Knihovnícke odborné minimum

NISPEZ presents

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR, zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied a poskytovanie verejných informačných služieb, má okrem iného v predmete činnosti  aj ďalšie vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov.

Krátko z histórie…

Vzdelávacia činnosť sa v začala v roku 1960 ešte v Slovenskej technickej knižnici (SlTK, od roku 1996 premenovaná na CVTI SR), keď knižnica ako ústredné metodické pracovisko pre sústavu VTEI na Slovensku zriadila doškoľovacie stredisko.

Keďže profesionálne zabezpečenie knižníc bolo nedostatočné, rozšírila SlTK v roku 1991 vzdelávacie aktivity o rekvalifikačný kurz „Knihovnícke odborné minimum“   určený knihovníkom bez knihovníckeho vzdelania. V tom istom roku získala SlTK od Ministerstva školstva, mládeže a športu SR akreditáciu, ktorá ju oprávňovala vydávať osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre odbor knihovníctvo. Tým sa SlTK (neskôr CVTI SR) stala až do roku 2008 jedinou mimoškolskou inštitúciou na Slovensku, ktorá každoročne organizovala pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania rekvalifikačné kurzy1. Účastníci kurzov Knihovníckeho odborného minima po úspešnom zložení záverečných skúšok získali osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Uvedený rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania trvá 10 pracovných dní formou prednášok a má poskytnúť všeobecnú orientáciu v odbore. Cieľovou skupinou sú absolventi vysokých, prípadne stredných škôl neknihovníckeho zamerania, sociálne znevýhodnené skupiny, ale aj hendikepovaní občania a ďalší záujemcovia, ktorí pracujú, príp. by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach a dosiaľ nemajú požadované odborné vzdelanie. Požadovaným vstupným vzdelaním je maturita.

   vajgel1.jpg (414151 bytes)
Účastníci kurzu pri práci

 

Profil absolventa

Knihovník vykonáva odborné činnosti spojené s budovaním a sprístupňovaním knižničného fondu, tvorbou a sprístupňovaním informačných zdrojov a poskytovaním knižnično-informačných služieb, realizovaním informačnej a čitateľskej výchovy a ďalších komunitných foriem spolupráce s verejnosťou

Odborným vzdelaním získaným rekvalifikačným knihovníckym kurzom musí absolvent dosiahnuť takú úroveň, aby ovládal základné odborné termíny a pracovné postupy, vedel ich efektívne využívať, vykonávať špecializované úkony, diskutovať o nich a poskytovať praktické inštrukcie používateľom.

Vytvoria sa tak predpoklady na lepšie uplatnenie absolventov rekvalifikačného kurzu na trhu práce a pre rozvoj knižnično-informačných služieb obyvateľstvu. Vyškolené primárne cieľové skupiny vzdelávania budú ďalej odovzdávať informácie a vedomosti získané v rámci aktivít a participovať na celoživotnom vzdelávaní všeobecne.

Za absolventa kurzu sa považuje účastník kurzu, ktorý ukončil ucelený vzdelávací program vrátane skúšky a získal o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku, schválené Ministerstvom školstva SR.

Aby osvedčenie netvorilo iba formálnu podmienku zvyšovania kvalifikácie, bolo bezpodmienečne nutné zabezpečiť kurzy kvalifikovaným odborným tímom, ktorý tvoria vedúci a kvalifikovaní odborní pracovníci CVTI SR, vedúci pracovníci rôznych typov knižníc a pracovníci KKIV FiF UK. Odborným garantom kurzu je vedúca pracovníčka CVTI SR, manažérsky kurz zabezpečuje pracovníčka s pedagogickým vzdelaním.

Výučba sa uskutočňuje v Centre vedecko-technických informácií SR formou prezenčného štúdia v rozsahu 50 hodín teoretického vzdelávania a 17 hodín praktických cvičení s odborným obsahom v predmetovej skladbe: Úvod do knihovníctva, Základy manažmentu, marketingu a projektovania hodín, Knižničný fond, Knižnično-informačné služby, Používatelia knižnično-informačných služieb, Možnosti automatizácie prác v knižniciach, informatizácia a internetizácia knižníc. Účastníci kurzu dostávajú učebné texty, ktorých autormi sú prednášatelia.

vajgel2.jpg (358133 bytes)
Špeciálne aktivity kurzu

Záverečná skúška sa skladá:

  • z písomnej práce s rozsahom minimálne 10 normostrán, ktorej tému si môžu účastníci určiť sami, ale so zreteľom na možnosti uplatnenia získaných teoretických vedomostí na svojom pracovisku, resp. budúcom pracovisku;
  • z písomnej skúšky formou testu, ktorá sa koná po ôsmich týždňoch od odovzdania písomnej práce.  V prípade, že sa účastníkovi nepodarí zvládnuť písomný test, má možnosť ešte v ten istý deň urobiť opravnú skúšku ústne.

Podmienkou prístupu na skúšky  je minimálne 80 % účasť na prednáškach.

Počas individuálneho štúdia (koniec prezenčného štúdia až po skúšku – 16 týždňov) majú účastníci možnosť po dohode osobne konzultovať s tým-ktorým prednášajúcim.

Materiálno-technické zabezpečenie

Kurz prebieha v seminárnej miestnosti s kapacitou 18 študijných miest, ktorá   je vybavená  počítačmi a audiovizuálnou technikou. Pre špeciálne aktivity kurzu je k dispozícii konferenčná miestnosť s kapacitou 150 miest, vybavená audiovizuálnou technikou, s možnosťou vytvorenia kamerového záznamu.

CVTI SR má aj vydavateľské oprávnenie a vlastné reprografické stredisko, takže pre účastníkov kurzu sú pripravené učebné texty a iné materiály potrebné na skúšku.

Cena kurzu je určená podľa zákona NR SR o cenách č. 18/96 Z. z. Ubytovanie a strava sa nezahŕňajú do účastníckeho poplatku (tieto položky si platia účastníci individuálne, prípadne ich prepláca vysielajúca organizácia). CVTI SR pre účastníkov zabezpečuje ubytovanie v niektorom študentskom domove, prípadne iných ubytovacích zariadeniach s prístupnými cenami.

O kurz Knihovnícke odborné minimum je stály záujem tak z radov zamestnancov knižníc bez knihovníckeho vzdelania, ktorým umožňuje zvýšiť si kvalifikáciu, ako aj z radov nezamestnaných ľudí, pre ktorých sa tým zvyšuje šanca sa zamestnať.

Od získania akreditácie v roku 1991 do konca roka 2009 tento kurz úspešne absolvovalo 348 frekventantov, ktorí okrem odborných teoretických vedomostí získali aj určité praktické zručnosti a návyky.

 

 

1   V októbri 2008  získala SNK v Martine akreditáciu MŠ SR vzdelávacia aktivita s názvom Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť.

Share: