Issue 2016/

IFLA

Činnosť Stáleho výboru IFLA: Seriály a iné pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 – 2016 /Activities Standing Committee IFLA SOCR – IFLA Section on Serials and Other Continuing Resources (SOCR)

Činnosť Stáleho výboru IFLA: Seriály a iné pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 – 2016 Článok informuje o aktivitách Stáleho Výboru IFLA Seriály a iné pokračujúce pramene...

Events

Knihovna je stabilní jistota v nestabilním světě / Library is a Stable Certainty in an Unstable World

Knihovna je stabilní jistota v nestabilním světě Mezinárodní konferenci Kniha ve 21. století organizovala ve dnech 16. – 18. února 2016 Slezská univerzita v Opavě...

E - books

Ebooks & Libraries in Germany: Legal Issues and Models

Ebooks & Libraries in Germany: Legal Issues and Models (Barbara Schleihagen A study on the current legal situation of e-lending requires also a view on the background of analog lending and...

Managment and Marketing

Zkratkou k marketingu knihoven / Short-cut to Marketing Your Library

Zkratkou k marketingu knihoven Marketing je nutnost a je jenom na nás jak se nám podaří zaujmout publikum/klienty/kolegy tak, aby pochopili možnosti, které knihovna nabízí. Short-cut to...

Libraries

Kdo potřebuje design knihovních služeb?/ Who needs library service design?

Kdo potřebuje design knihovních služeb? Článek se zaměřuje na přiblížení konceptů designového myšlení a designu služeb v knihovním prostředí. Zdůrazňuje roli knihoven v...

Gray literature

Osirelé diela ako významná súčasť zbierok európskych kultúrnych inštitúcií / Orphan Works as the Significant Part of European Cultural Institutions´ collections

Osirelé diela ako významná súčasť zbierok európskych kultúrnych inštitúcií Úsilie vrcholných orgánov EÚ zosúladiť národné úpravy autorského práva jej členských štátov z...

Bibliography

ESCI – nový citačný index vo Web of Science Core Collection / ESCI – New Citation Index in Web of Science Core Collection

ESCI – nový citačný index vo Web of Science Core Collection Článok poskytuje základné informácie o novom citačnom indexe ESCI (Emerging Sources Citation index), ktorý je...

Information Science

Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled / Digital Data Curatorship: Micro and Macro View

Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled Článek nabízí pohled na tradiční koncept digitálního kurátorství a klade jej do souvislosti s moderním pojetím, které...

Information Science

Vymedzenie priestorových vzťahov v jazyku na sociálnych sieťach na pozadí deíx a referencie / Definition of Spatial Relations in Language Used on Social Networking Sites through Deixes and References

Vymedzenie priestorových vzťahov v jazyku na sociálnych sieťach na pozadí deíx a referencie Cieľom tejto štúdie je analýza prostriedkov na vyjadrenie priestorových vzťahov v...

Information Science

Digitálny informačný priestor / Digital Information Space

Digitálny informačný priestor K výskumu digitálneho  informačného priestoru možno pristupovať viacerými spôsobmi. Jeden extrém predstavuje abstrakcia až do úrovne konceptu...

Events

INFORUM 2016 / INFORUM 2016

INFORUM 2016 V poradí už 22. ročník konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch Inforum 2016 organizovaný Albertina icome Praha a Vysokou školou ekonomickou sa konal 24. – 25....

Open access, open science

Pasteur4OA: Kľúč na otvorenie vedy / Pasteur4OA: Key for Open Science

Pasteur4OA: Kľúč na otvorenie vedy Projekt PASTEUR4OA nadväzuje na odporučanie Európskej komisie týkajúce sa otvoreného prístupu k výsledkom výskumu z roku 2012. Jeho cieľom je pomoc a...

Internet

Public Collections on the Semantic Web in a Hungarian Context

Public Collections on the Semantic Web in a Hungarian Context The article offers a short introduction to the appearance of the semantic web in public collection environment. In the following, case...

Collections preservation

Péče o novodobé knihovní fondy v Národní knihovně České republiky – průzkum fyzického stavu /Care about Libraries Collections after 1800 in The National Library of Czech Republic – Physical Conditions Survey

Péče o novodobé knihovní fondy v Národní knihovně České republiky – průzkum fyzického stavu Příspěvek prezentuje aktivity Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR v...

Preserving cultural heritage

Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry / Digital Fund of Traditional Folk Culture

Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt Základom slova dedina je dedenie. A dedenie bolo v minulosti základným predpokladom tvorby a rastu hodnôt. Obrazne by sa dalo...

Digitalization

Trustworthy Digital Preservation Repositories: an Introduction

Trustworthy Digital Preservation Repositories: an Introduction Today, the vast majority of information is created and maintained in digital form. Digital preservation is the set of processes by which...

Digitalization

Centrálny dátový archív roku 1 / Central Data Archive

Centrálny dátový archív v roku 1 Článok sumarizuje výsledky implementácie a prvého roku riadenia a prevádzky národného projektu Centrálny dátový archív [1], ktorý realizovala v...

Data preservation

The Importance of Establishing National Legislation on “Orphan Works”: Example of Old Doctoral Dissertations

The Importance of Establishing National Legislation on “Orphan Works”: Example of Old Doctoral Dissertations In the time of strengthening the idea of open access, when millions of works become...

Data preservation

Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica / Preservation of Digital Heritage and System Archivematica

Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica Článek se zabývá nízkonákladovým přístupem k problematice dlouhodobého uchování digitálních informací a open-source...

Data preservation

Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace / The Storing of Digital Objects and its Components in the Environment of Open-source Systems Invenio and DSpace

Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace V predkladanom odbornom príspevku rozoberáme vybrané aspekty vonkajšej a vnútornej...

Library Profession

Učící knihovník a vzdělávací technologie / The Teaching Librarian and Educational Technology

Učící knihovník a vzdělávací technologie Učící knihovník je stejně jako jiné profese vzdělavatelů v současné době konfrontován se vstupem technologií do vzdělávacího procesu, a...

Bibliography

Citujeme s Citace.com / We quote with Citace.com

Problematika citování a plagiátorství je stále aktuálnější, a to nejen na univerzitách. Zahrnuje od základní terminologie (citát, parafráze, kompilace, apod.), přes bibliografické...

Managment and Marketing

Knižnica = značka / The library = The brand

Knižnice pretrvávajú v čase. Kým rôzne firmy vznikajú a zanikajú, knižnice takýto osud nemajú. Ich úloha spoločnosti je elitárska. Sú to kultúrne, informačné a vzdelávacie...

Open access, open science

Súčasný stav politiky Open Access v krajinách v4 – versus Slovinsko / Currently status Open Access Policy in the v4 countries versus Slovenia

Hlavnou témou článku sú riešenia otvoreného prístupu na národnej úrovni, v porovnaní k výsledkom výskumu financovaného               ...

Libraries and Reader

Biblioterapia v praxi / Bibliotherapy in practice

Článok sa venuje téme biblioterapie a jej vplyvu na kvalitu života, ktorú som spracovala vo svojej diplomovej práci. Úvod článku obsahuje vysvetlenie pojmu biblioterapia a stav biblioterapie...

Libraries and Reader

Bibliotherapy from a Person-centered Perspective

Bibliotherapy from a Person-centered Perspective The paper aims to give a general overview of a person-centered basis for bibliotherapy services. It suggests to place emphasys on some of the...

Libraries and Reader

Efektivita služeb poskytovaných veřejnými knihovnami – případová studie české republiky/The effectiveness of the services provided by public libraries – a case study of the Czech republic Efficiency is

Efektivnost je v současné době velmi často diskutovaným pojmem a čím dál více se týká i veřejného sektoru. Teorie veřejného sektoru napovídá, že veřejný sektor, bohužel, zcela...

Library Profession

Knihovník ako informačný lektor / Librarian as an in information lecturer

Článok sa venuje téme informačného vzdelávania, ktoré je v knihovníckej praxi čoraz viac využívanou formou na zvýšenie informačnej gramotnosti používateľov knižníc. Už v minulosti...

Library Profession

Znalostní pracovníci a znalostné služby v knižniciach / Knowledge workers and knowledge services in the libraries

Článok sa venuje znalostným pracovníkom a znalostným službám v možnej pôsobnosti knižníc, trendom a možným pracovným kompetenciám znalostných pracovníkov. Popri informačných...

Information Literacy

Medzigeneračné a sociodemografické porovnanie digitálnej gramotnosti detí a rodičov na Slovensku /Intergenerational and socio-demographic comparison of digital literacy of children and parents in Slovakia

Príspevok je zameraný na medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálnej gramotnosti na Slovensku. Charakterizuje sa oblasť digitálneho étosu a digitálneho prístupu, ktoré spolu s...

Information Literacy

Čitateľská gramotnosť žiakov so zrakovým postihnutím / Reading literacy for students with visual impairment

Hlavným cieľom predkladanej vedeckej štúdie je v teoretickej rovine popísať problematiku čitateľskej gramotnosti u žiakov so zrakovým postihnutím a v empirickej rovine prezentovať...

Events

Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe?/The 3rd Librarian Barcamp?

Dňa 29. septembra 2016 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konal už tretí Knihovnícky barcamp. Podujatie organizujú mladí knihovníci z Bratislavy, ktorí chcú ponúknuť nielen...

Events

Informačná gramotnosť a sociálna inklúzia: ECIL 2016/Information Literacy and Social Inclusion: ECIL 2016

Európska konferencia o informačnej gramotnosti sa tento rok konala 10. 10. – 13. 10. 2016 v Prahe. Ako každý rok, aj teraz predstavila hlavné trendy v oblasti teórie, praxe aj výskumu...

Social networks

Využívání sociálních sítí v knihovnické praxi – vizualizace dat/Using the Social Networks in Library Practice

Knihovnám se díky online sociálním sítím otevřel prostor nejen pro marketing a komunikaci se svými uživateli ,ale i pro upevňování jejich postavení a role ve společnosti, která se...

Information Behaviour

Google generácia žije v online svete/Information Behaviour of the Google Generation

Google generácia je pojem, ktorý sa rozšíril zároveň so sprístupňovaním internetu a jeho služieb širokej verejnosti. Zrodila sa nová generácia mladých ľudí a nech už ich označíme...

Open access, open science

Open Access týždeň/Open Access Week

Open Access týždeň sa uskutočnil tento rok v dňoch 24. – 30. októbra 2016 po celom svete. Išlo už o ôsmy ročník. Prvý sa uskutočnil v roku 2008 pod názvom Deň otvoreného prístupu....

Bibliography

Osoby so vzťahom k dielu, vyjadreniu, prezentácii alebo jednotke podľa RDA/Persons related to Works, Expressions, Manifestations and Items in RDA

Pravidlá RDA sú výsledkom snahy o zmenu tvorby bibliografických katalógov a zavedenie nových trendov v sprístupňovaní informácií v dynamicky sa meniacom prostredí moderných...

Libraries

Copyright – Democratic by Desing

Digitisation has transformed our world. Information is made available over the Internet and we carry the world in our pockets. On the other hand, the greater part of access to libraries is limited in...

Libraries

Diversity of Film Collections in Eastern European Public Libraries

In this paper we explored the extent of diversity of film collections of Eastern European public libraries in these cities: Krakow, Prague, Budapest, Ljubljana, Cluj, Zagreb. The catalogue records...

Digital content

3D tlač ako nástroj na zvýšenie gramotnosti – digitálnej, čitateľskej ... kreatívnej.../3D Print as a Tool for Increase a Literacy – Digital, reading ... Creative

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je druhou knižnicou na Slovensku (po Miestnej knižnici v Devínskej Novej Vsi v Bratislave), kde bola predstavená 3D tlač, ako prostriedok pre...

Digital content

ProArc– open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů/ProArc – Open Source Solutions for Digital Documents Production and Archiving

Produkční a archivační systém ProArc je volně dostupný nástroj na výrobu a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům....

Digital content

Europeana Labs: a Place for Creativity and Innovation

Europeana Labs is the go-to platform for culturally minded developers and digital innovators. It provides a range of resources and services to get users building with cultural collections as quickly...

Digital content

Digital Cooperation in the Digital Era

Digital cooperation between cultural institutions has a crucial meaning in the digital era. The National Library, leader of the Competence Centre for Digitization, coordinates the process of...

Digital content

Ako na certifikáciu repozitára podľa Data Seal of Approval/Certification of a repository Against the Data Seal of Approval

Cieľom príspevku je oboznámiť s kritériami hodnotenia digitálnych repozitárov podľa certifikácie Data Seal of Approval (DSA). Certifikát slúži ako „záruka“ dôvery pre dané...

Speech

Jak se vidíme my a jak nás vidí veřejnost

Jistě znáte z facebooku ty veselé obrázky rozdělené na 2 poloviny, jak vidí knihovníky veřejnost (to nebývá až taková legrace – velké brýle, nepěkná děvčata, spíše zralého...

Speech

Príhovor /Address

Po skončení tohtoročného referenda o zotrvaní alebo vystúpení Veľkej Británie zmenila kampaň “Vote Leave” úvodnú stránku svojho webu a pôvodný obsah nahradila poďakovaním tým,...

Speech

Príhovor /Address

Akí sú naši noví používatelia? Predstavitelia najmladšej generácie, nazývanej generácia Z, či Google generácia, ktorí sa narodili do sveta počítačov, internetu, mobilov a iných...

Main Articles

Jak se stát knihovníkem. Návod s (ne)jasnými pravidly / How to become a librarian - manual with (un) clear rules

Jak se stát knihovníkem. Návod s (ne)jasnými pravidly Následující text je osobním zamyšlením nad některými aspekty a trendy personálního vývoje ve veřejných knihovnách v ČR,...

Main Articles

Znalostná práca: experti, technológie, vzdelávanie / The Knowledge Work: Experts, Technologies, Education

Znalostná práca: experti, technológie, vzdelávanie Západná spoločnosť, ku ktorej priraďujeme aj Slovensko, na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia vstúpila – a to...

Main Articles

Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách / ArcLib Project: Designing Solution for Long-term Preservation in Czech Libraries

Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách Článek informuje o záměrech projektu ArcLib financovaném z programu aplikovaného...

Main Articles

Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Digital Resources – Webharvesting and E-Born Content Archiving

Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu V apríli 2015 bola Univerzitná knižnica v Bratislave poverená riešením národného projektu Digitálne pramene – webharvesting...

Main Articles

Češi jako čtenáři elektronických knih / Czechs as readers e-books

Národní knihovna ČR provádí od roku 2007 pravidelné reprezentativní celostátní průzkumy vztahu dospělépopulace ke čtení a knihovnám. V letech 2013 a 2014 proběhly obdobné průzkumy...

Main Articles

Vzdelávanie v odbore knižničné a informačné štúdiá / Education in library and Information Science

Na Žilinskej univerzite v Žiline v rokoch 2007 – 2015 riešili výskumníci Fakulty humanitných vied, Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva úlohy v rámci projektu Adaptácia...

Main Articles

Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorù/Information and Publication Literacy of Early Career Researchers

Informační a publikační vzdělání je významnou podporou pro cílovou skupinu mladých začínajících vědců, kteří na začátku své kariéry začínají budovat svou pozici v...

Main Articles

Vzdelávania v odbore knižničné a informačné štúdiá (LIS) v Európe

Prehľadová štúdia sa opiera o najnovšie výskumy vo vzdelávaní a výskume v odbore LIS. Na základe syntetických informačných zdrojov (Ángel Borego, IFLA Guide) opisuje počty a zaradenie...

Advertisement

SVOP 1

Advertisement

GALE CENGAGE Learning 1

Advertisement

Citace.com