Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

SME PRIPRAVENÍ NA HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE? / ARE WE READY FOR VOICE SEARCH?

Autor: Mirka Pastierová
Číslo: 2/2020 -
Rubrika: Inovatívne informačné služby / Innovative information services
Kľúčové slová: hlasové vyhľadávanie , inovatívne služby

Hlasové vyhľadávanie a inteligentní asistenti revolucionizujú spôsob, akým ľudia získavajú informácie. Okrem samotných možností vyhľadávania je dôležitá aj technologická infraštruktúra a obsah, ktorý musí byť prispôsobený na účely následného hlasového vyhľadávania. Tento sprehľadňujúci článok si kladie za cieľ predstaviť tému všeobecnejšie, zamerať sa na praktické aspekty v oblasti hlasového vyhľadávania, ale najmä konkrétne postupy, ktoré môžu výrazne posunúť obsah na webe tak, aby bol pripravený pre hlasových asistentov.


Voice search and intelligent assistants had revolutionized the way people access information. In addition to search possibilities, technological infrastructure and content adjusted for further voice search are of great importance. Following article clarifies and introduces the topic in more general terms and mainly focuses on practical aspects of voice search area, but primarily on the specific methods contributing to content improvements so that it is ready for voice assistants.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR