Brána k vedeckému poznaniu V

Events

Brána k vedeckému poznaniu sa otvorila už po piatykrát

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  pripravilo na záver novembra už piaty ročník celoslovenskej výročnej konferencie zameranej na problematiku prístupu k elektronickým informačným zdrojom as ňou spojenej implementácie dvoch národných projektov. Bránu k vedeckému poznaniu sme v roku 2014 otvorili 25. novembra a prešlo ňou viac ako sto účastníkov.

Konferencia Brána k vedeckému poznaniu otvorená V. je pravidelným podujatím informujúcim o aktuálnej situácii v oblasti prístupu pracovníkov vedy a výskumu na Slovensku k zahraničnej odbornej a vedeckej literatúre. Zároveň je tiež pôdou, na ktorej sa odborná, ale i široká verejnosť môže bližšie zoznámiť s aktivitami v súčasnosti už dvoch národných projektov, ktorých hlavným cieľom je práve zabezpečenie elektronických informačných zdrojov (EIZ). Konkrétne ide o projekty NISPEZ a NISPEZ II, spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

„Vzhľadom na to, že podrobné informácie o výsledkoch dosiahnutých implementáciou národného projektu NISPEZ budú prezentované na samostatnej finálnej konferencii, plánovanej v období marec − máj 2015, tak tohtoročná konferencia je venovaná informovaniu o súčasnom stave realizácie projektu NISPEZ II a načrtnutiu možností na zabezpečenie prístupu k zahraničnej odbornej a vedeckej literatúre na Slovensku v ďalšom období rokov 2016 − 2020,“ uviedla svoju prednášku s názvom NISPEZ II: Kde sme a kam kráčame odborná garantka tejto aktivity a riaditeľka sekcie Vedecká knižnica v CVTI SR Mária ŽITŇANSKÁ.

Význam prístupu k EIZ pre vedecký výskum podčiarkli aj úvodné slová konferencie, ktoré patrili Petrovi PLAVČANOVI, generálnemu riaditeľovi sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu na MŠVVaŠ SR. Ocenil najmä fakt, že slovenskí vedci sa dostanú k informáciám, ktoré by im inak dostupné neboli. Ľubomír BILSKÝ, riaditeľ sekcie podpory vedy v CVTI SR pripomenul snahu CVTI SR vytvárať vhodné podmienky pre prístup k EIZ a tiež záujem v tejto činnosti aktívne pokračovať.

K odborným prezentáciám, ktoré na konferencii odzneli, patrili aj prednášky venujúce sa akvizícii informačných zdrojov. Prvá z nich sa zamerala na získavanie informačných zdrojov v CVTI SR ako jednej z inštitúcií, kde sa získavajú v rámci štrukturálnych fondov, ako aj v rámci finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu.

Súčasťou konferencie boli aj prezentácie dodávateľských firiem, ktoré zabezpečujú databázové kolekcie. Účastníkom sa predstavili spoločnosti Albertina icome Bratislava, EBSCO Information Services, Elsiever, Exlibris, Suweco a Thomson Reuters.

Záver konferenčného dňa patril pracovnej porade všetkých zainteresovaných na implementácii projektu NISPEZ II.


Prezentáciez konferencie sú k dispozícii na:

http://nispez2.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/prezentacie-z-podujatia-brana-k-vedeckemu-poznaniu-otvorena-v.html?page_id=1149

Všetky podstatné informácie o projekte nájdete: http://nispez2.cvtisr.sk/

Share: