10. ročník konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2009

From seminars and conferences

Konferencia sa konala v dňoch 1. – 3. decembra v  Národnom
archíve v Prahe a bola venovaná problematike spolupráce archívov, knižníc, múzeí,
galérií pri využívaní informačných a komunikačných technológií na ochranu a
sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. Stretlo sa na nej takmer 300 odborníkov z
Českej republiky i zo Slovenska. Tohtoročná konferencia bola rozšírená o workshop na
tému Archivácia digitálnych dokumentov, ktorý pripravili pracovníčky
ÚVT Karlovej univerzity.

Prednášky a prezentácie možno tematicky rozdeliť do
niekoľkých okruhov. Medzi najdôležitejšie sme zaradili prednášky, ktoré
riešili digitalizáciu na strategickej úrovni a projekty národného významu, prípadne
tie, ktorých cieľom je zapojiť sa a sprístupňovať kultúrne dedičstvo aj v širšom
regióne Európy
,
t. j. prostredníctvom Európskej digitálnej knižnice
kultúrneho dedičstva Europeana.

Podkladovú štúdiu Národnej stratégie digitalizácie
kultúrneho dedičstva predstavila
Romana Křížová (Cross Czech, a. s.). Poukázala
na význam stratégie digitalizácie kultúrneho obsahu na národnej úrovni s cieľom
zapojenia domácich projektov do Europeany. Opísala perspektívu stratégie spolu s jej
rizikami; predstavila projekty predbežne schválené vládou ČR; schému národného
agregátora, ktorého úlohou bude harvestovať metadáta pre Europeanu. Český národný
portál je pracovne nazvaný Czechiana, resp. Bohemiana. Národný agregátor bude
informácie zbierať z vertikálnych agregátorov, tie ich budú čerpať priamo z
jednotlivých inštitúcií zaoberajúcich sa digitalizáciou.

Bohdana Stoklasová (Národná knižnica ČR) zhodnotila súčasný
stav projektu Národná digitálna knižnica, poukázala na
dôležitosť metadát, ale aj technických a administratívnych dát, ktoré sú
dôležité pre dlhodobú ochranu. Opísala súčasné aktivity, napr. analýzy workflow,
testovanie výberu dodávateľa systému dlhodobej ochrany (tzv. long term preservation) a
pod.

V prednáške Portál kultúry  Eva Žáková a Ondrej
Svoboda (Inštitút umenia – Divadelný ústav v Prahe) predstavili  národný
portál Czechiana ako národný agregátor pre portál Europeana a jeho základné
funkčné modely – agregátor, dátové úložisko, portál na prezentáciu, národný
register a schému všetkých odborových portálov a správy riadených slovníkov.
Samotná inštitúcia IU – DÚ by mala mať v Czechiane funkciu vertikálneho
agregátora pre oblasť divadla a tzv. živého umenia a tiež aktívne prispievať do
prezentačnej vrstvy svojimi zdigitalizovanými fondmi a prezentáciou súčasného
kultúrneho života v ČR.

V prednáške Projekt ATHENA  autorka Kateřina
Salonová (Národné múzeum v Prahe) predstavila projekt ATHENA (Access to Cultural
Herritage Netwrks across Europe) hradený z programu eContentPlus, ktorého cieľom je
integrovať zbierky pamäťových inštitúcií do Europeany.

Ďalším tematickým okruhom boli prednášky, ktoré sa
týkali projektov a aktivít riešených v gescii jednotlivých knižníc a pamäťových
inštitúcií v ČR a na Slovensku
. Ich cieľom je na jednej strane implementovať
prvky e-governementu a stratégie Smart Administration do svojej činnosti a sprístupniť
tak prostredníctvom portálov verejnej správy kultúrne a pamäťové dedičstvo čo
najširším skupinám obyvateľov. 

Prednáška Smart Administration v oblasti pamiatkovej
starostlivosti
Petra Volfíka (Národný pamiatkový ústav v Prahe) sa
týkala problematiky efektívnejšej ochrany národných pamiatok a projektu, v ktorom sa
počíta s digitalizáciou objektov NPÚ, vytvorením nového systému elektronickej
evidencie fondu NPÚ, prepojením s už existujúcimi systémami štátnej správy a
následnom zapojení NPÚ do projektu CARARE, ktorý poskytuje dáta pre Europeanu.

V prednáške Národný digitálny archív e-government
Jiří Bernas (Národný archív) hovoril o zákonnej povinnosti zaviesť
elektronickú spisovú službu, informačné systémy dátových schránok a pod.

O čiastkových aktivitách a činnostiach jednotlivých
inštitúcií pre oblasť digitalizácie
sa hovorilo v prednáške
Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového ústavu Slovenskej
republiky, v ktorej Martina Orosová (Pamiatkový úrad SR) predstavila Archív
Pamiatkového úradu SR a jeho poslanie; v súvislosti
s problematikou digitalizácie – ochranou originálou a sprístupňovania digitálnych
kópií predstavila projekt www.pamiatky.sk.
Pamiatkový ústav SR je asociovaný partner pre EUROPEANU.

Ďalším dôležitým tematickým okruhom konferencie boli
prezentácie zamerané na predstavenie informačných systémov pre činnosť a aktivity
pamäťových inštitúcií
, ktorých cieľom je elektronická evidencia
zbierok, tvorba integrujúcich informačných systémov a pod.

Sem patrila napr. prezentácia s názvom Integrovaný systém
zbierok
, v ktorej David Cigánek (Moravské zemské múzeum CITeM) predstavil
integrovaný systém správy a evidencie zbierok. Ide o spoločný projekt regionálnych
galérií a CITeM, cieľom je sprístupňovanie zbierok výtvarného umenia pre odbornú
verejnosť.

Podľa hodnotenia účastníkov najzaujímavejším slovenským
príspevkom bola prednáška Vedomostný systém múzeí SR Jána Jurkoviča
(Slovenské národné múzeum), ktorý hovoril o vývoji elektronickej centrálnej
evidencie múzejných zbierok na Slovensku (projekt CEMUZ, vznikol v r. 2004). Náplňou
projektu je digitalizácia, archivácia, sprístupnenie a prepojenie lokálnych
informačných systémov múzeí komunikujúcich s centrálnym informačným systémom
múzeí. Na spracovanie dát existuje systém ESEZ (elektronický systém správy
zbierok). Systém sa vyvíjal a od roku 2009 možno hovoriť už o jeho 4. generácii
(ESEZ 4G). Hlavným cieľom projektu CEMUZ je vytvoriť  jednotný digitálny
vedomostný  systém múzeí, vybudovať  centrálny digitálny depozitár
múzeí a zabezpečiť prepojenie na Europeanu.

O problematike štandardov autorít hovoril Miroslav Kunt
(Národný archív ČR). Zdeněk Bártl v príspevku Súbor národných autorít
(menných) ako hlavný integračný nástroj v rámci Národnej digitálnej knižnice

označil autority ako prostriedok či nástroj unifikácie selekčných údajov v NDK,
informoval o projekte Národné autority v prostredí múzeí a galérií –
interoperabilita s NK ČR
a o projekte VIAF (The Virtual International
Autority File).
Bártl uviedol, že v rámci národnej stratégie digitalizácie je
potrebné vytvárať národné riadené slovníky a tezaury v záujme integrácie zbierok
do Europeany (viac informácií: www.citem.cz/projekty/narodni-autority).
Nadežda Andrejčíková (Cosmotron Slovakia & Bohemia) kriticky poukázala na to,
že hoci knižnice a pamäťové inštitúcie spája snaha o čo najvernejšie opísanie
rovnakého kultúrneho objektu kultúrneho dedičstva, každá z nich má iný uhol
pohľadu, iné pravidlá, iné interpretácie. Autorka predstavila aj webovú aplikáciu ARL,
ktorej cieľom je vytvoriť nástroj pre tvorbu autorít pamäťových inštitúcií v
heterogénnom online prostredí s ďalšími možnosťami pre tvorbu ontológií.
Problematike autorít sa venoval aj Jiří Hůla (Archív výtvarného umenia, o. s.) a
Dominik Budský (Stredisko literárnovedných informácií, biografický archív,
Ústav pre českú literatúru AV ČR).
         

Na konferencii odzneli aj prednášky na tému autorské právo a
digitálne knižnice.
Adela Faladová (Ministerstvo kultúry ČR) v prednáške Autorské
právo a digitálne knižnice
vymedzila pojem osirelých diel (autorské diela,
výkony, ktoré sú chránené AP, ale nositeľ práv je neznámy) a uviedla s touto
problematikou súvisiace aktivity EÚ, ako aj členských štátov EÚ. Nejde o nový
problém, platný právny stav však nevyhovuje, ale zatiaľ neexistuje záväzné
riešenie ani na úrovni návrhu. Odporúča sa vytvoriť harmonizačné pravidlá na
riešenie problému. Návrhy knižníc v porovnaní s návrhmi združení, ktoré sú
nositeľmi autorských práv, sú odlišné.

Medzi prednášky, ktoré riešili aj technologické aspekty
projektov digitalizácie
, možno zaradiť prednášku Projekt Národnej
digitálnej knižnice – digitalizačné pracovisko
, v ktorej Tomáš Foltýn
(Národná knižnica ČR) opísal súčasný, ale i plánovaný stav
digitalizačného pracoviska novodobých dokumentov v rámci NDK.

Veľmi zaujímavý bol príspevok JPEG 2000 ako formát
pre archiváciu a sprístupňovanie
Bedřicha Vychodila (Národná
knižnica ČR), ktorý podrobne informoval o grafickom formáte JPEG2000,  jeho
vlastnostiach a možnostiach využitia pri archivácii grafických informácií. Medzi
výhody tohto grafického formátu patrí vyššia kvalita zobrazenia obrazu pri nižšej
veľkosti súboru (využíva tzv. vlnovú kompresiu), ako aj podpora kompresií, podpora
vkladania metadát v XML a pod. Formát sa vyznačuje nízkou chybovosťou pri prenosoch a
dá sa považovať za alternatívu voči formátu TIFF, navyše je na rozdiel od TIFF
neproprietárny. Tento príspevok bol účastníkmi vyhodnotený ako najzaujímavejší zo
všetkých príspevkov konferencie.

Petr Žabička a Klokan Petr Přidal (Moravská zemská knižnica,
Brno) v prednáške Novinky z OldMps predstavili aktivity knižnice pri skúmaní
jej historických fondov s cieľom ich efektívne online zobraziť (najmä historické
mapy). Na to využívajú a vyvíjajú OpenSource nástroje, ako napr. GeoReferencer a
MapTiler. Výsledky ich činnosti je možné nájsť na http://oldmapsonline.org/.

Martin Šárfy (ÚVT Masarykovej univerzity) v prednáške Od
obálok kníh k obohacovaniu záznamov
autor prezentoval aktivitu MZK
v Brne – pripájanie naskenovaných obálok kníh k bibliografickým záznamom v
katalógoch knižníc. Služba je prístupná len pre webové OPAC katalógy knižníc,
MZK v Brne má vlastný server www.obalkyknih.cz,
ktorý obsahuje asi 300 000 obalov kníh a má 73 registrovaných knižníc. Vývoj v roku
2009 obohatil projekt o ďalšie prvky – obsahy kníh, recenzie, anotácie, hodnotenie,
tagy, komentáre, ďalšie identifikátory: EAN, OCLC, LCCN, NBN.

Eliška Pavlásková a Andrea Fojtů (ÚVT Karlovej univerzity) v
prednáške Tri roky digitálnej univerzitnej repozitúry Karlovej univerzity načreli
do trojročnej histórie Digitálneho univerzitného repozitára, predstavili jeho
súčasné webové rozhranie, softvérové riešenie (produkt Digitool od ExLibris) a
najmä jeho obsahovú náplň, ktorú tvoria najmä eVŠKP (elektronické verzie
záverečných prác), Economists Online, mapová zbierka, „Knihovny osobností
kultury“ a archív dokumentov UK. Prezentovali aj spôsob archivácie obsahu, jeho
zobrazovania a prístupu.

Martin Lhoták (AV ČR) vo svojom vystúpení predstavil pracovisko
digitalizácie AV ČR  a hovoril o vývoji novej verzie systému Kramerius. V závere
autor upozornil na zaujímavý projekt  www.registrdigitalizace.cz/,
ktorý by mal zabezpečiť lepšiu koordináciu digitalizácie v ČR.

Prezentácie z konferencie sú dostupné na webovej stránke http://skip.nkp.cz/akcArch09.htm.

Share: