mělo stát
trvalým zázemím pro vzájemnou komunikaci, spolupráci, sdílení znalostí,
informačních zdrojů a výukových materiálů pro oblast informačního vzdělávání.

Cílová skupina projektu

Projekt je v první řadě zaměřena na knihovníky-specialisty,
kteří vyučují a garantují kurzy informační vzdělávání. Opomenuti však
nezůstanou ani knihovníci, kteří se s problematikou informační gramotnosti
setkávají v rámci jiné specializace (např. referenční knihovníci, kteří jsou v
nejužším kontaktu s uživateli).

Neméně důležitou cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci
a studenti doktorandské formy studia vysokých škol – ti mohou implementovat principy
informačního vzdělávání přímo do výuky odborných předmětů, v rámci
diplomových seminářů uplatňovat zásady informačně gramotného chování apod.

Vzhledem k současným trendům ve světě, které potvrzují
smysluplnost snahy integrovat principy informačního vzdělávání a kompetence spojené
se spoluprácí do všech stupňů vzdělávání, jsou cílovou skupinou i pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol. Právě tito pedagogové a
knihovníci mohou včas nasměrovat své studenty a uživatele a významně tak ovlivnit
jejich návyky a postoje, které zúročí v dalším studiu nebo rovnou uplatní v praxi.

Inovativnost NAKLIVu

Projekt je svým odborným obsahem orientován „pouze“ na
problematiku informačního vzdělávání, klade si ovšem za svůj cíl realizaci
širokého spektra klíčových aktivit, které spojuje především idea spolupráce,
vzájemné inspirace a podpory. Jako velký klad vidíme skutečnost, že z projektu budou
těžit nejen stávající členové klastru, ale i další instituce a zájemci z řad
odborné veřejnosti. Doufáme, že projekt pomůže změnit celkové klima a
využívání principů spolupráce v této oblasti zakoření.

V rámci jednotlivých projektových aktivit se budeme snažit
především:

 • nastartovat aktivní spolupráci mezi partnery klastru, která povede
  k úspoře finančního i lidského potenciálu, zvýšení kvalifikace odborníků a
  posílení inovačních schopnosti jednotlivých institucí,
 • umožnit vznik zcela unikátního virtuálního prostředí
  založené na širokém spektru nástrojů poskytujících vysoký stupeň interakce,
  komunikace a kolaborace,
 • jednoznačně a srozumitelně definovat základní kompetence
  odborníků, kteří se podílejí na projektech pro rozvoj informační gramotnosti,
 • otevřít odborné veřejnosti semináře a workshopy pro rozvoj
  schopnosti spolupracovat a vytvářet fungující partnerství, včetně praktických
  dovedností týkající se využívání konkrétních nástrojů a aplikací pro oblast
  informačního vzdělávání,
 • realizovat e-learningový kurz, který rozvine a naváže na systém
  seminářů a workshopů a umožní tak další vzdělávání pro zájemce, kteří se
  nebudou moci účastnit reálných F2F aktivit,
 • zajistit mobilitu odborníků z partnerských institucí, které
  doplní a zefektivní virtuální kontakt partnerů – umožní cílené sdílení
  znalostí konkrétním odborníkům a posílí tzv. „měkké sítě“ (neformální
  spolupráci v klastru).

Díky financím získaných ze strukturálních fondů EU a
zapojení partnerských institucí má klastr ambice stát se aktivním a významným
účastníkem na poli informačního vzdělávání.

Partnerský projekt PARTSIP

Inovativnost projektu je podpořena i propojením na další projekt
Kabinetu informačních studií a knihovnictví, na projekt Partnerská síť
informačních profesionálů (PARTSIP). Cílem projektu PARTSIP je navázání a
prohloubení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými
organizacemi a subjekty soukromého sektoru reprezentujících vzdělávání, výzkum a
vývoj a aplikaci znalostí v oboru informační studia a knihovnictví a oborů, které
tvoří jeho transdisciplinární základ. Tato spolupráce bude zahrnovat jak přenos
informací a znalostí mezi zúčastněnými subjekty, tak síťování klíčových
expertů. Cílem vytvoření sítě je stabilizace platformy pro podporu budoucích
společných projektů a aktivit. V rámci tohoto strategického cíle definujeme dílčí
cíle zaměřené na jednotlivé oblasti spolupráce.

1) Realizaci sérií setkávání zástupců všech uvedených
sektorů formou konferencí, seminářů a workshopů pokrývajících základní témata
potenciální spolupráce partnerů:

 • organizace znalostí a znalostní management,
 • elektronické archivy, digitalizace,
 • competitive intelligence,
 • nové technologie v komunikaci,
 • autorskoprávní aspekty využívání informací,
 • podpora inovací a roce informačních profesionálů,
 • vědecká komunikace,
 • projektové řízení.

2) Vytvoření kurzu pro další vzdělávání informačních
pracovníků (kurz „Informační mediátor“) s cílem poskytnout participantům kurzu
vzdělání nezbytné pro informační mediaci mezi institucemi terciárního
vzdělávání, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. Součástí tohoto kurzu
bude i absolvování pracovní stáže za účelem získání zkušeností z jiného
sektoru. Tyto stáže budou určené pro akademické a neakademické pracovníky,
pedagogické a vědecké pracovníky a další pracovníky z řad partnerů projektu.

3) Vytvoření elektronických platforem pro sdílení a výměnu
informací. Za tímto účelem zřídíme interaktivní webový portál a virtuální
kontaktní centrum v multiuživatelském virtuálním prostředí (MUVE).

4) Vytvoření metodik a standardů pro další spolupráci.
Metodiky jsou jednou ze záruk udržitelnosti projektu a povedou k dalšímu síťování
i po ukončení projektu.

Věříme, že spolupráce a výměna zkušenosti i znalostí mezi
projekty NAKLIV a PARTSIP se pozitivně odrazí v kvalitě poskytovaných služeb pro
odbornou veřejnost. Přínosem pro samotné knihovny i zapojené instituce se stane
efektivnější komunikace, posílení inovace a otevření aktivnější spolupráce na
dalších možných projektech.

 

Seznam použité literatury

Czechinvest – agentura pro podporu podnikání a
investic. Průvodce klastrem [online]. 2007, 20. 1. 2007 [cit. 2009-11-03]. Pdf.
Dostupný z: <http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf>.

Exchange of Good Practice and Peer Learning Activities.
Education & Training. European Commission [online]. Last update: 24 April 2009 [cit.
2009-11-03]. Dostupný z: <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc32_en.htm>.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyhlášení
výzvy IPo – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě
[online]. 2009 [cit.
2009-11-03]. Pdf. Dostupný z: <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/vyzva_2.4_OP_VK/Vyzva_2.4.pdf>.

PAVELKOVÁ, D. a kol. Klastry a jejich vliv na
výkonnost firem
. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 265 s. ISBN 9788024726892.

Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných
pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb : eurosměrnice KIS
/
[ECIA – The European Council of Information Associations]. Praha : Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s.

Státní informační a komunikační politika : e-Česko
2006 [online]. Praha: Ministerstvo informatiky, 2004 [cit. 2009-11-03]. Dostupný z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf.

Share: