7. ročník Konferencie o sivej literatúre a repozitároch

Eventsactionsconferencesrepositoryseminarsgray literaturetraining courses

a 22. októbra 2014 sa v priestoroch Národnej tech- nickej knižnice v Prahe konalo odborné podujatie ve- nované problematike sivej literatúry pod názvom „7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích“. Konferencia svojou témou a zameraním priamo nad- väzuje na sériu Seminárov k sprístupňovaniu sivej li- teratúry.

Hlavná téma konferencie „Hodnota šedé literatury“ pokrý- vala širší rozsah tém súvisiacich so sivou literatúrou, najmä problematiku digitálnych repozitárov, legislatívu a pridružené publikácie. Konferencie sa zúčastnili hostia nielen z Českej re- publiky, ale aj z Holandska, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Dopoludňajší blok bol venovaný príkladom úspešnej práce so sivou literatúrou v Českej republike av zahraničí. Úvodný príspevok „Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně“ od autorov Jiří Drozda a Veronika Synková informoval o použití systému Invenio pre všetky automatizované činnosti knižnice Vý- skumného ústavu geodetického, kartografického a topografického, pričom knižnica ústavu ako prvá v Českej republike začala využívať prídavný modul Invenia – BibCirculation pre knihovnícke služby.

Prehľad o sivej literatúre, ktorú vo svojom fonde zhromažďuje Národní lékařská knihovna, a informácie o webovej aplikácii pre autoarchiváciu prostredníctvom systému Medvik v digitánej knižnici poskytli vo svojom príspevku s názvom „Šedá li- teratura ve fondech Národní lékařské knihovny“ Michal Záviška a Lenka Maixnerová. Systém autoarchivácie ponúka autorom výber z variantov licencií Creative Commons a aktuálne sa považuje za tzv. zelenú cestu v oblasti Open Access.

Inšpirujúci je pohľad na prácu so sivou literatúrou v zahraničí. Dominic Farace zo spoločnosti GreyNet v príspevku „Repo- zitář GreyGuide a jeho webový portál“ predstavil repozi- tár GreyGuide, určený na spracovávanie a archiváciu informačných zdrojov o sivej literatúre. V nadväznosti na deklaráciu vydanú v Taliansku v roku 2014 pod názvom „Pisa Declaration on Policy Development for Grey Literature Resources“, ktorá je tzv. novým plánom pre sivú literatúru, bude obsahom repozitára GreyGuide podstatná časť samotného webu GreyNet a aktuálne bude obsahovať kolekcie: PUB, BIO, GL16, GFS, GSI a IDGL. Cieľom má byť jednoduchšia orientácia a efektívne vyhľadávanie v množstve informačných zdrojov o sivej literatúre. K strategickým výzvam deklarácie patrí: zvýšenie spolupráce medzi organizáciami, ktoré sa za- oberajú spracovávaním sivej literatúry, podpora Open Access, hľadanie finančných zdrojov pre výskum spojený so sivou li- teratúrou, investovanie do infraštruktúry a nových technológií pre prístup a dlhodobú ochranu sivej literatúry, vývoj interoperabilných štandardov metadát, bibliografickej kon- troly, manažmentu dát a iné.

Elly Dijk z DANS v Holandsku v príspevku „Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací z výzkumu prostřednictvím DANS“ prezentovala aktivity za- merané na spracovanie a trvalé zaistenie prístupu k vedeckým dátam v digitálnej forme, s dôrazom na ich prepojenie s externými informačnými zdrojmi. Inštitúcia s 50-ročnými skú- senosťami so spracovávaním výskumných dát využívala počas svojho vývoja viacero informačných systémov, napr.: ICPSR, ZA, UKDA, Oxford Text Archive, PUMS, EDNA, v prvých ro- koch 21. storočia systémy Dataverse, Zenodo, Figshare a iné. V súčasnosti môžu tvorcovia výskumných dát v Holandsku archivovať a opätovne používať svoju dokumentáciu prostred- níctvom systému EASY. Prístup k tisícom súborov výskumných dát, e-publikácií a iným typom sivej literatúry zabezpečuje systém NARCIS, ktorý vie prepájať súvisiace informácie z rôznych, v repozitári uchovávaných dokumentoch (sivá literatúra v NARCIS tvorí viac ako 30 % obsahu).

V druhom bloku konferencie zástupcovia krajín V4 Edith Gö- rögh z Univerzity v Debrecíne, Petra Pejšová Hana Vy- čítalová z Národnej technickej knižnice v Prahe, Jozef Dzivak Andrej Kožuch zo Slovenskej chemickej knižnice v Bratislave a Jolanta Stepniak, Edyta Kedzierska Natallia Kavalchuk z Technickej univerzity vo Varšave predstavili v príspevku „Přidružené publikace v zemích Visegrádské čtyřky“ výsledky zaujímavého projektu s názvom „Rozšířená vědecká komunikace: Národní iniciativy v řízení výzkumných dat v zemích Visegrádské čtyřky“. Projekt, ktorý prebiehal počas roka 2014, skúmal stav produkovaných a využívaných výskumných dát na vysokých školách a výskumných ústavoch v štyroch krajinách: Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Podľa prieskumu na Slovensku je situácia v oblasti spracovávania a využívania sivej litera- túry kritická. Jozef Dzivak poznamenal, že podľa dotazní- kového prieskumu väčšina opýtaných nemá postačujúce povedomie o hodnote informácií, ktoré ponúka sivá literatúra. Naše vedeckovýskumné inštitúcie sa zatiaľ nezaoberajú spracovávaním vlastnej výskumnej dokumentácie, jej dlhodobou archiváciou a zdieľaním medzi inštitúciami alebo rovnako zameranými odbormi. Dôkazom je tiež zistenie, že podstatný objem týchto dát je uchovávaných v pamäti osobných počítačov alebo na lokálnych serveroch. Rovnako kritické na Slovensku je povedomie o filozofii Open Access, možnostiach publikovania a výhodách otvoreného prístupu k výskumným dátam pre vedeckú komunitu.

Druhý blok ukončil Michal Koščík s príspevkom „Anonymi- zace a ochrana osobních údajů v digitálních repozitá- řích“. Autor poskytol odporúčania, na ktoré by mala myslieť každá inštitúcia pri spracovávaní osobných údajov, napr. uviesť na dostupnom mieste zdôvodnenie verejného záujmu alebo sprístupniť formulár žiadosti o zmenu osobných údajov, aby mohli dotknuté osoby reagovať čo najjednoduchším spôsobom a prevádzkovateľ repozitára minimalizoval editáciu metadát v záznamoch o autoroch.

Posledný blok prednášok bol venovaný najmä právnym otázkam z oblasti verejných licencií. Matěj Myška v príspevku „Licence Creative Commons 4.0“ predstavil nové CC 4.0, ktoré sa od predchádzajúcich verzií líšia uplatnením v globál- nom rozsahu a zrozumiteľnejšej terminológii. Aj napriek snahám o vytvorenie medzinárodne platných pravidiel predstavuje CC predovšetkým zmluvnú dohodu. Autorské práva sú zatiaľ riešené na úrovni národných legislatív, preto aj použitie CC podlieha posudzovaniu podľa legislatívy konkrét- neho štátu.

Praktickému použitiu verejných licencií sa vo svojom prí- spevku „Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat“ venoval Michal Reinöhl. Zdôraznil, že možnosti licencovania môžu byť obmedzené zmluvnými záväzkami, prípadne národnými politikami, a vždy je potrebné klásť dôraz na výber vhodnej verejnej licencie – či použijeme CC 4.0, Li cence Open Data Commons, nástroje Public Domain (CC0, ODC, PDDL) alebo vlastnú verejnú licenciu.

Záver konferencie patril príspevku „Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury“ Pavla Ko- courka zo spoločnosti INCAD, s. r. o., ktorý predstavil možnosti a efektivitu využitia tematického rozcestníka.

Zborník príspevkov z konferencie v anglickom jazyku bude pr- výkrát vydaný začiatkom roka 2015 ako špeciálne číslo časopisu The Grey Journal. Všetky príspevky a prezentácie budú prístupné na webových stránkach Národního úložiště šedé literatury: http://nusl.techlib.cz/index.php/7_rocnik_seminare

Share: