Projekt „Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu“ jakožto podpora vzdělávání budoucích odborníků v oblasti informačních studií a knihovnictví

From abroad

18. května 2009 byla zahájena realizace projektu v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Studium
informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu
. Příjemcem
dotace je Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií
a knihovnictví v Praze. Místem realizace je Vysoká škola báňská – TU v Ostravě,
Ekonomická fakulta, pracoviště Valašské Meziříčí. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Trvání projektu
je stanoveno na 34 měsíce.

Realizační tým projektu se dlouhodobě věnuje informačnímu
vzdělávání nejen studentů vysokých škol, pedagogických pracovníků základních a
středních škol, ale taktéž dalšímu vzdělávání knihovníků a informačních
pracovníků. Přestože se objevují snahy o koordinaci procesů informační výchovy a
podpory informační gramotnosti v těchto jednotlivých oblastech (velký dík patří
např. Mgr. Janě Nejezchlebové z MZK v Brně), není tato situace příliš
utěšitelná. Věříme, že právě realizovaný projekt proces koordinace nastartuje.

Základním (primárním) cílem projektu je zlepšení
kvality oborů Informační věda a Znalostní management v evropském kontextu. Specifickým
(sekundárním) cílem
je potom podpora informační gramotnosti jednak
cílové skupiny (studenti VŠ), ale taktéž knihovníků a informačních pracovníků,
studentů, kteří se připravují na knihovnicko-informační studium, pedagogických
pracovníků na všech úrovních vzdělávání a studentů vysokých a středních škol
vyšších ročníků. 

V rámci dosažení základního cíle byl vytvořen tým
odborníků, který po konzultacích s partnery z  Turku University of Applied
Sciences, Loimaa vybral 9 profilových předmětů, kterými se projekt bude věnovat.
Jedná se o:

 • Rešeršní činnost (garant PhDr. Richard Papík, PhD.)
 • Informace a internet (garant PhDr. Milena Medková)
 • Informační věda (garant Ing. Martin Souček, PhD)
 • Informační a znalostní management (garant Mgr. Klára
  Havlíčková)
 • Komunikace informací (garant PhDr. Petra Sluková)
 • Marketing informačních služeb (garant Mgr. Michaela Dobrovská)
 • Světové informační systémy a služby (Mgr. Lucie Vavříková)
 • Základy managementu pro informační pracovníky (PhDr. Barbora
  Drobíková)
 • Ekonomika podniku (garant Ing. Petr Očko)

V současné době je pro jednotlivé předměty vytvářeno portfolio
studijních materiálů v českém a anglickém jazyce.
Ke každému předmětu bude
vytvořena elektronická opora pro podporu e-learningových metod vzdělávání. Za velmi
přínosné považujeme především zpracování výukových materiálů a
e-learningových opor v anglickém jazyce, což  podpoří studentskou mobilitu a
zahraničním studentům, kteří přijedou studovat např. v rámci programu Erasmus
zjednoduší získávání kreditů. K 31. květnu  2010 budou studijním materiály
v českém jazyce vystaveny na adrese http://www.informacniveda.cz.
V listopadu  2010 k nim budou připojeny materiály v anglickém jazyce a bude
vytvořena e-learningová opora. Všechny materiály budou volně dostupné. 

Projekt řeší taktéž problém absence oborové didaktiky
předmětů informační výchovy v České republice.

V souvislostí s realizací školských vzdělávacích programů na základních a
středních školách se objevila reálná možnost zařazení předmětu „informační
výchova“ do školních osnov. Didaktický proces v informační výchově představuje
proces, který neprobíhá podle subjektivního přání a libovůle učitele. Ani žák
si neosvojí poznatky o získávání, zpracovávání, uchovávání a šíření
informací systematicky, pokud bude postupovat živelně a pasivně. Vyučovací proces
musí být založen na objektivních zákonitostech, které se zpravidla formulují jako
didaktické zásady (zásada aktivní participace žáka, zásada soustavnosti, zásada
trvalosti, přiměřenosti a názornosti). S didaktickým procesem jsou v informační
výchově spojeny i vyučovací metody. Tyto profilují absolventa k takovému cíli, aby
byl schopný samostatné práce s informacemi jak v profesním, tak soukromém životě.
Cíle informační výchovy jsou východiskem při volbě vhodné vyučovací metody,
která k nim vede. Různé metody však mohou vést k rozdílným cílům. Volba
vyučovací metody závisí na obsahu informační výchovy. Věříme, že materiál
týkající se didaktiky informační výchovy se stane jakousi metodickou pomůckou pro
všechny stupně vzdělávacího procesu.

Záměrem celkové koncepce projektu je tedy poskytnout cílovým
skupinám nezbytný základ pro účinné využívání informačních technologií, pro
studium profilových předmětů studijních programů Informační věda a Informační a
znalostní management v anglickém jazyce, čímž se zlepší jejich uplatnění na trhu
práce.
Cílové skupiny budou připraveny na obsahové změny ve výuce, budou
schopny orientovat se v evropském prostoru a zvýší tak úroveň absolventů vysokých
škol.

V aktivitách projektu budeme pokračovat i po ukončení
projektového období. Vytvořené portfolio studijních materiálů a opor bude
akreditováno a uzpůsobeno k využívání nejen studenty žadatele projektu a
partnerských vysokých škol a univerzit, ale i na jiných vysokých školách, jelikož
předměty informační vědy jako celku podporují znalosti a dovednosti studentů při
práci s informacemi a jejich uplatnění na trhu práce.

Share: