OpenAIRE – Infraštruktúra na otvorený prístup pre výskum v Európe

From seminars and conferences

Úvod

Naše poslanie šíriť poznatky sa naplní iba čiastočne, ak
informácie nebudú v spoločnosti široko a ľahko dostupné. Popri klasických formách
treba čoraz viac podporovať nové možnosti šírenia poznatkov na podstate otvoreného
prístupu cez internet.

Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k vedeckým
poznatkom, 2003.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) je
projekt financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (FP7) zameraný na
implementáciu princípov komunikácie vedeckých informácií na základe otvoreného
prístupu (Open Access – OA). OpenAIRE je kombináciou  projektu spolupráce a
koordinačnej a podpornej aktivity (angl. Collaborative Project a Coordination and Support
Action). Hlavným motívom a zámerom projektu je vytvorenie infraštruktúry a
poskytnutie podpory na uľahčenie otvoreného prístupu k výsledkom vedeckých projektov
a výskumu v celoeurópskom rozsahu [1].

Na úvodnom koordinačnom seminári OpenAIRE (tzv. kick-off
meeting), ktorý sa konal v Aténach (Grécko) v dňoch 13. – 14. 1. 2010, sa
zúčastnilo 63 riešiteľov, ktorí predstavovali široké spektrum protagonistov
otvoreného prístupu, počnúc špičkovými odborníkmi z Európskej organizácie pre
jadrový výskum  v Ženeve (CERN) či Univerzity v Göttingene až po
zástupcov inštitúcií, kde sa o otvorenom prístupe začína len uvažovať. Projekt
OpenAIRE nadväzuje na výsledky vývoja nástrojov na podporu otvoreného prístupu, ako
sú napríklad D-Net infraštruktúra projektu EU DRIVER alebo informačný systém
CDS-Invenio z dielne CERN.

andr1.jpg (294564 bytes)
Obr. 1  Domovská stránka projektu OpenAIRE

Open Access Pilot

V decembri 2007 vydal European Research Council (ERC) smernicu na
otvorený prístup [2] a prijal stanovisko, podľa ktorého všetky
recenzované publikácie z výskumu financovaného ERC musia byť deponované a dostupné
vo vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou
lehotou. Európska komisia sa aj týmto spôsobom snaží zabezpečiť, aby sa výsledky
výskumu financované v rámci FP7 (2007 – 2013) sumou nad 50 biliónov eur šírili v
takom rozsahu a tak efektívne, ako je len možné na zabezpečenie maximálneho využitia
a vplyvu vo svete výskumu a za jeho hranicami. Otvorený prístup k výskumným článkom
má podporiť zvýšenie účinnosti investícií EÚ do výskumu a vývoja a zamedziť
mrhanie času a hodnotných zdrojov pri duplicitnom výskume. Prístup k širšiemu
výberu literatúry dovolí výskumníkom nadviazať na publikované poznatky a
zužitkovať ich vo svojej práci. Malé a stredné podniky môžu vďaka zlepšenému
prístupu k najnovším výskumným výsledkom urýchliť ich komercializáciu vrátane
inovácie vlastných projektov.

V auguste 2008 vyhlásila Európska komisia  výzvu Open Access
Pilot (OAP) ako súčasť 7. rámcového programu pre výskum a vývoj. Program je
dotovaný jednou pätinou rozpočtu FP7. V rámci tejto výzvy majú prijímatelia grantov
z prostriedkov FP7 deponovať publikované výsledky svojho výskumu do
inštitucionálnych alebo tematických online repozitárov s otvoreným prístupom (Open
Access Repository – OAR). Prejavom dobrej vôle má byť zabezpečenie otvoreného
prístupu k uloženým publikáciám – v šesťmesačnej lehote po publikovaní pre
odbory energia, životné prostredie, zdravie, informačné a komunikačné technológie,
infraštruktúra pre výskum a v dvanásťmesačnej lehote po publikovaní poznatkov z
oblasti sociálnoekonomických a humanitných vied a aktivít veda v spoločnosti, a to
tak, aby boli dostupné plné texty.

V otvorených inštitucionálnych alebo tematických repozitároch
sa podľa smerníc ERC majú deponovať takéto typy publikácií:

 • Publikované verzie: konečná vydavateľská verzia článku
  vrátane všetkých modifikácií v rámci recenzného procesu, editorských a
  štylistických zásahov a formátových zmien (obvykle vo forme dokumentu .pdf).
 • Konečný rukopis prijatý na publikovanie: konečný rukopis
  recenzovaného článku prijatý na vydanie v časopise vrátane všetkých zmien z
  recenzného procesu, ale nie ešte formátovaný na vydanie (tiež ako „post-print“
  verzia).
 • Publikované články alebo konečné rukopisy majú výskumníci
  deponovať v inštitucionálnych repozitároch svojej výskumnej inštitúcie. Ak to nie
  je možné, mali by identifikovať vhodný tematický repozitár. Na nájdenie vhodného
  repozitára možno v prípade potreby využiť niektorý z jestvujúcich informačných
  prameňov [3, 4, 5]

Ak inštitúcia nemá k dispozícii otvorený inštitucionálny
repozitár a ak nie je dostupný zodpovedajúci otvorený tematický repozitár, môžu
výskumníci deponovať články v repozitári „osirotených záznamov“, ktorý sa
buduje v rámci projektu OpenAIRE – tzv. Orphan Record Repository [http://openaire.cern.ch/]. 

Projekt OpenAIRE

Prvá fáza projektu OpenAIRE, ktorý bol spustený 1. decembra
2009, potrvá 36 mesiacov a zúčastňuje sa jej 38 partnerov so súhrnnou osobnou
kapacitou 605 mesiacov a s celkovým rozpočtom 4 953 203 eur. Organizačným
koordinátorom projektu je Michael Hatzopoulos z Aténskej univerzity (Grécko), vedeckým
koordinátorom je Norbert Lossau z knižnice Goettingensnkej univerzity (Nemecko) a
technickým koordinátorom je Donatella Castelli z Inštitútu informačnej vedy a
technológií (ISTI) v Pise.

Tematicky sa OpenAIRE zameria na recenzované publikácie zo
siedmich vedeckých oblastí vybratých v programe OAP – energia, životné prostredie
(vrátane klimatických zmien), zdravie, e-infraštruktúra pre vedu a výskum,
informačné a komunikačné technológie, veda v spoločnosti, sociálnoekonomické a
humanitné vedy. Geograficky bude pokrývať celú EÚ a prepájať ľudí a vedecké
repozitáre zo všetkých 27 členských krajín a asociovaného Nórska.

andr2.jpg (401202 bytes)
Obr. 2  Infraštruktúra projektu OpenAIRE

OpenAIRE má zriadiť pomocné štruktúry na presviedčanie a
napomáhanie zapojenia výskumníkov prostredníctvom činnosti virtuálneho európskeho
konzultačného strediska (helpdesk), vybudovať portál OpenAIRE a e-infraštruktúru pre
sieť repozitárov a v spolupráci s piatimi odbornými komunitami preskúmať potreby
výskumníkov na služby správy vedeckých údajov. V rámci projektu sa vybuduje
podporný mechanizmus na identifikáciu, deponovanie, prístup a monitorovanie článkov
financovaných z programov FP7 a ERC, osobitne recen-zovaných (peer-rewieved) príspevkov
v časopisoch v konečnej alebo preprintovej forme, ako aj príspevkov na konferenciách
porovnateľného významu. OpenAIRE navyše poskytne služby a špeciálny repozitár na
tzv. osirelé články, ktoré nebudú uložené v inštitucionálnych alebo predmetovo
založených tematických repozitároch a sofistikovanú funkcionalitu na správu a
využívanie prvotných a odvodených vedeckých poznatkov a výskumných údajov. Všetky
deponované  články a údaje budú voľne prístupné cez OpenAIRE portál na
sprístupnenie výsledkov výskumu financovaného EÚ, ktorý sa vybuduje v rámci
projektu.

Organizácia a ciele projektu OpenAIRE

Všeobecným cieľom projektu je uľahčenie, zlepšenie a
propagácia spoľahlivého a jednoduchého prístupu a šírenia vedeckých publikácií z
projektov financovaných FP7 a ERC. Je to východisko na dosiahnutie dlhodobého cieľa,
ktorým je urýchlenie výskumných procesov a objavov a maximalizácia návratnosti
investícií verejného financovania výskumu. Na dosiahnutie týchto zámerov sa projekt
zameria na tieto konkrétne ciele:

Cieľ 1: Vybudovanie podporných štruktúr pre výskumníkov na
deponovanie publikovaných výsledkov projektov programu FP7 (sieťovanie)

Jedným z cieľov projektu je vytvorenie a prevádzka európskeho
konzultačného systému – European Helpdesk System. Európsky konzultačný systém
bude pozostávať z európskeho OA centra a národných kontaktných kancelárií /
referátov pre OA (OA national liaison offices) v každej zo zúčastnených krajín.

Európske OA centrum má byť virtuálne organizovaným
konzultačným systémom na pomoc vedeckej komunite pri plnení požiadaviek programu FP7
OAP. Centrum má vhodnou formou  navádzať výskumníkov na vhodný repozitár,
napomáhať chápanie podstaty OA s odpovedajúcimi licenčným schémami v pozadí a
prípadne aj pomáhať a asistovať pri aktuálnom ukladaní článkov. Bude slúžiť ako
miesto prvého kontaktu pre výskumníkov z krajín, kde nie je rozvinutá
infraštruktúra, ale tiež pre úradníkov Európskej komisie v stanovených siedmich
oblastiach a pre informačnú službu Community Research Development Information Service
(CORDIS). Okrem toho bude koordinovať, školiť a riadiť národné styčné referáty
pre OA v členských krajinách.

Národné styčné referáty na podporu otvoreného prístupu
vytvorené v rámci projektu budú podobne štruktúrované ako celoeurópska informačná
sieť o európskych výskumných programoch a budú slúžiť predstaviteľom v každom
štáte v roli obojstranného mediátora medzi výskumníkmi, výskumnými inštitúciami
a tvorcami politiky na jednej strane a projektovými službami a príslušnými
európskymi záležitosťami. Konzorcium plánuje formalizovať vzťahy medzi európskym
OA centrom a CORDIS-om, ako aj   medzi národnými OA styčnými referátmi a
dozornými kanceláriami výskumného programu EÚ (EU Research Programme Advisory Office)
v každej členskej krajine.

Cieľ 2: Vytvorenie a prevádzka e-infraštruktúry OpenAIRE na
recenzované články a iné typy výsledkov výskumu (služba)

 OpenAIRE vytvorí a sprevádzkuje elektronickú
infraštruktúru na správu recenzovaných článkov a iných typov dôležitých
publikácií (preprintov alebo konferenčných príspevkov) a ďalších vybraných
relevantných súborov výskumných údajov. Bude sa opierať o zodpovedajúce pracovné
postupy a dohodnutú politiku a bude sa monitorovať spätná väzba na zabezpečenie a
vyhodnocovanie kvality.

Technologicky bude systém postavený na aktuálnych softvérových
službách balíka D-NET vyvinutého v projektoch DRIVER a na softvéri CDS Invenio
Digital Repository vyvinutom v CERN-e. Tieto nástroje poskytnú podstatnú časť
požadovanej funkcionality. Systém bude rozšírený a doplnený o služby vyvinuté v
rámci OpenAIRE na plnenie kritických požiadaviek projektu. Táto infraštruktúra bude
naplnená údajmi z výsledkov výskumu FP7 OAP buď priamym deponovaním do repozitára
na báze Invenio, alebo harvestovaním z príslušných inštitucionálnych alebo
tematických repozitárov v Európe (a v okolitom svete) vecne alebo organizačne
asociovaných s OpenAIRE. 

Deponované dokumenty budú validované, formálne upravené a
systematicky spravované. Navyše budú do systému vložené dôležité opisné údaje o
výskumných programoch financovaných EÚ, čo umožní odkryť krížové referencie a
dovolí ďalšiu analýzu. OpenAIRE zavedie monitorovacie nástroje a štatistické
služby ako prostriedky na hodnotenie využívania výskumných publikácií z výskumu
financovaného FP7 a ERC.

OpenAIRE vyvinie portál, ktorý bude bránou k všetkým
používateľským službám poskytovaným e-infraštruktúrou vrátane prístupu k
vedeckým publikáciám a ďalšej funkcionalite s pridanou hodnotou. Bude poskytovať
potrebné moduly na zabezpečenie interakcie podľa jednotlivých scenárov na správu a
spracovanie obsahu. Osobitne to budú moduly na deponovanie článku autorom, notifikáciu
registrovaných používateľov o udalostiach podľa záujmu, interoperabilitu s inými
infraštruktúrami, vytvorenie prepojení údajov o článkoch s údajmi o projektoch.
Ďalej budú k dispozícii moduly na vizualizáciu uložených článkov, prehľadávanie,
postprintové úpravy a transformácie výstupných formátov, špecifické vizualizácie
a prehľadávanie vedeckých údajov vrátane online prepojenia na využívanie
európskeho konzultačného systému. Navyše budú k dispozícii nástroje na sledovanie
štatistických trendov pre Európsku 

Cieľ 3: Overovanie a experimentovanie so službami správy
vedeckých údajov (výskum)

OpenAIRE bude spolupracovať s rôznymi odbornými komunitami na
prieskume požiadaviek, praktík, zámerov, pracovných postupov, modelov údajov a
technológií na deponovanie, prístup a iné spôsoby manipulácie so súbormi
výskumných údajov rôznych foriem v kombinácii s výskumnými publikáciami. Vyvinú
sa prototypové služby na demonštrovanie realizovateľnosti komplexných procesov a
štruktúr a prezentáciu prínosov pre výskumníkov ako pri deponovaní, tak aj
opätovnom využívaní týchto kombinovaných balíkov informačných prameňov. OpenAIRE
preskúma všetky už uvedené scenáre pre recenzované články a vyberie podmnožinu na
aktuálnu implementáciu a experimentovanie.     

Cieľ 4:  Trvalá udržateľnosť e-infraštruktúry a
podporných štruktúr OpenAIRE, využívanie a propagácia

OpenAIRE bude venovať pozornosť trvalej udržateľnosti svojej
e-infraštruktúry a podporných sieťových štruktúr. Projekt podporí zriadenie
styčných referátov pre OA vo všetkých členských krajinách EÚ. To sa považuje za
obzvlášť dôležité, pretože viaceré európske krajiny sa doposiaľ nezaoberali
otázkami otvoreného prístupu a repozitárov. To môže mať významný vplyv na
široký vzostup OA v celoeurópskom rozsahu. OpenAIRE vytvorí synergie s ostatnými
relevantnými iniciatívami a príbuznými aktivitami, overí a preskúma modely trvalej
udržateľnosti na platforme medzinárodnej organizácie na podporu otvoreného prístupu
(Confederation of Open Access and repository – COAR).

Na splnenie uvedených cieľov sa projektové práce rozdelili do
ôsmich pracovných balíkov (workpackages – WP) a stanovila osobná zodpovednosť
partnerov:

WP1– Manažment projektu
WP2 – Európske konzultačné centrum (European Helpdesk)
WP3 – Rozširovanie (Dissemination)
WP4 – OpenAIRE systémový front-end: depozitné a prezentačné služby
WP5 – OpenAIRE systémový back-end: depozit a nástroje
WP6 – OpenAIRE prevádzka a údržba systému
WP7 – Tematické požiadavky a spracovanie údajov
WP8 – Štatistiky využívania a prístupov 

Pre organizáciu projektu je charakteristické rozdelenie do
štyroch regionálnych skupín (sever, juh, východ a západ). Koordinátorom skupiny
„Východ“, v ktorej je zaradená UKB, je združenie eIFL [http://www.eifl.net/cps/sections/home].

Prínos projektu sa očakáva v európskom i celosvetovom meradle.
Európski vedci a vzdelanci z uvedených vedných oblastí budú úvodnými
používateľmi prvej infraštruktúry určenej na podporu otvoreného prístupu k
recenzovaným článkom a vybratým súborom vedeckých údajov.

Propagácia a technologická podpora otvoreného prístupu prispeje
k lepšej viditeľnosti práce európskych výskumníkov a povedie k zvýšeniu počtu
citácií a výskumného potenciálu. Výsledky štatistiky využívania a informačnej
metriky budú k dispozícii európskym tvorcom politiky a stratégií, ktorí ich budú
môcť využiť na zostrenie a zjemnenie politiky otvoreného prístupu a ďalších
záležitostí na európskej úrovni. Následne bude možno identifikovať významné
vedecké trendy, dôležitých vedcov a ďalšie príslušné skutočnosti, ktoré
napomôžu lepšie chápať európske vedecké zázemie. Všeobecné zlepšenie prístupu
k vedeckým publikáciám prispeje k celkovej efektívnosti vedeckej práce. Vedci a
vzdelanci z celého sveta sa nasmerujú na využívanie elektronickej infraštruktúry a
portálu OpenAIRE na vlastnú prácu. Výhody podporných mechanizmov projektu vo forme
školení a konzultácií alebo iných nových systémov vybudovaných podľa tohto vzoru
sa uplatnia aj v ďalších geografických regiónoch. Presadzovanie politiky otvoreného
prístupu k publikáciám z projektov financovaných EÚ môže inšpirovať k otvoreniu
ostatných domén. To môže posilniť vplyv a globálny význam e-infraštruktúry a
podporných mechanizmov OpenAIRE, no majmä najmä vedúcu úlohu EÚ  v rozvoji
  technológie otvorených repozitárov a v politike otvoreného prístupu.

Záver

Súčasná situácia v oblasti voľného prístupu k výsledkom
vedeckých pracovníkov je na Slovensku neuspokojivá a význam otvorených repozitárov
sa často podceňuje. Knižnice aj samotní vedeckí pracovníci si musia uvedomiť, že
iniciatívy otvorených repozitárov sú hlavne na ich prezentáciu doma i v zahraničí.
Hlavné funkcie repozitárov sú voľný prístup a archivácia, ďalej môžeme hovoriť
o význame zvyšovania citovanosti (impakt faktor), ľahšie nájdenie prameňa,
zvýšenie ratingu a zviditeľnenie vedca a inštitúcie.

Projekt OpenAIRE je výzvou nielen pre knižnice, ale aj pre
vedeckých pracovníkov, ktorí by mali prichádzať do svojich knižníc a žiadať ich o
zabezpečenie archivácie a prístupu k publikáciám na báze otvoreného prístupu. Na
Slovensku sú momentálne otvorené repozitáre využívané len minimálne, iniciatívy v
tejto oblasti môžeme skôr pozorovať v rámci individuálnych aktivít jednotlivcov ako
centralizovanej politiky vedeckých inštitúcií. Projekt OpenAIRE vytvára priestor vo
svojom centralizovanom európskom repozitári pre každú inštitúciu v EÚ. Radi
privítame a poradíme perspektívnym partnerom, ako sa zapojiť do projektu OpenAIRE a
ako prostredníctvom OpenAIRE sprístupniť svoje vedecké práce.

 

Referencie a odkazy

[1]  COMMUNICATION from the Commision to the
European Parliament, the Council and the European economic and social committee  on
scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation
.
[online]. Brussels : COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 14.2.2007 [cit. 2010-02-08].
10 s. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/communication-022007_en.pdf>.

[2]  ERC Scientific Council Guidelines for Open
Access
[online]. European Research Council, 17 December 2007 [cit. 2010-02-08].
Dostupný z WWW: <http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf>.

[3] The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR
[online]. University of Nottingham, UK., c2006-2010 , © 2006-2010, University of
Nottingham, UK. [cit. 2010-02-08]. Dostupný z WWW: <http://www.opendoar.org/find.php>.

[4] Registry of Open Access Repositories (ROAR)
[online]. University of Southampton, UK , c2005-2010
       [cit. 2010-02-08]. Dostupný z WWW: <http://roar.eprints.org>.

[5] Open Access Directory [online]. last modified 3
February 2010 [cit. 2010-02-08]. Dostupný z WWW: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories.

 

 

 Autori článku a účastníci seminára
OpenAIRE v januári tohto roku v Aténach tvoria Národný styčný referát OpenAIR,
Slovensko

Share: